แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ ) - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ ) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 24 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ ) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท 1 และได ผ านความเห นชอบของประชาคม และคณะกรรมการประจ าคณะ เม อว นท 22 ธ นวาคม 2553 ด งม รายละเอ ยดต อไปน ว ส ยท ศน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน เป นสถาบ นการศ กษาด านวารสารศาสตร และ ส อสารมวลชน ท ม ความเป นเล ศทางว ชาการ ว จ ย และว ชาช พในระด บสากล พ นธก จ คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ได ก าหนดพ นธก จในการด าเน นการ ด งน 1. สร างบ ณฑ ต มหาบ ณฑ ต และด ษฎ บ ณฑ ต ท ม ความรอบร ความเช ยวชาญ ความสามารถ ในศาสตร ด านการส อสารอย างกว างขวาง ล กซ ง ท สามารถน าไปใช เพ อการประกอบอาช พ ในอนาคตได 2. สร างบ คลากรท ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นผ ร บผ ดชอบต อตนเอง และส งคม 3. สร างบ คลากรท ม ความค ดในเช งว เคราะห สามารถแก ไขป ญหาในส วนท เก ยวข องก บด าน วารสารศาสตร และส อสารมวลชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. สร างบ คลากรให เป นท ยอมร บน าเช อถ อของคนท วไป เพ อเป นผ น าทางส งคมและสร าง ช อเส ยงให แก คณะ เพ อให คณะเป นท ยอมร บและน าเช อถ อของคนท วไป 2 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพทางว ชาการเท ยบเท าระด บมาตรฐานสากล เป าประสงค : เพ อสร างบ ณฑ ต มหาบ ณฑ ต และด ษฎ บ ณฑ ต ท ม ค ณภาพ เท ยบเท าระด บมาตรฐานสากล กลย ทธ ผ ร บผ ดชอบ 1. การสร างศ กยภาพให น กศ กษาเป นผ ม ความร ในระด บสากล ฝ ายว ชาการ 2. การสร างโอกาสให น กศ กษาได เข าร วมในโครงการระด บต างประเทศ ฝ ายว ชาการ 3. การประชาส มพ นธ คณะวารสารศาสตร ออกส สายตาภายนอก ฝ ายว ชาการ ฝ ายการน กศ กษา ผลผล ต : 1. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา 1.1 หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต 1.2 หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส อมวลชนศ กษา (ภาคภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) 1.3 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส อสารมวลชน (MA.) 1.4 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารส อสารมวลชน (MCA.) 1.5 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการส อสารองค กร (MCM.) 1.6 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาส อสารมวลชน 2. จ านวนน กศ กษาเข าใหม 2.1 หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต 2.2 หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส อมวลชนศ กษา (ภาคภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) 2.3 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส อสารมวลชน (MA.) 3 (MCA.) (MCM.) 2.4 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารส อสารมวลชน 2.5 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการส อสารองค กร 2.6 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาส อสารมวลชน 3. จ านวนน กศ กษาคงอย 3.1 หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต 3.2 หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส อมวลชนศ กษา (ภาคภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) 3.3 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส อสารมวลชน (MA.) 3.4 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารส อสารมวลชน (MCA.) 3.5 หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการส อสารองค กร (MCM.) 3.6 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาส อสารมวลชน 4 โครงการ/ก จกรรม : โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการปร บปร งหล กส ตรในระด บมหาบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ตท เพ อสร าง บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในระด บสากล 1) หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส อสารมวลชน (MA.) 2 ) หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หาร ส อสารมวลชน (MCA.) 3) หล กส ตรวารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการการส อสาร องค กร (MCM.) 4) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาส อสารมวลชน 2. โครงการปร บปร งหล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส อมวลชนศ กษา (ภาคภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) ระยะเวลา ด าเน นงาน โครงการการแลกเปล ยนน กศ กษา โครงการ Visiting Professor จากมหาว ทยาล ยค ส ญญา โครงการสร างความส มพ นธ ก บมหาว ทยาล ยต างประเทศท เป ดการเร ยนการ สอนด านวารสารศาสตร และส อสารมวลชน 6. โครงการร บน กศ กษาสอบตรงไม ต องผ านระบบ Admission โครงการจ ดประช มนานาชาต ธ นวาคม โครงการ open house หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชาส อมวลชน ศ กษา (ภาคภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) พฤศจ กายน โครงการ open house หล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต ก นยายน โครงการค ายร งนก ต ลาคม โครงการคอหน ง พฤศจ กายน 2553 5 ต วบ งช /เป าหมาย (1) กลย ทธ ก จกรรม ต วบ งช เป าหมาย 1. การสร างศ กยภาพให น กศ กษา เป นผ ม ความร ในระด บสากล 1.1 โครงการปร บปร งหล กส ตรในระด บมหาบ ณฑ ต และด ษฎ บ ณฑ ตท เพ อสร างบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในระด บสากล จ านวนของหล กส ตรท ได ร บการ ปร บปร ง จ านวน 4 หล กส ตร 2. การสร างโอกาสให น กศ กษาได เข า ร วมในโครงการระด บต างประเทศ 1.2 โครงการปร บปร งหล กส ตรวารสารศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาส อมวลชนศ กษา (ภาคภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) 1.3 โครงการร บน กศ กษาสอบตรงไม ต องผ านระบบ Admission จ านวนร อยละของหล กส ตรท ได ร บการปร บปร ง ร อยละ ร อยละของแผนงาน ร อยละ โครงการแลกเปล ยนน กศ กษา จ านวนร อยละของน กศ กษาท ได เข าร วมโครงการ 2.2 โครงการ Visiting Professor จากมหาว ทยาล ย จ านวนอาจารย ชาวต างประเทศ ค ส ญญา จากมหาว ทยาล ยค ส ญญาท เข ามา สอนในโครงการ ร อยละ 3 จ านวน 2 คน/ป 6 กลย ทธ ก จกรรม ต วบ งช เป าหมาย 3. การประชาส มพ นธ คณะวารสาร ศาสตร ออกส สายตาภายนอก 2.3 โครงการสร างความส มพ นธ ก บมหาว ทยาล ย ต างประเทศท เป ดการเร ยนการสอนด านวารสาร ศาสตร และส อสารมวลชน จ านวนสถาบ นท ม ความร วมม อ ร วมระหว างมหาว ทยาล ยต างประเทศ 2.4 โครงการจ ดประช มนานาชาต 2.4.1จ านวนผ เข าร วมการประช ม โดยรวม 3.1 โครงการ open house หล กส ตรวารสารศาสตร บ ณฑ ต จ านวนน กเร ยนท เข าร วม โครงการ 3.2 โครงการค ายก าวแรกส ร งนก คร งท จ านวนน กเร ยนท เข าร วม โครงการ 3.3 โครงการ open house หล กส ตรวารสารศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาส อมวลชนศ กษา (ภาค ภาษาอ งกฤษ) (B.J.M.) จ านวนน กเร ยนท สนใจและเข า ร วมโครงการ 3.4 โครงการ Core หน ง : ร เท ร น จ านวนผ เข าร วมโครงการ จ านวน 2 สถาบ น 200 คน 10,000 คน 200 คน 500 คน 200 คน 7 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สน บสน นให คณาจารย ผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพและเป นประโยชน ต อส งคม เป าประสงค : คณาจารย ม ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพและน าไปส ความเป นเล ศ ขององค ความร ด านการส อสาร กลย ทธ ผ ร บผ ดชอบ 1. ท นอ ดหน นด านการว จ ยและงานสร างสรรค ให อาจารย อย างท วถ ง ฝ ายว จ ย ฝ ายบร หาร 2. ส งเสร มคณาจารย ใหม ด านงานว จ ย ฝ ายว จ ย 3. ส งเสร มงานว จ ย/งานสร างสรรค ให ได ร บการต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต และนานาชาต 4. ส งเสร มให คณาจารย ม การน าเสนองานว จ ย/งานสร างสรรค ในระด บชาต / นานาชาต ฝ ายว จ ย ฝ ายว ชการ ฝ ายว จ ย ฝ ายบร หาร ผลผล ต : 1. จ านวนโครงการว จ ยท ม ค ณภาพ 2. จ านวนโครงการว จ ยท แล วเสร จ 8 โครงการ/ก จกรรม : โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลา ด าเน นงาน 1. โครงการเพ มงบประมาณด านการว จ ย โครงการจ ดท าฐานข อม ลวารสารท ม มาตรฐานระด บชาต /นานาชาต โครงการอบรมการท าว จ ยให แก อาจารย ใหม 2553 9 ต วบ งช /เป าหมาย (2) กลย ทธ ก จกรรม ต วบ งช เป าหมาย 1. ท นอ ดหน นด านการว จ ยให อาจารย อย างท วถ ง 1.1 โครงการเพ มงบประมาณด านการว จ ย จ านวนร อยละของงบประมาณ ท ได ร บการอน ม ต 2. ส งเสร มคณาจารย ใหม ด านงานว จ ย 2.1 โครงการอบรมการท าว จ ยให แก อาจารย ใหม จ านวนอาจารย ท เข าอบรม 10 คน 80% 3. ส งเสร มงานว จ ย/งานสร างสรรค ให ได ร บการต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต และนานาชาต 4. ส งเสร มให คณาจารย ม การน าเสนอ งานว จ ย/งานสร างสรรค ในระด บชาต / นานาชาต 3.1 โครงการจ ดท าฐานข อม ลวารสารท ม มาตรฐานระด บชาต /นานาชาต ร อยละของจ านวนผลงานท ได ร บการต พ มพ เผยแพร ต อจ านวน อาจารย ประจ า 4.1 สน บสน นงบประมาณในการน าเสนอผลงาน จ านวนอาจารย ท ไปน าเสนอ ผลงานต อจ านวนอาจารย ประจ า ร อยละ 5 ร อยละ 25 10 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : ให บร การว ชาการท ม ค ณภาพต อส งคม เป าประสงค : ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อค ณภาพบร การทางว ชาการและ ว ชาช พด านส อสารมวลชน กลย ทธ 1. การสร างองค ความร ด านวารสารศาสตร ให แก บ คคลภายในและภายนอก 2. การเป นผ ช น าความร ด านวารสารศาสตร ให ส งคม ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายวางแผน ฝ ายบร การส งคม ฝ ายวางแผน ฝ ายบร การส งคม ผลผล ต : 1. จ านวนผ เข าร บบร การ 2. จ านวนโครงการและก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม 11 โครงการ/ก จกรรม : โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลา ด าเน นงาน 1. โครงการส มมนาทางว ชาการ โครงการอบรมเพ มความร ด านวารสารศาสตร และส อสารมวลชนให แก ส งคม ภายนอก 12 ต วบ งช /เป าหมาย (3) กลย ทธ ก จกรรม ต วบ งช เป าหมาย 1. การสร างองค ความร ด านวารสาร ศาสตร ให แก บ คคลภายในและ ภายนอก 2. การเป นผ ช น าความร ด านวารสาร ศาสตร ให ส งคม 1.1 โครงการส มมนาทางว ชาการ จ านวนโครงการ โครงการอบรมเพ มความร ด านวารสารศาสตร และส อสารมวลชนให แก ส งคมภายนอก จ านวนโครงการ 4 13 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 เป าประสงค : พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการภายในองค กรให ม ประส ทธ ภาพ : ผ ร บบร การและน กศ กษาได ร บความสะดวกบร การอย างรวดเร ว กลย ทธ ผ ร บผ ดชอบ 1. การสร างศ นย บร หารจ ดการ ฝ ายบร หาร 2. การอ านวยความสะดวกในการเร ยนการสอนให น กศ กษา ฝ ายบร หาร 3. การสน บสน นให พน กงานและล กจ างม ความก าวหน า ฝ ายบร หาร 4. การจ ดการความร เพ อพ ฒนาองค กร ฝ ายวางแผน ฝ ายบร หาร 14 โครงการ/ก จกรรม : โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลา ด าเน นงาน 1. โครงการปร บปร งอาคารคณะท าพระจ นทร โครงการห องคอมพ วเตอร โครงการห อง Common room ร งส ต โครงการปร บปร งห องเร ยนต กม เด ย โครงการสน บสน นให ไปอบรม ส มมนา และด งาน โครงการส มมนา TQF และการเตร ยมความพร อมของอาจารย ผ สอน โครงการส มม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks