ตรวจเย ยม วข.กาฬส นธ สภาคณาจารย มทร.อ สาน จ ดประช ม พบปะเสวนาก บคณะศ ลปกรรมและออกแบบอ ตสาหกรรม - PDF

Description
ผ บร หารระด บส ง มทร.อ สาน ส มมนาและศ กษาด งาน คณะผ บร หารระด บส งของ มทร.อ สาน จำนวน 17 คน เด นทางไปเย ยมชมและศ กษาด งาน ณ บร ษ ท ร เวอร แควอ นเตอร เนช นแนลอ ตสาหกรรมอาหาร จำก ด จ.กาญจนบ ร และ บร ษ ท

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 10 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผ บร หารระด บส ง มทร.อ สาน ส มมนาและศ กษาด งาน คณะผ บร หารระด บส งของ มทร.อ สาน จำนวน 17 คน เด นทางไปเย ยมชมและศ กษาด งาน ณ บร ษ ท ร เวอร แควอ นเตอร เนช นแนลอ ตสาหกรรมอาหาร จำก ด จ.กาญจนบ ร และ บร ษ ท สยาม ค โบต าอ ตสาหกรรม จำก ด จ.ปท มธาน และเข ารวม โครงการประช ม ส มมนาคณะกรรมการบร หาร มทร.อ สาน ณ โรงแรมร เวอร แคว ระหวางว นท พฤษภาคม 2550 ในการส มมนาคร งน ทานอธ การบด รศ.ดร.ว น จ โชต สวาง ได บรรยายในห วข อ มองหน า แลหล ง ส การบร หารจ ดการ มทร.อ สาน เพ อให ได มองย อนหล ง ถ งผลการดำเน นงานด านตาง ๆ ท ผานมาเก อบสองป โดยได ม การ เสวนาถ งแนวทางและมาตรการสำค ญท จะดำเน นการเพ อพ ฒนา พ นธก จในด านตาง ๆ รวมก น สภาคณาจารย มทร.อ สาน จ ดประช ม ทานอธ การบด รศ.ดร.ว น จ โชต สวาง เป นประธาน ในการประช มส มมนาการจ ดทำแผนสภาคณาจารย มทร.อ สาน ระหวางว นท 30 เมษายน ถ ง 2 พฤษภาคม 2550 ณ คลองทรายร สอร ท เขาใหญ จ.นครราชส มา ในการประช ม คร งน ได ร บเก ยรต จาก ผศ.ดร.วรว ทย จ นดาพล (ม.ราชภ ฏสวนส น นทา) อ.ก ญจน มน ส พชรบด (มทร.ร ตนโกส นทร ) และ ผศ.ปฐม ธนพงศ (ม.เช ยงใหม) เป นว ทยากรให ความร และแนวค ดในการปฏ บ ต งาน ตรวจเย ยม วข.กาฬส นธ พบปะเสวนาก บคณะศ ลปกรรมและออกแบบอ ตสาหกรรม ทานอธ การบด รศ.ดร.ว น จ โชต สว าง ได เด นทางไป มทร.อ สาน วข.กาฬส นธ เพ อตรวจต ดตาม ความค บหน าเก ยวก บการดำเน นงานในด านตาง ๆ ท ได มอบหมาย นอกจากน ย งได เข าตรวจด ความก าวหน าของการ กอสร างหอพ กสว สด การน กศ กษาเพ อรองร บน กศ กษาใหมให ได ท น กำหนดกอนเป ดภาคการศ กษา เม อว นท 1 พฤษภาคม 2550 เพ อเป นการเตร ยมความพร อมกอนเป ดภาคการศ กษา 2550 ทานอธ การบด รศ.ดร.ว น จ โชต สวาง ได เข าตรวจเย ยม คณะผ บร หารและคณาจารย ของคณะฯ เม อว นท 8 พฤษภาคม 2550 เพ อแลกเปล ยนความค ดเห นในการพ ฒนาการเร ยนการสอน และย งได ร บทราบป ญหาในด านตาง ๆ เพ อหาแนวทางปร บปร งแก ไขและขอร บการสน บสน นจาก มทร.อ สาน ตามสมควร โดยเฉพาะ อยางย งป ญหาการขาดแคลนคร ภ ณฑ และอ ปกรณ การศ กษาท จำเป นต องใช ในการเร ยนการสอน นอกจากน ย งได เย ยมชมผลงาน ของคณาจารย และน กศ กษาของคณะฯ อ กด วย จากการประช มคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา ว ชาการผ ทรงค ณว ฒ ซ งเป นไปตามข อบ งค บ มทร.อ สาน วาด วย สภาว ชาการ พ.ศ เม อว นท 11 พฤษภาคม 2550 ผลการ สรรหาม บ คคลท ได ร บคะแนนส งส ดเร ยงตาม ลำด บ 10 ทาน ด งน 1. รศ.ดร.พ ส ษฐ เมธาภ ทร 2. รศ.ดร.ทวนทอง จ ฑาเกต 3. รศ.ช ศร เท ยศ ร เพชร 4. ผศ.ดร.อด ศ กด นาถกรณก ล 5. ดร.กมล เศวตสมบ รณ 6. รศ.ส ภาพ ณ นคร 7. รศ.ดร.เสาวน ย ร ตนพาน 8. ผศ.ส มาณ การ จ นทร บรรเจ ด 9. รศ.สมชาย วงศ เกษม 10. นายธาน คลองณรงค ทานอธ การบด มทร.อ สาน รศ.ดร.ว น จ โชต สวาง ได เข ารวมประช มคณะกรรมการอธ การบด มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคล ท ง 9 แหง เม อว นท 28 พฤษภาคม 2550 ณ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ในคร งน ได รวมพ จารณาเก ยวก บแนวทางจ ดเน นด านตาง ๆ ในการ จ ดทำแผนพ ฒนาอ ดมศ กษาระยะยาว (แผน 15 ป ) เป นสวนสำค ญในการพ ฒนา มทร.อ สาน ซ งได ดำเน นการ ตอเน องมาต งแตเด อนก มภาพ นธ 2550 นอกจากการสรรหาแล ว ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน วาด วยสภาว ชาการ พ.ศ กำหนด ให ม กรรมการสภาว ชาการจากการเล อกต งในหนวยเล อกต ง (ว ทยาเขต) ตาง ๆ จำนวน 6 คน ซ งม ผลการเล อกต ง ด งน หนวยเล อกต งท 1 2 ศ นย กลาง มทร.อ สาน - ผศ.ช ช ย ต. ศ ร ว ฒนา - ผศ.เล ศล กษณ กาญจนว ฒนา หนวยเล อกต งท 3 ว ทยาเขตขอนแกน - นายณ ต ฐากร ช ก าน หนวยเล อกต งท 4 ว ทยาเขตกาฬส นธ - ผศ.ดร.ประพ ฒน ศร พ นธ ศร หนวยเล อกต งท 5 ว ทยาเขตส ร นทร - ผศ.ดร.อำพ น พรหมบ ตร หนวยเล อกต งท 6 ว ทยาเขตสกลนคร - นายส ร ยา แก วอาษา ทานอธ การบด รศ.ดร.ว น จ โชต สวาง ผศ.ย งศ กด พ ทธร กษา รองอธ การบด ฝายบร หาร และ อ.นงน ช ศร ส ตตบ ตร ห วหน าสำน กงานอธ การบด เข ารวมประช มสภา มทร.อ สาน เม อ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา น. ณ ว ทยาเขตพณ ชยการพระนคร ซ งวาระการประช มของ มทร.อ สาน ในคร งน ได แก - การใช เง นรายได สะสมของ ว ทยาเขตกาฬส นธ และ ว ทยาเขตสกลนคร - รายงานโครงการร บงานภายนอกของว ทยาเขตตาง ๆ วาระเสนอเพ อพ จารณาอน ม ต ได แก - การสรรหาบ คคลเข าร บราชการตำแหนงอาจารย และสายสน บสน นโดยใช หล กเกณฑ และว ธ การของ ก.ค. และ ก.พ. โดยอน โลม - เห นชอบผลการสรรหาและเล อกต งกรรมการสภาว ชาการผ ทรงค ณว ฒ - อน ม ต รางระเบ ยบ มทร.อ สาน วาด วยการถอนเง นบำร งการศ กษาและคาหนวยก ต - เห นชอบข อบ งค บ มทร.อ สาน วาด วยคณะกรรมการประจำว ทยาเขต พ.ศ ต วแทนจากสภาคณาจารย มทร.อ สาน รวมแสดงความย นด ก บคณบด ท กคณะของศ นย กลาง มทร.อ สาน และผ อำนวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ผ อำนวยการสำน กสงเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน และผ อำนวยการสำน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศในโอกาสท เข าร บตำแหนง ทานอธ การบด รศ.ดร.ว น จ โชต สวาง เป นประธานในพ ธ เป ดการอบรมส มมนาการพ ฒนาคร แกนนำเพ อเป นต นแบบ ด านค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรมและส งแวดล อม ซ งจ ดโดยกองบร หารงานบ คคล มทร.อ สาน ระหวางว นท พฤษภาคม 2550 ณ ห องประช มอาคารคณะว ทยาศาสตร และศ ลปศาสตร ซ งในว นแรกของโครงการได จ ดให ม การบรรยายธรรมโดย พระมหาธ รว ทย จากท มงานธรรมะเดล เวอร และเด นทางไปปฏ บ ต ธรรม ณ ว ดป ญญาน นทาราม จ.ปท มธาน ศ กษาด งานด านว ฒนธรรม ณ จ งหว ดอย ธยา ม ผ เข ารวมโครงการ จำนวน 42 คน จากศ นย กลาง มทร.อ สาน และว ทยาเขต ในส งก ดอ ก 4 แหง ศ นย สงเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 6 รวมก บ มทร.อ สาน ได จ ดเป ดการอบรมตามโครงการ เสร มสร าง ผ ประกอบการใหม ระยะกลาง (NEC: New Entrepreneurs Creation) โดยม อ.อ ดม ล อมวงศ พาน ช รองอธ การบด ฝายว ชาการ เป นประธานเป ดการอบรม เม อว นท 12 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารคณะบร หารธ รก จ ม ผ เข าอบรม กวา 40 คน โดยจ ดอบรมเฉพาะว น เสาร อาท ตย รวม 12 ว น (12 พ.ค ม.ย. 2550) จ ดประสงค ของ NEC เพ อสน บสน นบ ณฑ ตใหม พน กงาน ล กจ าง ผ วางงานท ม พ นฐานการศ กษาด ให เป น ผ ม ศ กยภาพในการเป นผ ประกอบการท ม ประส ทธ ภาพให ม โอกาสท จะประกอบอาช พได ด วยต วเอง ซ งจะม ผลผล กด น ให เก ดว สาหก จใหม ๆ และเป นแหลงจ างงานในระบบ เศรษฐก จไทยในภาพรวมอ กด วย 25 พฤษภาคม 2550 ผศ.พ ส ษฐ เพงอ มพร ผ จ ดการ UBI มทร.อ สาน จ ดประช มเพ อรายงานความ ก าวหน า และต ดตามผลการดำเน นงานและจ ดต งกล มธ รก จ ใหมรวมก บผ ชวยผ จ ดการ UBI มทร.อ สาน ประจำว ทยาเขต กาฬส นธ ส ร นทร ขอนแกน และสกลนคร 29 พฤษภาคม 2550 อ.ธน ท ช ยย ทธ ผ ชวยอธ การบด ฝายว จ ยและฝ กอบรม ผศ.มงคล คธาพ นธ และ อ.ช ต สรรค ว ช โต รวมประช มหาร อ และเสนอ ผลงานว จ ย และส งประด ษฐ แก ค ณก นต ว ระก นต Project Manager จากสำน กนว ตกรรมแหงชาต 29 เมษายน 1 พฤษภาคม 2550 ผศ.พ ส ษฐ เพงอ มพร ผ จ ดการ UBI มทร.อ สาน และ อ.ณพรรณ ส นธ ศ ร รวมประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อต ดตามและประเม นผล หนวย UBI ใหมของระบบพ เล ยง คร งท 2 ณ คำแสด ร เวอร แคว ร สอร ท จ.กาญจนบ ร มทร.อ สาน จ ดโครงการศ กษาด งานเก ยวก บเทคโนโลย การแปรร ปเน อ ส ตว และเคร องม ออ ปกรณ ท ท นสม ยในงาน IFFA Fair (The Global Meat Processing Industry Exhibition) ณ เม องแฟรงค เฟ ร ต ซ งเป นการจ ดน ทรรศการระด บโลก นอกจากน คณะศ กษาด งานจาก มทร.อ สาน ประกอบด วย ผศ.ว โรจน ล มไขแสง รองอธ การบด ฝายวางแผนและพ ฒนา ดร.ส รศ กด ราตร ผ ชวยอธ การบด ฝาย แผนและการคล ง อ.ปท ม อ นเร อน และ อ.ส พรรษา ย งส ขเกษม จากสาขาว ชา ว ศวกรรมหล งการเก บเก ยวและแปรสภาพ พร อมด วยคณาจารย จาก มทร.ล านนา ส วรรณภ ม ธ ญบ ร ตะว นออก และศร ว ช ย รวม 16 คน ได ศ กษาด งาน ณ Institute for Technology Federal Research Centre for Nutrition and Food ณ เม องคล มบาต และด งานโรงงานอ ตสาหกรรมอาหารทางด านเน อส ตว ณ เม องว ซเบร ก ประเทศเยอรมน ระหวางว นท 4 11 พฤษภาคม 2550 อ.น คม เรไร อาจารย ประจำสาขาว ศวกรรม หล งการเก บเก ยวและแปรสภาพ ได ไปศ กษาด งานใน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดการและการ แปรร ปผ ก ผลไม และเทคน คว เคราะห การประเม นค ณภาพ รวมก บคณาจารย จาก 4 ว ทยาเขตในส งก ด มทร.อ สาน และ มทร.ล านนา ธ ญบ ร ตะว นออก ส วรรณภ ม และศร ว ช ย รวม 14 คน ระหวางว นท พฤษภาคม 2550 ณ University of New South Wales และ University of Western Sydney ประเทศ Australia ผศ.ธ ญภ ค ส งฆมานนท ผ อำนวยการสำน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ นำท มบ คลากรจาก ศ นย กลาง มทร.อ สาน และ 4 ว ทยาเขต ศ กษาด งาน ณ ประเทศส งคโปร ระหวางว นท พฤษภาคม 2550 โครงการพ ฒนา การจ ดการศ กษาสาขาระบบว ทยบร การ อ เล กทรอน กส การฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศห องสม ด ด จ ตอล เพ อนำความร และประสบการณ ท ได จากโครงการฯ มาประย กต ใช พ ฒนางานของ มทร.อ สาน ตอไป สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และศ ลปศาสตร จ ดการอบรม การผล ตเอกสารและตำราทางว ชาการโดยใช โปรแกรม LATEX ให แกคณาจารย ของ ศ นย กลาง มทร.อ สาน และว ทยาเขตในส งก ด รวม 40 คน โดยม คณบด คณะว ทยาศาสตร ฯ ผศ.ดร.ร ชน วรรณ การค า เป นประธานเป ดการอบรม ร นท 1 (16 18 พฤษภาคม 2550) และร นท 2 (28 30 พฤษภาคม 2550) ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร สาขาคณ ตศาสตร และสถ ต โดยม อ.ฉลอง สว สด และ อ.ณรงค ศ กด โยธา เป นว ทยากร LATEX เป นโปรแกรมท ใช ในการพ มพ เอกสาร ตำรา บทความทางว ชาการ ทางด านสาขาว ชาตาง ๆ ได อยางม ประส ทธ ภาพทำให งายตอการรวบรวมเป นร ปเลม ได อยางเป นมาตรฐานสากล ฝายว จ ยและฝ กอบรมสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดโครงการฝ กอบรมว ชาช พระยะส นแกราษฎรท วไปใน จ.นครราชส มา ม ผ สม ครเข าร บการฝ กอบรม จำนวน 99 คน ในสาขาว ชาชางเช อมโลหะ ชางกล งโลหะ ชางไฟฟ า ชางซอมมอเตอร ไซค และเคร องยนต เล ก และสาขา คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ตเบ องต น โดยม ผศ.ดร.ว เช ยร อ นเร อน รองอธ การ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks