หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร - PDF

Description
หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 11 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS. การควบค มภายในเก ยวก บส นทร พย 1.ความหมายของส นทร พย ส นทร พย หมายถ ง ทร พยากรท อย ในความควบค ม ของหน วยงานซ งเป นผลจากเหต การณ ในอด ต และคาดว าจะท าให เก ดประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคต หร อศ กยภาพในการให บร การเพ มข น แก หน วยงาน *ตามหล กการและนโยบายบ ญช ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ฉบ บท.ประเภทของส นทร พย 1. ส นทร พย หม นเว ยน เช น เง นสดและเง นฝากธนาคาร เง นทดรองราชการ เง นฝากคล ง ล กหน จากการ ขายส นค าและบร การ ล กหน เง นย ม รายได ค างร บ ว สด คงเหล อ เป นต น. ส นทร พย ไม หม นเว ยน เช น เง นให ก เง นลงท น ท ด น อาคาร อ ปกรณ (คร ภ ณฑ ) ส นทร พย โครงสร างพ นฐาน ส นทร พย ไม ม ต วตน ส นทร พย ไม หม นเว ยนอ น 4 .นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย การก าหนดข นต า การบ นท กควบค ม การว ดม ลค า การก าหนดอาย การใช งาน การเป ดเผยข อม ลและรายงาน การก าหนดข นต า เพ อควบค มและแสดงม ลค าทางบ ญช ตลอดอาย การใช งาน ม ลค าข นต าต งแต,000 บาทข นไป 6 การบ นท กควบค มส นทร พย บ นท กควบค มในทะเบ ยนค มทร พย ส น กรณ เป นคร ภ ณฑ ท ม ม ลค าไม ถ ง,000บาท จะบ นท กบ ญช ค าคร ภ ณฑ ม ลค าต ากว าเกณฑ และควบค ม ใ น ท ะ เ บ ย น โ ด ย ไ ม ต อ ง ค า น ว ณ ค า เ ส อ ม ร า ค า ส าหร บคร ภ ณฑ ท ม ม ลค าต งแต,000บาท จะบ นท กบ ญช ส นทร พย (คร ภ ณฑ -ระบ ประเภท) บ นท กบ ญช ส นทร พย และค านวณ (ทยอยร บร ค าใช จ ายตลอดอาย การใช งาน) 7 ทะเบ ยนค มทร พย ส น ส วนราชการ หน วยงาน ประเภท รห ส ล กษณะ / ค ณสมบ ต ร น / แบบ สถานท ต ง / หน วยงานผ ร บผ ดชอบ ช อผ ขาย / ผ ร บจ าง / ผ บร จาค ท อย โทรศ พท ประเภทเง น เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นบร จาค / เง นช วยเหล อ อ น ๆ ว ธ การได มา ตกลง ประกวด สอบ ว ธ พ เศษ ร บบร จาค ว น เด อน ป ท เอกสาร รายการ จ านวน หน วย ต อ หน วย/ช ด/ กล ม ม ลค า รวม อาย ใช งาน อ ตรา ประจ าป สะสม ม ลค า ส ทธ หมาย เหต รห สส/ท (GFMIS) ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง หน วยงาน ส าน กงานเลขาน การกรม ประเภท คร ภ ณฑ ส าน กงาน รห ส สล.0001/4 ล กษณะ / ค ณสมบ ต แผงวงจรการ ดสายนอก ร น / แบบ - สถานท ต ง / หน วยงานผ ร บผ ดชอบ ฝ ายพ สด ช อผ ขาย / ผ ร บจ าง / ผ ร บบร จาค บร ษ ท พ ท คอร ปอเรช น จ าก ด ท อย 111 ถ.พหลโยธ น เขตพญาไท กร งเทพฯ โทรศ พท ประเภทเง น เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นบร จาค / เง นช วยเหล อ อ น ๆ ว ธ การได มา ตกลง ประกวด สอบ ว ธ พ เศษ ร บบร จาค ว น เด อน ป ท เอก สาร รายการ จ านวน หน วย ต อ หน วย/ช ด มลค า รวม อาย ใช งาน อ ตรา ประจ าป สะสม ม.ค.4 XXX ต ดต งแผงวงจรการ ดสายนอก 1 0,0 0,0 1 ป.% 6,67.0-0,0 ม ลค า ส ทธ หมาย เหต 0 ก.ย. 4 -บ นท ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.4 0 ก.ย. 49 -บ นท ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.49 0,0 0,0 4,6.99 4,6.99 7, ,0 0,0 6, ,4.49 6, ประเภท คร ภ ณฑ ส าน กงาน รห ส สบร.0099/49 ล กษณะ / ค ณสมบ ต โต ะท างานระด บ7 ร น / แบบ - สถานท ต ง / หน วยงานผ ร บผ ดชอบ กล มระบบบ ญช ภาคร ฐ ช อผ ขาย / ผ ร บจ าง / ผ ร บบร จาค บร ษ ทเฟอร น เจอร ไทย จ าก ด ท อย 9/9 ถ.ประชาสงเคราะห เขตด นแดง กร งเทพฯ โทรศ พท ประเภทเง น เง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ เง นบร จาค / เง นช วยเหล อ อ น ๆ ว ธ การได มา ตกลง ประกวด สอบ ว ธ พ เศษ ร บบร จาค ว น เด อน ป ท เอก สาร รายการ จ านวน หน วย ต อ หน วย/ช ด มลค า รวม อาย ใช งาน อ ตรา รห สส/ท (GFMIS) - ส วนราชการ กรมบ ญช กลาง หน วยงาน ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ประจ าป 9 ม.ค.49 XXX - ซ อโต ะท างานระด บ 7 1 4,00 4,00 1 ป บ นท กบ ญช ค าคร ภ ณฑ ม ลค าต ากว า เกณฑ (เป น ค า ใ ช จ า ย ป 49แล ว) สะสม ม ลค า ส ทธ หมาย เหต (ด านหล ง) ประว ต การซ อมบ าร งร กษาทร พย ส น คร งท ว น เด อน ป รายการ จ านวนเง น หมายเหต 11 การว ดม ลค า ท น ย ต ธรรม 1 การว ดม ลค าส นทร พย - บ นท กม ลค าเร มแรกของส นทร พย ตามท นท เก ดข นในการจ ดหาซ ง รวมถ งค าใช จ ายในการท าให ส นทร พย น นพร อมใช งานในคร งแรกประกอบด วย ซ อ ภาษ น าเข า ภาษ ซ อท เร ยกค นไม ได ต นท นในการต ดต ง - กรณ จ ดสร างข นเอง บ นท กตามต นท นท เก ดข นจร ง รวมค าแรง ว ตถ ด บ - ม ลค าย ต ธรรมของส นทร พย การก าหนดอาย การใช งาน ก าหนดเป นช วงให เล อก ให แต ละหน วยก าหนดตามความ เหมาะสมก บการใช งาน 14 ตารางอาย การใช งานและอ ตราทร พย ส น ประเภททร พย ส น 1. อาคารถาวร. อาคารช วคราว / โรงเร อน. ส งก อสร าง.1 ใช คอนกร ตเสร มเหล กหร อโครง เหล กเป นส วนประกอบหล ก. ใช ไม หร อว สด อ นๆ เป นส วนประกอบ 4. คร ภ ณฑ ส าน กงาน. คร ภ ณฑ ยานพาหนะและขนส ง 6. คร ภ ณฑ ไฟฟ าและว ทย (ยกเว นเคร อง ก าเน ดไฟฟ าให ม อาย การใช งาน 1- ป ) 7. คร ภ ณฑ โฆษณาและเผยแพร อาย การใช งาน (ป ) อย างต า อย างส ง อ ตรา /ป (ร อยละ) อย างต า อย างส ง ตารางอาย การใช งานและอ ตราทร พย ส น ประเภททร พย ส น. คร ภ ณฑ การเกษตร.1 เคร องม อและอ ปกรณ. เคร องจ กรกล 9. คร ภ ณฑ โรงงาน 9.1 เคร องม อและอ ปกรณ 9. เคร องจ กรกล. คร ภ ณฑ ก อสร าง.1 เคร องม อและอ ปกรณ. เคร องจ กรกล 11. คร ภ ณฑ ส ารวจ 1. คร ภ ณฑ ว ทยาศาสตร และการแพทย 1. คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร อาย การใช งาน (ป ) อย างต า อย างส ง อ ตรา /ป (ร อยละ) อย างต า อย างส ง ประเภททร พย ส น 14. คร ภ ณฑ การศ กษา 1. คร ภ ณฑ งานบ านงานคร ว 16. คร ภ ณฑ ก ฬา/กายภาพ 17. คร ภ ณฑ ดนตร /นาฏศ ลป 1. คร ภ ณฑ อาว ธ 19. คร ภ ณฑ สนาม. ส นทร พย โครงสร างพ นฐาน.1 ถนนคอนกร ต. ถนนลาดยาง. สะพานคอนกร ตเสร มเหล ก.4 เข อนด น. เข อนป น.6 อ างเก บน า อาย การใช งาน (ป ) อย างต า อย างส ง อ ตรา /ป (ร อยละ) อย างต า อย างส ง ส ตรการค านวณว ธ เส นตรง = ท น x จ านวนว นภายในป อาย การใช งาน 6 1 4.ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบ GFMIS - ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร - การบ นท กบ ญช ในระบบส นทร พย ถาวร - การแก ไขข อผ ดพลาดในระบบส นทร พย ถาวร 19 ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) รายงาน การต ดจ าหน าย (Asset Retirement) 4 ประมวลส นงวด/ส นป บ ญช /อ นๆ (Periodic Processing) ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) เพ อให ระบบออกเลขท ส นทร พย รายต ว ให รองร บการบ นท กการได มาของส นทร พย และค านวณในระบบต อไป 1 ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) บ นท กผ านระบบจ ดซ อ บ นท กร บบร จาค ร บส นทร พย ระหว างท าเป นส นทร พย ปร บปร ง/ต อเต มส นทร พย ร บโอนส นทร พย บ นท กร บส นทร พย ท ส ารวจพบ ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) การต ดจ าหน าย (Asset Retirement) บร จาคส นทร พย ขายส นทร พย ส นทร พย ส ญหาย ส นทร พย เส อมสภาพ (เล กใช งาน) ภาพรวมระบบส นทร พย ถาวร 1 การก าหนดรห สส นทร พย (Asset Master) 4 การได มาของส นทร พย (Asset Acquisition) การต ดจ าหน าย (Asset Retirement) ประมวลส นงวด/ส นป บ ญช /อ นๆ (Periodic Processing) ค านวณค าเส อมท กเด อน ตรวจน บส นทร พย ประมวลผลส นป 4 การบ นท กร บส นทร พย ถาวร บ นท กผ าน GFMISTerminal บ นท กผ าน Excel Loader สร างข อม ลหล กส นทร พย ในระบบ บ นท กใบส งซ อระบ รห สส นทร พย ตรวจร บ ส นทร พย ถาวร บ นท กใบส งซ อระบ พ กส นทร พย ส นทร พย ถาวร แจ งให หน วยงานต นส งก ดล างบ ญช พ กส นทร พย ค าใช จ าย หน วยงานภ ม ภาคแจ งเลขท เอกสารต งเบ ก และรายละเอ ยดส นทร พย (ล กษณะของส นทร พย ชน ด ว นท ได มาหร อว นท ตรวจร บ ) เพ อให หน วยงานส วนกลางสร างข อม ลหล กส นทร พย และล างบ ญช พ กส นทร พย เป นส นทร พย รายต วหร อเป นค าใช จ ายแล วแต กรณ การควบค มภายในเก ยวก บส นทร พย ว ตถ ประสงค 1. เพ อให แน ใจว าม ทร พย ส นอย จร งและครบถ วน. เพ อให ม การด แลร กษาอย างปลอดภ ยเพ ยงพอ. เพ อให ม การใช ประโยชน อย างค มค า 1. ม การแบ งแยกหน าท. ม การอน ม ต ให ด าเน นการโดยผ ม อ านาจ/คณะกรรมการด าเน นการ. ม การท าบ ญช หร อทะเบ ยนควบค ม 4. ม การวางแผนการจ ดหาทดแทน. ม การควบค มค าใช จ ายต างๆ ท เก ยวข อง 6. ม การตรวจน บและตรวจสอบเป นประจ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks