แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต - PDF

Description
สารบ ญ หน า ค าน า ๑ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ๒ สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๓ ว เคราะห ภารก จ ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร กรอบการต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๔ ๙ องค

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 14 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า ค าน า ๑ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ๒ สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๓ ว เคราะห ภารก จ ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร กรอบการต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๔ ๙ องค ความร ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๑๐-๑๑ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๑๒-๑๓ แผนการจ ดการความร แผนท ๑... ๑๔-๑๘ แผนการจ ดการความร แผนท ๒... ๑๙-๒๕ แผนการจ ดการความร แผนท ๓... ๒๖-๓๕ ภาคผนวก รายช อ KM TEAM CKO Profile ค าส งแต งต งคณะท างานจ ดการความร ค าส งแต งต ง CKO 0 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙ ร ฐต องให การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา ซ งเป นศาสนาท ประชาชนชาวไทย ส วนใหญ น บถ อมาช านานและศาสนาอ น ท งต องส งเสร มความเข าใจอ นด และความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของ ท กศาสนา รวมท งสน บสน นการน าหล กธรรม ของศาสนามาเพ อเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ต นอกจากน ตามพระราชกฤษฎ กาการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ว าด วย การส งเสร มให ส วนราชการม การพ ฒนาองค ความร เพ อน าไปส การเร ยนร ในองค กรอย างสม าเสมอ เน นการร บร ข อม ลข าวสาร สามารถประมวลความร และน าความร มา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างถ กต องเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งการส งเสร มพ ฒนาความสามารถ สร างว ส ยท ศน ปร บเปล ยนว ฒนธรรม ค าน ยม ท ศนคต ของข าราชการให ม ประส ทธ ภาพ เพ อปฏ บ ต งานให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดส มฤทธ ผลและการปฏ บ ต งานเพ อประโยชน ส งส ดแก ประชาชน ตระหน กถ งความส าค ญของการจ ดการความร จ งด าเน นการรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กรมาพ ฒนาให เป น ระบบ เพ อให บ คลากรในองค กรสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและก อให เก ดประส ทธ ผลส งส ด คณะท างานจ ดการความร 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙ ร ฐต องให การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา ซ งเป นศาสนาท ประชาชนชาวไทยส วนใหญ น บถ อมาช านานและศาสนาอ น ท งต องส งเสร มความเข าใจอ นด และความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนา รวมท งสน บสน นการน า หล กธรรมของศาสนามาเพ อเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ต นอกจากน ตามพระราชกฤษฎ กาการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ว าด วยการส งเสร มให ส วนราชการม การพ ฒนาองค ความร เพ อน าไปส การเร ยนร ในองค กรอย างสม าเสมอ เน นการร บร ข อม ลข าวสาร สามารถประมวลความร และ น าความร มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างถ กต องเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งการส งเสร มพ ฒนาความสามารถ สร างว ส ยท ศน ปร บเปล ยนว ฒนธรรม ค าน ยม ท ศนคต ของข าราชการให ม ประส ทธ ภาพ เพ อปฏ บ ต งานให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดส มฤทธ ผลและการปฏ บ ต งานเพ อประโยชน ส งส ดแก ประชาชน ส าหร บ เป นหน วยงานภาคร ฐม หน าท ร บสนองงานคณะสงฆ และร ฐบาล โดยการสน บสน น ส งเสร ม ท าน บ าร ง อ ปถ มภ ค มครองและพ ฒนาก จการพระพ ทธศาสนา ด แล ร กษาศาสนสมบ ต พ ฒนาพ ทธมณฑลให เป นศ นย กลางว ชาการทางพระพ ทธศาสนาโลก ได พ จารณาจ ดท าองค ความร ท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ขององค กร โดยน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ร วมก น ซ งองค ความร ท ท น ามาด าเน นการใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ม ๓ องค ความร ประกอบด วย องค ความร เร อง เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน,องค ความร เร อง ค ม อพระว นยาธ การ องค ความร เร อง เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต ธรรมด เด น องค ความร ด งกล าวจะเป นประโยชน ต อประชาชนในการศ กษา ค นคว า และน าส ภาคปฏ บ ต ท งน นอกจากจะส งผลให การด าเน นงานตามว ส ยท ศน พ นธก จของหน วยงานบรรล ตามเป าหมายย งข นแล ว ย งสามารถว ดผลความส าเร จของการ ด าเน นงานได จากต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าของหน วยงานได อย างเป นร ปธรรมอ กด วย 2 สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ การทบทวนองค ความร ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได จ ดท าองค ความร ท สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ๓ องค ความร ประกอบด วย องค ความร ท ๑ ค ม อการประก นค ณภาพ (หร อร บรองมาตรฐาน) ส าหร บว ดด านสารธารณ ปการ (ส งแวดล อมและภ ม ท ศน ) ภายในว ด ประจ าป ๒๕๕๓ องค ความร ท ๒ ค ม อการด แลและจ ดการศาสนสมบ ต องค ความร ท ๓ หล กการถ อศ ลปฏ บ ต ธรรม ผลการด าเน นงาน จากการประมวลผลการด าเน นงานและแบบส ารวจความพ งพอใจพบว า องค ความร ด งกล าวม ผลการด าเน นงานอย ในระด บด มาก โดยว ดผลต วช ว ดท ด าเน นงานในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ด งน องค ความร ท ๑ ค ม อการประก นค ณภาพ (หร อร บรองมาตรฐาน) ส าหร บว ดด านสารธารณ ปการ (ส งแวดล อมและภ ม ท ศน ) ภายในว ด ประจ าป ๒๕๕๓ ม ต วช ว ดผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ค อ ระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบประก นค ณภาพ/มาตรฐานส าหร บ ว ดโดยหน วยปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามเป าหมายระด บ ๕ องค ความร ท ๒ ค ม อการด แลและจ ดการศาสนสมบ ต ม ต วช ว ดผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ค อ จ านวนว ดท ม ฐานข อม ลศาสนสมบ ต ของว ดและข อม ลท เก ยวข องก บว ดครบถ วน(ว ด) โดยหน วยปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามเป าหมาย( ๕,๓๔๗ ว ด) องค ความร ท ๓ หล กการถ อศ ลปฏ บ ต ธรรม ม ต วช ว ดผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ค อ จ านวน หน วยงานท สามารด าเน นการตามร ปแบบ/ว ธ การ เพ อเผยแพร หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาตามแนวทางของ สพศ. โดยหน วยปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ๔๘ แห ง 3 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ การว เคราะห ภารก จ เป นหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบในการสนองงานคณะสงฆ สน บสน น ส งเสร ม ท าน บ าร ง อ ปถ มภ ค มครองและ พ ฒนาก จการพระพ ทธศาสนา ด แลร กษาศาสนสมบ ต พ ฒนาพ ทธมณฑลให เป นศ นย กลางทางว ชาการพระพ ทธศาสนาโลก รวมท งให การสน บสน น ส งเสร ม พ ฒนา บ คลากรทางด านพระพ ทธศาสนา ว ส ยท ศน พระพ ทธศาสนาม ความเจร ญม นคง พ ทธศาสน กชนเข มแข ง ม ความส ขด วยหล กพ ทธธรรม ส งเสร มศ ลธรรมค าจ นส งคม พ นธก จ ให การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา ส งเสร มการเผยแผ หล กธรรมให ประชาชนน าไปปฏ บ ต ให เก ดประโยชน ได จร ง ย ทธศาสตร ๑. การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา ๒. การน าหล กธรรมสร างความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม ย ทธศาสตร ท ๑ การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา เป าประสงค ๑. พ ฒนา ส งเสร มการปกครองคณะสงฆ ให ม ความเข มแข ง ๒. อ ปถ มภ และพ ฒนาก จการศาสนาให เผยแผ ศ ลธรรมได กว างขวาง ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ต วช ว ดท ๑.๑. จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ. (ว ด) ๑.๒ จ านวนว ดท ได ร บการส งเสร มสน บสน นให ปล กสม นไพร - ต วช ว ดเช งค ณภาพ น าสม นไพรไปใช ให เก ดประโยชน ด านการร กษา ด แลส ขภาพตามต าราแพทย แผนไทย ต วช ว ดท ๑.๓ ระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบประก นค ณภาพ/มาตรฐานส าหร บว ด ๑.๔ จ านวนพระส งฆาธ การท ได ร บการถวายความร ในการปฏ บ ต งานพระว นยาธ การ ต วช ว ดท ๑.๕. จ านวนว ดท ม ฐานข อม ลศาสนสมบ ต ของว ดและข อม ลท เก ยวข องก บว ดครบถ วน ๑.๖ จ านวนท ม ไวยาว จกรและ/หร อกรรมการว ด ซ งผ านการอบรมและผ านเกณฑ การทดสอบ (ว ด) ต วช ว ดท ๑.๗ ร อยละของเร องร องเร ยนท ตอบสนองได ภายใน ๑๕ ว นท าการ 4 ย ทธศาสตร ท ๒ การน าหล กธรรมสร างความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม เป าประสงค ๑. ให ประชาชนเป นพ ทธศาสน กชนท ด ส งคมม ความสาม คค เข มแข ง ๒. พระภ กษ สามเณร และประชาชนได ร บการศ กษาพระปร ย ต ธรรม ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ต วช ว ดท ๑.๙ จ านวนว ดท จ ดก จกรรมทางพระพ ทธศาสนาท เป นมาตรฐานส าหร บว ด ต วช ว ดท ๑.๑๐ ร อยละของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญศ กษาท ผ านเกณฑ มาตรฐานโรงเร ยนท น าร และม ค ณภาพ ๒.๓ ร อยละของผ เข าร วมโครงการม ความร และความประท บใจก บแหล งเร ยนร พระพ ทธศาสนาในพ ทธมณฑล ๒.๔ จ านวนของส าน กปฏ บ ต ธรรมท ได ร บการค ดเล อกให เป นส าน กปฏ บ ต ประจ าจ งหว ดด เด น ๒.๕ ร อยละของพ ทธศาสน กชนม ความต นต วเข าร วมงานว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา ๒.๖ ร อยละของประชาชนม ความเข าใจในหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาและน าไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว น หมายเหต : การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM (ก าหนดจาก ๓ เหต ผล) ด งน ๑. พ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร หร อ ๒. ความร ท ส าค ญต อองค กร หร อ ๓. ป ญหาท ประสบอย และสามารถน า KM มาช วยได ข อ ๑. ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) KM ท จ าเป นสน บสน นพ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ในระด บหน วยงาน ได แก K๑๑, K๑๓, K๑๕, K๑๖, K๑๗, K๒๑, K๒๒ ข อ ๒. KM ท เป นความร ท ส าค ญต อองค กร หร อท เป นป ญหาท ประสบอย และสามารถน า KM มาช วย ได แก K๑๒, K๑๔, K๒๓, K๒๔, K๒๕, K๒๖ ปรากฏตามตาราง 5 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แบบฟอร ม ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อส วนราชการ ประเด น เป าประสงค ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) เป าหมายของ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ย ทธศาสตร ๑.การอ ปถ มภ ค มครอง พระพ ทธศาสนา ๑.๑ พ ฒนา ว เคราะห ส งเสร มการปกครองคณะ สงฆ ให เข มแข ง ๑.๒. อ ปถ มภ การพ ฒนาก จการศาสนา ให เผยแผ ศ ลธรรมได กว างขวาง ต วช ว ดท ๑.๑. จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ. (ว ด) ๑.๒ จ านวนว ดท ได ร บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks