เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น - PDF

Description
(1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 20 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) ต อตนเอง ได ร บการถ ายทอดองค ความร และประสบการณ การทาว จ ยเพ อช มชน ม งานว จ ยในล กษณะช มชนม ส วนร วมเพ มข นในอนาคต (1) ผลต อตนเอง ม องค ความร และแนวค ดการทาว จ ยเพ อช มชน (2) ผลต อหน วยงาน / มหาว ทยาล ย ความร จากงานว จ ยสามารถถ ายทอดให น กศ กษา รายว ชาวอ. 499 สามารถนาไปต อยอดทาโครงงานน กศ กษา (1) เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft office PPT (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 28 ก.ค.53 มพย. (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อพ ฒนาบ คลากรให สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft office PPT. 2007เตร ยมส อการสอน (1) ต อตนเอง สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft office PPT. 2007เตร ยมส อ การสอน ม ส อการสอน Microsoft office PPT. 2007ท ท นสม ย (1) ผลต อตนเอง สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft office PPT. 2007เตร ยม ส อการสอน ม ส อการสอน Microsoft office PPT. 2007ท ท นสม ย เร อง โครงการส งเสร มค ณภาพช ว ตบ คลากร (1) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 20 ต.ค.53 มพย. (2) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อพ ฒนาบ คลากรด านค ณภาพช ว ตและเสร มสร าง ความส มพ นธ อ นด ในหม คณะ (1) ต อตนเอง ม ความร ในการด แลส ขภาพตนเองเพ มข น และได ทาก จกรรมร วมก นเพ อสร าง ความส มพ นธ อ นด ในหม คณะ บ คลากรม ค ณภาพช ว ตด ข นและม ความส มพ นธ อ นด ในหม คณะ (1) ผลต อตนเอง ม ความร ในการด แลส ขภาพตนเองเพ มข น และได ทาก จกรรมร วมก นเพ อ สร างความส มพ นธ อ นด ในหม คณะ บ คลากรม ค ณภาพช ว ตด ข นและม ความส มพ นธ อ นด ในหม คณะ เร อง KM technique เพ อการบร หารจ ดการ (1) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 17 ธ.ค.53 มพย. (2) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต งานของบ คลากร ภายในคณะในการเป นคณะฯท ม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ (ต อตนเอง ทราบ KM technique เพ อการบร หารจ ดการ (4) ต อหน วยงาน / มหาว ทยาล ย เช น ด านการเร ยนการสอน ด านการว ดผลการเร ยนร น กศ กษา บ คลากรได แลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บการนา KM technique ไปใช เพ อการ บร หารจ ดการงานในคณะฯ 3) ผลการพ ฒนาเม อส นป การศ กษา (1) ผลต อตนเอง สามารถเล อกใช KM technique เพ อการบร หารจ ดการงานได เหมาะสมย งข น (2) ผลต อหน วยงาน / มหาว ทยาล ย บ คลากรเก ดการนาเทคน คไปใช พ ฒนาค ณภาพ การปฏ บ ต งานของบ คลากรภายในคณะฯ ป ญหาและอ ปสรรค ไม ม (3) ข อเสนอแนะ ไม ม (1) เร อง การประเม นอาย การเก บร กษาของผล ตภ ณฑ อาหาร (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 28 ม.ค คณะอ ตสาหกรรมเกษตร มช. (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อเผยแพร องค ความร ในการประเม นอาย การเก บร กษาของ ผล ตภ ณฑ อาหาร (1) ต อตนเอง เพ มองค ความร ในการประเม นอาย การเก บร กษาของผล ตภ ณฑ อาหาร นาความร ไปใช ในการจ ดการสอนว ชาวอ.333 และ วอ.334 สามารถนาความร ไปใช ในงานว จ ยในอนาคต (1) ผลต อตนเอง ม องค ความร ในการประเม นอาย การเก บร กษาของผล ตภ ณฑ อาหาร เพ มข น การจ ดการเร ยนการสอนม เน อหาท ครอบคล มในว ชาช พเพ มมากข น ไม ม (4) ข อเสนอแนะ ไม ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks