โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน / งานว จ ยเช งปฏ บ ต การ ป การศ กษา PDF

Description
วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน / งานว จ ยเช งปฏ บ ต การ ป การศ กษา 2557 ช องานว จ ย การเปร ยบเท ยบผลการส งเสร มความสามารถในการนาเสนองานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 20 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน / งานว จ ยเช งปฏ บ ต การ ป การศ กษา 2557 ช องานว จ ย การเปร ยบเท ยบผลการส งเสร มความสามารถในการนาเสนองานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใช เทคน คการจ ดกล มตามความสามารถ ช อค ณคร ม สดารณ ไทยประเสร ฐ กล มสาระฯ/งาน การสอนคอมพ วเตอร ช น ป.6 1. หล กการและเหต ผล ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนเพ อให การศ กษาม ค ณภาพน นม หลายว ธ ซ งแต ละว ธ ก ใช ได ผลด ก บเน อหา แต ละประเภท ไม ม ข อสร ปว า ว ธ การสอนใดเป นว ธ การสอนท ด ท ส ด (ว ชร บ รณส งห, 2523 อ างถ งใน ประยงค นาโค, 2527) การสอนน นคร จะต องม ร จ กย ดหย น ไม ใช จะย ดม นถ อม นทฤษฎ ใดทฤษฎ หน งจนเก นไป ผ สอน ควรจะระล กเสมอว าทาอย างไรผ เร ยนจ งจะเข าใจ ทาอย างไรผ เร ยนจ งจะแก ป ญหาได และทาอย างไรการสอน ของผ สอนจ งจะพ ฒนาสต ป ญญา ความค ด เจตนคต ของน กเร ยน ตลอดจนการให ผ เร ยนได ม ส วนร วมใน ก จกรรมการเร ยนการสอน นอกจากน ผ สอนควรจะเป ดโอกาสให ผ เร ยนได แสดงความค ดเห นแปลก ๆ ใหม ๆ ออกมาด วย (ย พ น พ พ ธก ล, 2524 อ างถ งใน ประยงค นาโค, 2527) จากการจ ดการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร ท ผ านมา ได ม การจ ดการเร ยนการสอนหลากหลาย ร ปแบบ ม ท งการให น กเร ยนทางานเด ยว และให น กเร ยนทางานเป นกล ม ซ งพบว าเม อให น กเร ยนจ ดกล ม เพ อ การทางานกล มน น น กเร ยนจะเล อกอย กล มเด ยวก บเพ อนท ตนเองสน ท ขาดปฏ ส มพ นธ ก บเพ อนคนอ น ๆ ใน ห อง เม อมอบหมายงานให น กเร ยนแต ละกล มทางาน พบว าน กเร ยน ขาดการวางแผนการทางาน น กเร ยนบาง คนจ งไม ทราบบทบาทและหน าท ของตนอย างช ดเจน ภาระงานจ งตกอย ท น กเร ยนบางคนในกล มเท าน น ทาให ส งงานไม ท นตามกาหนดและผลงานย งม ข อบกพร องแต เม อคร มอบหมายงานให น กเร ยนทาคนเด ยว ผลงาน ของน กเร ยนส วนใหญ จะม ข อบกพร องน อยกว าผลงานของกล ม ซ งแสดงให เห นว าน กเร ยนย งขาดพฤต กรรม การทางานร วมก บผ อ นซ งทาให ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยนต ากว าท ควรจะได ร บ การเร ยนแบบ ร วมม อ (Cooperative Learning) เป นว ธ เร ยนท ช วยให น กเร ยนได ม การพ งพาอาศ ยก น ทาให น กเร ยนม ส มพ นธภาพอ นด ก บผ อ น ม การปร กษาก นอย างใกล ช ด สมาช กแต ละคนทราบบทบาทหน าท และความ ร บผ ดชอบของตน เป ดโอกาสให ผ เร ยนประเม นการทางานของสมาช กในกล ม ให ก าล งใจซ งก นและก น และ หาทางปร บปร งว ธ การทางานของกล มให ด ข นเพ อบรรล เป าหมายร วมก น (วรรณท พา, 2538; Johnson, Johnson and Hobulec, 1991; Slavin, 1995) นอกจากน การเร ยนแบบร วมม อย งเป ดโอกาส ให ผ เร ยนแสดง ความสามารถของตนอย างเต มท สมาช กท อ อนในกล มจะได ร บความช วยเหล อจากเพ อนสมาช กในกล ม เพ อ นาไปส ความสาเร จร วมก นและพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยนให ส งข นได (ดาวคล, 2543; แพรว พรรณ, 2544; Back,1993 อ างถ งใน ส ว มล, 2542; Theodora De Baz, 2001 ) จากเหต ผลด งกล าว จ งทาให ผ ว จ ยสนใจท จะศ กษาผลการส งเสร มความสามารถในการนาเสนองาน ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด วยเทคน คการจ ดกล มตามความสามารถของน กเร ยนช นประถมศ กษา ป ท 6 โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมว าผลงานการนาเสนอจะม ประส ทธ ภาพข นมากน อยเพ ยงใด 2. ว ตถ ประสงค การว จ ย เพ อศ กษาผลการส งเสร มความสามารถในการนาเสนองานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดย ใช เทคน คการจ ดกล มตามความสามารถ 3. น ยามศ พท การนาเสนองาน หมายถ ง การนาผลงานท สร างด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เสร จ แล ว มานาเสนอหน าช นเร ยน โปรแกรม Microsoft PowerPoint หมายถ ง โปรแกรมหน งท อย ในช ดของ Microsoft Office โปรแกรมน เน นในเร องการแสดงภาพประกอบค าอธ บาย ใช เพ อการนาเสนองาน (presentation) โดยท าเป นหน า ๆ สามารถใส ข อม ล ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว หร อเส ยง เพ อ สร างความน าสนใจเพ มข น 4. ความร /ทฤษฎ ท เก ยวข องก อนทาการว จ ย 1. ความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. หล กการนาเสนองาน 3. หล กการจ ดกล มตามความสามารถ 4. การเร ยนร แบบร วมม อ 5. กรอบแนวค ดของการว จ ย ต วแปรต น การนาเสนองานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ต วแปรตาม ความสามารถของน กเร ยน 6. สมมต ฐานการว จ ย ผลของการเปร ยบเท ยบได ค ณภาพของงานการนาเสนองานของน กเร ยนท ใช เทคน คการจ ดกล มตาม ความสามารถอย ในระด บด 7. ต วแปรอ สระ การนาเสนองานด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 8. ต วแปรตาม ความสามารถของน กเร ยน 9. ประชากร และกล มต วอย าง และว ธ การส มกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการศ กษาคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนอ สส มช ญแผนก ประถม ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาคร งน เป นน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/9 เลขท จานวน 19 คน ท เร ยนว ชาคอมพ วเตอร 10. เคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล 1. แบบประเม นความสามารถน กเร ยนรายบ คคล 2. แบบประเม นค ณภาพช นงาน 11. การตรวจสอบค ณภาพเคร องม อ นาแบบประเม นความสามารถน กเร ยนรายบ คคล และแบบประเม นค ณภาพช นงาน ให ผ เช ยวชาญ ตรวจสอบ 12. การเก บรวบรวมข อม ล และระยะเวลาการเก บข อม ล ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลโดยใช เคร องม อ ร อยละ และหาค าเฉล ย 14. ผลการว เคราะห ข อม ล 15. สร ปผลการว จ ย 16. ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก หมายเหต - แบบฟอร มน สาหร บงานว จ ยแบบไม เต มร ปแบบ - ให คร จ ดทาตามห วข อ 1 13 ตามกาหนดการส งแผนงานว จ ย - Save ข อม ลเป น File PDF น าข น SWIS ลงในช องส งเค าโครงงานว จ ย ด วยตนเอง - หล งจากท าว จ ยเร ยบร อย ให กรอกข อม ลห วข อ 14 ภาคผนวก ตามกาหนดการส งรายงานการว จ ย - Save ข อม ลเป น File PDF น าข น SWIS ลงในช องส งรายงานว จ ย ด วยตนเอง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks