โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม - PDF

Description
โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 4 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป ดร บน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษเข าเร ยนร วมก บเด กปกต - พ.ศ ได เข าร วมโครงการโรงเร ยนแกนนาจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ จนถ งป จจ บ น ข อม ลน กเร ยนป การศ กษา 2553 จานวนน กเร ยน จานวนเด กพ เศษ ช น ชาย หญ ง รวม ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล ป ป ป ป ป ป ม ม ม ประเภทความต องการพ เศษ คร ผ ร บผ ดชอบ รวม หมายเหต ประเม นค ดแยกประเภทความต องการพ เศษ เพ อช วยเหล อทางการศ กษา ป การศ กษา 2553 ปร ชญาแนวค ดในการจ ดการเร ยนร วม เด กท กคนม ศ กยภาพในตนเอง สามารถเร ยนร และพ ฒนาได ว ส ยท ศน ในการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนช มชนว ดหนองร เป นองค กรแห งการเร ยนร ท จ ดการศ กษาได มาตรฐานให ความเสมอภาคสาหร บผ พ การและด อยโอกาสทางการศ กษาได พ ฒนาตนเองอย างเต มศ กยภาพ เป นพลเม องด ม ค ณธรรมอย ในส งคมได อย างม ความส ข เป าหมายของโรงเร ยนในการจ ดการเร ยนร วม 1. ม งม นให โอกาสทางการศ กษาแก เด กปกต เด กท ม ความต องการพ เศษ และเด กด อยโอกาสท กคนได เร ยนร ตามศ กยภาพของตน โดยการเร ยนร สาระต างๆ ตลอดถ งท กษะพ นฐานท จาเป นในการทางาน และการอย ร วมในส งคม 2. พ ฒนาหล กส ตรท กช วงช นด วยกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญสาหร บเด กปกต และเด กท ม ความ ต องการพ เศษสามารถปร บใช ได ตามความเหมาะสม 3. คร และน กเร ยนร วมก นนานว ตกรรม และ เทคโนโลย ท ท นสม ยมาจ ดการเร ยนร สร างประสบการตรง โดย เน นกระบวนการและบ รณาการ 4. พ ฒนาปร บปร ง อาคารสถานท สภาพแวดล อม บรรยากาศ และแหล งเร ยนร ในโรงเร ยนให เอ อต อการจ ด ก จกรรม และสอดคล องก บช ว ตจร งตาสภาพของช มชน 5. สน บสน น ส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให น กเร ยนม ความร บผ ดชอบ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรมจร ยธรรม ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด สามารถอย ร วมก นในส งคมได อย างม ความส ข จ ดเด นของการจ ดการเร ยนร วม 1. การบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน SBM: ( School Base Management ) 2. การบร หารจ ดการโดยใช โครงสร างซ ท ( SEAT ) 3. จ ดทาห องเสร มว ชาการสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ 4. ให ความช วยเหล อเด กเป นรายบ คคล 5. เป ดให โอกาสทางการศ กษาสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษท กประเภท ร ปแบบการจ ดการเร ยนร วมโรงเร ยนช มชนว ดหนองร เร ยนร วมในช นเร ยนปกต เร ยนร วมในช นเร ยนปกต บร การสอนเสร ม ประเม นความก าวหน า คร ค นคว าว ธ การแก ไข ส งต อเด กเพ อเตร ยมความพร อม ปร กษาผ เช ยวชาญ เฉพาะทาง พบแพทย เพ อบาบ ด กรณ ไม ร นแรง กรณ ร นแรง รายงานให ผ ปกครองทราบ ล าช า ส งเสร มพ ฒนาการตามปกต คร ประเม นพ ฒนาการในรายละเอ ยดของด านท สงส ยว าล าช า ไม ล าช า สงส ยพ ฒนาการล าช า คร ผ ปกครอง ส งเกตพฤต กรรมเด กและเก บรวบรวมข อม ล การบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน SBM: ( School Base Management ) โรงเร ยนช มชนว ดหนองร ม ความพร อมในการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บเจตนารมณ ในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของประเทศ ทาให โรงเร ยนม ศ กยภาพในการสน บสน นด านงบประมาณ บ คลากร ส อ การจ ดการทาข อม ลสารสนเทศของผ เร ยน ตลอดจนประช มจ ดทาแผนปฏ บ ต งานพ ฒนาการศ กษา และ ต ดตาม ประเม นผลอย างเป นระบบ การบร หารจ ดการโดยใช โครสร างซ ท ( SEAT ) S ; Student ด านน กเร ยน การเตร ยมความพร อมท ม ความจาเป นต องการพ เศษ 1. เตร ยมค ดแยกประเภทความพ การ 2. ประเม นพ นฐานความพร อมของน กเร ยน 3. วางแผนการศ กษาเฉพาะบ คคล ( IEP ) 4. จ ดทาแผนการสอนรายบ คคล ( IIP ) 5. ดาเน นการพ ฒนาเด กตามแผนการสอนรายบ คคล เด กท ม ความต องการพ เศษได ม ส วนร วมในก จกรรม โดยเด กปกต คอยช วยเหล อด แล แบบเพ อนช วยเพ อน ทาให น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษม พ ฒนาการด านต างๆด ข น สามารถเร ยนร วมในห องเร ยนปกต ได สภาพโรงเร ยนเหมาะสมเอ อต อการพ ฒนาผ เร ยน บรรยากาศห องเร ยนให ลดข อจาก ดของผ เร ยนโดยม ม ม ต างๆ ในการทาก จกรรม ได ร บความช วยเหล อร วมม อด แลเอาใจใส จากคร ผ สอน คร ช นเร ยนปกต ตลอดท ง บ คลากรและองค กรต างๆในช มชน E : Environment ด านสภาพแวดล อม ด านอาคารสถานท 1. ได ดาเน นการจ ดทาโครงการห องเสร มว ชาการสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ โดยได ร บงบสน บสน น ของโรงเร ยนเป นเง นจานวน 69,000 บาท 2. จ ดสภาพแวดล อมเอ ออานวยในการเร ยนการสอน 3. จ ดให ม แหล งเร ยนร ในบร เวณโรงเร ยน ด านบ คลากร 1. ม การแต งต งคณะกรรมการการจ ดการศ กษาพ เศษในโรงเร ยนโดยม บ คลากรในช มชน องค กรการ ปกครองในท องถ น คณะคร ผ ปกครองเข าร วมเป นกรรมการ 2. ม เคร อข ายในการจ ดการศ กษา คณะจ ตแพทย โรงพยาบาลชลบ ร โรงเร ยนแกนนาจ ดการเร ยน ร วม โรงเร ยนช มชนว ดหนองร ศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา 12 ศ นย การศ กษาพ เศษ ส วนกลาง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 1 ท ปร กษาในการจ ดการเร ยนร วม 1. ผ อานวยการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 1 2 ผ อานวยการโรงเร ยนช มชนว ดหนองร 3. ผ อานวยการศ นย การศ กษาพ เศษ เขตการศ กษา 12 ชลบ ร 4. ศ กษาน เทศก จาก สพป.ชบ.1 A: Activities ด านก จกรรมและการจ ดการเร ยนการสอน 1. ได ดาเน นการจ ดทาหล กส ตร โดยย ดหล กส ตรสถานศ กษาเป นหล ก และนามาปร บให เหมาะสมก บ น กเร ยนท ม ความต องการจาเป นพ เศษ 2. จ ดทาแผนการศ กษาเฉพาะบ คคลโดยแต งต งคณะกรรมการในการจ ดทาแผนซ งม บ คลากรท เก ยวข อง ด งน คณะกรรมการ 1. ผ บร หารโรงเร ยน 2. คร ฝ ายว ชาการ 3. ผ ปกครองน กเร ยน 4. คร ประจาช น 5. คร การศ กษาพ เศษของโรงเร ยน 6. น กเร ยน 3. จ ดทาแผนการสอนรายบ คคล เพ อใช ในการพ ฒนาน กเร ยนให ม ความพร อม และ ปร บปร งการเร ยนการ สอน ให น กเร ยนได เร ยนร ตามศ กยภาพของตนเอง ร ปแบบการจ ดก จกรรม 1. เร ยนร วมบางเวลา น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษจะได ร บการสอนเสร มในห องเสร มว ชาการ โดยจ ดตารางลงเร ยนตามโครงการช วยเหล อเด กท ม ป ญหาด านการเร ยนร ประเภทต างๆ 2. ห องเร ยนค ขนาน สาหร บเด กท ไม สามารถเร ยนร วมได จะได ร บการด แลเอาใจใส ในการเร ยนการสอน จากคร การศ กษาพ เศษของโรงเร ยน การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน คาน งถ ง 1.ธรรมชาต ของผ เร ยน 2. การจ ดสภาพแวดล อมให ลดข อจาก ด ของผ เร ยน 3. แผนการสอนเน นการม ส วนร วม การบ รณาการเข าก บช ว ตประจาว น 4. ม ความเป นร ปธรรม เทคน คการสอน 1. การสอนกล มย อย เน นให น กเร ยนได ปฏ บ ต จร งโดยคร คอยด แลให คาแนะนา 2. สอนเป นรายบ คคล เป นการสอนสาหร บน กเร ยนท ไม สามารถทาก จกรรมต างๆได ด วยตนเอง 3. ก จกรรมบาบ ด น กเร ยนบางคนม การพ ฒนาด านกล ามเน อม ดเล กล าช า กล ามเน ออ อนแรง จาเป นต อง จ ดก จกรรมบาบ ด เช นไม สามารถหย บจ บด นสอในการข ดเข ยนได จาเป นต องใช ก จกรรมบาบ ดเพ อให กล ามเน อม อแข งแรง 4. ก จกรรมการฝ กพ ด เพ อพ ฒนาน กเร ยนท ม ป ญหาด านการพ ด 5. เทคน ค DIR/ฟลอร ไทม 6. BBL 7. ก จกรรมเสร มพ ฒนาการ - ก จกรรมไหว คร - ก จกรรมการเข าค ายน นทนาการ - ก จกรรมก ฬาส - ก จกรรมว นเด ก - ก จกรรมว นป ใหม - ก จกรรมว นแม - ก จกรรมว นสาค ญทางศาสนา T: Tools ด านเคร องม อ จากนโยบายว ส ยท ศน พ นธก จ เก ยวก บการให การศ กษาสาหร บน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษ โรงเร ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณ ส อ ส งอานวยความสะดวก ม การจ ดต งคณะกรรมการดาเน นงานการจ ดการ เร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนได ม การเร ยนร และม พ ฒนาการเพ มข น กระท งได ร บความพ งพอใจจากผ ปกครองใน พ ฒนาการท เพ มข นของบ ตรหลาน งบประมาณในการสน บสน น จ ดซ อส อ / อ ปกรณ 1. งบประมาณรายห วประจาป 2. งบอ ดหน นจ ดซ อส อ อ ปกรณ จากองค การบร หารส วนตาบลหนองร 3. งบอ ดหน นบ คลากรคร จากองค การบร หารส วนจ งหว ดชลบ ร ส อการเร ยนการสอนประเภทต างๆ 1. ส อบร การท ได ร บจากศ นย การศ กษาพ เศษ โปรแกรมการเร ยนการสอนประเภทต างๆ 2. ส อจากการจ ดทา เช น ช ดการสอน ช ดค ดแยกการอ านออกเส ยง ช ดการสอนคณ ตศาสตร เบ องต น ฯลฯ 3. ส อจากการจ ดซ อ เช น อ ปกรณ เสร มพ ฒนาการด านร างกาย หน งส อ แบบเร ยน อ ปกรณ การเร ยน ประเภทต างๆ ว ทย เทป คอมพ วเตอร ความสาเร จของการจ ดการเร ยนร วม 1. เป ดโอกาสทางการศ กษาให เด กท กคนได เร ยนร 2. พ ฒนาตนเองเต มศ กยภาพ ม ระบบการบร หารงานโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 3. ม การดาเน นการท หลากหลาย 4. บร หารจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กท ม ความต องการพ เศษ ครอบคล มท กองค ประกอบ 5. ใช โครงสร างซ ท (SEAT ) ซ งได ร บความร วมม อจากท กฝ าย 6. จ ดการศ กษาให ก บเด กท ม ความต องการพ เศษได อย างม ค ณภาพ 7. เป นผ นาในการจ ดการศ กษาพ เศษเป นท ยอมร บของช มชน และ ผ ปกครอง ส งท ต องพ ฒนาในการจ ดการเร ยนร วม 1. เทคโนโลย และร ปแบบการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบใหม เพ อส งเสร มให น กเร ยนได พ ฒนา อย างเต มศ กยภาพ สร ปผลการดาเน นการ จ ดเด นและจ ดท ต องการพ ฒนาน กเร ยนท ม ความต องการจาเป นพ เศษ โรงเร ยนแกนนาจ ดการเร ยนร วมร นท ๒ โรงเร ยนช มชนว ดหนองร จ ดเด น จ ดท ต องการพ ฒนา หมายเหต ด านค ณภาพน กเร ยน 1.น กเร ยนม การพ ฒนาการตามศ กยภาพ 2.น กเร ยนม พ นฐานในการเร ยนร ท กษะด าน ต างๆด ข น 3. น กเร ยนสามารถเข าร วมก จกรรมต างๆใน โรงเร ยนและในช มชน ด านค ณภาพน กเร ยน 1.ให น กเร ยนม พ นฐานด านว ชาช พซ งเป น พ นฐานในการประกอบอาช พต อไป 2. ให น กเร ยนม ก จกรรมร วมก บเด กปกต มากข นและพ ฒนาความสามารถให เต ม ศ กยภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. ใช ก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลาย 2.ให ผ ปกครอง / น กเร ยน และ ช มชนม ส วนร วมในการจ ดการเร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks