โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. - PDF

Description
โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 20 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาและปร บปร งกระบวนการข นตอนของ ระบบการบร หารโครงการด านพ ฒนา ให สอดคล องก บ นโยบายการบร หารโครงการท กระจายบทบาทให ขบวนองค กรช มชนเป นผ ดาเน นการเป นหล กอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อสน บสน นการบร หารจ ดการโครงการให ม ความ สะดวกรวดเร วและม ข อม ลสน บสน นการต ดตาม โครงการได อย างครบถ วนตลอดการดาเน นโครงการ เพ อสน บสน นกระบวนการเบ กจ ายให ม ความคล องต ว และตรวจสอบได ตอบสนองข อม ลสาหร บการเบ กจ าย และข อม ลโครงการให ม ประส ทธ ภาพ ข อกาหนดของเคร องคอมพ วเตอร Hardware: Computer PC หร อ Notebook ท สามารถ ใช งานInternet ได Software: ต องเป น (Internet Explorer) เท าน นใน การเข าใช โปรแกรม และต องม (Adobe Reader) ในการ เป ดด รายงาน มาตรฐานและข อกาหนดการใช ระบบ โครงการ ค อ โครงการท ขอเสนออน ม ต น น จะม 1 แบบแสดงผลการอน ม ต 1 หน งส อแจ งผล การอน ม ต ซ งถ าม โครงการย อยท เก ดข นภายใต โครงการน จะไม ม แบบแสดงผลการอน ม ต และหน งส อแจ งผลการอน ม ต ซ งจะไม นามาแสดงในรายงานการอน ม ต หร อรายงานท เป น ภาพรวมรายละเอ ยดรายโครงการ โครงการย อย ค อ ก จกรรมๆหน งของโครงการท ม แบบแสดงผล ท ม ล กษณะเหม อนโครงการ ค อม การทาบ นท กความร วมม อ (MOU) ม ก จกรรม ม แผนงาน เป นต น การเข าใช งานระบบ เม อ Log in เข าส ระบบแล ว หล งจากทางานเร ยบร อยแล วให ออกจากระบบท กคร ง เม อ Log in เข าส ระบบด วยเคร องใดเคร องหน งแล ว ไม สามารถ Log in เข าส ระบบในเคร องอ นอ กได Username ก บ Password เป นส ทธ สงวนให เฉพาะบ คคล ควรเก บไว เป นความล บ กรณ ท เปล ยนแปลงหร อยกเล ก การเข าใช งานให ต ดต อเจ าหน าท เพ อเปล ยนแปลง/ยกเล กส ทธ การเข าใช งาน ส ทธ การเข าถ งโครงการ ผ ใช งานท สร าง/บ นท กโครงการคร งแรกจะได ร บส ทธ การ บ นท ก แก ไข ลบ และการต งเร องเบ กจ าย ถ าหากให บ คคลอ นทาแทนต องทาการโอนส ทธ การใช งาน ให ก อน องค กรท เสนอโครงการ ขบวนองค กร สำน กงำนภำค ส วนกลำง เร ม ฐานข อม ล โครงการ ฐานข อม ล องค กร จบ การเข าใช งานโปรแกรม 1. เป ด (Internet Explorer) ข นมา พ มพ URL: กด Enter ด งร ป 2. จะได หน าจอด งร ปท 2 ท แสดงหน า Login เพ อเข าส ระบบโดยกรอก ช อผ ใช ระบบและรห สผ าน แล วกด ป ม log in 3. หน าจอระบบหล งจากท Login เข าส ระบบแล วจะประกอบด วย ส วนสาค ญด งน หมายเลข 1ต วแสดงงานว า ป จจ บ นม จานวนโครงการในการ ด แลของท านก โครงการ เช น จานวนโครงการท อย ระหว างการ ดาเน นงาน จานวนโครงการท อย ระหว างการร าง จานวนโครงการท ป ดไปแล ว เป นต น หมายเลข 2 แสดงข อม ลเก ยวก บ โครงการ ได แก การค นหาโครงการ โครงการท ร บผ ดชอบ การสร างมต และสร างโครงการท ขอเสนออน ม ต หมายเลข 3 แสดงข อม ลการต ง เร องเบ กจ าย สถานะการเบ ก หมายเลข 4 แสดงรายงานต างๆ คล กท เมน เพ อทาการสร าง มต ใน การขอเสนออน ม ต การใส ช อมต อน กรรมการภาค/จ งหว ด มาจากการประช มมต จ งหว ด ใส ช อมต... จ งหว ด... คร งท...ว นท... สาหร บการค ย ข อม ลเพ อขอเสนออน ม ต โครงการ ระบบจะเป ดให ค ย เฉพาะข อ 1. ข อม ลเบ องต น และ ข อ 2. ก จกรรมโครงการเท าน น หล งจากโครงการผ านการอน ม ต จากอน กรรมการแล ว และ ส วนกลางทาการบ นท กผลแล ว จ งจะสามารถกล บมาค ย เพ มเต ม ในข อ 3. ข อ 15. ได ข อแนะนา : งบประมาณป /หมวด ย ทธศาสตร จาเป นต องร ให ช ดเจนว า โครงการท เสนอ อย ในงบประมาณใด (ด ให ตรง ตามโครงการ) และอย ใน หมวดย ทธศาสตร ไหน ซ งจะม ผลต อรายงาน *สาค ญมาก* ด ตามแบบแสดงผลอน ม ต โครงการ เง อนไขของสว สด การ ช อโครงการ : ใส ช อกองท นสว สด การ ว นเร มดาเน นงานค อว นท จ งหว ดอน ม ต และว นท ส นส ดน บไปอ ก 2 ป ท ต งโครงการ ในช อง * จาเป นต องกรอกรายละเอ ยดให ครบ ก อนการบ นท กข อม ล กดป ม เพ อค นหาองค กร จากโปรแกรมด งน 1.โปรแกรมร บรอง สถานภาพ (codi_net) 2.โปรแกรมสภาองค กร ช มชน ซ งจะถ กด งมาโดย อ ตโนม ต สำหร บสว สด กำร ว ตถ ประสงค ท ใช ในการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน การสมทบงบประมาณส กองท นสว สด การช มชน จานวนสมาช กท งหมด สว สด การช มชนท ได ร บในท กด าน เป นสมาช กสว สด การ ครบ 1 ป ระบ จ งหว ดหร อตาบล/จานวนคน/องค กร เป นผลว ดต วช ว ด ก จกรรมโครงการ 1. โครงการท เราเสนอจาเป นต องร กรอบงบประมาณ ของโครงการน น 2. ก จกรรมโครงการจะสอดคล องก บงบท ขอเสนอ 3. การค ย ก จกรรมให เล อกใส ท ละก จกรรม สำหร บสว สด กำร สมทบเพ อจ ดสว สด การช มชนตามระเบ ยบข อบ งค บของกองท น อ นๆ 3. บ นท กความร วมม อ (สว สด การ) การบ นท กข อม ลโครงการหล งอน ม ต (ข อ 3-15) เลขท ความร วมม อให ใช เคร องหมาย ว นท ทา MOU ค อว นท ลงนาม MOU ว นท เร มดาเน นงานค อ ว นท อน ชาต อน ม ต ว นท ส นส ด เพ มไปอ กสองป จากว นท จ งหว ด อน ม ต (ต องตรงก บแบบแสดงผล) ว นท เบ กเป นว นเด ยวก บว นท ทา MOU 4.องค กรผ ร บผลประโยชน 2. ใส เง อนไขค นหาองค กร 3. เล อก ช อองค กรท ต องการ 4. กดป มตกลง 1. เป ดหน าต างเพ มรายการ เพ อค นหาองค กร 5. พ นท ดาเน นงาน การระบ งบประมาณ ท ใช ในพ นท น นๆ 6.มต การอน ม ต อน กรรมการ แสดงให เห นผลของมต การอน ม ต ของอน กรรมการ 8.บ ญช ร บเง น - กาหนดบ ญช ค าเร มต นบ ญช ท ประกอบด วย เลขท บ ญช ช อบ ญช ธนาคาร สาขา ผ ต ดต อ และเบอร ต ดต อ บ ญช ร บเง นจะถ กนาไปใช ในข อ 9.แผนการเบ กจ าย สามารถนาไปใช ในตอนพ มพ จดหมายขอเบ กเง น ในแต ละงวดด วย ใส ช อผ ต ดต อในกรณ ท เลขบ ญช ม ป ญหา 9.แผนการเบ กจ าย เป นการกาหนดแผนการเบ กจ ายของโครงการในแต ละงวด เป นการ ใส รายละเอ ยดของก จกรรมท บ นท กจากในข อ 2 และย งเป นจ ดเร มต นของ กระบวนการเบ กจ าย โดยข อม ลท จาเป นต องบ นท กค อข อม ล ท ม เคร องหมาย * และม เง อนไขของ ข อม ลด งน -รห สโครงการ (ระบบจะด งข อม ลมา ให อ ตโนม ต ซ งเก ดข นหล งจากอน ม ต โครงการแล ว) -เลขท ความร วมม อ (ระบบจะด งข อม ล มาให อ ตโนม ต ซ งเก ดข นหล งจากบ นท ก ข อ 3.บ นท กความร วมม อ) -ก จกรรมโครงการ (ระบบด งมาจากข อ 2.ก จกรรมโครงการ) -รายการ (ขอเบ กจ ายงบประมาณ สมทบกองท น...ตาบล...) -เลขท บ ญช (ระบบจะด งข อม ลมาให อ ต โนม ตมาให เล อก ซ งเก ดข นหล งจาก บ นท กข อ 8.บ ญช ร บเง น) เอกสารสาค ญท บ งค บต อง สแกนแล วแนบไฟล เพ อเป นการลดเอกสาร ตอนทาเบ กจ ายงบประมาณ เอกสารท แนบท กฉบ บ ต องเป นไฟล นามสก ล.pdf เท าน น และต องเป นเอกสารท ม ลายเซ นอย ด วย 11.บ นท กข อความ เป นเอกสารท นอกเหน อจากข อ 10. เอกสารแนบท ต องสแกนและ แนบไฟล แต แตกต างก นตรงท ข อ 11.บ นท กข อความสามารถระบ ช อของเอกสารเองได เช น เอกสารการเปล ยนแปลงเลขท บ ญช เอกสารการต ดตามงาน เป นต น แจ งการเปล ยนแปลงในโครงการ เช น แจ งการเปล ยนแปลงจานวน เง นในแผนการเบ กจ าย 2.สามารถแนบแฟ มบ นท กท เก ยวข องก บข อความได 12.ต ดตามการดาเน นงาน เป นการรายงานผลการดาเน นงานโครงการ ซ งจะม ผลต อการ เบ กจ ายงวดท 2 เป นต นไป - โดยส งท บ นท กได แก คร งท /ว นท ต ดตาม ป ญหาท พบ ผ ต ดตาม ร อยละของความค บหน า เป นการต ดตามผลการด าเน นงานจาก คณะต ดตาม 13.ขยายระยะเวลา เป นการบ นท กข อม ลโครงการท หมดระยะเวลาแล วและสแกน เอกสารพร อมแนบไฟล ซ งระบบจะนาไปเช คว นท ส นส ดของการขอขยายตอนทา เบ กจ ายด วย แจ งขอขยายระยะเวลาในกรณ ท โครงการ ดาเน นงานไม ท นตามกาหนด 14.การป ด/ยกเล ก เป นการยกเล กหร อป ดโครงการ ตามการระบ สาเหต การป ด โครงการ โดยถ าป ดโครงการแล ว ระบบจะล อกการทางานท งหมดของโครงการน ไม ให สามารถบ นท กเพ ม แก ไข หร อลบข อม ลใดๆได อ ก 2. ในการค นเง นต องไปปร บค น งบประมาณท tap แผนการ เบ กจ าย 1. ถ าม เง นคงเหล อค น ต องทาให เหล อ 0.00 บาทถ งจะทาการป ดหร อยกเล ก โครงการได 15.กาหนดส ทธ ผ ใช เป นการกาหนดผ ด แลโครงการให สามารถบ นท ก แก ไข หร อ ลบ โครงการในข อ 1-15 ได นอกเหน อจากผ สร างโครงการ 2.เพ มผ ใช และคล ก ช อในการให ส ทธ ใช งาน 1.เล อกส ทธ ผ ใช 3.กาหนดส ทธ โดยคล ก ตาม คอล มน ท ต องการให ส ทธ การต งเร องเบ กจ ายงบประมาณโครงการ o ก อนท จะมาทาใบเบ กต องม ข อม ลใน (ข อ 9) แผนการ เบ กจ ายก อน (สถานะเป น RQ) o เพ มรายการขอเบ กจ ายจากโครงการท ค ย เข ามาในตอน แรก o หล งจากเสร จข นตอนการส งคาขอเบ กจ าย ให ใส ข อความในกล องโต ตอบและเล อกช อกองเลขาท ตรวจ ร บคาขอเพ อส งข อม ล o ภายในโปรแกรม ProMAPS สามารถเช คด สถานะการ เบ กจ ายได ต ดต อสอบถาม สาน กเทคโนโลย สารสนเทศ # 8505/ 8501 เล ก ; หย งหย ง ; แอน ; Thank you facebook/codi it
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks