เจตนารมณ โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข ปจจ บ นปญหาดานการฟองรองและการรองเร ยนดานการบร การทางสาธารณส ขม แนวโนมท ส งข น สถานพยาบาลและหน)วยงานท เก - PDF

Description
เจตนารมณ โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข ปจจ บ นปญหาดานการฟองรองและการรองเร ยนดานการบร การทางม แนวโนมท ส งข น สถานพยาบาลและหน)วยงานท เก ยวของจ งตองม กระบวนการจ ดการปญหาเร องรองเร ยนอย)างเป,นระบบ และ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 80 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เจตนารมณ โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข ปจจ บ นปญหาดานการฟองรองและการรองเร ยนดานการบร การทางม แนวโนมท ส งข น สถานพยาบาลและหน)วยงานท เก ยวของจ งตองม กระบวนการจ ดการปญหาเร องรองเร ยนอย)างเป,นระบบ และ ม ความท นต)อเวลา สามารถก าก บต ดตามไดอย)างม ประส ทธ ภาพ การด าเน นการของแต)ละหน)วยงานไดม ช)องทางการร บเร องราวรองท กข2หลายช)องทางท แตกต)างก น เช)น ทางกล)องร บขอรองเร ยน, , Website เป,นตน และไดม กระบวนการจ ดการตามร ปแบบของแต)ละ หน)วยงาน แต)ส งท ขาดไปค อ กระบวนการก าก บต ดตามเร องจากส)วนกลาง ซ งไม)ม ช)องทางในการต ดตาม เร องราวรองท กข2ท ผ)านกระบวนการจ ดการของแต)ละหน)วยงาน ท าใหเก ดปญหาดานการร บร ผลการจ ดการ เร องราวรองท กข2ของแต)ละหน)วยงาน จ านวนเร องรองท กข2ท งหมดในเขตบร การท ร บผ ดชอบ ด งน นจ งไดม แนวค ดในการสรางโปรแกรมเพ อใชในการรวบรวมขอม ลเร องราวรองท กข2ท งหมดท เก ดข นในแต)ละหน)วยงานในล กษณะของ Data center เพ อใหม การควบค มก าก บต ดตามอย)างม ประส ทธ ภาพ และเป,นการสรางขอม ลเคร อข)ายเพ อใชในการช)วยเหล อหน)วยงานท ตองการความช)วยเหล อจากส)วนกลางหร อ หน)วยงานอ นในเขตบร การ ค ณล กษณะของโปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข2ประกอบไปดวยเมน การท างานด งน 1. เมน กระดานข$าวประชาส มพ นธ กระดานข)าวประชาส มพ นธ2เป,นส)วนท ม เพ อใหผ ร บผ ดชอบในระด บ จ งหว ด และระด บเขตบร การ ส ขภาพ ท าการประกาศข)าวประชาส มพ นธ2ใหหน)วยงานไดทราบ หร อเผยแพร)เอกสารต)างๆ 2. เมน ท าเน ยบน กส นต ว ธ ท าเน ยบน กส นต ว ธ เป,นเมน ท เปIดใหผ ใชงานไดท าการกรอกขอม ล น กส นต ว ธ, น ต กร ผ ช านาญการ กฎหมายทางการแพทย2, น ต กรบร หารท วไป โดยเป,นการสรางเคร อข)ายของน กส นต ว ธ เพ อในการต ดต)อ ประสานงาน หร อช)วยเหล อหน)วยงานอ นๆ เมน น จะท าการแยกน กส นต ว ธ ตามเขตบร การส ขภาพและจ งหว ด เพ อความสะดวกในการคนหา **หมายเหต น กส นต ว ธ / น กเจรจาไกล)เกล ย หมายถ ง บ คลากรท ผ)านการอบรมหล กส ตรการเจรจาไกล)เกล ยท จ ด โดย ศ นย2ส นต ว ธ กระทรวง อย)างนอย ระด บตน ผ ช านาญการดานกฎหมายการแพทย2 หมายถ ง น ต กรท ช านาญการดานกฎหมายทางการแพทย2 หร อ บ คคลกรทางการแพทย2 ท จบน ต ศาสตร2บ ณฑ ตและย นด ปฏ บ ต งานดานกฎหมายทางการแพทย2 น ต กรฝPายบร หารท วไป 3. เมน กรอกขอม ลเร องราวรองท กข การกรอกขอม ลเร องราวรองท กข2น นเป,นการน าขอม ลท ผ)านการว เคราะห2เบ องตน มาท าการบ นท กลง ในโปรแกรมโดยขอม ลท กรอกน นจะถ กน าไปใชในการต ดตามต วช ว ด และท าเป,นรายงาน โดยแบ)งขอม ลท ตอง บ นท กออกเป,น 5 ด งน ตอนท 1 ขอม ลท วไป ประกอบดวย ว นท ร บแจงเร อง, เวลาท ร บแจง, ว นท เก ดเหต, หน)วยงานท เก ดเหต ซ งในขอม ลในส)วนน ท ส าค ญค อ ว นท ร บแจงเร องและหน)วยงานท เก ดเหต เพราะจะน าไปใชในการค านวณ ต วช ว ด และสร ปเป,น รายงาน ตอนท 2 ระด บความร นแรงของอ บ ต การณ2 ระด บความร นแรงของอ บ ต การณ2 โปรแกรมไดแบ)งระด บความร นแรงของอ บ ต การณ2 ไว 2 ประเภท ค อ 1. ความเส ยงประเภทคล น ก โดยแบ)งระด บความร นแรงของอ บ ต การณ2ตามเกณฑ2ท กระทรวง ก าหนดไว ระด บ ความร นแรง A เหต การณ2ซ งม โอกาสก)อใหเก ดความคลาดเคล อน B เก ดความคลาดเคล อนข นแต)ย งไม)ถ งผ ปPวย C เก ดก บผ ปPวยแต)ไม)ท าใหผ ปPวยไดร บอ นตราย D เก ดก บผ ปPวย ส)งผลใหตองเฝาระว งต)อ E เก ดก บผ ปPวย เป,นอ นตรายช วคราวและม การบ าบ ดร กษา F เก ดก บผ ปPวย เป,นอ นตรายช วคราวและนอน รพ.นานข น G เก ดก บผ ปPวย ส)งผลใหเก ดอ นตรายถาวรแก)ผ ปPวย H เก ดก บผ ปPวย ส)งผลใหตองท าการช)วยช ว ต I เก ดก บผ ปPวย เป,นสาเหต ของการเส ยช ว ต 2. ความเส ยงทางดานสน บสน น แบ)งเป,นระด บความร นแรง - ระด บร นแรงนอย - ระด บร นแรงปานกลาง - ระด บร นแรงมาก - ระด บร นแรงมากท ส ด ตอนท 3 รายละเอ ยดเหต การณ2 รายละเอ ยดเหต การณ2ประกอบดวยการแบ)งประเภทผ ปPวยออกเป,น OPD และ IPD ซ งรายละเอ ยด - ผ ปPวย OPD ประกอบดวย ว นท เขาร บการร กษา, ห วขอการรองเร ยน, แพทย2ผ เก ยวของ - ผ ปPวย IPD ประกอบดวย Admin ระหว)างว นท, ห วขอการรองเร ยน, การผ)าต ด, แผนก, แพทย2ผ เก ยวของ ซ งในส)วนห วขอการรองเร ยนจะไดมาจากการท ผ กรอกขอม ล ไดท าการสร ปประเด นในการรองเร ยนของ ผ เส ยหาย และน ามากรอก ซ งในช)องห วขอการรองเร ยนน จะถ กใชเป,นต วช)วยในการคนหาเร องราวรองเร ยน เร องน นๆ ในกรณ ท ตองการศ กษา หร อส อความหมายถ งรายละเอ ยดท งหมดของเร องราวรองเร ยนน นๆ และในส)วนของรายละเอ ยดเหต การณ2 ย งประกอบดวย ประเภทเร องราวรองท กข2 / รองเร ยน ซ งไดแบ)งตาม ล กษณะประเภทตามท กระทรวงก าหนดไว ประเภท น ยาม ต วอย$างท เป/นร ปธรรม ๑) การใหบร การทางการแพทย2 และ การใหบร การร กษาพยาบาลหร อ การด าเน นการทางการแพทย2หร อ ของหน)วยบร การใน ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง แลวเก ดเหต การณ2ท ไม) พ งประสงค2 ม ความเส ยหายเก ด ข นก บผ ร บร การหร อญาต ม ความ สงส ยในการใหบร การด งกล)าว หร อเร ยกรองใหเจาหนาท หน)วย บร การ ส าน กงานปล ดกระทรวง หร อกระทรวง ร บผ ดชอบ ๒) ค ณภาพการใหบร การ การท ผ รองเร ยนแจงรองเร ยน เก ยวก บการใหบร การทาง การแพทย2และท เก ด ข นก บหน)วยงานบร การของ กระทรวง ๓) การบร หารจ ดการ การท ส)วนราชการด าเน นการดาน การบร หารจ ดการโดยเปIดเผย โปร)งใส และเป,นธรรม โดย พ จารณาถ งประโยชน2และ ผลเส ยทางส งคม ภาระต)อ ประชาชนค ณภาพ ว ตถ ประสงค2ท จะด าเน นการและประโยชนระยะ ยาวของราชการท จะไดร บ รองเร ยนเก ยวก บการร กษาพยาบาล ของเจาหนาท เช)น การว น จฉ ยโรค ผ ดพลาด การร กษาผ ดพลาด ๑. รอตรวจนาน ๒. แพทย2/พยาบาล/เจาหนาท ๓. ทางานล)าชา ๔. แพทย2ปฏ เสธการร กษา ๕. กร ยาไม)เหมาะสม/วาจาไม)ส ภาพ ๖. ไม)เต มใจใหบร การ ๗. ระบบส)งต)อผ ปPวย ๑. การบร หารท วไป และงบประมาณ รองเร ยนโดยกล)าวหาผ บร หาร เจาหนาท ของหน)วยงานม พฤต กรรมส)อในทางไม) ส จร ตหลาย ประการ ๒. การบร หารงานพ สด รองเร ยนโดย กล)าวหาว)าผ เก ยวของใน การจ ดซ อจ ดจางม พฤต กรรมส)อ ในทางไม)โปร)งใสหลายประการ ประกอบก น ๔) ว น ยขาราชการ กฎ ระเบ ยบต)างๆ ท วางหล กเกณฑ2 ข นมาเป,นกรอบควบค มให ขาราชการปฏ บ ต หนาท และ ก าหนดแบบแผนความ ประพฤต ของขาราชการ เพ อให ขาราชการประพฤต ปฏ บ ต หนาท ราชการเป,นไปดวยความเร ยบรอย โดยก าหนดใหขาราชการวางต วให เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบ ขาราชการพลเร อน พ.ศ ๕) การท จร ต ปฏ บ ต หร อละเวนการปฏ บ ต อย)าง ใดในต าแหน)งหร อหนาท หร อ ปฏ บ ต หร อละเวนการปฏ บ ต อย)าง ใดในพฤต การณ2ท อาจท าใหผ อ น เช อว)าม ต าแหน)งหร อหนาท ท งท ตนม ไดม ต าแหน)งหนาท น นหร อใช อ านาจในต าแหน)งหร อหนาท ท งน เพ อประโยชน2ท ม ควรไดโดยชอบ ส าหร บตนเองหร อผ อ น ๖) ค)าตอบแทน การจ)ายเง นค)าตอบแทนในการ ปฏ บ ต งานของเจาหนาท ม เจตนารมณ2เพ อการจ)ายเง น ค)าตอบแทนส าหร บเจาหนาท ท ปฏ บ ต งานในหน)วยบร การในช)วง นอกเวลาราชการ และเจาหนาท ท ปฏ บ ต งานนอกหน)วยบร การ หร อ ต)างหน)วยบร การท งในเวลา ราชการและนอกเวลาราชการ ๗) ข ดแยงก บเจาหนาท / การท ผ รองเร ยนหร อผ เส ยหายของ หน)วยงาน รองเร ยนเจาหนาท หร อ ๓. การบร หารงานบ คคล รองเร ยน โดยกล)าวหาว)าผ บร หาร และ ผ เก ยวของดาเน นการเก ยวก บการ แต)งต ง การเล อนต าแหน)ง การ พ จารณาความด ความชอบ และการแต)งต งโยกยาย ไม)ชอบ ธรรม การไม)ปฏ บ ต หนาท ตามบทบ ญญ ต ว)า ดวยว น ยขาราชการตามท กฎหมาย ก าหนด ๑. การจ ดซ อจ ดจางเก ยวก บคร ภ ณฑ2 พ สด การก)อสราง ๒. การบร หารงานของหน)วยงานท ส)อ ไปในทางไม)ส จร ต ๑. การเบ กจ)ายเง น พตส. ๒. ค)าตอบแทนไม)ทาเวชปฏ บ ต ๓. ค)าตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลา ราชการ ๔. ค)าตอบแทน อสม. เจาหนาท ย มเง นประชาชนแลวไม)ค น หน)วยงานของร ฐ หน)วยงานเก ยวก บการกระท าการ ใดๆท ม ผลก)อใหเก ดความเส ยหาย อย)างใดอย)างหน ง ต)อผ รองเร ยน หร อหน)วยงานในส งก ดกระทรวง ๘) สว สด การของร ฐ เป,นระบบทางส งคมท ร ฐให หล กประก นแก)ประชาชนท กคน อย)างเท)าเท ยมก นในดาน ปจจ ยพ นฐานท จ าเป,นสาหร บการม ค ณภาพช ว ตท ด ๙) ขอเสนอแนะและขอค ดเห น การท ผ รองเร ยนแสดงออกทาง ความค ดเห นหร อการเสนอแนะ ท วไปเก ยวก บการใหบร การทาง การแพทย2และ ๑๐) การค มครองผ บร โภคดาน การปกปองด แลผ บร โภค ใหไดร บ ความปลอดภ ย เป,นธรรม จาก ผล ตภ ณฑ2ดานส ขภาพ ส งแวดลอม บร การทางการแพทย2 และ ๑๑) ขอความอน เคราะห2 การขอความอน เคราะห2และการ ขอความช)วยเหล อในดานต)างๆ นอกเหน อจากส ทธ ท พ งไดร บ ๑. หล กประก นส ขภาพ ท กคนม ส ทธ ไดร บบร การปองก นและ ร กษาโรคฟร ๒. กองท นประก นส งคม ๓. กองท นขาราชการบ านาญ ๑. การปร บปร งระบบการใหบร การ ทางการแพทย2และ ๒. การปร บปร งส งอานวยความ สะดวกและส งแวดลอม ๓. การเพ มบ คลากร ๔. การเพ มอ ปกรณ2ทางการแพทย2 ๑. การใหบร การไม)ไดมาตรฐาน ๒. ตลาดสด รานคา/แผงลอย ไม) สะอาด ๓. ส งแวดลอมท วไป เช)น ขยะ/ส ง ปฏ ก ล น าเส ย กล นเหม น เหต ร าคาญ ๔. สถานบร การ สถานประกอบการไม) ม ใบอน ญาต ๑. ค)าร กษาพยาบาล ๒. การขอข นทะเบ ยนการลางไต ๓. ขอยายสถานบร การ ตอนท 4 การจ ดการเร องรองเร ยน การจ ดการเร องรองเร ยน เป,นการท หน)วยงานไดท าการประช มสร ปแนวทางในการด าเน นการแกไข ปญหาเบ องตน แลวน ามากรอกลงในการจ ดการเร องรองเร ยน ซ งประกอบดวย ผ ร บผ ดชอบหล ก โดยแบ)ง ออกเป,น น กส นต ว ธ และ Medical law, ว นท มอบหมาย,แนวทางการด าเน นการเบ องตน โดยในช)องว นท มอบหมายจะเป,นอ กหน งต วช ว ดท จะใชในการค านวณ โดยจะน าไปลบก บว นท ร บแจงเร อง เพ อใหสามารถ ทรา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks