ค ม อการจ ดซ อและตรวจร บซอฟต แวร ไมโครซอฟท - PDF

Description
ค ม อการจ ดซ อและตรวจร บซอฟต แวร ไมโครซอฟท ค ม อการจ ดซ อและตรวจร บซอฟต แวร ไมโครซอฟท เป นค ม อท จ ดท าข นส าหร บส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานร ฐบาล และสถาบ นการศ กษา เพ อเป นแนวทางส าหร บเจ าหน าท และบ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 19 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการจ ดซ อและตรวจร บซอฟต แวร ไมโครซอฟท ค ม อการจ ดซ อและตรวจร บซอฟต แวร ไมโครซอฟท เป นค ม อท จ ดท าข นส าหร บส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานร ฐบาล และสถาบ นการศ กษา เพ อเป นแนวทางส าหร บเจ าหน าท และบ คลากรท เก ยวข อง ก าหนด รายละเอ ยด และข นตอนการตรวจร บ เพ อให เป นแนวทางเด ยวก น ซอฟต แวร (Software) ค อ ช ดค าส งหร อโปรแกรมท คอยส งการให เคร องคอมพ วเตอร ท างาน รวมไปถ งการควบค ม การท างานของอ ปกรณ แวดล อมต าง ๆ ประเภทของซอฟต แวร แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) แบ งได เป น 2 ชน ดค อ 1) ระบบปฏ บ ต การ (Operating System) 2) ต วแปลภาษา (Compiler) หร อเคร องม อในการพ ฒนา (Developer Tools) 2. ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) แบ งได เป น 2 ชน ดค อ 1) ซอฟต แวร ส าเร จร ป (Software Package) 2) ซอฟต แวร เฉพาะงาน ประเภทของล ขส ทธ ผล ตภ ณฑ ไมโครซอฟต ล ขส ทธ ซอฟต แวร ค อ ส ทธ ในการเข าใช งานซอฟต แวร อย างถ กต องตามกฎหมาย ท เจ าของล ขส ทธ ย นยอม ให ผ ใช ปลายทางใช ซอฟต แวร น น ๆ ตามรายละเอ ยดข อก าหนดและเง อนไขท ระบ ในใบอน ญาตใช งานส าหร บผ ใช ปลายทาง (End User License Agreement: EULA) 1. ล ขส ทธ ประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer) 2. ล ขส ทธ ประเภท Microsoft Open License Program (MOLP) ส าหร บส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และ หน วยงานภาคร ฐ การตรวจร บซอฟต แวร ไมโครซอฟท 1. การตรวจร บล ขส ทธ ประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer) 2. การตรวจร บล ขส ทธ ประเภท Microsoft Open License Program (MOLP) ล ขส ทธ ประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer) เป นล ขส ทธ ผล ตภ ณฑ ซอฟต แวร ซ งจ าหน ายให ก บผ ผล ต และผ ประกอบคอมพ วเตอร ส าหร บการต ดต งไปพร อมก บการจ าหน ายเคร องคอมพ วเตอร ผล ตภ ณฑ ไมโครซอฟท ท ม ล ขส ทธ ประเภท OEM สามารถแบ งได เป น 1.ซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การส าหร บคอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Desktop Operating System) เป นซอฟต แวร พ นฐานส าหร บคอมพ วเตอร ซ งถ อว าเป นส วนประกอบท ส าค ญของ เคร องคอมพ วเตอร ท จะขาดม ได ระบบปฏ บ ต การของไมโครซอฟท ในป จจ บ น ประกอบด วย ร น และเวอร ช นต าง ๆ ด งน Windows 98 SE Windows Me Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional 2. ซอฟต แวร แอพพล เคช น และเซ ร ฟเวอร เช น Microsoft Office XP Small Business Edition (Office SBE) Microsoft Office Professional Microsoft Windows Small Business Server (SBS) ส ทธ การใช งานส าหร บล ขส ทธ ประเภท OEM ใช ได เฉพาะร นท ซ อเท าน น * ใช ได เฉพาะภาษาท ซ อเท าน น ไม สามารถโอนย ายข ามเคร องได ส ทธ การใช งาน 1 เคร องจ อการต ดต ง 1 คร ง ยกเว น Windows XP Professional สามารถใช เวอร ช นท ต ากว าได 3 ร น ค อ Windows 2000 Pro, Windows NT Workstation และ Windows 98 SE เอกสารแสดงล ขส ทธ : ค ม อการใช งาน Certificate of Authenticity (COA) ซ งเป นฉลากต ดอย บนต วเคร อง ใบอน ญาตงานส าหร บผ ใช ปลายทาง (End User License Agreement: EULA) (เป นล กษณะของ electronic document อย ภายใต Start Run Type EULA.TXT) แผ นซ ด รอมส าหร บการต ดต ง (หร อ Recovery disk ส าหร บการซ อเคร อง คอมพ วเตอร แบรนด เนม และ Powell) ล ขส ทธ ประเภท Microsoft Open License Program (MOLP) ส าหร บส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานภาคร ฐ เป นโปรแกรมการจ ดซ อล ขส ทธ ซอฟต แวร ส าหร บองค กรธ รก จขนาดเล ก และขนาด กลางท ต องการใช ล ขส ทธ ไมโครซอฟท ต งแต 5 ช ดข นไปในการส งซ อคร งแรก โดยโปรแกรม Open License น จะท าให ท านได ร บส ทธ ประโยชน และความค มค า สามารถส งซ อได ก บต วแทน จ าหน ายไมโครซอฟท ท วไป ส ทธ ประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Open License Program (MOLP) ส วนลดต งแต 25-40% จากผล ตภ ณฑ ประเภทกล องจ าหน ายปล ก (Full Package Product: FPP) จ ดซ อได ง ายจากต วแทนจ าหน ายของไมโครซอฟท ท ม อย ท วไป สามารถตรวจสอบ และบร หารซอฟต แวร ในองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ ความสะดวก ในการบร หารจ ดการทร พย ส นประเภทซอฟต แวร โดยล กค าสามารถตรวจสอบรายการ ส งซ อล ขส ทธ ได จากเว บไซต ท ม ระบบการร กษาความปลอดภ ยบน อ นเตอร เน ต https://eopen.microsoft.com เพ ยงอ างอ งรห สล กค า และหมายเลขล ขส ทธ ซ งจะช วยให ล กค าไม ต องย งยากในการเก บร กษาช ดผล ตภ ณฑ สามารถเล อกซ อล ขส ทธ พร อมแผนประก นการอ พเกรด (Software Assurance: SA) ซ งจะ ท าให ล กค าได ร บส ทธ ในการใช ซอฟต แวร ร นล าส ด ในราคาท ค มค า พร อมร บส ทธ ประโยชน อ น ๆ จากแผนประก นการอ พเกรด เช น e-learning Open License แบ งออกเป น 2 ทางเล อกท เหมาะสมตามขนาดขององค กร ด งน Open Business ส าหร บการส งซ อล ขส ทธ เร มต นต งแต 5 ช ดข นไป ไม ม การค ดคะแนน Open Volume ส าหร บองค กรท ต องการใช ล ขส ทธ ปร มาณมาก ๆ ท านสามาร5ประหย ดได มากข นจาก Open Volume ท งน ไมโครซอฟท ได ม การก าหนดคะแนนส าหร บผล ตภ ณฑ ใน แต ละกล ม เอกสารแสดงส ทธ ส าหร บล ขส ทธ ชน ด Microsoft Open License Program (MOLP) 1. จดหมายการย นย นการส งซ อ (Notification Letter) 2. ใบอน ญาตใช งานส าหร บผ ใช ปลายทาง (End User License Agreement : EULA) 3. รายละเอ ยดส ทธ ในการใช งานผล ตภ ณฑ (Product Use Rights) ว ธ การส งซ อ Open License ตรวจสอบรายการผล ตภ ณฑ ท ต องการส งซ อจากต วแทนจ าหน ายของไมโครซอฟท ระบ รายละเอ ยดขององค กรของท านในใบส งซ อเป นภาษาอ งกฤษ (ช อ ท อย หมายเลข โทรศ พท เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ) ท งน รายละเอ ยดขององค กรท านจะถ กระบ ในเอกสาร แสดงส ทธ และรายการล ขส ทธ บนเว บไซต eopen ระบ จ านวนล ขส ทธ และ ชน ดของผล ตภ ณฑ (version, edition, ภาษา) ท ต องการ ระบ จ านวนช ดซอฟต แวร ส าหร บการต ดต ง (Disk Kit) และค ม อ (Doc Kit) ท ต องการ ส าหร บผล ตภ ณฑ แต ละรายการ จ านวนล ขส ทธ ข นต าในการส งซ อคร งแรกค อ 5 ช ด ในกรณ ท เป นการส งซ อเพ มเต มให แจ งหมายเลขรห สล กค า (License Authorization number) การตรวจร บล ขส ทธ ประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer) 1. ระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Desktop OS) 1) ด ฉลากใบร บรองผล ตภ ณฑ ของแท (Certificate of Authenticity : COA) บนพ ซ ของท าน 2) ตรวจด ว าม แผ นซ ด ส าหร บต ดต ง (Installation CD) หร อแผ นก ระบบ (Recovery Disk) หร อไม 3) ตรวจด ว าม หน งส อค ม อในช ดผล ตภ ณฑ หร อไม 2. ระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ส าหร บเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย (Server OS) 1) ตรวจสอบเวอร ช นของผล ตภ ณฑ จากใบร บรองผล ตภ ณฑ ของแท (Certificate of Authenticity : COA) 2) ตรวจสอบแผ นซ ด ซอฟต แวร ส าหร บการต ดต ง (Installation CD) 3) ตรวจสอบช ดผล ตภ ณฑ ท สมบ รณ 3. แอพพล เคช นซอฟต แวร ส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Desktop Application) 1) ตรวจสอบเวอร ช นของผล ตภ ณฑ จากใบร บรองผล ตภ ณฑ ของแท (Certificate of Authenticity : COA) 2) ตรวจสอบแผ นซ ด ซอฟต แวร ส าหร บการต ดต ง (Installation CD) 3) ตรวจสอบช ดผล ตภ ณฑ ท สมบ รณ การตรวจร บล ขส ทธ ประเภท MOLP (Microsoft Open License Program) 1. การตรวจสอบเอกสาร a. จดหมายย นย นการส งซ อ ซ งระบ รายละเอ ยด ด งน i. รายละเอ ยดของหน วยงานผ ซ อ ii. ช อของบร ษ ท หร อร านค าผ จ าหน าย iii. รห สล กค า (Authorization Number) iv. หมายเลขล ขส ทธ (License Number) b. ใบอน ญาตใช งานส าหร บผ ใช ปลายทาง (End User License Agreement : EULA) c. รายละเอ ยดส ทธ ในการใช งานผล ตภ ณฑ (Product Use Rights) d. ตรวจสอบความถ กต องของรายการส งซ อจากเว บไซต oopen e. เก บจดหมายการย นย นการส งซ อ ใบอน ญาตใช งานส าหร บผ ใช ปลายทาง และรายละเอ ยดส ทธ ใน การใช ผล ตภ ณฑ ไว เป นหล กฐาน 2. ตรวจสอบซ ด ซอฟต แวร อน ญาตให ใช งานแบบกล ม (Disk Kit) Disk Kit เป นซ ด ส าหร บการต ดต งล ขส ทธ ซอฟต แวร ท ได ร บอน ญาตให ใช งานแบบกล ม ซ งล กษณะของ Disk Kit จะม 10 ส แตกต างก นตามการจ ดกล มผล ตภ ณฑ ต วอย างล กษณะของ Disk Kit ส เข ยว กล มระบบปฏ บ ต การ (Windows Upgrade) ส ฟ า ช ดแอพพล เคช น (Application) ส ส ม ช ดซอฟต แวร ส าหร บเคร องแม ข าย (Server) ส เหล อง ช ดเคร องม อส าหร บน กพ ฒนา (Developer Tools)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks