คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม PDF

Description
1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 16 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA : Public Management Quality Award) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นค ม อของ Webmaster เว บไซต แมงม ม เคร อข าย ความค ด พ นธม ตรความร ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ในการพ ฒนาเว บไซต ซ งจะเป นเวท ท สาค ญเวท หน งในการแลกเปล ยนความร ในองค กร จ งหว งเป นอย างย งว า Webmaster ท กท านท ได เร ยนร จากการประช มปฏ บ ต การคร งน จะเป น Webmaster ท ทรงพล งและดาเน นการส งเสร ม สน บสน นให เก ดการจ ดการความร อย างกว างขวางในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอขอบค ณ ค ณอ ษฎา อ นต ะ ผ ซ งพ ฒนาโปรแกรม MAXSITE และ อ.ช ดสกร พ ก ลทอง ผ พ ฒนาโปรแกรมAtomymaxsite ซ งท มงานของส าน กงานคณะกรรมการการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ได นาโปรแกรมน มาด ดแปลงและประย กต ใช ขอขอบค ณคณะทางานและผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท จะช วยดารงร กษาและเผยแพร ความร เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554 2 สารบ ญ เร อง หน า การต ดต งโปรแกรม KMOBECMAXSITE 3 การแก ไข ตกแต ง logo เว บไซต 6 แมงม มเสนอหน า (โครงสร างเว บไซต ) 24 การจ ดการสมาช กเว บไซต 27 การจ ดการ เก ยวก บแมงม ม 33 การจ ดการภาพก จกรรม 36 การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ 38 การจ ดการ ไฟล ดาวน โหลด 45 การจ ดการ ข มความร 51 การจ ดการเคร องม อในการจ ดการข อความ 57 การจ ดการเมน ล งค 60 การจ ดการ KMTEAM 65 การจ ดการปฏ ท นก จกรรม 68 การจ ดการภ ม ป ญญาท องถ น 73 คณะทางาน 76 3 การต ดต งโปรแกรม KMOBECMAXSITE 1.5A KMOBECMAXSITE เป นระบบจ ดการเน อหา ท เร ยกว า CMS (Content Management System) ม ล กษณะเป นช ดของระบบซอฟต แวร คอมพ วเตอร ท พ ฒนาข นใช เพ อจ ดระเบ ยบ และส งเสร มการทางานในหม คณะ ให สามารถสร างเอกสาร หร อเน อหาสาระอ นๆ เพ อจ ดม งหมายในการเผยแพร และแลกเปล ยนความร ในการทางาน ได โดยง าย ม ล กษณะเป น เว บแอพพล เคช น(Web Application) ซ งใช จ ดการเว บไซต และเน อหาบนเว บไซต พ ฒนาข นโดยใช พ นฐานของภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor ) ทางานร วมก บฐานข อม ลในล กษณะท สคร ปต ทางานบนฝ งเซ ร ฟเวอร (Server-side Scripting) ม ล กษณะเด นค อ ไฟล ของระบบม ขนาดไม ใหญ มาก และ ม รายการเมน เป นภาษาไทย เพ อให ผ ใช สามารถนาไปใช งานได ง าย พ ฒนามาจาก CMS Maxsite ความต องการของระบบ ระบบปฏ บ ต การ Windows/Linux (หากเป นระบบปฏ บ ต การ Windows แนะน า WindowsNT/ 2000 / XP / 2003) ซอฟต แวร เว บเซ ร ฟเวอร ช น Microsoft IIS, Apace ฯลฯ ต ดต ง PHP เวอร ช น 4.0 ข นไป ต ดต งฐานข อม ล MySQL เวอร ช น 3.0 ข นไป การต ดต ง 1. อ พโหลดไฟล ท งหมดลงใน Server ด วยโปรแกรม ftp 2. ทาการ chmod โฟลเดอร เหล าน เป น 777 รวมถ งไฟล ต างๆในโฟลเดอร ด วย mangmoom mangmoom/kmobec/mangmoom.html mangmoom/kmobec/menu1.html menu1 adminicon calendardata gallery_pic images/personnel modules/couter modules/couter/couter.txt modules/smiletag/data newsdata newsicon UserFiles usericon pagedata pageicon research 4 researchicon researchdata research.dat download downloadicon downloaddata download.dat includes/config.in.php 3. โฟลเดอร UserFiles ต องอย ใน root www เท าน น 4. เป ดเว บไซต บของท านท เก บ Kmobecmaxsite/install/ 5. กรอกข อม ลให ครบถ วน แล วกดป ม ต ดต ง km ช อฐานข อม ล ช อผ ใช ฐานข อม ล รห สการเข าใช ฐานข อม ล ช อเว บไซด (ไทย) คาอธ บายท ายเว บ 3 บรรท ด 6. ทาการทดสอบโดยเข าระบบ ในฐานะ admin ผ านเมน ผ ด แลระบบ username : admin password : admin 7.เม อเข าส ระบบในนามผ ด ระบบ ปรากฏหน าจ ดการเว บไซด ประกอบด วยเมน ต างๆด งน 5 6 การตกแต ง logo เว บไซต ด วยโปรแกรม GIMP ช อไฟล logo.gif ขนาด 778 x 200 pixels ท อย ของภาพ โฟลเดอร imges/ ข นตอนการการตกแต ง logo เว บไซต ด วยโปรแกรม GIMP ม ข นตอนด งน การกาหนดขนาดของภาพ 1. เป ดโปรแกรม GIMP ซ งเป นโปรแกรมสาหร บการตกแต งภาพ โดยการด บเบ ลคล ก ไอคอนบนหน าจอเดสทอบ หร อจากแถบคาส งโปรแกรม จะพบหน าต าง ด งภาพต อไปน 2. คล ก File New เพ อสร างไฟล ภาพใหม 3. กาหนดขนาดความกว าง x ยาว ให ม ขนาด 778 x 200 pixels ตามภาพต อไปน แล วคล ก OK 7 4. จากข นตอนท แล วจะพบหน าต างการท างานด งภาพต อไปน การเพ มต วหน งส อ คล กท ไอคอน Text tool บนช ดแถบเคร องม อสาหร บตกแต งภาพ แล วคล กเมาส บนพ นท ทางาน ต อจากน นจ งพ มพ ข อความลงในช องสาหร บพ มพ ข อความในขณะท พ มพ ข อความ สามารถเล อกร ปแบบ ของฟอนต ได โดยคล กท ไอคอนฟอนต เล อกร ปแบบของฟอนต ตามต องการ และเล อกขนาดของฟอนต ได ตามต องการ เม อได ข อความตามต องการแล วคล กป ม close เพ อป ดหน าต างการพ มพ 8 การซ อนภาพ ในกรณ ท ต องการต ดภาพจากภาพอ นมาใช ในการตกแต งสามารถทาได โดยการเป ดภาพอ นข นมาอ กภาพ แล วใช เคร องม อกรรไกรต ดภาพแล วค ดลอกมาวางบนช นงานแล วตกแต งให ม ขนาดตามต องการ ข นตอนม ด งต อไปน 1. เป ดไฟล ภาพท ม อย แล ว โดยคล ก File Open 2. เล อกภาพท ต องการเป ด เม อพบภาพตามท ต องการแล วคล ก Open 3. คล กเล อกเคร องม อ free select ท แถบเคร องม อสาหร บตกแต งภาพ 9 4. คล กเล อกส วนท ต องการค ดลอกโดยการคล กต อๆก นจนครอบคล มส วนท ต องการค ดลอก ในล กษณะ พ นท ป ด โปรแกรมจะแสดงเส นประครอบคล มส วนท เล อก 5. คล ก Edit Copy เพ อค ดลอกส วนท เล อกไว ในหน วยความจา 10 6. คล กท กรอบการทางานของภาพท ต องการทาห วเว บไซต แล วคล ก Edit Paste as New Layer เพ อนาส วนของภาพท ต ดไว มาวางเป นช นใหม 7. ปร บขนาดของภาพโดยคล กเคร องม อ Scale tool 8. หล งจากเล อกเคร องม อ Scale tool แล ว ต อจากน นให คล กท ภาพท ต องการปร บย อฝขยายให เหมาะสมสวยงาม จะพบหน าต างด งน เพ อให ส ดส วนของภาพคงท ให คล กป มตร งส ดส วนของภาพ ทาการย อภาพจนได ขนาดตามต องการแล ว คล กป ม Scale 11 โปรแกรม GIMP เป นโปรแกรมสาหร บตกแต งภาพท ม การท างานโดยใช ช นของช นงานท ผ ใช งานสามารถ เพ มช นของงานและสามารถเคล อนย ายช นงานได เพ อให ได งานตามท ต องการ ข นตอนการสร างช นของงานใหม ทา ได โดยคล ก Layer New Layer. ผ ใช งานสามารถตกแต งในแต ละช นงานได โดยไม ม ผลกระทบต อช นอ นๆ หล งจากพ มพ ข อความและแทรกภาพตามท ต องการแล วสามารถเคล อนย ายภาพหร อข อความบนช นต างๆ ได โดยใช ไอคอน Move บนแถบเคร องม อตกแต งภาพ ภายใต เคร องม อ Move จะม ต วเลล อก 2 ต วเล อก ค อ Pick a layer or guide และ Move the active layer ให เล อก Move the active layer เพ อ เคล อนย ายช นของภาพ ซ งให ความสะดวกในการท างานแบบช น (Layer) มากกว า ในการเคล อนย ายภาพหร อ ส วนประกอบของภาพบนช นของงาน 12 การบ นท กไฟล ภาพ เม อย ายข อความ ปร บขนาดขององค ประกอบภาพตามท ต องการแล วในการบ นท กเพ อน าภาพท ได ทาการ ตกแต งจนเป นท พอใจแล วเพ อนามาใช ประกอบห วเว บไซต ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล ก File Save As.. 2. ต งช อไฟล โดยพ มพ logo.gif ลงในช อง Name: ด งภาพ แล วคล กป ม Save 3. คล ก Export 13 4. คล ก Save จากข นตอนท ผ านมาจะได ภาพสาหร บประกอบห วเว บไซต นาไปเก บไว ท โฟลเดอร images บนเซ ร ฟเวอร การตกแต งภาพด วย Photoscape การตกแต งภาพด วย Photoscape สาหร บประกอบเว บไซต นาเสนอในห วข อต อไปน การตกแต งภาพเบ องต น การตกแต งภาพเบ องต นด วยโปรแกรม Photoscape ในท น เสนอในห วข อ เพ มค าบรรยายบนภาพ และ การต ดภาพเฉพาะส วนท ต องการ (Crop) การเพ มคาบรรยาย 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วคล กท ไอคอน Editor คล กแท บ Object แล วคล กเคร องม อ Text 15 3. หล งจากคล กเคร องม อ Text จะม หน าต างสาหร บพ มพ ข อความปรากฏให เห น พ มพ ข อความตาม ต องการ พร อมท งเล อกร ปแบบของต วอ กษร ส ต วอ กษร และขนาดของต วอ กษร เม อเสร จเร ยบร อยแล วคล กป ม OK 4. หล งจากเพ มคาบรรยายบนภาพแล วทาการบ นท กเป นไฟล ภาพสาหร บนาไปใช งาน โดยคล กป ม Save 5. หน าต างต วเล อกสาหร บการ Save จะแสดงข นมาในท น คล กป ม Save เพ อเก บภาพในช อเด ม โดยท ภาพเด มจะถ กย ายไปเก บไว ท โฟลเดอร Originals ท โปรแกรมจะสร างให ใหม ในโฟลเดอร เก บภาพเด ม 16 6. เล อกระด บค ณภาพของไฟล ภาพท แก ไขแล วโดยการเล อนแถบเล อนด งภาพ ในท น เล อกแบบ High Quality แล วคล กป ม OK การต ดภาพ (Crop) การนาภาพมาใช ประกอบเน อหาบนเว บไซต บางคร งอาจจะต องม การค ดเล อกบางส วนของภาพมานาเสนอ การต ดภาพม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกภาพท ต องการต ด แล วคล กเล อกแท บ Crop 2. 17 2. คล กเมาส ค างลงบนร ปแล วเล อกส วนของภาพท ต องการ เม อได พ นท ของภาพตามท ต องการแล ว คล ก ป ม Crop หร ออาจใช ว ธ ด บเบ ลคล กบนภาพเพ อต ดภาพ 3. ภาพท ถ กต ดแล ว สามารถ Save เพ อนาไปใช งานได 18 การย อขนาดของภาพ การแสดงภาพบนเว บไซต ขนาดของภาพม ส วนส มพ นธ เก ยวเน องไปถ งความเร วในการแสดงผลของ เว บไซต การใช ภาพท ม ขนาดใหญ เก นไปจะทาให เว บไซต น นม การแสดงผลท ช าลงได การย อขนาดของไฟล ด วย โปรแกรม Photoscape สามารถทาได หลายๆไฟล พร อมก น ตามข นตอนต อไปน 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วคล กเล อก Batch Editor 3. เล อกโฟลเดอร ท เก บภาพท ต องการย อขนาด แล วคล กเมาส ค างท ภาพ ลากมาวางลงบนหน าต างการ ทางานส วนกลางของโปรแกรม 4. 19 3. คล กเล อกร ปแบบของการปร บลดขนาด บนแถบเคร องม อด านขวาของหน าต างโปรแกรม 4. เล อก ร ปแบบของการย อภาพ ในท น เล อกลดขนาดด านท ยาวท ส ดให ม ขนาด 200 pixels ขนาดของภาพท ย อแล วจะแสดงท ด านล างของภาพ ในท น ขนาดจะลดลงเป น 200 x 150 pixels 20 5. คล กป ม Convert All 6. คล กเล อกต วเล อกสาหร บเก บภาพท ย อขนาดแล ว ในท น เล อกให โปรแกรมเก บภาพไว ท โฟลเดอร output ท โปรแกรมจะสร างให ใหม แล วคล กป ม Save 21 การทาภาพเคล อนไหว (GIF Animation) การนาเสนอภาพในล กษณะภาพเคล อนไหว (GIF Animation) ช วยทาให เว บไซต ม ความน าสนใจ ประหย ดเน อท บนหน าเว บไซต ข นตอนการทาม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วเล อก Animated GIF 2. เล อกร ปภาพท จะใช ในการทาภาพเคล อนไหว ควรเป นภาพท ย อขนาดแล ว เน องจากภาพท ม ขนาด ใหญ จะทาให ม การแสดงผลช า คล กเมาส ค างท ภาพ แล วลากภาพท ต องการใช ไปวางบนหน าต างกลางของโปรแกรม 22 3. ภาพท เล อกจ บมาวางบนหน าต างโปรแกรมจะนามาแสดงท ส วนบนของหน าต าง บนหน าต างน สามารถ จ ดลาด บการนาเสนอภาพโดยคล กเมาส ค างท ภาพแล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks