แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 32 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล งเห นความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรในภาพรวม ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของคณะม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของคณะบ ญช เพ อให ได ความส าเร จของแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ตามแผนย ทธศาสตร ท 5 การบร หารการ จ ดการ ข อ 5.1 พ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ซ งระบ รายละเอ ยดท ส าค ญและเก ยวข องไว ได แก แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ใน การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เพ อธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าได ร บการสน บสน น/ม โอกาสท เข าร วม ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษาท งหมด และ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนา ความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนาหร อด งาน และ การเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น คณะบ ญช ได เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน โดยม ความม งหมายส วนหน งเพ อให สอดคล องก บ แนวทางการบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน น ก จกรรม และก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ข อม ลท ใช ในการก าหนดแผนมาจากนโยบาย ของคณะกรรมการมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ในการบร หารงานของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และจากการ รวบรวมและว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพ ธนบ ร และข อม ลท เก ยวข อง มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ได ม การส ารวจเพ อหาช องว างระหว างระด บสมรรถนะท ต องการ ก บ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการในมหาว ทยาล ยกร งเทพ ธนบ ร และน าผลการส ารวจมาเป นข อม ลในการพ จารณาปร บแผนพ ฒนาบ คลากร ให ม ความเหมาะสมและ เช อมโยงการจ ดการความร ก บการพ ฒนาบ คลการให สอดคล องก บสมรรถนะหล ก ค าน ยมและว ฒนธรรมการ ท างานของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ตลอดจนช วยผล กด นให บ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2 สามารถสร างสมรรถนะในการปฏ บ ต งานได อย างสอดคล องก บแนวทางท องค กรต องการ และเก ด ความก าวหน าในว ชาช พตามสายงานท ปฏ บ ต หน าท 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ - ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ก าหนด - ได ร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ ความถน ด ความสนใจของแต ละบ คคล - ม ความพ งพอใจในการท างาน - ม ความร และท กษะในงานท ปฏ บ ต - ม ความม งม นในการพ ฒนาตนเองและพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด - ม จ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2.2 เพ อสอดร บก บการด าเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย และน าองค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า 3. หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3.1 หน วยงานท เสนอแผน : คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 3.2 หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 3.3 การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานพ ฒนาบ คลากร กองการเจ าหน าท ด าเน นการต ดตามประเม นผลป ละ 1 คร ง โดยขอให หน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ยรายงานผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และน าผลการประเม นไป ปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3.4 การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : งานพ ฒนาบ คลากร กองการเจ าหน าท ด าเน นการว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม น ส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดท ารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละ 1 คร ง 4. เป าหมายของการด าเน นงานตามแผน 4.1 อาจารย ประจ าของ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอ ผลงานว ชาการ ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 40 เม อเท ยบก บ จ านวนอาจารย ประจ าท งหมด (โดยไม น บซ า) 4.2 บ คลากรสายสน บสน นของ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในและต างประเทศ (อย างน อยรายละ 1 คร ง) ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 50 เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด (โดยไม น บซ า) 3 4.3 อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน นของ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ท ได ร บท นไปศ กษา ต อในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า 2 ราย 4.4 ผลงานว จ ยท แล วเสร จในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า 5 ช น 5. แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 5.1 ส งเสร มให อาจารย ประจ าเข าร วมการประช มทางว ชาการและน าเสนอผลงานว ชาการ และ บ คลากรสายสน บสน นให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย 5.2 สร างเคร อข ายอาจารย ในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อสร างความร วมม อและ เคร อข ายการพ ฒนางานด านว ชาการและด านการเร ยนการสอนในระยะยาว 5.3 ส งเสร มให อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและ ต างประเทศ 5.4 สน บสน นและส งเสร มให อาจารย ประจ าสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น ส าค ญ 5.5 ด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการผล ต ผลงานว ชาการและใช ในการต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.6 ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย การ พ ฒนาผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย และการจด ส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร โดยร วมก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการของบ คลากรท งอาจารย น กว จ ย และบ คลากรสน บสน น 5.7 ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน 5.8 จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าส าหร บผ บร หารท กระด บ ของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน 5.9 พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 5.10 ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน(Empowerment) เพ อ พ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการท างานเพ มข น 5.11 น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ(Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต นและ ระด บกลางให สามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได 4 5.12 พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 5.13 ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผล งานท รวดเร วและถ กต อง 5.14 จ ดสรรท นระยะส นในการไปฝ กอบรมด านการใช ภาษาอ งกฤษให แก บ คลากรสน บสน นอย าง ต อเน องเพ อสร างโอกาสให บ คลากรได ฝ กฝนและพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษในการ ต ดต อส อสารในระด บท สามารถใช ในการปฏ บ ต งานได จร ง 5.15 จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน โดย หน วยงานกลางของมหาว ทยาล ยอย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละหน วยงานจ ด โครงการพ ฒนาบ คลากรในส งก ดเพ อให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนา(Training Needs) 5.16 สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ไว ใน หล กส ตรการส มมนาและฝ กอบรมส าหร บอาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน น 5.17 จ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยเพ อส งเสร มให ม การส อ ประสานระหว างบ คลากรท ม ความสนใจในเร องต างๆ และเพ อให เก ดช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice) เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น ตลอดจนให การสน บสน นด วย การจ ดการฝ กอบรมในเร องการใช Weblog ซ งเป นเคร องม อในการส อสารและแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างเคร อข าย 5.18 จ ดท าคล งข อม ลองค ความร ซ งอย ในส อร ปแบบต างๆ เช น ว ด ท ศน ซ ด แถบบ นท กเส ยง และ เอกสาร ไว บน Website ของหน วยงานในมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และเผยแพร ให บ คลากร ท สนใจสามารถเข าถ งเพ อการศ กษาเร ยนร และใช ในการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาตนเองได อย างต อเน อง 5.19 จ ดให ม การถ ายทอดสดก จกรรมทางว ชาการหร อก จกรรมท ม ประโยชน ต อการเร ยนร ของ บ คลากรผ าน Website ของหน วยงานในมหาว ทยาล ยเพ ออ านวยความสะดวกในการเร ยนร ของบ คลากรและบ นท กไว ในคล งความร 5.20 น าประสบการณ และความส าเร จของศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร มาเป นต วอย าง เผยแพร บน Website ของมหาว ทยาล ย เพ อให บ คลากรเก ดแรงบ นดาลใจและสร างแนวค ด เก ยวก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks