เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 46 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช ช อรายว ชา โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา จ านวนช วโมง ช วโมง/ส ปดาห จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจโครงสร างและการใช งานของโปรแกรมส าเร จร ปส าหร บงานอาช พ 2. เพ อให สามารถใช โปรแกรมส าเร จร ปด านการจ ดท าเอกสาร การจ ดการฐานข อม ล การ ว เคราะห ข อม ล การน าเสนอผลงาน และการผล ตส อในงานอาช พ 3. เพ อให ม ก จน ส ยในการค นคว าหาความร เพ มเต ม มาตรฐานรายว ชา 1. ประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปด านการจ ดการเอกสาร 3 2. ประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปในการจ ดการฐานข อม ลเบ องต น 3. ประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการว เคราะห ข อม ล. ประย กต ใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการผล ตส อและการน าเสนอผลงาน 5. ประย กต ใช คอมพ วเตอร ส บค นข อม ลเพ อพ ฒนางานอาช พ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บการประย กต ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ปในงานอาช พ การ จ ดการเอกสาร การจ ดการฐานข อม ล การว เคราะห ข อม ล การน าเสนอผลงานด วยคอมพ วเตอร ส อผสมและการใช คอมพ วเตอร เพ อการผล ตส อประเภทต าง ๆ การส บค นข อม ลสารสนเทศเพ อ พ ฒนางานอาช พด วยคอมพ วเตอร หน วยการเร ยนร ช อรายว ชา โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา จ านวนช วโมง ช วโม/ส ปดาห จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต หน วยท ช อหน วย จ านวน 1 2 โปรแกรมส าเร จร ปและการต ดต งโปรแกรมช ด Microsoft Office 2007 การสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ช วโมง 3 การสร างตารางด วย Microsoft Office Word 2007 การตกแต งเอกสาร 5 การประย กต ใช โปรแกรม Microsoft Office Word โปรแกรมจ ดการด านฐานข อม ล 7 การสร างฟอร ม 8 การสร างแบบสอบถามข อม ล 9 การสร างรายงานและการด แลฐานข อม ล 10 โปรแกรมค านวณทางธ รก จ 11 การค านวณโดยใช ส ตรและวางฟ งก ช น 12 การปร บแต งเซลล และการบร หารข อม ล 13 การสร างแผนภ ม ด วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 1 โปรแกรมเพ อการผล ตส อและการน าเสนอผลงาน 15 การแก ไขและตกแต งงานน าเสนอ 16 การพ ฒนาภาพน งเพ อการน าเสนอ 17 การส บค นข อม ลเพ อพ ฒนางานอาช พ 18 สอบประเม นสร ปการเร ยน 5 รวม 72 หน วยท 1 โปรแกรมส าเร จร ปและการต ดต งโปรแกรมช ด Microsoft Office 2007 แนวค ดและสาระการเร ยนร ในส งคมป จจ บ นโปรแกรมส าเร จร ปได เข ามาม บทบาทส าค ญในการพ ฒนางานด านต างๆ ของหน วยงานไม ว าจะเป นภาคร ฐและภาคเอกชนผ ใช งานควรศ กษาการเล อกใช โปรแกรมส าเร จร ป ให เหมาะสมก บล กษณะงานพร อมท งศ กษาข นตอนการต ดต งโปรแกรมด งกล าวด วย สมรรถนะท พ งประสงค ประจ าหน วย 1. บอกความหมายและความส าค ญของโปรแกรมส าเร จร ปได 2. บอกโครงสร างของโปรแกรมส าเร จร ปได 3. จ าแนกประเภทของโปรแกรมส าเร จร ปได. บอกประโยชน และข อจ าก ดของโปรแกรมส าเร จร ปได 5. อธ บายว ธ การจ ดหาโปรแกรมประย กต ได 6 6. บอกว ธ การพ จารณาโปรแกรมส าเร จร ปตามหล กการของล ขส ทธ ได 7. เล อกใช โปรแกรมส าเร จร ปให เหมาะสมก บงานได 8. ปฏ บ ต การในการต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 ตามข นตอนท วางไว ได 9. ร จ กประหย ดทร พยากรและค าน งถ งผลกระทบต อส งแวดล อม 10. ม ความสนใจใฝ ร โดยซ กถามป ญหาข อสงส ย 11. ม ความร กสาม คค โดยร วมม อก นในการท างานเป นกล ม 12. ม ความค ดร เร มสร างสรรค โดยใช ความค ดหลากหลายในการแก ป ญหา 13. สามารถประย กต การท างาน นอกเหน อจากงานท ก าหนดเพ อให ได ผลงานท ด ท ส ด หน วยท 1 โปรแกรมส าเร จร ปและการต ดต งโปรแกรมช ด Microsoft Office 2007 7 1.1 ความหมายของโปรแกรมส าเร จร ป โปรแกรมส าเร จร ป (Package Software) ค อช ดค าส งของคอมพ วเตอร ท สร าง ข นเพ อใช ในส าน กงานท วไปโดยบร ษ ทท ม ความช านาญในด านน นๆ โดยเฉพาะม การปร บปร งและ พ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพส ง พร อมใช งานได ท นท 1.2 ความส าค ญของโปรแกรมส าเร จร ป ในส งคมป จจ บ นโปรแกรมส าเร จร ปเข ามาม บทบาทส าค ญ ในการพ ฒนางานด านต างๆ ช วยลดข นตอนการท างาน ลดความย งยากในการจ ดการเอกสารและต วเลขท ซ บซ อน สร างความ เป นระเบ ยบและสามารถว เคราะห ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นการศ กษาเก ยวก บการใช งาน โปรแกรมส าเร จร ปจะช วยให ผ ใช งานสามารถเล อกใช โปรแกรมส าเร จร ปได เหมาะสมก บล กษณะ ของงานและเป นพ นฐานความร ส าหร บการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปต อไป องค ประกอบส าค ญอ กประการหน งท ท าให เก ดผลส มฤทธ จากการใช คอมพ วเตอร ค อ โปรแกรมส าเร จร ป ท สามารถตอบสนองความต องการในใช งานตามว ตถ ประสงค ท แตกต างก น อย างไรก ตามคอมพ วเตอร ไม สามารถท างานได หากไม ม โปรแกรมควบค มการท างาน ด งน น ประส ทธ ภาพของโปรแกรมส าเร จร ปย อมข นอย ก บสมรรถภาพของผ ใช โปรแกรมเป นส าค ญ 1.3 โครงสร างของโปรแกรมคอมพ วเตอร การท างานใดๆ ท ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ต องท างานภายใต ส งแวดล อมของ โปรแกรมระบบด วย เช นโปรแกรมประมวลค าต องท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การ Ms-Dos หร อ ระบบปฏ บ ต การ Windows เป นต น 1. ประเภทของโปรแกรมส าเร จร ป โปรแกรมส าเร จร ปท น ยมใช ม 2 ประเภท ค อ 1..1 โปรแกรมส าเร จร ปท ใช เฉพาะงาน โปรแกรมส าเร จร ปท ใช เฉพาะงาน เป นโปรแกรมท สร างหร อเข ยนข นเพ อใช ส าหร บงานเฉพาะอย าง เช น โปรแกรมระบบบ ญช โปรแกรมควบค มส นค าคงคล ง โปรแกรมแฟ ม ทะเบ ยนประว ต โปรแกรมค านวณภาษ โปรแกรมค ดเง นเด อน โปรแกรมการว เคราะห ยอดจ าหน าย โปรแกรมเก บข อม ลทางคร ภ ณฑ เป นต น โปรแกรมส าเร จร ปประเภทน หากจ าเป นต องใช งานผ ใช ต องเข ยนโปรแกรมมาใช เฉพาะ ผ เข ยนโปรแกรมบางรายจะใช ว ธ การเสนอขายโปรแกรมส าเร จร ป ผ านทางเคร อข ายอ นเทอร เน ตโดยม โปรแกรมต วอย างให ดาวน โหลดมาทดลองใช งานก อน ถ าผ ใช สนใจสามารถส งซ อได อย างไรก ตามโปรแกรมส าเร จร ปท ใช งานเฉพาะบางโปรแกรมไม เหมาะ ส าหร บการน ามาใช งาน ถ งแม จะใช งานประเภทเด ยวก น ท งน เน องจากความต องการในรายละเอ ยด ปล กย อยของผ ใช แตกต างก นและผ ใช งานไม สามารถน ามาปร บเปล ยนได ด วยตนเอง ผ ใช โปรแกรม บางรายจ งน ยมให โปรแกรมเมอร เข ยนโปรแกรมให ตรงก บล กษณะการใช งาน 1..2 โปรแกรมส าเร จร ปท ใช ก บงานท วไป โปรแกรมส าเร จร ปท ใช ก บงานท วไป หมายถ ง โปรแกรมท สร างหร อเข ยนโดย บร ษ ทต างๆ ท เสร จสมบ รณ พร อมน าไปใช งานได ท นท แบ งออกเป น 9 ประเภท ค อ โปรแกรมทางด านการประมวลผลค า (Word Processor) โปรแกรมทางด านการประมวลผลค า เป นโปรแกรมท ท างานเก ยวก บ การประมวลผลค า สามารถจ ดท าเอกสาร รายงาน จดหมาย หน งส อต างๆ งานท ได ม ประส ทธ ภาพ เน องจากสามารถจ ดร ปแบบได ตามความต องการ ช วยประหย ดเวลา สามารถค นหาข อความต างๆ ได สะดวก โปรแกรมท จ ดอย ในกล มประมวลผลค าม ด งน ค อโปรแกรม Word Star โปรแกรม Word Chula โดยโปรแกรมเหล าน ท างานบนระบบปฏ บ ต การ MS-Dos นอกจากน ย งม โปรแกรมท ท างานบนระบบปฏ บ ต การ Windows ค อ โปรแกรม Word Perfect โปรแกรม Microsoft Office Word และโปรแกรม AmiPro โปรแกรมเหล าน ใช งาน ง าย และสะดวก สามารถจ ดร ปแบบต างๆ ได ตามความต องการ รวมท งสามารถน าภาพมาประกอบ ก บงานเอกสาร หร อน าเอกสารจากโปรแกรมอ นมาจ ดร ปแบบในโปรแกรมเหล าน ได 8 โปรแกรมแผ นตารางท าการ (Spread Sheet) แผ นตารางท าการ หมายถ ง แผ นตารางท ประกอบด วยแนวต งต ดก น เป นช องส เหล ยม แนวต งเร ยกว า สดมภ แนวนอนเร ยกว า แถว ช องส เหล ยมท เก ดจากการต ด ก นของสดมภ และแถวเร ยกว า เซลล ใช ส าหร บบรรจ ต วอ กษร ต วเลข ร ปภาพ หร อส ตรค านวณ ต างๆสดมภ แต ละสดมภ ม ช อโดยใช ต วอ กษรภาษาอ งกฤษก าก บ และส วนแถวแต ละแถวจะม ช อซ ง ใช ต วเลขอารบ ก ก าก บ ด งน น การเร ยกช อเซลล จ งใช ช อของสดมภ และแถวท ต ดก นมาอ างอ ง เช น สดมภ A ต ดก บแถว 1 จะเก ดเซลล ท ม ช อว า เซลล A1 เป นต น การอ างอ งช อเซลล ในร ปแบบน ม ผลท าให แผ นตารางท าการม ค ณสมบ ต เด น การอ างอ งค าในเซลล หากต องการเปล ยนแปลงค าใน เซลล หน งๆ ซ งถ กอ างอ งอย ท เซลล อ น ก จะท าให ค าท อย ในเซลล ท อ างอ งเปล ยนแปลงตามได โดย อ ตโนม ต แผ นตารางท าการจ งเหมาะส าหร บงาน ค านวณขนาดใหญ โดยผ ใช ไม จ าเป นต องบ นท ก ข อม ล หร อบ นท กส ตรใหม หลายๆ คร ง ค ณสมบ ต ของโปรแกรมแผ นตารางท าการค อ การค านวณ การจ ดท าแผนภ ม และการจ ดการข อม ล การค านวณ หมายถ ง ค ณสมบ ต ในการสร างส ตรค านวณ หร อร ปแบบ การค านวณท ก าหนดไว เร ยกว า ฟ งก ช น เพ อค านวณหาผลล พธ ท ต องการ รวมท งสามารถสร าง กล มค าส ง เร ยกว า มาโคร เพ อให เคร องคอมพ วเตอร ท างานตามล าด บในกล มค าส งน น ค ณสมบ ต ด านการค านวณน จะให ผลล พธ ท เปล ยนแปลงค าของข อม ลท น าไปใช ในส ตร หร อ ฟ งก ช นท ก าหนด การจ ดท าแผนภ ม หมายถ ง ค ณสมบ ต ในการน าข อม ลในเซลล มา จ ดท าแผนภ ม ร ปแบบต าง ๆ เช น แผนภ ม วงกลม แผนภ ม เส น แผนภ ม แท ง แผนภ ม พ นท สองม ต แผนภ ม สามม ต เป นต น หากม การเปล ยนแปลงข อม ลภายในเซลล ท น าไป ท าแผนภ ม ส งผลให แผนภ ม ท สร างข นเปล ยนแปลงตามด วยท นท โปรแกรมด านการจ ดการฐานข อม ล โปรแกรมด านการจ ดการฐานข อม ล เป นโปรแกรมท ใช งานเก ยวก บ ด านการจ ดการฐานข อม ลซ งจะช วยในการเก บข อม ล แก ไขข อม ล ค นหาข อม ลเพ มเต มรวมท งการ จ ดเร ยงข อม ลผ ใช งานสามารถท างานได สะดวกรวดเร วและเป นระบบ โปรแกรมด านการจ ดการ ฐานข อม ลเหมาะก บการท างานท ม ข อม ลมากๆ เช น การจ ดเก บประว ต น กเร ยนน กศ กษา การควบค ม ส นค าคงคล ง การเก บประว ต พน กงาน ทะเบ ยนรายช อหน งส อในห องสม ด เป นต น โปรแกรมกล ม น ได แก โปรแกรม dbase III Plus ซ งท างา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks