ราคาหน วยละ จานวนเง น ราคาหน วยละ จานวนเง น และค าแรง - PDF

Description
แบบ ปร.4 / 1 ลาด บท รายการ 1 งานปร บปร งอาคารแฟลตข าราชการ 4 ช น 1.1 งานร อกระเบ องลอนค เด ม ตร.ม , , ม งหล งคาเหล กร ดลอนส ต ดฉนวน PE 5 mm ตร.ม ,200.00

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบ ปร.4 / 1 ลาด บท รายการ 1 งานปร บปร งอาคารแฟลตข าราชการ 4 ช น 1.1 งานร อกระเบ องลอนค เด ม ตร.ม , , ม งหล งคาเหล กร ดลอนส ต ดฉนวน PE 5 mm ตร.ม , , , งานต ด/เช อมเสร มเหล กฉาก ป ดชายหล งคา เมตร , , , ครอบส นและครอบจ ว เมตร , , , ร อผ วก นซ มเด มทาความสะอาด หล งคาโดยรอบ ตร.ม , , งานเจาะขยายร ระบายน า ø10 cm คานคอนกร ต จ ด , , เทพ นคอนกร ตข ดผ วเร ยบปร บความลาดเอ ยง ตร.ม , , , พ นหล งคา หนา 5 cm 1.8 ซ อมแซมฝ าเพดานย ปช มบอร ดฉาบเร ยบ ตร.ม , , , โครงช ลาย ช น 4 พร อมทาส น าพลาสต ก 2 งานปร บปร งอาคารแฟลตล กจ าง 4 ช น 2.1 งานร อกระเบ องลอนค เด ม ตร.ม , , ม งหล งคาเหล กร ดลอนส ต ดฉนวน PE 5 mm ตร.ม , , , ต ดต งเสร มเหล กกล อง ป ดชายหล งคา เมตร , , , ครอบส นและครอบจ ว แผ นเหล กร ดลอน เมตร , , , รวมยอดยกไป 203, , ,895.00 แบบ ปร.4 / 2 ลาด บท 3 รายการ รวมยอดยกมา 203, , , ร อผ วก นซ มเด มทาความสะอาด หล งคาโดยรอบ ตร.ม , , งานเจาะขยายร ระบายน า ø10 cm คานคอนกร ต 6.00 จ ด เทพ นคอนกร ตข ดผ วเร ยบปร บความลาดเอ ยง ตร.ม , , , พ นหล งคา หนา 5 cm 2.8 ซ อมแซมฝ าเพดานย ปช มบอร ดฉาบเร ยบ ตร.ม , , , โครงช ลาย ช น 4 พร อมทาส น าพลาสต ก งานปร บปร งบ านพ กผ อานวยการ 3.1 งานร อกระเบ องลอนค เด ม ตร.ม , , งานร อครอบส นหล งคาคอนกร ต เมตร , , งานร อโครงสร างหล งคาไม ส วนท เส ยหายออก ตร.ม , , , โดยเสร มด วยโครงสร างเหล กแทน 3.4 ฉนวนก นความร อน อะล ม เน ยมด านเด ยว ตร.ม , , , วางบนแป 3.5 ม งหล งคากระเบ องลอนค ใหม (ส แดง ) ตร.ม , , , ต ดต งตามมาตรฐาน 3.6 ครอบส นและครอบจ ว กระเบ องลอนค เมตร , , , ฐานผ ผล ต รวมยอดยกไป 271, , ,125.00 แบบ ปร.4 / 3 รวมยอดยกมา 271, , , งานปร บปร งอาคารร านค า โรงอาหาร ขนาด 5.00x2.50 m. จานวน 4 ห อง 4.1 งานร อผน งป น /ประต เด ม/ ต ดร อเสาเหล ก 1.00 เหมา - - 9, , , งานร อเคาร เตอร เมตร , , ร อโครงสร างเหล กทาความสะอาดพร อมทาส น าม น ตร.ม , , , ทาเคาร เตอร ล างจาน โครงเหล ก 2.40x0.8 m ช ด 3, , , , , ทาเคาร เตอร วางอาหาร โครงเหล ก 4.50x1.10 m ตร.ม , , , ก ออ ฐมวลเบา ฉาบป น 2 ด าน ตร.ม , , , ต ดต งแผ นไม บ งใบ 6 สาเร จร ป ตร.ม , , , ตกแต งผ วกระเบ องผน ง ตร.ม , , , ต ดต งประต ไม อ ดใหม 0.9x2.00 ม. พร อมทาส น าม น 4.00 ช ด 2, , , งานต ดต งฝ าเพดานแผ นเร ยบ ทาส เคร าโลหะช ลาย ตร.ม , , , ต ดต งแผ นเหล กฐานเสา 200x200x6 mm.พ กย ด จ ด , , ตามแบบ 4.11 เสร มเหล กกล อง 4 x4 x 3 mm 6.00 ท อน 1, , , , เสร มเหล กซ 75x45x15x2.3 mm ท อน , , , เสร มเหล กกล อง 2 x4 x2 mm 4.00 ท อน , , งานต ดต งผน งแผ นเร ยบทาส เคร าโลหะ ด านเด ยว ตร.ม , , , รวมยอดยกไป. 397, , ,185.00 แบบ ปร.4 / 4 รวมยอดยกมา 397, , , งานปร บปร งอาคารห องเก บของงานอาคารสถานท 5.1 งานเทพ นคอนกร ต หนา 0.10 m ข ดผ วเร ยบ ตร.ม , , , เหล กตะแกรงสาเร จร ป ศก m# ตร.ม , , งานก นผน งกระจกอะล ม เน ยม 9.00 ตร.ม. 1, , , , พร อมประต บานเล อน 1.0x2.0 m 5.4 งานก นผน งกระจกอะล ม เน ยม ตร.ม. 1, , , , งานม งหล งคา Metal Sheet เคล อบส บ PE ตร.ม , , , ครอบข าง Metal Sheet เคล อบส เมตร , , , งานปร บปร งอาคารหอประช ม 6.1 ซ อมผ วห นข ด พร อมเคล อบผ ว ตร.ม , , , ข ดขอบพ นห นข ด เมตร , , , ต ดต งบ วเช งผน งพ ว ช 4 หนา 8 mm เมตร , , รวมยอดยกไป 527, , ,068.00 แบบ ปร.4 / 5 รวมยอดยกมา 527, , , งานปร บปร งทาส ภายนอกอาคารแฟลตข าราชการและล กจ าง 7.1 ทาส น าอะคล ล กชน ดภายนอกแฟลตข าราชการ 1, ตร.ม , , , ทาส น าอะคล ล กชน ดภายนอกแฟลตล กจ าง ตร.ม , , , * งานทาความสะอาดพ นผ วเด ม * ทารองพ นป นเก า 1 เท ยว ทาส จร ง 2 เท ยว * ราวจ บบ นได/ระเบ ยงเหล ก ทาส น าม น 8 งานปร บปร งหล งคาทางเด น หน าอาคารพวงแก วมณ และส พรรณ การ 8.1 ร อหล งคา ทางเด น ตร.ม , , งานทาส น าม นโครงเหล กหล งคาทางเด น ตร.ม , , , ต ดต งแผ นหล งคา Metal Sheet หนา 0.35 mm ตร.ม , , , โค งปลาย 8.4 ต ดต งครอบข าง, ครอบต ดผน ง Metal Sheet เมตร , , , งานอ น ๆ (ถ าม ) เพ อให ครบถ วนตามแบบร ปรายการ รวม 783, , ,177,778.00
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks