แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป - PDF

Description
แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 12 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต องการของประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน น ข าราชการจ งต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะตามท ทางราชการต องการ และจากสภาวการณ ในโลกป จจ บ นท ม การ เปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ทาให ระบบราชการม ความจาเป นท จะต องม การปร บต ว เพ อให สามารถบร หารประเทศ ให อย รอดและเจร ญก าวหน าได การพ ฒนาข าราชการจ งเป นกลไกสาค ญท จะสน บสน นให ระบบราชการม บ คลากรท ม ค ณภาพส งและม ความพร อมในการข บเคล อนย ทธศาสตร การบร หารประเทศท ามกลางการเปล ยนแปลงด งกล าว นโยบายในการพ ฒนาข าราชการจากเด มท เคยเน นให ม ความเช ยวชาญเฉพาะด าน จ งกลายมาเป นการพ ฒนา ข าราชการให เป นผ ร รอบ ร ส ก เพ อเป นแรงผล กด นต อความสาเร จขององค กร เช นเด ยวก บภาคราชการส วนท องถ น การกระจายอ านาจและการถ ายโอนอ านาจจากส วนกลางไปส ส วนท องถ น ม จ ดม งหมายท ส าค ญค อเพ ม ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐให คล องต วมากข น โดยม ข าราชการส วนท องถ นเป นกลไกส าค ญในการ ข บเคล อนย ทธศาสตร ขององค กรปกครองส วนท องถ นในการท จะสน บสน นให เจตนารมณ ด งกล าวบรรล ตาม เป าหมายท ก าหนดไว ซ งท ผ านมาการพ ฒนาข าราชการส วนท องถ นเป นไปในล กษณะต างคนต างพ ฒนา ย งขาด การบ รณาการและการหล อหลอมค าน ยม องค ความร ท กษะ และสมรรถนะ ท พ งประสงค ในภาพรวม เทศบาลตาบลข วม งจ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐ โดยใช แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ซ งใช แนวทางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล ของคณะกรรมการมาตรฐานบร หารงานบ คคลส วนท องถ น สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย เป นมาตรฐานและแนวทางในการพ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพพน กงานใน หน วยงานให เป นบ คลากรท ม ความร ความสามารถ สมรรถนะ ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถปฏ บ ต งานภายใต หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด รวมท งเสร มสร างให พน กงานในหน วยงานโดยเน นให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จ ภาคร ฐ และประโยชน ส ขของประชาชน เทศบาลตาบลข วม ง ส งหาคม ๒๕๕๗ สารบ ญ หน า ๑. ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ๑ ๒. แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาลตาบลข วม ง ๑๙ - ส วนท ๑ หล กการและเหต ผล ๑๙ ส วนท ๒ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๒๐ ส วนท ๓ หล กส ตรการพ ฒนา และว ธ การพ ฒนา ๒๓ ส วนท ๔ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการ ๓๑ ส วนท ๕ งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา ๓๒ ส วนท ๖ การต ดตามและประเม นผล ๓๓ ส วนท ๗ ผ ร บผ ดชอบและข นตอนการจ ดทาแผน ๓๔ - ระยะเวลาก จกรรมการพ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากร พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ๓๖ - แผนปฏ บ ต การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔๓ - แผนปฏ บ ต การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๔๗ - แผนปฏ บ ต การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕๑ ภาคผนวก - ประกาศใช แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) - สาเนาคาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐ - สาเนาบ นท กรายงานการประช มคณะกรรมการจ ดทาแผนอ ตรากาล ง ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) และคณะกรรมการจ ดทา แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของเทศบาลตาบลข วม ง ๑. หล กการและเหต ผล ๑. บ มเพาะ ปล กฝ ง และเสร มสร างให พน กงานเทศบาลตาบลข วม ง และพน กงานจ างเป น ม ออาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และอ ดมการณ ในการปฏ บ ต ราชการ เพ อก อให เก ดการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ และส งคมท ด ข นอย างย งย นและเก ดประโยชน ส ขต อประชาชนส งส ด ๒. ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท ๒๙ พฤศจ กายน ๒๕๔๕ ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาน น ต องพ ฒนาท ง ๕ ด าน ได แก ๒.๑ ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน โดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต างๆ เป นต น ๒.๒ ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ได แก ความร ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง ๒.๓ ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การ ประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมองหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น ๒.๔ ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งาน ร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การทางาน การส อสารและส อความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น ๒.๕ ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การ ปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว เทศบาลต าบลข วม งจ งได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา บ คลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ข น เพ อให เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร เป นเคร องม อในการบร หารงาน บ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร เทศบาลตาบลข วม งในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๒ ๒. ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลตาบลข วม ง ข าราชการและพน กงานจ างเทศบาลตาบลข วม งม ภ ม ค มก นต อป ญหาด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล และเป นท เช อถ อศร ทธาของประชาชนในพ นท ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. พ นธก จ เสร มสร างพ ฒนาข าราชการและพน กงานจ างท กระด บ ไปพร อมก บการปร บกลไกการบร หารงาน ให เก ดประโยชน ส งส ด โดยย ดประชาชนเป นศ นย กลาง ๔. เป าประสงค ๔.๑ เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลข วม งอ นประกอบด วยพน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และ พน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งานท กคน โดย สามารถปฏ บ ต งานให สอดคล องก บความจ าเป นในการปฏ บ ต ภารก จในป จจ บ น และเตร ยมความพร อมส าหร บ อนาคต เพ อให ได ปร มาณงานท ได ดาเน นการของแต ละตาแหน งงาน ร อยละ ๑๐๐ ๔.๒ เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลข วม งท กคนท ได เข าร บการพ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งาน อย างเป น ม ออาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และอ ดมการณ ในการปฏ บ ต ราชการ เพ อบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร การก จการบ านเม องท ด ๕. ย ทธศาสตร การพ ฒนาท เก ยวข อง ๕.๑ แนวทางการยกระด บข ดสมรรถนะของบ คลากรภาคร ฐ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๕๕๘ ในบร บทของประเทศในป จจ บ นท ต องเผช ญก บสภาวะการเปล ยนแปลงท สาค ญท งใน ระด บประเทศ และระด บภ ม ภาค โดยเฉพาะอย างย งการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ส งผลให ภาคร ฐของไทยต องม การ ปร บต วเพ อให ก าวท นสมาช กประเทศ ในภ ม ภาคเด ยวก น และเพ อการปฏ ส มพ นธ ก นท จะเก ดข นในอนาคต โดย ย ทธศาสตร ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๕๖๑ ซ งม แนวย ทธศาสตร และนโยบายในการบ รณา การการท างานระหว างหน วยงานท เก ยวข อง เพ อรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงด งกล าว ได ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร ไว ๔ ประเด น ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ เพ อหล ดพ นจาก ประเทศรายได ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ การลดคามเหล อมล า (Inclusive Growth) ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การเต บโตท เป นม ตรต อส งแวดล อม (Green Growth) ๓ ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การสร างสมด ลและปร บระบบบร หารจ ดการภายในภาคร ฐ (Internal Process) เป าหมายของการยกระด บข ดความสมรรถนะของบ คลากรภาคร ฐ ๓ ประเด น ๑. บ คลากรภาคร ฐสามารถปฏ บ ต หน าท ภารก จท ร บผ ดชอบในป จจ บ น ๒. บ คลากรภาคร ฐสามารถปฏ บ ต งาน เพ อรองร บการเปล ยนแปลงในอนาคต ๓. บ คลากรภาคร ฐสามารถปฏ บ ต งาน เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ค ณล กษณะท พ งประสงค ของบ คลากรภาคร ฐท ม งหว ง ๑. ม ความเป นม ออาช พ (Professional) โดยม สมรรถนะในการทางาน ด งน ๑.๑ ม งผลส มฤทธ เน นการทางานแบบบ รณาการ โดยทางานท งเช งร ก และเช งร บ โดยจ ดทาย ทธศาสตร ร วมของหน วยงาน ร กษาสมด ล ร กษาประโยชน ของภ ม ภาค ๑.๒ ท างานเป นท ม เน นการท างานร วมก นระหว างหน วยงาน แลกเปล ยนข อม ล เพ อต ดตามสถานการณ ของหน วยงานตลอดเวลา ๑.๓ ม ความร เช งล กในภารก จท ตนเองปฏ บ ต ร เขา ร เรา ในประชาคมอาเซ ยน รวมไปถ ง ส งท ควรท า ไม ควรท าในว ฒนธรรมของประเทศเพ อนบ าน ร ในแง ย ทธศาสตร องค กร ผลกระทบจากนโยบายท เก ยวข องก บอาเซ ยน และร ท กษะต างๆ เช น การเจรจา การประช มต างๆ และม ความโปร งใส ม มาตรฐานในการ ทางาน เข าใจและปร บใช ว ธ การทางาน ในร ปแบบท เป นมาตรฐานสากลระด บภ ม ภาค ๒. ม ความเป นนานาชาต (International) ๒.๑ ม ความเป นกว าง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks