การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ - PDF

Description
รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ม นาคม รายช อคณะผ ว จ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 10 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ม นาคม 2556 รายช อคณะผ ว จ ย 1. ดร. สมเก ยรต ต งก จวาน ชย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 2. ผศ. ปกป อง จ นว ทย คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 3. ดร. ด ลกะ ล ทธพ พ ฒน ธนาคารโลก 4. ดร. ภาว น ศ ร ประภาน ก ล คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 5. ดร. ภ ม ศร ณย ทองเล ยมนาค ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 6. นายวรพจน วงศ ก จร งเร อง คณะพ ฒนาส งคมและส งแวดล อม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 7. นายศ ภณ ฏฐ ศศ ว ฒ ว ฒน สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย สารบ ญ บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ในการศ กษา กรอบแนวค ดการว จ ย แนวค ดความร บผ ดชอบของระบบการศ กษา กรอบแนวค ดความร บผ ดชอบของระบบการศ กษาท สอดคล องก บย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษาข นพ นฐาน ผลท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตในการว จ ย การพ ฒนาค ณภาพคนไทยย คใหม (ผ เร ยนการศ กษาข นพ นฐาน) การพ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาและแหล งเร ยนร ย คใหม การพ ฒนาทร พยากรเพ อการศ กษา โดยเฉพาะการเง นเพ อการศ กษา แนวทางการศ กษา หล กส ตรแกนกลาง ส อ เทคโนโลย และต าราเร ยน การสอบมาตรฐาน การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา แหล งเร ยนร และการพ ฒนาคร ย คใหม การพ ฒนาทร พยากรเพ อการศ กษา โดยเฉพาะการเง นเพ อการศ กษา การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษาข นพ นฐาน บทท 2 การปร บหล กส ตรแกนกลางและส อการเร ยนร ตามแนวทางการเร ยนร ในศตวรรษท บทน า ท กษะแห งศตวรรษท 21: วรรณกรรมปร ท ศน ความส าค ญของท กษะแห งศตวรรษท 21 ในศตวรรษใหม น ยามและกรอบความค ดเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท แนวค ดและหล กเกณฑ ในการปร บหล กส ตรและส อการเร ยนร ให สอดคล องก บ ท กษะแห งศตวรรษท บทว เคราะห และข อเสนอในการปร บหล กส ตรแกนกลางของไทยตามแนวค ดท กษะ แห งศตวรรษท หน า i หน า เป าหมายและผลส มฤทธ ตามแนวทางการเร ยนร ในศตวรรษท การจ ดการเร ยนร และการว ดผลตามแนวทางการเร ยนร ในศตวรรษท มาตรฐานและต วช ว ดตามแนวทางการเร ยนร ในศตวรรษท ข อเสนอในการปร บหล กส ตรโดยรวม บทว เคราะห ส อการเร ยนร ตามแนวค ดท กษะแห งศตวรรษท บทว เคราะห หน งส อเร ยนและข อเสนอในการปร บหน งส อเร ยนให สอดคล องก บ แนวค ดท กษะแห งศตวรรษท บทว เคราะห เทคโนโลย ส อแท บเล ตพ ซ และข อเสนอในการปร บให สอดคล องก บ แนวค ดท กษะแห งศตวรรษท บทสร ป บรรณาน กรม ภาคผนวก 2.1 กรอบความค ดท กษะแห งศตวรรษท 21 ท น าเสนอโดยองค กรต างๆ ท วโลก ภาคผนวก 2.2 การแบ งกล มสาระการเร ยนในหล กส ตรของประเทศส งคโปร ภาคผนวก 2.3 ผลการเร ยนร ท คาดหว งในแต ละช วงช นของการศ กษาข นพ นฐานในส งคโปร ภาคผนวก 2.4 ข อเสนอในเร องค ณล กษณะท จ าเป นในศตวรรษท 21 โดย Center for Curriculum Design (www.curriculumredesign.org) บทท 3 การปฏ ร ปการทดสอบให เป นการสอบมาตรฐานเพ อว ดท กษะและความเข าใจ (Literacy-based test) บทน า การปฏ ร ปการสอบมาตรฐานระด บชาต (Large-Scale National Test) ร ปแบบของการสอบมาตรฐานระด บชาต การจ ดการสอบมาตรฐานระด บชาต การใช ประโยชน จากการสอบมาตรฐานของต างประเทศ การปฏ ร ปการว ดและประเม นผลในระด บช นเร ยนและโรงเร ยน (classroom-based and school-based assessment) การสอบมาตรฐานในประเทศไทย ประว ต การสอบมาตรฐานของประเทศไทย ล กษณะและป ญหาของการสอบมาตรฐานของประเทศไทย ข อเสนอเช งนโยบายต อการปฏ ร ปการทดสอบมาตรฐานของประเทศไทย ข อเสนอแนะด านการพ ฒนาการสอบมาตรฐานให เป นระบบการสอบว ดท กษะ ความเข าใจ (Literacy-based Test) ii 3.5.2 ข อเสนอแนะด านการพ ฒนาระบบการว ดผลเพ อการเร ยนร แห งศตวรรษท ข อเสนอแนะด านการจ ดเก บข อม ลและรายงานผลการสอบมาตรฐาน บรรณาน กรม ภาคผนวก 3.1 ต วอย างข อสอบ PISA ภาคผนวก 3.2 กรณ ศ กษาระบบการประเม นผลในระด บห องเร ยน (Classroom-based) และการ ประเม นผลมาตรฐานระด บชาต (National Standardized Tests) ของต างประเทศ บทท 4 การพ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม บทน า ภาพรวมนโยบายค ณภาพคร (Teacher Quality Policies) ภาพรวมสถานการณ คร ไทยและป ญหาต างๆ ขอบเขตและโครงสร างของการศ กษา การฝ กอบรมและการเร ยนร ของคร เม อเข าส อาช พคร แล ว สภาพการณ ป จจ บ นและป ญหาของการฝ กอบรมและการเร ยนร ของคร วรรณกรรมทบทวน: การฝ กอบรมและการเร ยนร ของคร ในต างประเทศ บทสร ปและข อเสนอแนะเช งนโยบายในการปฏ ร ประบบการฝ กอบรม และการเร ยนร ของคร ระบบประเม นสมรรถนะและผลงานของคร เพ อให ผลตอบแทน สภาพป จจ บ นของการประเม นสมรรถนะการสอนและผลงานของคร เพ อ ให ผลตอบแทน การประเม นเล อนข นเง นเด อน การประเม นผลงานเล อนว ทยฐานะ วรรณกรรมทบทวนการปฏ ร ประบบการประเม นเพ อให ผลตอบแทนคร บทสร ปและข อเสนอแนะเช งนโยบายในการปฏ ร ประบบการประเม นเพ อเล อน ข นเง นเด อนและเล อนข นว ทยฐานะ บรรณาน กรม หน า iii บทท 5 การพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาและแหล งเร ยนร ย คใหม ความส าค ญของการประเม นค ณภาพภายนอก กรอบแนวค ด ระบบประก นค ณภาพเพ อสร างความร บผ ดชอบและพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ขอบเขตของการประเม นค ณภาพสถานศ กษา ความเป นธรรมในการประเม นค ณภาพสถานศ กษา ประเด นอ นๆ ท เก ยวข องก บการออกแบบระบบประเม นค ณภาพภายนอก การด าเน นงานในป จจ บ นและสภาพป ญหา ต วช ว ดและน าหน ก การเก บข อม ลและกระบวนการประเม นภายนอก ทร พยากรและบ คลากรในการประเม นภายนอก การน าผลประเม นไปใช ประโยชน ประเด นท เก ยวข องอ นๆ แนวปฏ บ ต การประเม นสถานศ กษาภายนอกในต างประเทศ การประเม นสถานศ กษาภายนอกตามระด บป ญหา (Risk-based Inspection) ในประเทศเนเธอร แลนด การประเม นสถานศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาในสก อตแลนด ใบรายงานผลงานโรงเร ยน (school-level report card) ในร ฐปารานา ประเทศบราซ ล แบบจ าลองม ลค าเพ มในประเทศอ งกฤษ มาตรการแก ไขโรงเร ยนใน No Child Left Behind Act (NCLB) ของสหร ฐอเมร กา ข อเสนอแนะทางนโยบาย การจ ดแบ งหน าท และขอบเขตในการประเม น การพ ฒนาต วช ว ดผลล พธ เพ อสร างความเป นธรรม การประเม นภายนอกตามระด บป ญหา (Risk-Based Inspection) การจ ดท าสม ดพกโรงเร ยนและรายงานต อผ ปกครองและสาธารณะ การใช แนวทางประเม นแบบ Thematic Inspection การน าผลประเม นไปใช ให ค ณให โทษก บผ บร หารสถานศ กษา การปร บบทบาทของการประเม นค ณภาพภายใน บรรณาน กรม iv หน า บทท 6 การพ ฒนาทร พยากรเพ อการศ กษา บทน า กรอบแนวค ดและแนวทางการปฏ ร ปการจ ดสรรงบประมาณเพ อการศ กษา เป าประสงค ของระบบจ ดสรรทร พยากรเพ อการศ กษา การจ ดสรรงบประมาณผ านส ตรการจ ดสรร (Funding Formulas) ระบบการจ ดสรรงบประมาณด านอ ปสงค ค าใช จ ายเพ อการศ กษาของประเทศไทยในป จจ บ น ขนาดงบประมาณเพ อการศ กษาภาคร ฐ ระบบจ ดสรรงบประมาณเพ อการศ กษาของร ฐบาลไทย การใช จ ายเพ อการศ กษาของภาคคร วเร อนไทย ค ณภาพของระบบการศ กษาไทย ความเป นธรรมของระบบการศ กษาไทย ประสบการณ การจ ดสรรงบประมาณท ด ในต างประเทศ การใช ส ตรจ ดสรรงบประมาณการศ กษาของประเทศเนเธอร แลนด ประสบการณ การเพ มบทบาทของภาคเอกชนในประเทศช ล การประมาณค าใช จ ายต อห วเด กน กเร ยนโดยใช ว ธ ฟ งก ช นต นท น แบบจ าลองฟ งก ช นต นท นการผล ตทางการศ กษา ข อม ลท ใช ผลการศ กษา ผลการประมาณการฟ งก ช นต นท นการผล ต ข อเสนอแนะเช งนโยบาย ควรใช ส ตรการจ ดสรรงบประมาณค านวณเง นอ ดหน นรายบ คคล ท ค าน งถ ง ความพอเพ ยงในการบรรล ผลการเร ยนและข นต าและความเป นธรรมแนวด ง ควรให จ ดสรรงบประมาณแบบเง นอ ดหน นรายบ คคลเพ มข นเพ อส งเสร ม การสร างความร บผ ดชอบ ควรจ ดสรรงบประมาณให ก บโรงเร ยนร ฐและโรงเร ยนเอกชนอย างเท าเท ยม ควรให สถานศ กษาสามารถระดมทร พยากรเพ มเต มได ควรปร บเปล ยนกฎเกณฑ ต างๆ ท เอ อให โรงเร ยนบร หารจ ดการได อย างอ สระ และให ผ ปกครองและน กเร ยนเล อกโรงเร ยนได อย างอ สระ บรรณาน กรม หน า v ภาคผนวก 6.1 พ ฒนาการของการให เง นอ ดหน นรายบ คคลแก โรงเร ยน สพฐ ภาคผนวก 6.2 ตารางม ลค าของเง นอ ดหน นข นพ นฐานรายบ คคลในแต ละช วงเวลา ภาคผนวก 6.3 ตารางม ลค าเง นอ ดหน นในโครงการเร ยนฟร 15 ป ภาคผนวก 6.4 ตารางค าใช จ ายด าเน นงานของโรงเร ยนตามระด บช นและขนาดในป งบประมาณ ภาคผนวก 6.5 ตารางค าใช จ ายด าเน นงานของโรงเร ยนแยกตามระด บช น และค ณภาพ* ตามการประเม น สมศ. ในป งบประมาณ ภาคผนวก 6.6 ตารางพ ฒนาการของการให เง นอ ดหน นรายบ คคลและเง นสมทบเง นเด อนคร แก โรงเร ยนเอกชน ภาคผนวก 6.7 ตารางค าประมาณการค าใช จ ายเพ อการศ กษาของภาคเอกชนต อห วเด กระด บช นต างๆ ของคร วเร อนในพ นท 76 จ งหว ด ภาพผนวก 6.8 ความส มพ นธ ระหว างค าใช จ ายเพ อการศ กษาเฉล ยต อห วเด กน กเร ยนของคร วเร อนไทย แยกตามละด บช นต างๆ เท ยบก บค าใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคเฉล ยต อห วของคร วเร อน ป ภาคผนวก 6.9 ตารางข อม ลเพ อการประมาณการค าใช จ ายต อห วเด กในพ นท 76 จ งหว ด บทท 7 บทสร ปและส งเคราะห การปฏ ร ประบบการศ กษาเพ อสร างความร บผ ดชอบ (accountability) การสร างน กเร ยนให ม ท กษะแห งศตวรรษท 21 (21st century skills) ในฐานะเป าหมายของระบบความร บผ ดชอบ การปฏ ร ประบบการศ กษาข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบภายใต แนวค ดท กษะ แห งศตวรรษท ข อเสนอเช งนโยบายเพ อการปฏ ร ประบบการศ กษาข นพ นฐาน การปฏ ร ปหล กส ตร ส อการเร ยนร และเทคโนโลย การปฏ ร ประบบการว ดและประเม นผลการเร ยน การปฏ ร ประบบการพ ฒนาค ณภาพคร การประเม นค ณภาพสถานศ กษา การปฏ ร ประบบการเง นเพ อการศ กษา หน า vi บทท 8 รายงานผลการด าเน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks