ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด - PDF

Description
ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ มาตรา ได ก าหนดให ผ ว าราชการจ งหว ด ในท องท เขตพ นท ค มครองส งแวดล อม หร อเขตควบค มมลพ ษ จะต องด าเน นการ จ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด ส าหร บจ งหว ดอ นๆ ท ม ภารก จในการ ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม อาจจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด ท ม รายละเอ ยดของระบบการ จ ดการค ณภาพส งแวดล อมและสอดคล องก บแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อม เสนอมาย งส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อท าการรวบรวมและ ว เคราะห แผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด แล วจ งเสนอขอความเห นชอบต อคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต เพ อขอต งงบประมาณ หมวดเง นอ ดหน นเฉพาะก จ โครงการสน บสน นแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพ ส งแวดล อมในระด บจ งหว ด ตามพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครอง ส วนท องถ น พ.ศ คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ในการประช มคร งท 1/2554 ว นท 17 ก มภาพ นธ พ.ศ เห นชอบกรอบของแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด ซ งครอบคล มการด าเน นงาน ป องก นแก ไขป ญหาส งแวดล อมในท กด าน ไม เพ ยงแต การจ ดการขยะม ลฝอยและน าเส ยช มชนเท าน น อาท เช น การจ ดการส งแวดล อมศ ลปกรรมในเขตเม องเก า การจ ดการพ นท ช มน า การปร บต วต อการเปล ยนแปลงสภาพ ภ ม อากาศ การด าเน นงานตามแนวทางการจ ดการภ ม ท ศน การจ ดการด านมลท ศน เช น การจ ดการระเบ ยบป าย และอ นๆ ตามมต คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต และมต คณะร ฐมนตร ท งน ย งเห นชอบให ม การส งเสร ม องค กรปกครองส วนท องถ นเสนอแผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด ท เป นโครงการ ก จกรรม ท สามารถตอบสนอง และแก ไขป ญหาท เก ดข นในพ นท อย างแท จร ง และม ความต อเน องในการจ ดการป ญหา รวมท งม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ท สามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ และใช หล กการของผ ก อมลพ ษเป นผ จ าย ซ งว ธ การปฏ บ ต อาจ เป นการด าเน นการในแต ละจ งหว ดหร อร วมก นหลายจ งหว ดหลายพ นท เพ อให แผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด เป นกลไกในการ ถ ายทอดแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมของประเทศไปส การปฏ บ ต ในระด บจ งหว ดและท องถ น รวมท งเป น ช องทางในการสน บสน นด านว ชาการ การบร หารจ ดการ และงบประมาณ ส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ งได จ ดท า ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพ ส งแวดล อมในระด บจ งหว ด เพ อให จ งหว ด องค กรปกครองส วนท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง ใช เป น แนวทางในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด ได อย างม ประส ทธ ภาพ ตรงตามหล กเกณฑ /ข อก าหนดต างๆ และตอบสนองต อความต องการในการป องก นแก ไขสถานการณ ป ญหา ด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในพ นท โดยเป นการบ รณาการการด าเน นงานร วมก นของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข องให เก ดผลส าเร จต อไป มต คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต คร งท 1/2554 ว นท 17 ก มภาพ นธ พ.ศ วาระท 3.3 เร อง แผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด และการจ ดต ง งบประมาณ ป พ.ศ มต ท ประช ม 1. ในเร องการจ ดต งงบประมาณอ ดหน นแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมใน ระด บจ งหว ด มอบให ส าน กงบประมาณด าเน นการให เป นไปตามกฎหมายและร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 โดยหาร อส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา และแจ งผลให หน วยงานท เก ยวข องทราบ และ ถ อปฏ บ ต ต อไป ซ งส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กาได ตอบความเห นส าน กงบประมาณว า สามารถท จะต ง งบประมาณไว ท ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) ได 2. เห นชอบก บหล กการในกรอบของแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บ จ งหว ด ตามท สผ. เสนอ โดยให เพ มเต มรายละเอ ยดขอบเขตของแนวทางการสน บสน นการจ ดการส งแวดล อม ในด านต าง ๆ ให ช ดเจน และสอดคล องตามภารก จขององค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) ตามนโยบายและ มาตรการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ได ม มต รวมท งมต คณะร ฐมนตร ในเร องส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต และใช เป นกรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ในระด บ จ งหว ดต อไป หล กการในกรอบของแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด ม รายละเอ ยดด งน 1) ส งเสร มให องค กรปกครองส วนท องถ นเสนอแผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด ท เป นโครงการ ก จกรรม ท สามารถตอบสนองหร อแก ไขป ญหาท เก ดข นในพ นท อย างแท จร ง และม ความต อเน องในการจ ดการ ป ญหา รวมท งม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ท สามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ และใช หล กการของผ ก อ มลพ ษเป นผ จ าย ซ งว ธ การปฏ บ ต อาจเป นการด าเน นการในแต ละจ งหว ดหร อร วมก นหลายจ งหว ดหลายพ นท 2) กรอบของโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด สามารถครอบคล มด านส งแวดล อม ท กด าน เช น การจ ดการส งแวดล อมศ ลปกรรมในเขตเม องเก า การจ ดการพ นท ช มน า การปร บต วต อ การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ การด าเน นงานตามแนวทางการจ ดการภ ม ท ศน การจ ดการด านมลท ศน เช น การจ ดการระเบ ยบป าย และอ นๆ ตามมต คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต (กก.วล.) และมต คณะร ฐมนตร 3) สน บสน นและผล กด นให การด าเน นงานด านการจ ดการมลพ ษ โดยภาคเอกชนท ม ความช านาญ ตามหล กว ชาการ และเป นผ จ ดให การบร การแก องค กรปกครองส วนท องถ น โดยอย ภายใต ความร บผ ดชอบของ ท องถ นและจ งหว ด เพ อให แผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด สามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ 4) ให จ งหว ดพ จารณาการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและน าเส ยช มชนเป นภาพรวมของจ งหว ด โดยการทบทวนระบบท เคยออกแบบในล กษณะการด าเน นการแต ละท องถ น เพ อให การบร หารจ ดการเป น เอกภาพและม ประส ทธ ภาพ อธ บายค าย อ กกถ. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น กก.วล. คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ก.พ.ร. คพ. ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการระบบราชการ กรมควบค มมลพ ษ ทสจ. ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด สถ. กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สผ. ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สสภ. ส าน กงานส งแวดล อมภาค ทส. กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อปท. องค กรปกครองส วนท องถ น ผวจ. ผ ว าราชการจ งหว ด พ.ร.บ. แผนปฏ บ ต การฯ ในระด บจ งหว ด พระราชบ ญญ ต แผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด คณะกรรมการฯ คณะกรรมการจ ดท าและต ดตามประเม นผลแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพ ส งแวดล อมในระด บจ งหว ด คณะท างานฯ คณะท างานด านเทคน คว ชาการ คณะอน กรรมการฯ คณะอน กรรมการก าก บการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมใน ระด บจ งหว ด สารบ ญ บทท 1 แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด 1 หล กการและเหต ผล 1 กฎหมาย ระเบ ยบ และแผนในระด บต างๆ ท เก ยวข อง 2 แนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด 9 ข นตอนการจ ดท าและพ จารณาแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด 12 แหล งงบประมาณ 18 บทท 2 แผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด 20 หล กการและเหต ผล 24 ว ตถ ประสงค 24 ว ส ยท ศน 24 พ นธก จ 24 เป าหมาย 24 ข อม ลพ นฐานของจ งหว ด 24 สถานการณ และประเด นป ญหาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 25 นโยบาย ย ทธศาสตร และแผนท เก ยวข อง 33 การจ ดล าด บความส าค ญของป ญหาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของจ งหว ด 36 การว เคราะห ป จจ ยด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 38 กลย ทธ มาตรการ ผลผล ต ต วช ว ดของจ งหว ด 39 แผนงาน และโครงการ/ก จกรรม 44 กลไกการผล กด นการด าเน นงาน และการต ดตามประเม นผล 61 บทท 3 การจ ดท าเอกสารประกอบการพ จารณาโครงการ 64 เอกสารประกอบการพ จารณาโครงการก อสร างระบบก าจ ดขยะม ลฝอยและระบบบ าบ ดน าเส ยช มชน 65 เอกสารประกอบการพ จารณาโครงการอ นๆ ด านการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 84 บทท 4 แผนแม บทด านการบร หารจ ดการน าเส ยช มชน/ขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ลของจ งหว ด 90 แผนแม บทการบร หารจ ดการน าเส ยช มชน 91 แผนแม บทการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล 118 บทท 5 แนวทางการพ จารณาแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในระด บจ งหว ด 131 แนวทางในการพ จารณาสน บสน นงบประมาณแผ นด น (เง นอ ดหน นเฉพาะก จ) 132 หล กเกณฑ ในการพ จารณาโครงการ ก จกรรม และงบประมาณ (เง นอ ดหน นเฉพาะก จ) 133 แนวทางในการพ จารณาสน บสน นงบประมาณเง นกองท นส งแวดล อม 146 หน า สารบ ญตาราง หน า ตารางท 2-1 แนวโน มการเปล ยนแปลงการใช ประโยชน ท ด นของจ งหว ดสม ทรสงคราม 27 ในช วงป พ.ศ ตารางท 2-2 ผลการจ าแนกประเภทค ณภาพน าในแม น าสายหล กของ จ.พระนครศร อย ธยา 29 ตารางท 2-3 การประมาณการปร มาณขยะม ลฝอยในจ.พระนครศร อย ธยา 31 ตารางท 2-4 การประมาณการปร มาณม ลฝอยต ดเช อจากสถานพยาบาลใน จ.พระนครศร อย ธยา 32 ตารางท 2-5 สร ปประเด นป ญหาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมของจ งหว ด 32 ตารางท 2-6 การว เคราะห และเช อมโยงนโยบาย ย ทธศาสตร และแผนท เก ยวข อง 34 ตารางท 2-7 การจ ดล าด บความส าค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks