ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ - PDF

Description
รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 15 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ ต งาน ช าหร อเร วกว าแผน โดยรวบรวมเข าเล มจ ดส งเป นรายงานประจ าเด อน ประกอบด วย - บ นท กข อความน าส ง - หน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ - ความก าวหน าเอกสารท ด าเน นการ(check list ) - ผลความก าวหน าการปฏ บ ต งาน (PROGRESS CHART) - สร ปรายงานผลการประช มร วมก น (ถ าม ) - รายงานผลด านความปลอดภ ย (ถ าม ) - ภาพถ าย การปฏ บ ต งานก อสร าง - ส าเนารายงานประจ าว น (ถ ายจากส าเนารายงานประจ าว น ท กส ปดาห ท เก บไว โดยไม ต องท าข นใหม ) - เอกสารอ นๆ เช น ส าเนาหน งส อเร งร ดงาน เป นต น ต องจ ดส งรายงานประจ าเด อน โดยม การลงร บตามระเบ ยบสารบรรณไม เก นว นท 10 ของเด อนถ ดไป - รายงานต นฉบ บ 1 ช ด ส งให ประธานกรรมการตรวจการจ าง เพ อทราบ - ส าเนารายงาน แจ งให กรรมการฯท กท าน เพ อทราบ - ส าเนาไว อ ก 2 ช ด ส าหร บผ ควบค มงาน และผ ร บจ าง เพ อเป นหล กฐานร วมก น ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ 4.2 การว ดปร มาณงาน และตรวจผลสอบงาน ในการตรวจสอบความเร ยบร อยของงานท แล วเสร จจร ง ก อน ส งงานในแต ละงวด ควรท าแบบฟอร มการตรวจสอบให เป นท ยอมร บร วมก น ระหว างผ ควบค มงาน และผ ร บจ าง (ใบ request ) เพ อใช เป นเอกสารอ างอ งในการตรวจงานสอบร วมก น และ เป นหล กฐานในการส งแก ไขงานกรณ งานไม เร ยบร อย จนกว าจะแก ไขงานแล วเสร จครบถ วน ต วอย างใบ request งานเข อนฯทะเล ต วอย างใบ request งานอาคาร ต วอย างใบ request งานเข อนฯแม น า 4.3 การส งแก ไขงาน ส งหย ดงาน หร อไม ร บงาน(Reject) ระหว างค มงานก อสร าง หากเห นว าการปฏ บ ต งานของผ ร บจ างไม ถ กต องตามร ปแบบ หร อว ธ การไม เป นไป ตามมาตรฐานช างท ด หร อม ความเส ยงไม ปลอดภ ยต อช ว ตและทร พย ส น การส งหย ดงาน การไม อน ม ต ให ท างาน หร อการ ไม ยอมร บงาน (Reject) จะต องม เหต ผลและได ผ านการไตร ตรองแล วอย างรอบคอบ และต องช แจงถ งสาเหต ของการส ง ด งกล าวให ผ ร บจ างเข าใจ และยอมร บในข อส งการด งกล าวจากการช แจงโดยบางกรณ จ าเป นต องท าเป นหน งส อแจ งให ผ ร บ จ างร บทราบไว เป นหล กฐาน ต องส าเนาหน งส อท ผ ร บจ างร บทราบแล ว แจ งคณะกรรมการฯเพ อทราบ ต อไป 4.4 การน าเสนอเร องราวต างๆ ระหว างการก อสร าง ในการด าเน นงานด านเอกสารของผ ร บจ าง ต องเสนอผ านผ ควบค มงาน โดยผ ควบค มงานจะต องตรวจสอบ รายละเอ ยดเอกสาร และพ จารณาให ความเห นในเบ องต น และหากเป นการขออน ม ต ใช ว สด ควรให ว ศวกรผ ร บจ างตรวจสอบ ก อนว าว สด ท ขออน ม ต ม ค ณสมบ ต เป นไปตามข อก าหนดหร อไม โดยจ ดท าเป นตารางเปร ยบค ณสมบ ต ของว ส ด ท ขออน ม ต ใช เสนอแนบเข ามาด วย ต วอย างตารางเปร ยบ ตามข อก าหนด ท ขออน ม ต ใช 4.5 ส มเก บต วอย างว สด ท น ามาใช ตามข อก าหนด เพ อเป นการควบค มค ณภาพของว สด ท น ามาใช โดยส มเก บต วอย างว สด ท น ามาใช น าส งทดสอบ และ แจ งผลทดสอบให คณะกรรมการตรวจการจ างทราบก อนส งงานในแต ละงวด หากว สด ท น ามาใช ไม ได ก าหนดส มทดสอบในรายการประกอบแบบ ก ต องส มทดสอบตามความเหมาะสม ของปร มาณงาน หร อให ผ ร บจ างเสนอการส มทดสอบมา เพ อให ผ ว าจ างทราบว าว สด ท น ามาใช ถ กต อน ม ต หร อไม องตาม ก อนตรวจร บงานให ผ ร บจ างได ต อไป 4.6 การส งมอบงาน ให ด าเน นการตามระยะเวลาในการตรวจการจ างงานก อสร าง ของหน งส อส าน ก นายกร ฐมนตร ท นร.1305/ ว 5855 ลงว นท 11 กรกฎาคม 2544 ตามตาราง ท ายน ตารางท 1 งานจ างเหมาก อสร างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum) ตารางท 2 งานจ างเหมาก อสร างแบบราคาเหมารวม (Unit Cost) ให ถ อเป นหล กปฏ บ ต ว า ผ ควบค มงานและคณะกรรมการตรวจการจ าง จะต องเร งร ดการด าเน นการตรวจการ จ างให แล วเสร จไปโดยเร วท ส ด และจะต องไม เก นระยะเวลาการตรวจการจ างก อสร าง ตามตารางด งกล าวข น างต ส าหร บ การน บว นตามระยะเวลาการตรวจร บการจ างก อสร างให น บเป น ว นท าการ 1) ผ ร บจ างจะต องม หน งส อแจ งส งงานมอบให แก ประธานกรรมการตรวจการจ (ผ านผ าง ควบค มงาน) 2) ผ ควบค มงาน เม อหน งส อส งมอบงาน จะต องน าหน งส อไปประท บตรา ลงร บในว นน นท นท เว นแต จะไม สามารถด าเน นการได ท น ก ให ลงร บในว นท าการถ ดไป และส งมอบให แก ประธานกรรมการตรวจการจ าง ต อไป 3) การน บว นด าเน นการของผ ควบค มงาน จะเร มน บถ ดจากว นท ผ ควบค มงานได ร บมอบหน งส อส งงาน ตาม ข อ 2 ท งน ในกรณ ผ ควบค มงานไม สามารถด าเน นการให แล วเสร จภายในก าหนดเวลาได ให รายงานประธานคณะกรรมการ ตรวจการจ างพร อมด วยเหต ผลความจ าเป น 4) การน บว นด าเน นการของคณะกรรมการตรวจการจ าง จะเร มน บถ ดจากว นท ผ ควบค มงาน ได ด าเน นการ เสร จและรายงานให ประธานกรรมการตรวจการจ างทราบ และในกรณ ท คณะกรรมการตรวจการจ างไม สามารถด าเน นการให แล วเสร จภายในก าหนดเวลาให รายงานห วหน าส วนราชการพร อมก บส าเนาแจ งให ผ ร บจ างทราบด วยได (หากม การขยาย เวลาให ผ ควบค มงานไปก อนแล วตามข3 อ จะต องน ามาค านวณห กออกจากว นด าเน นการขอคณะกรรมการตรวจการจ างท ก าหนดไว ด วย) 4.7 การเตร ยมเพ อการตรวจร บงาน ผ ร บจ างร วมก บผ ควบค มงาน จ ดท าข อม ลการน าเสนอรายละเอ ยดผลงานท ขอเบ ก ในร ป Power Point โดยผ ร บจ างจ ดหาอ ปกรณ ต างๆในการน าเสนอ เช น Projector หร อ TV.จอ LCD ท ต อพ วงช อง HDMI จาก notebook ได (ผ ควบค มงานควรเป นผ ช แจงน าเสนอเอง ) ควรม ข อม ลน าเสนอ ด งต อไปน - ความเป นมาของโครงการ (ถ าม ) - รายละเอ ยดโครงการ - ขอบเขตของงาน (ปร มาณงานท ต องด าเน นการตามส ญญา) - ท ต งโครงการ (แผนท ส งเขปแสดงพ นท ก อสร าง เส นทางการขนส งว สด เป นต) น - ร ปแบบและข นตอนการก อสร าง และงวดงานการเบ กเง นค าจ าง - ร ปแบบก อสร างท แล วเสร จ /ขอส ง (ควรน าภาพแปลน และภาพต ด มาประกอบในการอธ บาย) - ภาพการปฏ บ ต งาน และภาพงานท แล วเสร จ พร อมค าบรรยาย - รายละเอ ยดม ลค างานท ขอเบ ก กรณ เป นงานเหมาจ าย ต องอธ บายว าค ดค างานให ผ ร บจ างอย างไร - ส าเนาเอกสารผลส มทดสอบ และหล กฐานการใช เร อไทย (กรณ น าเข าว สด จากต างประเทศทางเร อ) - แผนงานเท ยบก บผลงาน (PROGRESS CHART) แสดงความก าวหน าของงาน - แสดงการค านวณราคาตามส ญญาปร บค า (ค า K ) ของงวดก อนหน า(สร ปคร าวๆเพ ยงให ร ว าผ ร บจ างได เพ ม หร อผ ว าจ างได ค น ) เน องจาก กรณ ผ ว าจ างจะต องเร ยกเง นค นจากผ ร บจ าง ให เร ยกค นจากผ ร บจ างโดยเร ว หร อให ห กค างานของงวดต อไป หร อให ห กเง นจากหล กประก นส ญญา แล วแต กรณ - ป ญหาอ ปสรรค ในการปฏ บ ต งาน / ข อเสนอแนะ - อ นๆ เช น กรณ งานก อสร างเข อนก นคล นในทะเล ช วงเวลาท คณะกรรมการฯลงตรวจสอบพ นท จร ง เก ด พาย คล นลมแรง ลงเร อตรวจสอบไม ได ต องจ ดเตร ยม VDO.ผลงานท แล วเสร จ ไว น าเสนอด วย ต วอย างการตรวจสอบค า K เบ องต นด วยโปรแกรม CUCEM-K (โปรแกรมรองร บเฉพาะ System 32 Bit) 4.8 รายการเอกสารประกอบรายงานการตรวจร บงานก อสร าง ตามท ท าน อจท. ให ความเห นชอบท ายบ นท กข อความ คค ท 0315/ สผง.55 ลงว นท 23 เมษายน 2558 เร อง การปร บขบวนงานฯเพ อเร งร ดการเบ กจ ายงบประมาณ รายการเอกสารประกอบรายการตรวจร บงานของคณะกรรมการฯ (คณะกรรมการฯ จะต องรวบรวม จ ดส งใหพย. ภายใน 5 ว น หล งจากตรวจร บงาน) เอกสารในส วนของผ ร บจ าง ด งน หน งส อขอส งมอบงานของผ ร บจ าง หน งส อร บรองว ศวกรควบค มงาน พร อมส าเนาใบอน ญาตประกอบว ชาช พว ศวกรควบค ม เอกสารสร ปปร มาณงาน และราคาในส วนท ขอเบ ก พร อมผลงานก อสร าง (PROGRESS CHART) เอกสารในส วนของผ ควบค มงาน ด งน บ นท กข อความการตรวจสอบผลงานจ างท ขอส งมอบ ส าเนารายงานปฏ บ ต งานประจ าว นของผ ควบค มงาน จ านวนไม น อยกว า 2 ช ด (ผ ควบค มงานร บรอง ส าเนาถ กต อง) ภาพถ ายการด าเน นงานส วนท ส งมอบ เอกสารในส วนของคณะกรรมการตรวจการจ าง ด งน บ นท กข อความตรวจร บงาน ส าเนาใบร บรองผลการปฏ บ ต งาน (ม ลายม อผ ร บจ างลงร บ) บ นท กของประธานฯถ ง อจท.(เสนอ สตง.) ส าเนาหน งส อแจ ง สตง. ก อนไปตรวจร บงาน (ฉบ บท ประธานฯแจ ง สตง.) ส าเนาหน งส อแจ ง สตง. รายงานความก าวหน าของงาน (ฉบ บท ประธานฯแจ ง) ภาพถ ายการตรวจร บงาน เอกสารประกอบการพ จารณา ด งน ส าเนาค าส งแต งต งคณะกรรมการตรวจการจ าง และผ ควบค มงาน และส าเนาอน ม ต แก ไข เปล ยนแปลงคณะกรรมการฯ หร อผ ควบค มงาน (ถ าม ) ส าเนาส ญญาจ าง ในส วนของท เก ยวข องในการเบ กจ ายเง น (รายการประกอบแบบไม ต อง) ส าเนาบ นท กข อตกลงแก ไขเปล ยนแปลงส ญญา (ถ าม ) ส าเนาอน ม ต การขยายเวลา งด หร อลดค าปร บ (ถ าม ) บทท 5 การบร หารส ญญา การบร หารส ญญาหมายถ ง การควบค ม ตรวจสอบและต ดตามการปฏ บ ต งาน และการเบ กจ ายเง นให เป นไปตามเง อนไข และข อก าหนดในส ญญา ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และฉบ บแก ไข เพ มเต ม มต คณะร ฐมนตร และกฎหมายท เก ยวข อง 5.1 ส ญญา หร อ ข อตกลงท ลงนามแล ว จะแก ไขเปล ยนแปลงไม ได ยกเว น - แก ไขเพราะความจ าเป น โดยไม ท าให ทางราชการต องเส ยประโยชน - แก ไขเพ อประโยชน ของทางราชการ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด.ศ. พ 2535 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 5) พ.ศ การงดหร อลดค าปร บ หร อการขยายเวลาท าการตามส ญญา ระเบ ยบฯ ข อ 139 ได ก าหนดไว ด งน ข อ 139 การงดหร อลดค าปร บให แก ค ส ญญา หร อการขยายเวลาท าการตามส ญญาหร อข อตกลง ให อย ใน อ านาจของห วหน าส วนราชการท จะพ จารณาได ตามจ านวนว นท ม เหต เก ดข นจร งเฉพาะกรณ ด งต อไปน (1) เหต เก ดจากความผ ด หร อความบกพร องของส วนราชการ (2) เหต ส ดว ส ย (3) เหต เก ดจากพฤต การณ อ นหน งอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks