รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจาง เพ มเต ม ฉบ บท ๒ - PDF

Description
รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจาง เพ มเต ม ฉบ บท ๒ องค!การบร หารส$วนต าบลแม$พ ล ประจ าป)งบประมาณ ๒๕๕๖ บ นท กขอความ ส$วนราชการ องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล (สวนการคล ง) ท อต. ๗๓๖๐๒ /๒๕๕๖ ว นท ๒๐ เด

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 18 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจาง เพ มเต ม ฉบ บท ๒ องค!การบร หารส$วนต าบลแม$พ ล ประจ าป)งบประมาณ ๒๕๕๖ บ นท กขอความ ส$วนราชการ องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล (สวนการคล ง) ท อต. ๗๓๖๐๒ /๒๕๕๖ ว นท ๒๐ เด อน ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เร อง รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ มเต มฉบ บท ๒ เร ยน นายกองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ตามพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให0แกองคกรปกครองสวนท0องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งก าหนดให0องคการบร หารสวนต าบล เป นหนวยงานท0องถ นท ได0ร บการถายโอนงานและงบประมาณจาก สวนราชการท งสวนกลางและสวนภ ม ภาคน นจะต0องม แผนงานตามโครงการถายโอนน น ๆ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ จ ดซ อจ ดจ0างและการบร หารงานพ สด ท ด และถ กต งแตเร มแรก จะชวยลดปCญหาตางๆ ในการจ ดหาพ สด อ นเก ดจาก การขาดความร 0ความช านาญและขาดประสบการณตลอดจนปDองก นการท จร ต เพ อให0องคการบร หารสวนต าบลน นม แนวทางในการปฏ บ ต งานการจ ดซ อจ ดจ0างและการบร หารงานพ สด ให0ถ กต0องตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข0อบ งค บและ หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทย องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ได0ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง โดยย ดแนวทางการท า แผนการจ ดหาพ สด ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข0อบ งค บและหน งส อส งการกระทรวงมหาดไทย โดยด าเน นการจ ดท า แผนการจ ดหาพ สด ประจ าป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตามแผนการจ ดหา แบบ ผด.๑) ประกอบด0วย ๑. สวนของส าน กปล ด จ านวน ๓ รายการ ๒. สวนของการคล ง จ านวน ๑ รายการ ๓. สวนของโยธา จ านวน ๔ รายการ ๔. สวนของการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม จ านวน ๒ รายการ ๕. สวนของสาธารณส ขและส งแวดล0อม จ านวน ๑ รายการ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0างด งกลาวได0ด าเน นการรายงานสงอ าเภอและสงผ 0อ านวยการส าน กตรวจเง น แผนด นจ งหว ดอ ตรด ตถ ไปเร ยบร0อยแล0ว องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ได0ม การพ จารณาจายขาดเง นสะสมเพ อด าเน นการตาม โครงการจ ดซ อรถฟารมแทรกเตอร ชน ดล0อยาง ๔ ล0อ ข บเคล อน ๔ ล0อ พร0อมระบบแขนยก อ ปกรณแบบ ๓ จ ด ส าหร บต ดต งช ดผานไถ และอ ปกรณการเกษตรตาง ๆ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณต งไว0 ๑,๓๒๔,๐๐๐.- บาท (หน งล0านสามแสนสองหม นส พ นบาทถ0วน) ตามมต ท ประช มสภาองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล สมาช กสภา ได0พ จารณารวมก นแล0วเห นชอบอน ม ต ให0จายขาดเง นสะสม ตามบ นท กการประช มสภาองคการบร หารสวนต าบลแม พ ล สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ ประจ าป2 ๒๕๕๖ คร งท ๑ เม อว นจ นทรท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖ ณ ห0องประช ม องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล เพ อให0เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข0อบ งค บ ในการปฏ บ ต งานราชการท ด รวมท งประกาศและ หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทย ในการบร หารงานพ สด ขององคการบร หารสวนต าบลแมพ ลม ประส ทธ ภาพมากข น และเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในทางเด ยวก นของผ 0ปฏ บ ต งานท เก ยวข0อง จ งได0จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ ตาม รายงานท สง ด งน ๑. แบบ ผด.๑ การจ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ๒. แบบ ผด.๒ การจ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ๓. แบบ ผด.๕ การจ ดท าแผนการปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0างประจ าป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ / จ งเร ยน... -๒- จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จาณาและด าเน นการรายงานอ าเภอและสงผ 0อ านวยการส าน กตรวจเง น แผนด นจ งหว ดอ ตรด ตถ พร0อมท งประกาศและเผยแพรแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0างและด าเน นการจ ดหาพ สด ตอไป - เห นควรด าเน นการ (ลงช อ)...ผ 0รายงาน (นางสาวรพ พรรณ แสนก นด ) เจ0าพน กงานพ สด (ลงช อ) (นางพจนารถ พรมมายะก ล) ห วหน0าเจ0าหน0าท พ สด - เห นควรด าเน นการ (ลงช อ) (นายอ ท ย โพธ ก ดศร ) ปล ดองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล - ใหด าเน นตามท เสนอ (ลงช อ) (นายจร ญ ปCญญายงค) นายกองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ท อต. ๗๓๖๐๒/ ท ท าการองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ต าบลแมพ ล อ าเภอล บแล จ งหว ดอ ตรด ตถ ๕๖๑๓๐ ๒๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ เร ยน ผ 0อ านวยการส าน กตรวจเง นแผนด นจ งหว ดอ ตรด ตถ ส งท สงมาด0วย ๑. ส าเนารายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ ด งน - ส าเนาแบบ ผด.๑ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด - ส าเนาแบบ ผด.๒ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด - ส าเนาแบบ ผด.๕ จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ตามท คณะกรรมการตรวจเง นแผนด น ได0ประกาศให0จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง อาศ ย อ านาจมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญวาด0วยการตรวจเง นแผนด น พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเง นแผนด น เร องการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง พ.ศ. ๒๕๔๖ น น องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล จ งขอน าสงส าเนาแบบ ผด.๑ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ส าเนา แบบ ผด.๒ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ส าเนาแบบ ผด.๕ จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ จ านวน ๑ โครงการ รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมาพร0อมน จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบและด าเน นการตอไป ขอแสดงความน บถ อ สวนการคล ง โทร. ๐๕๕-๐๔๐-๒๒๕ โทรสาร ๐๕๕-๐๔๐-๒๒๕ (นายจร ญ ปCญญายงค) นายกองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ย ดม นธรรมาภ บาล บร การเพ อประชาชน ท อต. ๗๓๖๐๒/ ท ท าการองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ต าบลแมพ ล อ าเภอล บแล จ งหว ดอ ตรด ตถ ๕๖๑๓๐ ๒๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ เร ยน นายอ าเภอล บแล ส งท สงมาด0วย ๑. ส าเนารายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ ด งน - ส าเนาแบบ ผด.๑ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด - ส าเนาแบบ ผด.๒ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด - ส าเนาแบบ ผด.๕ จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ตามท คณะกรรมการตรวจเง นแผนด น ได0ประกาศให0จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง อาศ ย อ านาจมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญวาด0วยการตรวจเง นแผนด น พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเง นแผนด น เร องการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง พ.ศ. ๒๕๔๖ น น องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล จ งขอน าสงส าเนาแบบ ผด.๑ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ส าเนา แบบ ผด.๒ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ส าเนาแบบ ผด.๕ จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ จ านวน ๑ โครงการ รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมาพร0อมน สวนการคล ง โทร. ๐๕๕-๐๔๐-๒๒๕ โทรสาร ๐๕๕-๐๔๐-๒๒๕ จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบและด าเน นการตอไป ขอแสดงความน บถ อ (นายจร ญ ปCญญายงค) นายกองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ย ดม นธรรมาภ บาล บร การเพ อประชาชน ท อต. ๗๓๖๐๒/ ว. ท ท าการองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ต าบลแมพ ล อ าเภอล บแล จ งหว ดอ ตรด ตถ ๕๓๑๓๐ ๒๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง รายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ เร ยน ก าน นและผ 0ใหญบ0านท กหม บ0าน ส งท สงมาด0วย ๑. ส าเนารายงานการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ ด งน - ส าเนาแบบ ผด.๑ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด - ส าเนาแบบ ผด.๒ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด - ส าเนาแบบ ผด.๕ จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ตามท คณะกรรมการตรวจเง นแผนด น ได0ประกาศให0จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง อาศ ย อ านาจมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญวาด0วยการตรวจเง นแผนด น พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเง นแผนด น เร องการจ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง พ.ศ. ๒๕๔๖ น น องคการบร หารสวนต าบลแมพ ล จ งขอน าสงส าเนาแบบ ผด.๑ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ส าเนา แบบ ผด.๒ จ ดท าแผนการจ ดหาพ สด ส าเนาแบบ ผด.๕ จ ดท าแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ0าง ประจ าป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ มเต ม ฉบ บท ๒ จ านวน ๑ โครงการ รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมาพร0อมน สวนการคล ง โทร. ๐๕๕-๐๔๐-๒๒๕ โทรสาร ๐๕๕-๐๔๐-๒๒๕ จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบและด าเน นการตอไป ขอแสดงความน บถ อ (นายจร ญ ปCญญายงค) นายกองคการบร หารสวนต าบลแมพ ล ย ดม นธรรมาภ บาล บร การเพ อประชาชน ผด.๑ ผด.๒ ผด.๕ - ๑ - แบบ ผด.๑ แผนจ ดหาพ สด ประจ าป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (เพ มเต ม ฉบ บท ๒ ) องค!การบร หารส$วนต าบลแม$พ ล (ส$วนส าน กปล ด) ล าด บ ท ช$วงเวลาท ตอง เร มจ ดหา รายการ/จ านวน (หน$วย) ๑. ม.ย.๕๖-ก.ย.๕๖ โครงการจ ดซ อรถฟารมแทรกเตอร ชน ดล0อ ยาง ๔ ล0อ ขนาด ๘๙ แรงม0า พร0อม ระบบแขนยกอ ปกรณแบบ ๓ จ ด ส าหร บ ต ดต งช ดผานไถ และอ ปกรณการเกษตร ตาง ๆ เง นงบประมาณ แผนงาน/งาน จ านวน (บาท) /โครงการ แผนงานการร กษาความ สงบภายใน - เง นจาย ขาดเง น สะสม เง นนอกงบประมาณ ประ จ านวน(บาท) เภท ว ธ จ ดหา ก าหนด ส$งมอบ (ว น) หมายเหต ๑,๓๒๔,๐๐๐.- สอบราคา ๓๐ ว น เง นจายขาด เง นสะสม -๑- แบบ ผด.๒ แผนจ ดหาพ สด ประจ าป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ( เพ มเต ม ฉบ บท ๒ ) องค!การบร หารส$วนต าบลแม$พ ล ล าด บ ท ช$วงเวลาท ตอง เร มจ ดหา รายการ/จ านวน/(หน$วย) ๑. ม.ย.๕๖-ก.ย.๕๖ โครงการจ ดซ อรถฟารมแทรกเตอร ชน ดล0อยาง ๔ ล0อ ขนาด ๘๙ แรงม0า พร0อมระบบแขนยกอ ปกรณ แบบ ๓ จ ด ส าหร บต ดต งช ด ผานไถ และอ ปกรณการเกษตร ตาง ๆ หน$วยงาน เจาของเง น สวนส าน กปล ด เง นงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ แผนงานการร กษาความ สงบภายใน เง นนอกงบประมาณ ก าหนด จ านวน ว ธ จ ดหา ส$งมอบ หมายเหต ประเภท จ านวน(บาท) (บาท) (ว น) - จายขาดเง น ๑,๓๒๔,๐๐๐.- สอบราคา ๓๐ ว น จายขาดเง น สะสม สะสม (ลงช อ)...เจ0าพน กงานพ สด /ผ 0รายงาน (นางสาวรพ พรรณ แสนก นด ) (ลงช อ)...ห วหน0าเจ0าหน0าท พ สด (นางพจนารถ พรมมายะก ล) (ลงช อ)...ปล ด อบต.แมพ ล/ผ 0ต ดประกาศ (นายอ ท ย โพธ ก ดศร ) (ลงช อ)... /ผ 0จ ดสงแผน (นายจร ญ ปCญญายงค) นายกองคก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks