แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 17 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของ การบร หารราชการแผ นด น และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๔ ก าหนดให การจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น เป นแผน ๔ ป โดยน านโยบายร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภามาพ จารณาด าเน นการให สอดคล องก บแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐและแผนพ ฒนา ประเทศท เก ยวข อง คณะร ฐมนตร เห นชอบแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ซ งเป นไปตามมต ในการ ประช มคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เม อว นท ๒๒ ต ลาคม ๒๕๕๑ ให แต ละกระทรวง ปร บปร งและบ รณาการแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ของส วนราชการและหน วยงานในก าก บของฝ าย บร หาร โดยจ ดท าแผนการปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ในล กษณะแบบ Rolling Plan ซ งจะต องม การทบทวน และปร บปร งใหม ให ท นต อสถานการณ ท กป อย างต อเน องก นไปเพ อเสนอต อคณะร ฐมนตร แทนการ วางแผนปฏ บ ต ราชการท กรอบระยะเวลา ๔ ป ในแบบเด ม อ นจะช วยท าให การด าเน นงานของส วน ราชการและหน วยงานต างๆ ม การคาดการณ สถานการณ และมองเช งร กไปข างหน าอย างสม าเสมอ รวมท งม ความย ดหย นต อการเปล ยนแปลงมากข น กรมส งเสร ม ด วยความร วมม อของท กหน วยงานในส งก ดจ งได ร วมก นจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกรมส งเสร ม ข น เพ อแสดงให เห น ภารก จหร อกรอบแนวทางการด าเน นงานภาพรวมในช วงส ป ข างหน า ซ งกรมส งเสร ม จะต องด าเน นงานเพ อให บรรล เป าหมายของแผนการบร หารราชการแผ นด นท ก าหนดไว อย างไรก ตาม อาจม การปร บปร งแก ไข เพ มหร อยกเล กงาน/โครงการบางส วนได ตามความเหมาะสมและความจ าเป น ในแต ละป งบประมาณ โดยแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของกรมส งเสร ม ฉบ บน ม จ ดเน นในนโยบายท ๓ นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต รวมท งให ความส าค ญก บ การน าผลการว เคราะห สภาพแวดล อมและศ กยภาพ (SWOT Analysis) ความค ดเห นจากผ ท ม ส วนได ส วนเส ย รวมท ง และความท าทายต อองค กร มาประกอบการพ จารณาด วย เพ อให แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ฉบ บน สามารถถ ายทอดไปส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ผล สามารถ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ และความจ าเป นในการพ ฒนาประเทศต อไป กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ๒ สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน ๑ พ นธก จ ๑ ประเด นย ทธศาสตร ๑ เป าประสงค ๑ ต วช ว ด ๒ กลย ทธ ๓ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ๔ แผนท ย ทธศาสตร ๖ ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ๑๐ รายละเอ ยดต วช ว ด และกลย ทธ ๑๑ ความเช อมโยงระหว างแผนบร หารราชการแผ นด นและแผนปฏ บ ต ราชการ ๑๔ ความเช อมโยงระหว างย ทธศาสตร จ ดสรรงบประมาณและเป าประสงค ๑๕ แผนการด าเน นงานในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ ๑๖ ผลผล ต ๑๙ การจ ดสรรทร พยากรและค าใช จ าย ๑๙ แนวทางการแปลงแผนส การปฏ บ ต ๒๖ ป จจ ยส ความส าเร จ ๒๗ ผลท คาดว าจะได ร บ ๒๘ ภาคผนวก ภาคผนวก ก การว เคราะห SWOT ภาคผนวก ข ค าส งแต งต งคณะท างานฯ บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ของกรมส งเสร มได ร บการจ ดท าข น โดยความร วมม อของผ บร หารท กระด บ โดยได ม การรวบรวมข อม ลจากแหล งสารสนเทศต าง ๆ และผ าน การกล นกรองจากคณะท างานเพ อให เน อหาม ความครบถ วนสมบ รณ และสอดประสานก นอย างลงต ว นอกจากน ย งส งเสร มให ท กฝ ายท เก ยวข องม ส วนร วมในการก าหนดท ศทางการด าเน นงานของกรมส งเสร ม อ นจะก อให เก ดพล งในการข บเคล อนแผนปฏ บ ต ราชการผลให บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สาระส าค ญในแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) สามารถสร ปได ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ ประชาชนม ความภาคภ ม ใจในมรดกศ ลปของชาต ท ได ร บการอน ร กษ ม เป าประสงค ค อ มรดกของชาต ได ร บการอน ร กษ ประกอบด วย ๕ ต วช ว ด ๒ กลย ทธ และ ๑๖ โครงการ/ก จกรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ ประชาชนม ค าน ยมท ด งามและเหมาะสมในการด าเน นช ว ต ม เป าประสงค ค อ ประชาชนม ภ ม ค มก นในการเล อกร บส อและร วมเป นเคร อข ายเฝ าระว ง และประชาชนได ร บการส งเสร มให ม ค าน ยมท เหมาะสม ประกอบด วย ๔ ต วช ว ด ๔ กลย ทธ และ ๙ โครงการ/ก จกรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ ประชาชนกล มเป าหมายม โอกาสเข าถ งองค ความร เห นค ณค าและน าไปใช ประโยชน ม เป าประสงค ค อ การบร การ และองค ความร ทางได ร บการจ ดการและเผยแพร ส สาธารณชน ประกอบด วย ๓ ต วช ว ด ๓ กลย ทธ และ ๑๔ โครงการ/ก จกรรม ท งน ต วช ว ดท ปรากฏในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะม เจ าภาพหล กในฐานะผ ข บเคล อนกลย ทธ และโครงการ/ก จกรรมต าง ๆ อ นได แก ผ อ านวยการกอง/ส าน ก/ส วน/ศ นย ภายในกรมส งเสร ม โดยม ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ท าหน าท เป นแกนกลางในการประสานความร วมม อ อ านวยความสะดวก ตลอดจนก าก บและต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป อย างเป น ระบบ ท ศทางหล กของแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม งเน น การเป นองค กรแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงาน เพ อความ ภาคภ ม ใจในความเป นไทย ซ งจะม งเน นการบ รณาการนโยบายและแผนงานต าง ๆ ท เก ยวข องก บ กระทรวง เพ อให กรมส งเสร มสามารถพร อมร บก บการข บเคล อนย ทธศาสตร กระทรวง โดยการร วมม อและสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน กระทรวง บทสร ปผ บร หาร ว ส ยท ศน กรมส งเสร มเป นองค กรแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงาน เพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย พ นธก จ ๑. ศ กษาว จ ย และจ ดการความร ด านเพ อการพ ฒนาและเผยแพร ๒. ส งเสร มกระบวนการม ส วนร วมของภาคประชาส งคม ๓. ส งเสร มการน าเน อหาทางมาใช ในการพ ฒนาเศรษฐก จเช งสร างสรรค ๔. พ ฒนาแหล งเร ยนร และองค ความร ทาง ๕. ส งเสร มและก าก บด แลงานภาพยนตร และว ด ท ศน ๖. สน บสน นการพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร เพ อให พร อมร บก บการข บเคล อน ย ทธศาสตร กระทรวง โดยการร วมม อและสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐ และเอกชน ๗. การพ ฒนากฎหมาย ท เก ยวข องก บภารก จของกรมส งเสร มในการบรรล ว ส ยท ศน ข างต น ประเด นย ทธศาสตร ประชาชนม ความภาคภ ม ใจในมรดกศ ลปของชาต ท ได ร บการอน ร กษ ประชาชนม ค าน ยมท ด งามและเหมาะสมในการด าเน นช ว ต ประชาชนกล มเป าหมายม โอกาสเข าถ งองค ความร เห นค ณค าและน าไปใช ประโยชน เป าประสงค ๑. มรดกของชาต ได ร บการอน ร กษ ๒. ประชาชนม ภ ม ค มก นในการเล อกร บส อและร วมเป นเคร อข ายเฝ าระว ง ๓. ประชาชนได ร บการส งเสร มให ม ค าน ยมท เหมาะสม ๔. การบร การ และองค ความร ทางได ร บการจ ดการและเผยแพร ส สาธารณชน ต วช ว ดและเป าหมาย ๑. จ านวนมรดกศ ลปของชาต ได ร บการอน ร กษ ๓ ประเภทต อป ๒. จ านวนประชาชนกล มเป าหมายท เข าร วมก จกรรมเสร มสร างค าน ยมท เหมาะสม ไม น อยกว า ๑๐๐,๐๐๐ คนต อป ๓. ม จ านวนผ ใช บร การแหล งเร ยนร อย างน อย ป ละ ๕๐,๐๐๐ คน ๔. ประชาชนม ความพ งพอใจต อก จกรรมทางไม น อยกว า ร อยละ ๘๐ ๕. มรดกศ ลปของชาต ได ร บการอน ร กษ ตามเกณฑ มาตรฐานร อยละ ๑๐๐ ๖. ม การใช ประโยชน องค ความร ท กรมฯ เป นผ ท าว จ ย และ/หร อ สน บสน นการว จ ย อย างน อย ๑๐ เร อง ในการพ ฒนาต อยอดองค ความร กลย ทธ ๑. ส งเสร มและเสร มสร างกลไกในการปกป องค มครองมรดกของชาต และท องถ น ๒. จ ดประเภทส อและสร างกลไกเฝ าระว งทาง ๓ พ ฒนาแนวทางการส งเสร มผ ประกอบก จการท ด ๔. ส งเสร มประชาชนให ม ค าน ยมท พ งประสงค และม ความร ความเข าใจในการเล อกร บส อ ๕. ส งเสร มองค กรภาค เคร อข ายเสร มสร างค าน ยม อน ร กษ ฟ นฟ จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ๖. บร หารจ ดการแหล งเร ยนร เพ อเพ มประส ทธ ภาพในด านเน อหา และเพ มการตอบร บ จากกล มเป าหมาย ๗. ส งเสร มสน บสน นการว จ ยและการจ ดการความร ด านผ านบ คลากร หร อองค กร ผลผล ต ๑. มรดกของชาต ได ร บการอน ร กษ ๒. ประชาชนได ร บการส งเสร มให ม ค าน ยมท เหมาะสม ๓. ม มาตรฐานในการให บร การและการก าก บด แลส อภาพยนตร และว ด ท ศน ๔. ม การว จ ย พ ฒนาบร หารจ ดการองค ความร และแหล งเร ยนร ด าน ๕. หน วยงานท เก ยวข องม การพ ฒนาท นทางส เศรษฐก จสร างสรรค ก จกรรม ๑. ประกาศยกย องและข นทะเบ ยนมรดกภ ม ป ญญา ทาง ๒. จ ดก จกรรมเผยแพร ประเพณ ๓. สน บสน นองค กรเคร อข ายอน ร กษ ฟ นฟ จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ๔. จ ดก จกรรมรณรงค เผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ค าน ยม จ ตส าน ก ๕. ตรวจสอบและร บรองมาตรฐานส อและสถานประกอบก จการภาพยนตร และว ด ท ศน ๖. พ ฒนาแหล งเร ยนร และให บร การทาง ๗. ผล ตและเผยแพร องค ความร ทางส สาธารณะ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กรมส งเสร ม ๑. ว ส ยท ศน แผนปฏ บ ต ราชการ กรมส งเสร ม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พ - ๒๕๕๘ เป นองค กรแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงาน เพ อความ ภาคภ ม ใจในความเป นไทย ภายใต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนแม บท (๒๕๕๐ ๒๕๕๙) ๒.พ นธก จ ๒.๑ ศ กษาว จ ย และจ ดการความร ด านเพ อการพ ฒนาและเผยแพร ๒.๒ ส งเสร มกระบวนการม ส วนร วมของภาคประชาส งคม ๒.๓ ส งเสร มการน าเน อหาทางมาใช ในการพ ฒนาเศรษฐก จเช งสร างสรรค ๒.๔ พ ฒนาแหล งเร ยนร และองค ความร ทาง ๒.๕ ส งเสร มและก าก บด แลงานภาพยนตร และว ด ท ศน ๒.๖ สน บสน นการพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร เพ อให พร อมร บก บการข บเคล อน ย ทธศาสตร กระทรวง โดยการร วมม อและสน บสน นหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐ และเอกชน ๒.๗ การพ ฒนากฎหมาย ท เก ยวข องก บภารก จของ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks