แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป PDF

Description
แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ว ตถ ประสงค เพ อใหผ ม ส วน ไดเส ยม ส วนร วมใน กระบวนการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมและท าเร อ อ ตสาหกรรม เพ อใหเก ด การยอมร บจากท กภาค ส วนท เก

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ว ตถ ประสงค เพ อใหผ ม ส วน ไดเส ยม ส วนร วมใน กระบวนการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมและท าเร อ อ ตสาหกรรม เพ อใหเก ด การยอมร บจากท กภาค ส วนท เก ยวของ ประเด นท 1 การจ ดต งน คมอ ตสาหกรรมและท าเร ออ ตสาหกรรมอย างม ส วนร วม ท 1.1 การ ปร บปร งหล กเกณฑ ในการ จ ดต งพ นท น คม อ ตสาหกรรมและท าเร อ อ ตสาหกรรม โดย การม ส วนร วมของผ ม ส วนไดเส ย 1) การปร บปร งหล กเกณฑ ในการพ ฒนาพ นท น คมฯ และท าเร อฯแลวเสร จ ภายในป งบประมาณ 56 1) ปร บปร ง หล กเกณฑ การพ ฒนาพ นท น คมอ ตสาหกรรม แต งต งคณะท างานทบทวน หล กเกณฑ ในการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรม และน าเสนอ ขอค ดเห นต อ ผวก. พ จารณา แผนงาน/ ในท 1 ป 2556 จ านวน 1 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ประเด นท 2 การม ส วนร วมและการพ ฒนาช มชน ว ตถ ประสงค เพ อใหส งคม/ ช มชนยอมร บในการบร หาร จ ดการ และการม ส วนร วม ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ส งคม/ช มชน ของน คม อ ตสาหกรรม ท 2.1 การจ ดท า ค ม อการด าเน นงานดาน CSR ท 2.2 การพ ฒนา ประส ทธ ภาพงาน CSR ท ม งผลส มฤทธ 1) จ ดท าค ม อการด าเน นงาน ดาน CSR แลวเสร จภายในป ) ส ารวจความพ งพอใจ และท ศนคต ของช มชน โดยรอบน คมฯท กป 2) ท กน คมจ ดก จกรรม ส งเสร มการม ส วนร วมของ ช มชน และกล มผ ม ส วนได เส ยอย างต อเน องเป นประจ า ท กป 1) จ ดท าค ม อ การด าเน นงานดาน CSR 1) ส ารวจความพ ง พอใจของช มชนต อการ ด าเน นงานดาน CSR ของ กนอ. 2) เคร อข ายการ ด าเน นงานดาน CSR 3) สานส มพ นธ ผ ม ส วนไดเส ย ศ กษาสภาพป ญหา ก าหนด กล มผ ม ส วนไดเส ย ความคาดหว ง จากส งคม/ช มชน และผลกระทบ จากก จกรรมของ กนอ. ส ารวจความพ งพอใจของ ช มชนต อการด าเน นงานดาน CSR ของ กนอ.และท ศนคต ของช มชน โดยรอบน คมฯและท าเร อฯ ด าเน นการร บสม ครสมาช ก เพ มเต ม และจ ดประช ม/ จ ด ก จกรรมเพ อส งคมร วมก น จ ดก จกรรมเสร มสราง ความส มพ นธ อ นด ระหว าง กนอ. ก บกล มผ ม ส วนไดเส ย และร บฟ ง ความขอค ดเห น/ความคาดหว ง/ ความตองการของผ ม ส วนไดเส ย แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ท 2.2 การพ ฒนา ประส ทธ ภาพงาน CSR ท ม งผลส มฤทธ (ต อ) 3) การด าเน นงานตาม แผนงานดาน CSR ประจ าป แลวเสร จ 100% 4) สน บสน นการ พ ฒนาช มชนเขมแข งและม ค ณภาพช ว ตท ด จ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตช มชนตามประเด นการพ ฒนา 4 ดาน ประกอบดวย ดาน ส งแวดลอมและความปลอดภ ย ดานส งคม ดานส ขภาพ ดาน เศรษฐก จช มชน จ านวนรวมท งส น 232 ก จกรรม ท 2.3 การส งเสร ม ใหผ ประกอบการจ ดท า ก จกรรม/ใน ร ปแบบการอย ร วมก น แบบพ งพา อาศ ย (Symbiosis) จ ดการประกวดการด าเน น ดาน CSR ภายใต ร ปแบบการอย ร วมก นแบบ พ งพาอาศ ย (Symbiosis) ในน คมฯ ท ก 2 ป 1) IEAT Best CSR Project ด าเน น ECO Symbiosis โดยจ ดประกวด ก จกรรมท ส งเสร มการ อย ร วมก นแบบพ งพาอาศ ย (บรรจ ในแผน ผวก.) แผนงาน/ ในท 2 ป 2556 จ านวน 6 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ประเด นท 3 การใหบร การระบบสาธารณ ปโภคและส งอ านวยความสะดวก ว ตถ ประสงค เพ อเพ มประส ทธ ภาพของ ระบบสาธารณ ปโภคและส ง อ านวยความสะดวกให เป นไปตามความตองการ ของผ ม ส วนไดเส ย ท 3.1 การปร บปร ง ระบบสาธารณ ปโภคของ น คมอ ตสาหกรรม และ ท าเร ออ ตสาหกรรมท เช อมต อก บภายนอก 1) ม การส ารวจความพ ง พอใจของผ ม ส วนไดเส ย (ผ พ ฒนาและ ผ ประกอบการ) ท กป 1) ส ารวจความพ ง พอใจของผ ประกอบการ / ผ ใชบร การในน คมฯ และ ท าเร อฯ ท ม ต อการบร การ ของ กนอ. ส ารวจความพ งพอใจของ ผ ประกอบการ/ผ ใชบร การใน น คมฯ และท าเร อฯ ท ม ต อระบบ สาธารณ ปโภค และการใหบร การ ของ กนอ. แผนงาน/ ในท 3 ป 2556 จ านวน 1 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ประเด นท 4 การก าก บด แลโรงงานดานส งแวดลอมและความปลอดภ ย ว ตถ ประสงค เพ อใหการ ก าก บด แลโรงงานม ความ คล องต วท นต อสถานการณ ป จจ บ นและถ กตองตาม กฎหมายอย างเคร งคร ด ภายใตหล กธรรมาภ บาล ท 4.1 การผล กด น ใหม การทบทวนกฎหมาย ระเบ ยบ ขอบ งค บเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการก าก บ ด แลโรงงานในน คม อ ตสาหกรรม ม การทบทวนกฎหมาย ระเบ ยบ ขอบ งค บในการ ก าก บด แลโรงงานในน คม อ ตสาหกรรมแลวเสร จ ภายในป งบประมาณ ) ทบทวนและ ปร บปร งกฎหมาย ระเบ ยบ และขอบ งค บในการก าก บ ด แลโรงงานดาน ส งแวดลอมและความ ปลอดภ ย จ ดประช มร บฟ งขอเสนอแนะ/ ขอค ดเห น และทบทวน/ ปร บปร งกฎหมายก าก บด แล โรงงานในน คมฯและท าเร อฯ ให ม ประส ทธ ภาพและท นต อ สถานการณ ท 4.2 การเขา ตรวจสอบโรงงานท ม ป ญหา/ เร องรองเร ยน บ อยคร งอย างเขมงวด 1) ด าเน นงานตามแผน ก าก บด แลโรงงานท ม ความ เส ยงส ง (12 ประเภท โรงงานความเส ยงตาม ประกาศกระทรวง อ ตสาหกรรมและโรงงานท ม ขอรองเร ยนเป นประจ า) 100% 1) ก าก บด แล โรงงานท ม ความเส ยงส ง ก าหนดใหโรงงานท ม ความ เส ยงส งน าเสนอรายงานผลการ ด าเน นงานตามแผนบร หาร จ ดการความเส ยงฯ และ ด าเน นการเขาตรวจโรงงานท ม ป ญหาขอรองเร ยนเป นประจ า แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ท 4.3 การพ ฒนา เคร อข ายความร วมม อใน การเฝาระว งป ญหา ส งแวดลอม และความ ปลอดภ ยภาคอ ตสาหกรรม 1) เคร อข ายความร วมม อใน การเฝาระว งป ญหา ส งแวดลอม และความ ปลอดภ ยภาคอ ตสาหกรรม (Watch Dog) ไดร บการ พ ฒนาเพ มข นรอยละ 5/ป 1) พ ฒนา เคร อข ายความร วมม อใน การเฝาระว งป ญหา ส งแวดลอม และความ ปลอดภ ย จ ดต งเคร อข ายในการเฝา ระว งป ญหาส งแวดลอม และ ความปลอดภ ยภาคอ ตสาหกรรม (Watch Dog) และอบรม ใหความร แก สมาช กเคร อข าย ท 4.5 การ เสร มสรางธรรมาภ บาล ส งแวดลอมแก ผ ประกอบการในน คมฯ 1) ท กน คมฯ ม การจ ด ก จกรรมในการเสร มสราง การม ส วนร วมของช มชนใน การก าก บด แลโรงงานและ ต ดตามตรวจสอบค ณภาพ ส งแวดลอมในน คมฯ 1) ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนใน การจ ดการส งแวดลอม ความปลอดภ ย และ CSR - EIA Monitoring - ธงขาวดาวเข ยว จ ดก จกรรม EIA Monitoring และธงขาวดาวเข ยว ใหช มชนได เขามาม ส วนร วมในการต ดตาม ตรวจสอบการจ ดการส งแวดลอม และความปลอดภ ย แผนงาน/ ในท 4 ป 2556 จ านวน 4 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ท 5 การส อสารและการเป ดเผยขอม ล ว ตถ ประสงค เพ อใหการ ส อสารและเป ดเผยขอม ล การด าเน นงานดานต างๆ ของ กนอ. เป นไปอย าง โปร งใส และท นต อ สถานการณ เพ อน าไปส การ ยอมร บและความไววางใจ จากส งคม/ช มชน ท 5.1 ม หล กเกณฑ ในการส อสารและเป ดเผย ขอม ลการด าเน นงานของ กนอ. แก กล มผ ม ส วนได เส ยตามระด บของการ เป ดเผยขอม ลต อกล มผ ม ส วนไดเส ยแต ละประเภท 1) ม การจ ดท าหล กเกณฑ การ เป ดเผยขอม ลก บผ ม ส วนได เส ยแต ละประเภทแลวเสร จ ภายในป จ ดท า หล กเกณฑ การเป ดเผย ขอม ลก บผ ม ส วนไดเส ย จ ดอบรมฯ สรางความเขาใจ ในความส าค ญของการส อสาร/ เป ดเผยขอม ล และรวบรวมกล มผ ม ส วนไดเส ยและขอม ลท จ าเป นตองเป ดเผย ท 5.2 การส อสาร ขอม ลเก ยวก บการบร หาร จ ดการดานส งแวดลอม ความปลอดภ ย และ CSR ของ กนอ. อย างต อเน อง รวมถ งขอม ลกรณ เก ดเหต ฉ กเฉ นในพ นท อย าง เป ดเผยโปร งใส และท นต อ สถานการณ 1) ม การส อสารขอม ลการ ด าเน นงานดาน CSR การ บร หารจ ดการส งแวดลอม และความปลอดภ ย อย าง นอย 2 ช องทาง 2) ม การจ ดท ารายงาน ประจ าป SHEE, CSR และ ECO อย างนอย 1 ฉบ บ/ป 1. จ ดท าวารสาร อ ตสาหกรรมเพ อช มชนของ น คมฯ 2. ส อสารการ ด าเน นงานฯ ผ านส อต างๆ ในพ นท 3. จ ดท า SHEE CSR & Eco Annual Report ป ละ 1 ฉบ บ สนง.น คมฯ จ ดท าวารสารฯ อย างนอย ป ละ 2 ฉบ บ สนง.น คมฯ ด าเน นการ เผยแพร ขอม ลการด าเน นงานของ น คมฯ ผ านทางส อช องทางต างๆ ในพ นท อย างต อเน อง ด าเน นการจ ดท า SHEE CSR & Eco Annual Report อย าง นอย ป ละ 1 ฉบ บ 3) ม การเผยแพร ขอม ลการ ด าเน นงานดานการแสดง ความร บผ ดชอบต อส งคมใน ภาพรวมของ กนอ. อย าง ต อเน อง 4. ส อสารผ านส อ อ เล กทรอน กส 5. จ ดท าวารสาร วารสาร CSR ของ กนอ. ฝสช. ด าเน นการส อสารขอม ล ดาน CSR ผ านส ออ เล กทรอน กส อย างต อเน อง ฝสช. จ ดท าวารสารฯ เผยแพร ขอม ลในภาพรวมของ กนอ. อย างนอย ป ละ 1 ฉบ บ แผนงาน/ ในท 5 ป 2556 จ านวน 6 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ท 6 การบร หารงานดานทร พยากรบ คคล ว ตถ ประสงค เพ อใหค ณภาพช ว ตของ พน กงานเป นไปอย าง เหมาะสมก บหนาท ความ ร บผ ดชอบ ก อใหเก ด จ ตส าน กในการท างาน อย างม ความร บผ ดชอบต อ องค กรและส งคม ท 6.2 การส งเสร ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ในองค กร 1) ม การฝ กอบรม สรางความตระหน กในการ ร บผ ดชอบต อส งคมใหแก พน กงาน กนอ. อย างนอย 1 คร งต อป 2) ม การจ ดก จกรรมเพ อ ส งคม โดยใหพน กงาน กนอ. ม ส วนร วม อย างนอย 5 คร ง/ป (โดยเขาร วมก จกรรม อย างนอย 1 คร ง) 1. สรางความ ตระหน กในการร บผ ดชอบ ต อส งคมของ พน กงาน กนอ. 2. ส งเสร ม พน กงาน กนอ. ม ส วนร วม ในการด าเน นงานดานการ แสดงความร บผ ดชอบต อ ส งคม ของ กนอ. จ ดฝ กอบรมเพ อสรางความ ตระหน กในการแสดงร บผ ดชอบ ต อส งคม (CSR) ใหแก พน กงาน กนอ. จ ดก จกรรมในการแสดงความ ร บผ ดชอบต อส งคม โดยให พน กงาน กนอ. ม ส วนร วม แผนงาน/ ในท 6 ป 2556 จ านวน แผนงาน/ ป 2556 จ านวนรวม 2 20
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks