ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ - PDF

Description
ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ บส าหร บการต พ มพ ลงวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย (Silpakorn

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 19 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ บส าหร บการต พ มพ ลงวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย (Silpakorn Educational Research Journal) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร และกองบรรณาธ การสามารถ ตรวจสอบต นฉบ บก อนการต พ มพ เพ อให วารสารม ค ณภาพสามารถน าไปใช อ างอ งได เกณฑ ในการร บบทความ บทความท เป นงานว จ ยของน ส ต/น กศ กษา สาขาการศ กษา และสาขาท เก ยวข อง ท จะน ามา ลงต พ มพ ในวารสารฯได น น จะต องเป นส วนหน งของงานว จ ยท ท าอย และม ปร มาณงาน ระด บปร ญญาด ษฎ บ ณฑ ต ร อยละ 80 และระด บปร ญญามหาบ ณฑ ต ร อยละ 100 ค อ ม ความ สมบ รณ ในการเก บข อม ล ในการว เคราะห ข อม ล เร ยบเร ยงข อม ลและเน อหาเพ อเข ยนให ครอบคล ม ว ตถ ประสงค ในงานว จ ยท งหมดและบทความงานว จ ยท จะส งต พ มพ น นจะต องผ านความเห นชอบ จากอาจารย ท ปร กษาก อนจ งจะสามารถท าการส งบทความลงต พ มพ ในวารสารศ ลปากรศ กษาว จ ยได การร บบทความเพ อต พ มพ ในวารสารฯ ป ท 7 ฉบ บท 1 มกราคม ม ถ นายน 2558 ร บบทความต งแต บ ดน เป นต นไป และ ว นส ดท ายส าหร บการร บบทความ ค อ ว นท 30 พฤษภาคม 2557 อ ตราค าใช จ ายในการร บบทความเพ อต พ มพ ผ ส งผลงานจะต องช าระค าด าเน นการในอ ตรา 2,000.- บาทต อหน งผลงาน (ต องผ าน การพ จาณาบทความท จะลงต พ มพ จากคณะกรรมการกองบรรณาธ การฯเบ องต นก อนส งต นฉบ บ ให ผ ทรงค ณว ฒ (Peer Review) ในสาขาว ชาน นๆ ท งภายในและภายนอก อ านประเม นต นฉบ บ จ านวน 2 ท านต อเร อง และคณะศ กษาศาสตร จะประสานงานการช าระเง นก บเจ าของบทความ ตามล าด บต อไป) โดยธนาณ ต ส งจ าย ณ ท ท าการ ไปรษณ ย สนามจ นทร ในนาม นางสาววาร ณ ย ต งศ ภธว ช คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร อ.เม อง จ.นครปฐม หร อ ช าระเง นสดด วย ตนเอง ท งานคล งฯ ส าน กงานเลขาน การฯ ช น 2 อาคารศ กษา 3 คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ย ศ ลปากร 1. การเตร ยมต นฉบ บ ม รายละเอ ยดด งน 1.1 ขนาดของต นฉบ บ พ มพ หน าเด ยวบนกระดาษส นขนาดเอ 4 โดยเว นระยะห างระหว างขอบกระดาษด านบนและซ ายม อ 3.5 เซนต เมตร ด านล างและขวาม อ 2.5 เซนต เมตร 1.2 ร ปแบบอ กษรและการจ ดวางต าแหน ง ใช ร ปแบบอ กษร Angsana New พ มพ ด วยโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดยใช ขนาด ชน ดของต วอ กษร รวมท งการจ ดวางต าแหน ง ด งน 1.2.1 ต นกระดาษ ประกอบด วย - เลขหน า ขนาด 16 ชน ดต วธรรมดา ต าแหน งช ดขอบกระดาษ ด านขวา ช อเร อง (ภาษาไทย) ขนาด 18 ชน ดต วหนา ต าแหน งก งกลาง หน ากระดาษ ช อเร อง (ภาษาอ งกฤษ) ขนาด 18 ชน ดต วหนา ต าแหน งก งกลาง หน ากระดาษ ช อผ เข ยน (ภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ) ขนาด 16 ชน ดต วหนา ต าแหน งช ดขอบกระดาษด านขวากระดาษใต ช อเร อง (ในกรณ ท ม อาจารย ท ปร กษาให ลงช ออาจารย ท ปร กษาด วย ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ) ห วข อของบทค ดย อไทย/อ งกฤษ ขนาด 16 ชน ดต วหนา ต าแหน ง ช ดขอบกระดาษด านซ าย ค าส าค ญ (Keyword) ข นบรรท ดใหม ขนาด 14 ชน ดต วหนา ต าแหน งช ดขอบกระดาษด านซ าย ส วนข อความของค าส าค ญเป นต วธรรมดา เน อหาบทค ดย อไทย/อ งกฤษ ขนาด 16 ชน ดต วธรรมดา จ ดพ มพ เป น 1 คอล มน บรรท ดแรกเว น 1 Tab จากขอบกระดาษด านซ าย และพ มพ ให ช ดขอบท งสองด าน ห วข อเร อง ขนาด 16 ชน ดต วหนา ต าแหน งช ดขอบกระดาษ ด านซ าย ห วข อย อย ขนาด 16 ชน ดต วธรรมดา ระบ หมายเลขหน าห วข อ ย อยโดยเร ยงตามล าด บหมายเลขต าแหน งเว น 1 ย อหน า จากขอบกระดาษด านซ าย เน อหา ขนาด 16 ชน ดต วธรรมดา จ ดพ มพ เป น 1 คอล มน และ พ มพ ให ช ดขอบท งสองด าน 1.3 จ านวนหน าต นฉบ บ ควรม ความยาวไม เก น หน า 2. การเร ยงล าด บเน อหาต นฉบ บ เน อหาภาษาไทยท ม ค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ควรแปลเป นภาษาไทยให มากท ส ด (ในกรณ ท ค าศ พท ภาษาอ งกฤษเป นค าเฉพาะท แปลไม ได หร อแปลแล วไม ได ความหมายช ดเจนให ท บศ พท ได ) และควรใช ภาษาท ผ อ านเข าใจง าย ช ดเจน หากใช ค าย อต องเข ยนค าเต มไว คร งแรกก อน เน อหาต องเร ยงล าด บด งน 2.1 ช อเร อง ต องม ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยให น าช อเร องภาษาไทย ข นก อน 2.2 ช อผ เข ยน เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 2.3 บทค ดย อ เข ยนท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ เข ยนสร ปเน อหาของ บทความท งหมดให เข าใจท มาของการท าว จ ย ว ธ การ โดยย อ ผลท ได จากการว จ ย และน าไปใช ประโยชน และได ผลล พธ อย างไร ความยาวไม ควรเก น 250 ค า หร อ 10 บรรท ด โดยให น า บทค ดย อภาษาไทยข นก อน บทค ดย อภาษาอ งกฤษ (Abstract) ซ งแปลจากบทค ดย อภาษาไทยเป น ภาษาอ งกฤษต องม เน อหาตรงก น ใช อ กษรต วตรง จะใช ต วเอนเฉพาะศ พท ว ทยาศาสตร 2.4 ค าส าค ญภาษาไทย ไม เก น 5 ค า (ไม ใช วล หร อ ประโยค) เป นการระบ ความส าค ญหล กใน เน อเร องงานว จ ย ต องเป นค าศ พท ท สามารถใช ในการส บค นหร ออ างอ งได 2.5 ค าส าค ญภาษาอ งกฤษ (Key words) แปลจากค าส าค ญภาษาไทย 2.4 บทน า เป นส วนของเน อหาท บอกความเป นมา และเหต ผลน าไปส การศ กษาว จ ย และควรอ างอ งงานว จ ยอ นท เก ยวข องประกอบด วย 2.5 ว ตถ ประสงค การว จ ย ให ช แจงถ งจ ดม งหมายของการว จ ย 2.7 ว ธ ด าเน นการว จ ย ควรอธ บายว ธ ด าเน นการว จ ย โดยกล าวถ งว ธ การส ม กล มต วอย าง ท มาของกล มต วอย าง แหล งท มาของข อม ล การเก บและรวบรวมข อม ล การใช เคร องม อ สถ ต ท ใช ในการว จ ยและการว เคราะห ข อม ล 2.8 ผลการว จ ย เป นการเสนอส งท ได จากการว จ ยเป นล าด บอาจแสดงด วย ตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธ บาย ท งน ถ าแสดงด วยตาราง ควรเป นตารางแบบไม ม เส น ขอบตารางด านซ ายและขวา ห วตารางแบบธรรมดาไม ม ส ตารางควรม เฉพาะท จ าเป น ไม ควรม เก น 5 ตาราง ส าหร บร ปภาพประกอบควรเป นร ปภาพขาว-ด า ท ช ดเจนและม ค าบรรยายใต ร ป กรณ ท จ าเป นอาจใช ภาพส ได 2.9 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลการว จ ย และข อเสนอแนะ เป นการสร ปผลท ได จากการว จ ย และม การอภ ปรายผลการว จ ยว าเป นไปตามสมมต ฐานการว จ ยท ต งไว หร อไม และ ควรอ างทฤษฎ หร อหร อผลการว จ ยของผ อ นท เก ยวข องประกอบ เพ อให ผ อ านเห นด วยตามหล กการ หร อค ดค านทฤษฎ ท ม อย เด ม รวมท งแสดงให เห นถ งการน าผลไปใช ประโยชน และการให ข อเสนอแนะส าหร บการว จ ยในอนาคต 2.10 การลงรายการเอกสารอ างอ งในเน อเร องของบทความ (Citation) การอ างอ งในเน อหา (In-text Citation) ของบทความ ให ใช การอ างแบบนามป (Author-year) ปรากฏแทรกอย ในเน อหาของบทความ 2.11 การอ างอ ง เป นการอ างอ งเอกสารในเน อหาให ใช ระบบ APA Style (American Psychological Association Style) ให เร มต นด วยเอกสารอ างอ งภาษาไทยก อนแล วตาม ด วยเอกสารภาษาต างประเทศ หากผ เข ยนม มากกว า 3 คน ให ใส ช อ 3 คนแรกแล วตามด วย และ คณะหร อ et al. ต วอย างตารางรายงานผลข อม ลท ใช ในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กล ม N คะแนนเต ม S.D t-test กล มทดลอง ก อนเร ยน หล งเร ยน กล มควบค ม ก อนเร ยน หล งเร ยน * ระด บน ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ * -2.73* การอ างอ ง 1. การอ างอ งในเน อหาใช ระบบนาม-ป (Name-year Reference) 1.1 การอ างอ งในเน อหาจากส อท กประเภท ลงในร ปแบบ ช อผ เข ยน, ป พ มพ : เลขหน าท ปรากฏ อย ในเคร องหมายวงเล บเล ก 1.2 ผ เข ยนคนไทยลงช อ-สก ล ส วนผ เข ยนชาวต างชาต ลงเฉพาะนามสก ล ด งต วอย าง - โสเกรต สย าว าการอ านสามารถจ ดประกายได จากส งท น กอ านร อย แล วเท าน นและความร ท ได ร บมาไม ได มาจากต วหน งส อ (แมนเกล, 2546: 127) - ส มาล ว ระวงศ (2552: 37) กล าวว า การท ผ หญ งจะไปส อช กผ ชายมาบ านเร อนของต วเองท งๆท เขาย ง ไม ได มาส ขอน น เป นเร องผ ดขนบธรรมเน ยมจาร ตประเพณ หมายเหต : ท กรายการท อ างอ งในเน อหา ต องปรากฏในรายการบรรณาน กรมเสมอ 2. บรรณาน กรม (Bibliography) - การเข ยนบรรณาน กรมใช ร ปแบบของ APA (American Psychology Association) ด งต วอย างตามชน ดของเอกสาร ด งน 2.1 หน งส อ ช อ-สก ลผ แต ง. \\ (ป พ มพ ). \\ ช อหน งส อ. \\ คร งท พ มพ. \\ เม องท พ มพ : \ ส าน กพ มพ. ต วอย าง แมนเกล, อ ลแบร โต. (2546). โลกในม อน กอ าน. พ มพ คร งท 4. กร งเทพมหานคร: พ ฆเณศ พร นต ง เซ นเตอร. ส มาล ว ระวงศ. (2552). ว ถ ช ว ตไทยในล ล ตพระลอ. พ มพ คร งท 3. กร งเทพมหานคร: สถาพรบ คส. Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2001). Managing innovation. 2 nd ed. Chichester: John Wiley and Sons. 2.2 บทความวารสาร ช อ-สก ลผ เข ยน. \\ (ป ) \\ ช อบทความ. \\ ช อวารสาร \ ป ท, \ (ฉบ บท ) \ : \ หน าท ปรากฏบทความ. ต วอย าง ผ อง เซ งก ง. (2528). ศ ลปกรรมอ นเน องก บไตรภ ม. ปาจารยสาร 12 (2) : Shani, A., Sena, J. and Olin, T. (2003). Knowledge management and new product development: a study of two companies. European Journal of Innovation Management 6 (3) : ว ทยาน พนธ ช อผ เข ยนว ทยาน พนธ. \\ (ป การศ กษา). \\ ช อว ทยาน พนธ. \\ ระด บปร ญญา \ สาขาว ชาหร อภาคว ชา \ คณะ \ มหาว ทยาล ย. ต วอย าง ปณ ธ อมาตยก ล. (2547). การย ายถ นของชาวไทใหญ เข ามาในจ งหว ดเช ยงใหม. ว ทยาน พนธ ปร ญญา ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภ ม ภาคศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. ว นด สนต ว ฒ เมธ. (2545). กระบวนการสร างอ ตล กษณ ทางชาต พ นธ ของชาวไทใหญ ชายแดนไทย-พม า กรณ ศ กษา หม บ านเป ยงหลวง อ าเภอเว ยงแหง จ งหว ดเช ยงใหม. ว ทยาน พนธ ปร ญญา ส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา มหาบ ณฑ ต สาขาว ชามาน ษยว ทยา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. 2.4 ส ออ เล กทรอน กส ต างๆ หน งส อออนไลน (online / e-book) ช อผ เข ยน. \\ (ป ท พ มพ ) \\ ช อเร อง. \\ [ประเภทของส อท เข าถ ง]. \\ ส บค นเม อ \\ ว น \ เด อน \ ป. \\ จาก \\ แหล งข อม ลหร อ URL สรร ชต ห อไพศาล. (2552). นว ตกรรมและการประย กต ใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในสห สวรรษ ใหม : กรณ การจ ดการเร ยนการสอนผ านเว บ (Web-Based Instruction: WBI). [ออนไลน ]. ส บค นเม อ 1 พฤษภาคม จาก Humm, M. (1997). Feminism and film. [Online]. Retrieved October 20, 2001, from บทความจากวารสารออนไลน (online / e-journal) Author, A. A., & Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article. \\ Title of Journal volume (number): pages. \\ [Online]. \\ Retrieved month date, year. \\ from.source or URL. ต วอย าง Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics 8(3): [Online]. Retrieved March 2, 2009, from Webb, S.L. (1998). Dealing with sexual harassment. Small Business Reports 17 (5): [Online]. Retrieved January 15, 2005, from BRS, File: ABI/INFORM Item: 2.4.3 ฐานข อม ล ธนาคารแห งประเทศไทย. (2550). แรงงานต างด าวในภาคเหน อ. [อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks