โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย - PDF

Description
โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย Building Coastal Resilience to reduce Climate Change impact in ทาไมถ งเก ดโครงการน? ช มชนชายฝ งม ความเส ยงภ ยต

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 8 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย Building Coastal Resilience to reduce Climate Change impact in ทาไมถ งเก ดโครงการน? ช มชนชายฝ งม ความเส ยงภ ยต างๆเพ มข น เก ดความไม ม นคงว ถ ช ว ต ม ความตระหน กน อย และ ม ช องว างในนโยบาย แผนงาน กลไกการบ รณาการ และ องค ความร เพ อแก ไขป ญหาและ สน บสน นการเตร ยมช มชนชายฝ งม ไม เพ ยงพอ การต อยอดงานฟ นฟ และพ ฒนาช มชนชายฝ งท ประสบธรณ ภ ยพ บ ต ภ ยส นาม ว ตถ ประสงค ค อ ประชากรท อาศ ยตามแนวชายฝ งทะเลในประเทศไทย ม ความเข มแข งเพ มข นสามารถร บม อก บผลกระทบเช งลบจากการ เปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ เป าหมายท ต องทาให เก ดข น การเสร มสร างข ดความสามารถสาหร บหน วยงานท องถ นและ องค กรในภาคประชาส งคม ด าน: 1) การบ รณาการเร องการปร บต วต อการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศไว ใน ย ทธศาสตร และแผนงานพ ฒนาในด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การจ ดการทร พยากร ชายฝ ง การด แลร กษาสภาพแวดล อม และการลดความเส ยงภ ยและภ ยพพ บ ต ในระด บ ท องถ น และ ก จกรรมของช มชน 2) การออกแบบแผนงานและการดาเน นก จกรรมอย างม ส วนร วมด านช มชนปร บต ว เพ อลดความเส ยงภ ยและภ ยพ บ ต ต างๆบร เวณพ นท ชายฝ งทะเล กรอบค ดช มชนปร บต วต อการเปล ยนแปลง ภ ม อากาศ กระบวนการต ดส นใจ แบบม ส วนร วมและม ความโปร งใส การสร างความ ม นคงในว ถ ช ว ต ศ กยภาพของภาค ส วนต างๆ ทร พยากรต างๆ นโยบายท เก อหน น การลดความเส ยง จากภ ยพ บ ต CBA การลดเง อนไข เช งโครงสร าง และนโยบายท เก ยวข อง การพ ฒนา ศ กยภาพ ในท องถ น การเม องท เอ ออานวย พ นท ดาเน นการ โครงการ 4 จ งหว ด ช มพร นครศร ธรรมราช กระบ ตร ง การว เคราะห ข ดความสามารถและความเปราะบางท เส ยงต อการ เปล ยนแปลงภ ม อากาศ (CVCA) ว ตถ ประสงค ในการศ กษาข อม ล และการว เคราะห ฯ เพ อว เคราะห ความเปราะบางต อการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ และ ศ กยภาพในการปร บต วท ระด บช มชน เพ อผสมผสานภ ม ป ญญาช มชนก บข อม ลว ทยาศาสตร เพ อให เก ดความ เข าใจมากท ส ดเก ยวก บผลกระทบของการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ต อช มชน เพ อการประเม นผลกระทบฯ และวางแผนโครงการท จะส งผลกระทบ ต อความสามารถในการปร บต วของช มชน การม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย การประเม นความเปราะบาง ท าความเข าใจเร องความเส ยงจาก การเปล ยนแปลงภ ม อากาศ การพ ฒนากลย ทธในการปร บต ว การด าเน นการและการประเม นการ ปร บต ว การสร างการม ส วนร วมในช มชนท องถ น การส มภาษณ ผ น าช มชน และหน วยงานในระด บต างๆ ส มภาษณ ผช.ผญบ.และแกนนากล มสตร บ านปากดวด อ.ส ชล จ งหว ดนครศร ฯ ส มภาษณ รองนายก อบต.ท าข าม อ.ปะเหล ยน จ งหว ดตร ง การร บร และการดาเน นงานของช มชนท องถ น สถานการณ 2-3 ป ท ผ านมาท าให เก ดความตระหน กในเร องการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ มากข น ท องถ นส วนใหญ เก อบท งหมด ม ย ทธศาสตร และแผนในการร บม อและช วยเหล อในกรณ ภ ยพ บ ต ม การต งงบประมาณ และแผน 3 ป หน วยงานในพ นท ย งไม เข าใจมากน กในเร องการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ ม แต เพ ยงกล ม ในช มชนท เร มท จะเร ยนร และตระหน กถ งผลกระทบในเร องน ม ก จกรรมการประชาส มพ นธ ในเร องการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ ม การต ดตามข าวสาร พยากรณ อากาศสาหร บวางแผนประกอบอาช พ กล มเปราะบาง ชาวประมงพ นบ าน เด ก คนชรา (คนหน มสาวออกไปทางานนอกพ นท ) สถาบ นการศ กษาในพ นท ม การศ กษาในประเด นเร องการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ (โครงการขนาดใหญ ของร ฐท กระทบว ถ ช ว ตช มชน และ ส งแวดล อม) ป จจ ยท เป นอ ปสรรคส าหร บการดาเน นงานเร องการปร บต วในท องถ น หลายๆก จกรรม หร อโครงการในประเด นด งกล าว ย งไม เข าถ งหร อสร างให เก ดการม ส วนร วมร บผ ดชอบจาก อปท. อย างแท จร ง ม กล มนายท นเข ามาหาผลประโยชน พ นท อ ตสาหกรรมท องเท ยว อ ตสาหกรรม ประมงเพาะเล ยง โดยเฉพาะบ อก ง และโรงงานอ ตสาหกรม หร อการล กลอบปล อยน า เส ยออกมา ทาให ระบบน เวศน เส ยหาย เช น ป าชายเลย ส ตว น า ทางเล อกอาช พของช มชนน อยลง (จากประมงส อาช พเกษตรเช งเด ยว) การถ อครองท ด นของช มชน ส วนใหญ ไม ได เป นเจ าของท ด น แผนพ ฒนาพล งงาน และอ สาหกรรม การท องเท ยวในภาคใต ท อาจจะก อให เก ด ผลกระทบต อว ถ ช ว ตช มชน และส งแวดล อมในพ นท กระบวนการสร างการร บร ในเร องผลกระทบจากการเปล ยนแปลงภ ม อากาศท ส งผล ต อว ถ ช ว ตในระยะยาวย งไม ท วถ ง ข อเสนอแนะ การทาให ข อม ลผลกระทบจากการศ กษาการเปล ยนแปลงภ ม อากาศเข าส กระบวนการ การเร ยนร อย างม ส วนร วมอย างแท จร งของช มชน ควรม การจ ดทาย ทธศาสตร ในระด บต างๆท มาจากการม ส วนร วมของภาคประชาชน และม เน อหาสาระท คลอบคล มในท กด าน เช น พ นท เส ยงภ ยและพ นท หลบภ ยน นต อง ปร บให เหมาะก บสภาพป จจ บ น หน วยงานท องถ นม ความสาค ญสาหร บการท น าจะต องบ รณาการประเด นการ เปล ยนแปลงภ ม อากาศในแผนพ ฒนา การจ ดทากรณ ศ กษาในแต ละหน วยงาน เพ อให เก ดความต นต วและความตระหน ก การส งเสร มความเข าใจในการใช ท ด น การส งเสร มพ ชเช งเด ยว โครงสร าง ผ งเม อง เป นป จจ ยเสร มให ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงภ ม อากาศม ความร นแรงมากข น การเก บข อม ล CVCA การเก บข อม ลตารางว เคราะห ความเปราะบาง ระบ ภ ยอ นตรายใดท ส งผลกระทบต อ ทร พยากรท สาค ญต อว ถ ช ว ตท องถ นมาก ท ส ด ระบ ทร พยากรเพ อการด ารงช ว ตประเภท ใดม ความเปราะบางมากท ส ด ระบ ย ทธศาสตร ท ใช อย ในป จจ บ นสาหร บ การร บม อก บภ ยอ นตรายท ได ระบ ไว การเก บข อม ลปฏ ท นฤด กาล ระบ ช วงเวลาท เก ดภาวะของภ ยท สะสมมา ตามกาลเวลา ความเข าใจเก ยวก บว ถ ช ว ต/ การประกอบอาช พ ว เคราะห ความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บ ก จกรรมต างๆ ตามฤด กาล ประเม นผลการใช ข อม ลทางภ ม อากาศ สาหร บการวางแผน การเก บข อม ลแผนท ภ ย ระบ ทร พยากรท สาค ญต อว ถ ช ว ต/การ ประกอบอาช พในช มชน และค นหาว าใคร เข าถ งและควบค มทร พยากรเหล าน น ระบ พ นท และทร พยากรท ม ความเส ยงต อ ภ ยอ นตรายทางภ ม อากาศ ว เคราะห ภ ยอ นตรายท ม การเปล ยนแปลง ไป และวางแผนลดความเส ยง การเก บข อม ลลาด บเหต การณ สาค ญในอด ต ท าความเข าใจเก ยวก บภ ยอ นตรายในอด ต ล กษณะของภ ย ความร นแรง และ พฤต กรรมท เปล ยนแปลงไป ร บร ถ งแนวโน มของภ ยอ นตราย และการ เปล ยนแปลงของภ ยตามกาลเวลาท ผ านไป ประเม นผลขอบเขตของการว เคราะห ความเส ยง การวางแผน และการลงท นเพ อ อนาคต การเก บข อม ลแผนภ ม ความส มพ นธ ในช มชน ท าความเข าใจเก ยวก บสถาบ นต างๆ ท ม ความสาค ญต อช มชนมากท ส ด ว เคราะห การม ส วนร วมของกล มต างๆ ใน กระบวนการวางแผนของท องถ น ประเม นผลการเข าถ งบร การต างๆ และ โครงการหร อระบบการค มก นทางส งคมท ม อย ป ญหาท พบในพ นท ผลกระทบท เก ดข นจาก การเปล ยนแปลง ภ ม อากาศ กรอบการว เคราะห ข อม ล การเป ดร บผลกระทบ ความอ อนไหวท จะได ร บผลกระทบ ความสามารถในการปร บต ว กลย ทธในการปร บต ว คน ทร พยากรธรรมชาต เศรษฐก จ ส งคม กายภาพ คน ทร พยากรธรรมชาต เศรษฐก จ ส งคม กายภาพ คน ทร พยากรธรรมชาต เศรษฐก จ ส งคม กายภาพ บ านแหลมแท น(บ ออ ฐ) ต.ช มโค อ.ปะท ว จ.ช มพร ช มชนชายฝ ง ท ประกอบอาช พหล ก ประมงชายฝ งเป นหล ก บ านแหลมแท น(บ ออ ฐ) ต.ช มโค อ.ปะท ว จ.ช มพร การเป ดร บผลกระทบจากการ เปล ยนแปลงภ ม อากาศ สภาพท ต งของช มชนเป นพ นท ชายฝ งและเป ดร บต อลมมรส มท พ ด เข ามาในแต ละป และม แนวโน มท ถ ข นและร นแรงข น(จากการส งเกตใน รอบ 4-5ป ท ผ านมา) ข อส งเกตปรากฎการณ ท เก ยวก บการเปล ยนแปลงภ ม อากาศ ลมมรส มส มตามฤด กาลม แนวโน มม ความร นแรงและถ ข นข นจาก 2-3 ป ท ผ าน มา รวมท งย งฝนตกนอกฤด กาลมากข น การก ดเซาะชายฝ งท ม ความร นแรงมากข น น าทะเลเข าท วมพ นท ชายฝ ง และผลกระทบท เก ดข น อ ณหภ ม ของน าทะเลส งข นท าให เก ดปรากฎการณ ปะการ งฟอกขาวส งผลให ม การย ายท อย ของส ตว น า ส งผลให การออกหาปลาของเร อประมงไกลข น ความอ อนไหวต อผลกระทบท จะเก ดข น ด านทร พยากรธรรมชาต : ม การเปล ยนแปลงพ นท ชายหาดจากเด มท เป นป าสน หร อชาดหาดปกต มาเป นร สอร ทและบ านเร อนร านค า ด านเศรษฐก จ พ นท เพาะปล กท าการเกษตรอย ใกล ชายฝ งเม อน าทะเลข นส งจะทา ให พ ชเส ยหาย และพ ชม ความต านทานความเค มต า ทางด านทร พยากรมน ษย : ย งขาดความตระหน กในการตร ยมการร บม อ,ความร และท กษะการเอาต วรอดเม อเก ดภ ย กายภาพ : การต งบ านเร อนบร เวณชายหาด,พ นท ของหม บ านเป นแหลมท ย น ออกไปโอกาสท จะได ร บผลกระทบจากลมมรส มเพ มข น,การสร างถนนเล อบ ชายหาดให ชาวบ านต องสร างบ านเร อนต ดถนนซ งอย ในพ นท เส ยง ศ กยภาพของช มชนในการร บม อต อผลกระทบท จะเก ดข น ด านของทร พยากรธรรมชาต : ม การส งเสร มการปล กป าชายเลน,ส งเสร มให ปล ก ไม ย นต นแซมในสวนปาล ม ด านเศรษฐก จ : คนในช มชนเพ มทางเล อกในการประกอบอาช พนอกจากการท า ประมงเพ ยงอย างโดยการเพ มอาช พ ท าสวนและร บจ างเข ามารองร บ ในช มชนม กล มอน ร กษ ฯม บทบาทในการฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และการป องก น แนวชายฝ งรวมถ งการรวมต วเพ อป องก นการร กล าของประมงพาน ชย กลย ทธท จะนาไปส การปร บต วต อผลกระทบ ด านทร พยากรธรรมชาต : การร วมการด แลพ นท ชายฝ งจากการร กล าของประมง พาน ชย และการจ ดท าข อบ ญย ต ของช มชนในการใช ประโยชน จากทร พยากรทางทะเล และชายฝ ง ด านเศรษฐก จเศรษฐก จ : ช มชนเร มม การรวมต วในการจ ดต งกล มสว สด การช มชน เพ อรองร บผลกระทบในด านต างๆท จะเก ดข นในช มชนโดยเฉพาะด านภ ยพ บ ต จาก ธรรมชาต ด านทร พยากรมน ษย :การเข าถ งข อม ลข าวสาร และท าให คนม ควา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks