ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ - PDF

Description
ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File = Constant เมน น เป

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 19 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File = Constant เมน น เป นการก าหนดค าของโปนแกรมของผ จ ดการระบบ ม ผลก บข อม ลท แสดง ภายในโปรแกรมท ใช งาน จ าเป นต องม รห สผ านอ กช นหน ง 1.1 Master File เป นต าแหน งของข อม ลหล กท โปรแกรมเร ยกใช ถ าม การใช งานเคร อง เด ยวจะม การเร ยกใช อย ท C:\std2011\ ถ าต องการใช งานมากกว าหน งเคร อง ท าเป นระบบเคร องข าย ต าแหน งในการเก บ ข อม ล จ าเป นต องช ต าแหน งไปท Server ท Share ข อม ลไว เช น Server ท Share ข อม ล ม หมายเลข IP Address ต งค าต าแหน งด งน 2 1.2 Temp File เป นต าแหน งของข อม ล ในขณะท ใช งานโปรแกรม ซ งไม สามารถ เปล ยนต าแหน งการเก บข อม ลได 1.3 Picture File เป นต าแหน งของข อม ลในการจ ดเก บร ปภาพน กเร ยน ร ปภาพคร และม ไฟล เอกสารงานหล กส ตรเก บอย ด วย ในกรณ ท ต าแหน งการจ ดเก บอย ใน Folder C:\Std2011\std_picture\ ต องระว งในการ Setup โปรแกรมใหม ถ าไม ม การเปล ยนช อ Folder จะท าให ข อม ลร ปภาพท เก บไว ใน Folder C:\Std2011\std_picture\ หายได ด งน นจ งสามารถจ ดเก บไว ภายนอก ใน Folder C:\Std2011\ ได โดยช อ Folder ย อยภายในเหม อนเด ม แล วเปล ยนต าแหน งท เก บใน Picture File ใหม การจ ดเก บร ปภาพ ให สร าง Folder ป ใน \std_picture\student\ 1.4 Backup File เป นต าแหน งในการจ ดเก บข อม ล Backup ตอนป ดโปรแกรม จะม หน าต างถามว า ต องการส ารองข อม ลหร อไม ซ งในต าแหน งท ระบบต งค าให เป นต าแหน งท อย ใน Drive D: แต ถ าไม ม โฟลเดอร น ใน Drive D: โฟลเดอร จะถ กสร างข นใน Drive C: ถ าท าการส ารองท ก คร งท ป ดโปรแกรมข อม ลส ดท ายจะเป นข อม ลท อย ในโฟลเดอร แทนข อม ลท บ นท กไว ก อนหน าน 3 2. การต งค าของผ ใช งานในระบบ เล อกเมน File = User เมน น เป นการก าหนดผ ใช งานระบบ ก าหนดรห สผ านเข าใช งานโปรแกรม และ ก าหนดส ทธ ในการเข าถ งเมน ส าหร บผ ใช งานแต ละฝ าย ข อม ลท อย ในหน าน สามารถลบข อม ลออกได ยกเว นช อผ ใช งาน admin ไม สามารถลบได เพราะเป นช อผ ใช งานท ถ กระบ ในต วโปรแกรมว าม ส ทธ ใช งานท กอย างในโปรแกรม 2.1 เพ มผ ใช งานใหม เล อกป ม เพ ม กรอกข อม ลในช องช อเต มผ ใช งาน และช องช อผ ใช งาน ในช องช อ ผ ใช งานต องกรอกด วยภาษาอ งกฤษเท าน นและเป นช อท ใช ในการ login เข าโปรแกรม 4 2.2 เปล ยนรห สผ าน คล กท ช อผ ใช งานท จะท าการเปล ยนรห สผ าน 1 ช อของผ ใช งานจะแสดงในช อง ด านขวาม อ 2 เล อกป ม เปล ยนรห สผ าน 3 เคอเซอร จะอย ในช อง new password ใส password ใน ช อง new password กด enter 4 เคอเซอร จะอย ในช อง Retry password ใส password ในช อง Retry password กด enter 5 ป มเปล ยนรายการจะแสดงข นมา ใช เม าคล กท ป มเปล ยนรายการ 6 ท ม ม บนขวาม อจะแสดงข อความ ผ ใช งาน 2.3 ก าหนดส ทธ การใช งาน คล กท ป มก าหนดส ทธ การใช งาน จะแสดงหน าต างการก าหนดส ทธ ท าการเล อกช อ 5 ท าการเล อกรายการท ต องการให แสดงเม อเข าส ระบบด วยผ ใช งานน น ด วยการคล ก กรอบส เหล ยมด านหล ง ให แสดงเป นร ปเคร องหมายถ ก เม อก าหนดเสร จ กดป ม บ นท ก แล วกดป ม ออก 2.4 เพ มผ ใช งานคร ผ สอนท อย ในระบบ สามารถเพ มคร ผ สอนท ก าหนดไว แล วในระบบ โดยอ ตโนม ต โดยก อนท าการเพ ม ให ก าหนดส ทธ การใช งานผ ใช งานคนหน งก อน เพ อเป นแบบให ก บผ ใช งานท จะเพ มเข ามาใหม โดย อ ตโนม ต เม อท าการก าหนดต นแบบไว แล ว ให เล อกผ ใช งานคนน นไว แล วคล กเม าขวาท ป ม เพ ม จะม หน าต างแสดงข อความเต อนข นมา ตอบ Yes ข อม ลคร จะถ กบ นท กเป นผ ใช งานในระบบ 6 ถ าต องการลบคร ท งหมด ให คล กเม าขวาท ป ม ลบ จะลบคร ท เพ มเข ามาออกท งหมด โดยไม ไปลบข อม ลเจ าหน าท ท เคยเพ มไว 3. เปล ยนรห สผ านในโปรแกรม ในโปรแกรมม บางเมน ท เม อเร ยกใช จ าเป นต องใส รห สผ านอ กคร งหน ง เพราะค าน งถ ง ความปลอดภ ยของข อม ล ไม ให เปล ยนแปลงรายการง ายๆ รห สผ านควรเป นรห สเฉพาะของผ ท ารายการ น นๆ ซ งสามารถเปล ยนรห สใหม ได เมน Help เล อก แก ไขรห สผ านในโปรแกรม ใส รห สผ าน หน าต างแก ไขรห สผ าน สามารถแก ไขรห สผ านเมน ต างๆ โดยด จากช อเมน ด านซ ายม อ ใส รห สผ านใหม ในช องข อความ กดป ม OK การใส รห สผ านต องระว งเร องป ม caps lock และการเปล ยน ภาษา ตอนใส รห สผ านใหม จะมองรห สท ใส เข าไปเป น * เม อใส ผ ดจะท าให เข าเมน น นๆ ไม ได ถ าเข าเมน น นๆ ไม ได สามารถเข ามาเปล ยนรห สผ านใหม จากหน าต างน ได แต ถ าใส รห สผ านท จะเข าหน าน ผ ด แล ว เข าหน าน ไม ได จะไม สามารถเปล ยนรห สผ านได อ ก รห สผ านของหน าน จะอย ด านล างส ดเป นต วอ กษรส แดง เพ อต องการให ระว งให มากกว าต าแหน งอ น 7 4. การส ารองข อม ล ตอนป ดโปรแกรมจะม ค าถามให ส ารองข อม ล เม อท าการส ารองข อม ลจะน าข อม ลล าส ด ท บข อม ลท ส ารองไว ก อนหน าน ถ าข อม ลล าส ดเป นข อม ลท ม ป ญหาก จะไม สามารถน าข อม ล Backup เก า มาใช ได การส ารองข อม ลท ด ควรจะท าการต งโฟลเดอร ส าหร บเก บข อม ล Backup ไว ตามว นท ท ท าการ ส ารองข อม ล แล วค อยท าการส ารองข อม ลไปไว ในโฟลเดอร น นๆ ข นตอนในการส ารองข อม ลม ด งน 4.1 สร างโฟลเดอร ส าหร บเก บข อม ล ต งตามว นท ท ท าการเก บข อม ล โดยช อท ต ง ต องอย ท Drive D: หร อ Drive E: ห ามไปไว ท หน า desktop หร อ ใน My Document เน องจากช อ path ท เข าถ งม ช องว างระหว างช อ path และช อไฟล ท ต งใหม ห ามม ช องว างเช นก น 4.2 เมน Help เล อก ส ารองแฟ มข อม ล กดป มส ารองข อม ล 4.4 เล อก Drive และ ช อโฟลเดอร ท ต องการส ารองข อม ล กดป ม Select
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks