เอกสารประกอบการสอน ว ชาระบบฐานข อม ล โดย อ.ว ชาญ หงษ บ น - PDF

Description
- 1 - เอกสารประกอบการสอน ว ชาระบบฐานข อม ล โดย อ.ว ชาญ หงษ บ น Part I โปรแกรม Mysql ครอบคล ม Version บทท 1 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม สาระการเร ยนร 1. ข นตอนการต ดต งโปรแกรม MySQL 2. การเร

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 12 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- 1 - เอกสารประกอบการสอน ว ชาระบบฐานข อม ล โดย อ.ว ชาญ หงษ บ น - 2 - Part I โปรแกรม Mysql ครอบคล ม Version 3-5 - 3 - บทท 1 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม สาระการเร ยนร 1. ข นตอนการต ดต งโปรแกรม MySQL 2. การเร มต นก บโปรแกรม MySQL 3. คาส งพ นฐานของ SQL มาตรฐานเช งสมรรถนะ 1. สามารถต ดต งโปรแกรม MySQL ได 2. สามารถเข าใช โปรแกรม MySQL ได อย างถ กต อง 3. สามารถใช ค าส งพ นฐานในการแสดงรายการฐานข อม ล ค าส งใช ฐานข อม ล และออกจาก โปรแกรม MrSQL ได ก จกรรมเสนอแนะ 1. ให น กศ กษาแบ งกล มทดสอบการต ดต งโปรแกรม MySQL 2. ให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต การใช คาส งพ นฐานเร ยกด ฐานข อม ลในระบบจากท เตร ยมไว ให การว ดผล 1. การตอบข อซ กถามในช นเร ยน 2. การส งเกต 3. ผลการฝ กปฏ บ ต - 4 - บทท 1 ข นตอนการต ดต งโปรแกรม การต ดต งโปรแกรม MySQL โปรแกรม MySQL เป นโปรแกรมท สามารถดาวน โหลดมาใช ฟร ได จากเว บไซต ได โดยเล อกแบบ Free License ซ งความสามารถไม ต างไปจาก Commercial License มากน ก ตามลาด บข นตอนด งน 1. เข าเว บไซต โดยเล อกร นท ใช ก บ Windows(x86) ซ งเป นประเภท Zip ไฟล 2. หล งจากท ดาวน โหลดโปรแกรมมาได แล ว ให ท าการขยายไฟล ด วย WinRAR หร อ WinZip หร อโปรแกรมประเภท UnZip อ น ๆ ซ งภายหล งจากขยายไฟล ได เร ยบร อยแล ว จะได ไฟล Setup.exe เพ ยงไฟล เด ยว 3. ด บเบ ลคล กไฟล Setup.exe ก จะเร มเข าส ข นตอนการต ดต ง 4. เม อเข าส ข นตอนการต ดต งให คล กป ม Next 1 เพ อเร มข นตอนต อไป ต อไปเล อกออปช นการต ดต งแบบ Custom เพ อท จะสามารถก าหนดต าแหน งในการต ดต งได แล วคล กป ม Next 6. ท ช อง Install to : เป นการกาหนดตาแหน งในการต ดต ง ซ งในกรณ ผ เข ยนต ดต งบน C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1 แต ถ าต องการเปล ยนแปลงให คล กป ม Change... แล วเล อก แหล งเก บข อม ลท ต องการ 7. คล กท ป ม Install เพ อเร มการต ดต ง รอจนกว าการค ดลอกไฟล จะเสร จส น แล วคล กป ม Next 9. ข นตอนต อไปเป นการสอบถามการลงทะเบ ยนก บ MySQL.Com ซ งให คล ก Skip Sign-Up เพ อ ข ามข นตอนน ไปก อน แล วคล ก Next 10. คล กเล อก Configure the MySQL Server now แล วคล ก Next คล กป ม Next 12. คล กเล อก Standard Configuration แล วคล กป ม Next 13. คล กเล อก Install As Windows Service เพ อให MySQL เร มท างานโดยอ ตโนม ต เม อเป ด โปรแกรมว นโดวส และเล อก Include Bin Directory in Windows PATH เพ อให สามารถใช MySQL จากตาแหน งไดเรกทอร ใด ๆ ก ได แล วคล กป ม Next ก าหนดรห สผ านส าหร บผ ด แลระบบ ซ งรห สผ านน ม ความส าค ญมาก เพราะเวลาเข าใช งาน โปรแกรม MySQL โปรแกรมจะให ใส รห สผ านท เคยก าหนดไว ในข นตอนการต ดต ง หากล ม จะต อง UnInstall แล วทาการต ดต งใหม ต งแต ข นตอนแรกเพ อเข ามากาหนดรห สผ าน 15. คล กป ม Execute เพ อ Setup ค าท งหมดท ต ดต งมาต งแต ข นตอนแรก 16. คล กป ม Finish เพ อส นส ดการต ดต ง (ถ าม ป ญหาในการต ดต ง โปรแกรมจะแจ งเป นข อความ Error แสดงบนจอภาพ ให แก ไขไปตามคาแนะนาน น) - 9 - การเร มต นใช งาน 1. คล กเมน Start All Programs MySQL MySQLServer 4.1 MySQL Command Line Client 2. จะปรากฏหน าจอเข าโปรแกรม ด งร ป ให พ มพ รห สผ านลงไปเหม อนก บรห สผ านในข นตอนการต ดต งต งแต แรก ถ าหากใส รห สผ านผ ด โปรแกรมจะป ดหน าต างการทางานลง และไม อน ญาตให เข าใช งาน ด งน นหากผ ใช ล ม รห สผ านจะต องท าการ Uninstall โปรแกรม MySQL แล วท าการต ดต งใหม แต ถ าใส รห สผ าน ถ กต องโปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ การออกจากโปรแกรมให พ มพ คาส ง Exit ; หร อ Quit ; เช น หร อ ก จกรรมเสนอแนะเช งเจตคต จงเต มข อความในช องว างให สมบ รณ 1. จงบอกข นตอนการ Download โปรแกรม MySQL จากเว บไซต ท เก ยวข อง จงบอกข นตอนการต ดต งโปรแกรม MySQL จงบอกข นตอนการใช โปรแกรม MySQL ภายหล งจากต ดต งเสร จเร ยบร อยแล ว 4. จากหน าจอ Enter Password : รห สท ผ ใช จะค ย เข าไปจะนามาจากส วนไหน 5. ถ าต องการออกจากโปรแกรม ควรพ มพ คาส งว าอะไร บทท 2 คาส งพ นฐานของ MySQL สาระการเร ยนร 1. คาส งพ นฐานของ MySQL 2. คาส งสร างฐานข อม ลด วย MySQL 3. ชน ดของข อม ลใน MySQL มาตรฐานเช งสมรรถนะ 1. สามารถใช คาส งพ นฐานในการแสดงฐานข อม ล และโครงสร างของฐานข อม ลได 2. สามารถใช คาส งสร างฐานข อม ลได อย างถ กต องและเหมาะสม 3. สามารถกาหนดชน ดข อม ลให เหมาะสมก บตารางฐานข อม ลได 4. สามารถอธ บายแอททร บ วต ท เก ยวข องก บฐานข อม ลในแต ละคอล มน ได 5. สามารถว เคราะห และเปร ยบเท ยบว ธ การกาหนดชน ดข อม ลแบบต าง ๆ ได ก จกรรมเสนอแนะ 1. ให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต การใช คาส ง MySQL ในการจ ดการฐานข อม ล 2. จ ดหาใบงานพ เศษมอบหมายให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต 3. ให น กศ กษาค นคว าร ปแบบของคาส ง MySQL เพ มเต มจากแหล งอ น ๆ การว ดผล 1. การตอบข อซ กถามในช นเร ยน 2. การส งเกต 3. ผลการฝ กปฏ บ ต 4. แบบฝ กห ดท ายบท / ใบงานพ เศษท มอบหมาย บทท 2 คาส งพ นฐานของ MySQL คาส งพ นฐานของ MySQL ในการใช งานโปรแกรม MySQL จาเป นต องพ มพ คาส งในการควบค มหร อก าหนดข นตอน การทางานท กข นตอน เป นล กษณะของเท กซ โหมด (Text Mode) โดยค าส งแต ละค าส งจะม ร ปแบบ การท างานท แน นอน สามารถพ มพ เป นต วพ มพ เล ก หร อต วพ มพ ใหญ หร อพ มพ ผสมท งพ มพ เล ก และพ มพ ใหญ ก ได แต จะต องจบประโยคคาส งด วยเคร องหมาย ; เสมอ คาส ง Show Databases เป นคาส งแสดงรายช อฐานข อม ลท งหมดท ม อย ร ปแบบ Show Databases ; คาส ง Use เป นคาส งเร มต นก อนใช งานฐานข อม ล โดยต องใช ท กคร งท เร มใช งานฐานข อม ล ร ปแบบ Use ช อฐานข อม ล ; เช น ถ าต องการใช ฐานข อม ลช อ mysql ให พ มพ คาส งด งภาพ คาส ง Show Tables เป นคาส งแสดงรายช อตาราง (Table) ท งหมดท ม อย ในฐานข อม ล ร ปแบบ Show Tables ; คาส ง Show Columns เป นคาส งแสดงช อคอล มน และชน ดข อม ลของแต ละตาราง ร ปแบบ Show Columns From ช อตาราง ; ก จกรรมทบทวน ให น กศ กษาทดสอบการใช คาส ง ด งน 1. ใช คาส งแสดงรายช อฐานข อม ล 2. ใช คาส งใช ฐานข อม ล test 3. ใช คาส งแสดงรายช อตารางในฐานข อม ล 4. ใช คาส งแสดงคอล มน ของตาราง อย างน อย 2 ตาราง การสร างฐานข อม ล โดยท วไปการสร างฐานข อม ลจะประกอบไปด วยโครงสร างท ม ล าด บข นตอน ซ งประกอบ ไปด วย 1. ฐานข อม ล (Database) 2. ตารางฐานข อม ล (Table) 3. คอล มน ของตาราง (Column) 4. แถวข อม ล (Row) ส าหร บการท างานก บโปรแกรม MySQL ก เช นเด ยวก น การด าเน นงานจะต องเร มจาก ข นตอนการสร างฐานข อม ลก อน จากน นจ งสร างตารางฐานข อม ลท เก ยวข อง โดยแต ละะคอล มน ของตารางจะก าหนดช อและชน ดของข อม ลท เก ยวข อง หล งจากน นจ งเร มบ นท กข อม ลในแต ละ แถวให ก บตารางข อม ล ล กษณะของตารางก เหม อนก บการใช งานโปรแกรมตารางงานหร อ โปรแกรม Microsoft Excel โดยท วไปท แยกออกเป นคอล มน และแถว Database Table 1 Table 2 Column1 Column2 Column3 Column1 Column2 rows ชน ดของข อม ลในคอล มน เน องจากข อม ลท จะเก บในฐานข อม ลม ความหลากหลายม ท งชน ดข อความ ชน ดต วเลข ชน ดว นเด อนป หร อแม แต กระท งร ปภาพ ม ลต ม เด ย ต าง ๆ มากมาย ด งน นการจ ดเก บข อม ล เหล าน นจ าเป นต องม การก าหนดชน ดของข อม ลให เหมาะสม ส าหร บโปรแกรม MySQL ม การ กาหนดประเภทของข อม ลแต ละชน ดไว ด งน ข อม ลชน ดข อความ หร อสตร ง ประเภท จานวนอ กษรส งส ด Char (จานวนต วอ กษร) 255 Varchar(จานวนต วอ กษร) 255 TinyText 255 Text MediumText LongText ข อม ลชน ดต วเลข (Numeric Type) ประเภท Sign ค าต าส ด ค าส งส ด Tinyint Signed Unsigned SmallInt Signed Unsigned MediumInt Signed Unsigned Int Signed Unsigned BigInt Signed Unsigned Float Signed E E-38 Unsigned E E+38 Double Signed E E-308 Unsigned E E+308 ข อม ลชน ด BLOB ข อม ลชน ด BLOB (Binary Large Object) ใช ก บข อม ลประเภทร ปภาพหร อม ลต ม เด ยท ม ร ปแบบข อม ลเป นแบบ Binary ประเภท จานวนส งส ด Tinyblob 255 Blob Mediumblob Longblob ข อม ลชน ด set และ enum ข อม ลประเภท set และ enum ค อ กล มของข อม ลท ม ค าท แน นอน เม อก าหนดให เป น ค ณสมบ ต ของคอล มน ใดแล ว เวลากรอกข อม ลให ก บคอล มน น นจะต องม ค าเป นสมาช กของ set หร อ enum ท กาหนดให เท าน น เช น ประเภท ร ปแบบ จานวนสมาช กส งส ด set Set( member1, member2,, member64 ) 64 enum Enum( member1, member2,, member65535 ) ข อม ลชน ดว นเวลา ข อม ลชน ดว นเวลาในโปรแกรม MySQL จะเก บอย ในร ปแบบของ YYYY-MM-DD หร อ ป ค.ศ.-เด อน-ว นท เช น ว นท 14 พฤษภาคม ค.ศ จะต องเข ยนเป น ซ งในทาง ปฏ บ ต จะม ฟ งก ช นท ใช แปลงค าของว นเวลาให อย ในร ปแบบท ต องการได ประเภท คาอธ บาย ช วงข อม ล Date เฉพาะข อม ลว นเด อนป ถ ง Time เฉพาะข อม ลเวลา -838:59:59 ถ ง 838:59:59 Datetime ท งว นเด อนป และเวลา :00:00 ถ ง :59:59 แอทร บ วต ของคอล มน นอกจากการก าหนดชน ดของข อม ลให แต ละคอล มน แล ว การใช โปรแกรม MySQL ย ง สามารถกาหนดออปช นเพ มเต มให ก บคอล มน ได ซ งแอทร บ วต เหล าน จะช วยให การท างานสะดวก เพ มมากข น และสามารถช วยตรวจสอบความถ กต อง รวมไปถ งลดข อผ ดพลาดในการบ นท กข อม ล ได มากข น แอทร บ วต รายละเอ ยด Null ข อม ลน นจะไม สามารถค ย ข อม ลอะไรลงไปได เลย ค อต องเป นค าว างเท าน น ซ งไม น ยมใช งาน Not Null ข อม ลน นจะว างไม ได ต องม การค ย ข อม ลลงไปเสมอ โดยเฉพาะข อม ลท ส าค ญเพ อควบค ม ความถ กต องของข อม ล Index ใช เร ยงลาด บข อม ล ปกต ต งค าแบบเร ยงลาด บจากน อยไปหามาก Asc ส วนการเร ยงล าด บจาก มากไปหาน อยเร ยกว า Desc การก าหนด Index สามารถท าได มากว า 1 คอล มน โดยไฟล Index จะถ กแยกออกไปเป นไฟล ต างหากเน องจากเป นเร องท สาค ญของฐานข อม ล Primary Key เป นการก าหนดค ย หล กให ก บตาราง โดยคอล มน ท จะก าหนดให เป น Primary Key จะต องม ข อม ลท ไม ซ าก น เช น รห ส หร อ หมายเลขของข อม ล ท ม ค าไม ซ าก นท งตาราง การก าหนด Primary Key สามารถท าได มากกว า 1 คอล มน แต ไม ค อยได ร บความน ยม อย างไรก ด ท ก ตารางควรม อย างน อย 1 คอล มน ท กาหนดเป น Primary Key Unique ใช ก าหนดให ข อม ลในคอล มน น น ๆ ห ามซ าก น หร อม ค าท ซ าก นไม ได เช น คอล มน หากม การพ มพ หร อร บข อม ลซ าก บท เคยม มาแล ว โปรแกรมจะไม ยอมร บ ซ งช วยควบค มและ ตรวจสอบฐานข อม ลให ม ความถ กต องมากข น Auto_Increment หมายถ งโปรแกรม MySQL จะใส ต วเลขให ก บคอล มน น นโดยอ ตโนม ต โดยเพ มค าข นท ละ 1 และผ ใช ไม สามารถเปล ยนแปลงค าได ท งน คอล มน ท จะกาหนดเป นแบบ Auto_Increment ได จะต องกาหนดชน ดข อม ลเป นแบบเลขจานวนเต ม เช น Int และห ามใช ก บแอทร บ วต Null แต ส วนมากน ยมใช ค ก บ Not Null Binary ใช ก บข อม ลชน ด Char หร อ Varchar เพ อให ฐานข อม ลนาความแตกต างของร ปแบบพ มพ เล ก พ มพ ใหญ มาพ จารณาด วย Default เป นการกาหนดค าใดค าหน งเอาไว ล ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks