ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน - PDF

Description
การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 15 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน น ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจ าพ กนอน) ค อ เง นงบประมาณท จ ดสรรให แก สถานศ กษา ท ได ด าเน นการจ ดท พ กให แก น กเร ยน ซ งม ถ นท อย ไม สะดวก ห างไกล ก นดาร ไว ส าหร บพ กอาศ ย ท งท จ ดในและนอกสถานศ กษา โดยสถานศ กษาได ด าเน นการ ควบค มด แลและจ ดระบบแบบเต มเวลา เกณฑ การจ ดสรร จ ดสรรให แก น กเร ยนท ม ถ นท อย ไม สะดวก ห างไกล ก นดาร ท าให เป นอ ปสรรคต อการเด นทางไป-กล บ ระหว างถ นท อย ก บสถานศ กษาจ าเป นต อง พ กอาศ ยในสถานท ท สถานศ กษาจ ดให หร อท อ นท สถานศ กษาสามารถด าเน นการ ควบค มด แลได ในระด บช น ป.๑-ม.๓ ยกเว น ๑. น กเร ยนในสถานศ กษาท วไปแบบประจา ได แก -โรงเร ยน ภ.ป.ร. ราชว ทยาล ย -โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย โรงเร ยนประชามงคล -โรงเร ยนเฉล มพระเก ยรต ฯ จ งหว ดน าน ฯลฯ ๒. น กเร ยนในสถานศ กษาส งก ดสาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ ได แก โรงเร ยนศ กษาสงเคราะห โรงเร ยนการศ กษาพ เศษ ศ นย การศ กษาพ เศษ 52 ๓. สถานศ กษาท ได ดาเน นการจ ดหอพ กในสถานศ กษาและได เร ยกเก บเง น ค าอาหารน กเร ยนประจ าพ กนอนท กคนแล ว กรณ ท ได เร ยกเก บเง นไม ครบท กคน สามารถจ ดสรรให ได เฉพาะจ านวนน กเร ยนส วนท เหล อ และต องเป นน กเร ยนท เป นไป ตามหล กเกณฑ ท กาหนด ล กษณะการใช งบประมาณ ใช เป นค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน การใช จ ายงบประมาณ ๑. ให สถานศ กษาจ ายหร อจ ดหาอาหารให แก น กเร ยนประจาพ กนอน โดย สามารถเล อกว ธ ดาเน นการได ด งน ๑.๑ จ ดซ อว ตถ ด บประกอบอาหารหร อจ างเหมาท าอาหาร โดย ให ด าเน นการตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ๑.๒ จ ายเป นเง นสดให แก น กเร ยน โดยให สถานศ กษาแต งต ง คณะกรรมการอย างน อย ๓ คน ร วมก นจ ายเง น โดยใช ใบส าค ญร บเง นเป นหล กฐาน ๒. หากม เง นงบประมาณคงเหล อ สามารถน าไปใช จ ายในรายการอ น ท เก ยวข องก บการจ ดหาอาหารให แก น กเร ยนได แนวทางการด าเน นงาน ๑. ระด บสถานศ กษา ๑.๑ สารวจข อม ลจากโครงการน กเร ยนประจาพ กนอน และรายงาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาเพ อเสนอขอร บการสน บสน นงบประมาณ ๑.๒ จ ดสรรและใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามว ตถ ประสงค ๑.๓ ดาเน นการจ ดและควบค มด แลน กเร ยนประจาพ กนอน ๑.๔ รายงานผลการดาเน นงาน ๒. ระด บสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ๒.๑ รวบข อม ลน กเร ยนประจ าพ กนอนจากสถานศ กษา และ รายงานสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒.๒ แต งต งคณะกรรมการกล นกรอง ตรวจสอบข อม ล และพ จารณา จ ดสรรงบประมาณ ประกอบด วย ผ บร หาร เจ าหน าท หร อผ แทนส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและผ บร หารสถานศ กษาหร อผ แทนผ บร หารสถานศ กษาท ม น กเร ยนประจ า พ กนอนตามความเหมาะสม ๒.๓ กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเน นงาน 53 54 ท ศธ 0400๒/ว ๒๙๘๓ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กทม ๒๓ พฤศจ กายน 2555 เร อง หล กเกณฑ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ดเพ อเสร มสร างความร ให ก บน กเร ยน เร ยน ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ผ อานวยการสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา ผ อานวยการศ นย การศ กษาพ เศษท เป นหน วยเบ ก และผ อานวยการโรงเร ยนท เป นหน วยเบ ก อ างถ ง ๑. หน งส อกระทรวงการคล ง ด วนท ส ด ท กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงว นท ๗ ก นยายน ๒๕๔๘ ๒. หน งส อสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงว นท ๑๖ ธ นวาคม ๒๕๔๘ ส งท ส งมาด วย หล กเกณฑ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ดเพ อเสร มสร างความร ให ก บน กเร ยนด วยงบเง นอ ดหน น สาหร บหน วยงานในส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามหน งส อท อ างถ ง ๑ ข อ ๒.๑ กระทรวงการคล งก าหนดให ห วหน าส วน ราชการเจ าของงบประมาณก าหนดระเบ ยบภายในควบค มการใช จ ายเง นงบประมาณ งบเง นอ ดหน น เพ อให เป นไปตามว ตถ ประสงค ท ขอต งงบประมาณและตามหน งส อท อ างถ ง ๒ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได แจ งหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต การ ใช จ ายงบประมาณ งบเง นอ ดหน น เพ อให หน วยงานในส งก ดถ อปฏ บ ต ให เป นแนวทาง เด ยวก น ความละเอ ยดแจ งแล วน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานพ จารณาแล ว เน องจาก ป จจ บ นโรงเร ยนได ก าหนดแผนในการจ ดเพ อเสร มสร างความร เพ มเต มให ก บ น กเร ยน เช น การจ ดเข าค ายทางว ชาการ เข าค ายค ณธรรม/ล กเส อ/ เนตรนาร /ย วกาชาด การพาน กเร ยนไปท ศนศ กษาตามแหล งเร ยนร ท งในและนอก โรงเร ยน ท งการพาน กเร ยนไปร วมหร อร วมแข งข นทางการศ กษาก บ โรงเร ยนอ น/หน วยงานอ น โดยใช จ ายจากงบเง นอ ดหน นท โรงเร ยนได ร บ ซ งในการเบ ก ค าใช จ ายต างๆ โรงเร ยนบางแห งย งไม ช ดเจนว ารายการใดสามารถเบ กจ ายได และ รายการไดไม สมสมควรเบ กจ าย ด งน นเพ อให การใช จ ายงบเง นอ ดหน นตามหน งส อท อ างถ ง ๒ และแนวทางการด าเน นงานตามนโยบายสน บสน นค าใช จ ายในการจ ด การศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยนส าหร บเป น ค าใช จ ายในการจ ดต างๆ ให ก บน กเร ยนเป นไปในแนวทางเด ยวก น จ งก าหนด หล กเกณฑ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ดเพ อเสร มสร างความร ให ก บ น กเร ยนด วยงบเง นอ ดหน น รายละเอ ยดตามส งท ส งมาด วย ท งน การพ จารณาเบ กจ าย ค าใช จ ายให ค าน งถ งความจ าเป น เหมาะสม ประหย ด ภายในวงเง นท อย ใน ความร บผ ดชอบและต องไม เป นเหต ในการเร ยกเก บเง นจากผ ปกครองเพ มเต มด วย จ งเร ยนมาเพ อทราบและพ จารณาแจ งให เจ าหน าท ท เก ยวข องท ง โรงเร ยนในส งก ดทราบ เพ อถ อปฏ บ ต ต อไป ขอแสดงความน บถ อ สาน กการคล งและส นทร พย โทร ๒ ๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓ โทรสาร 0 2๖๒๘ ๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘ 55 (นายช นภ ทร ภ ม ร ตน) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หล กเกณฑ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ดเพ อเสร มสร าง ความร ให ก บน กเร ยนด วยงบเง นอ ดหน น สาหร บหน วยงานในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ******************* 56 เพ อให การเบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ดเพ อเสร มสร างความร ให ก บน กเร ยน ได แก การพาน กเร ยนไปร วมว ชาการ ค ณธรรม/ ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด หร อท ศนศ กษาตามแหล งเร ยนร ท งในและนอกโรงเร ยน ตามนโยบายสน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษา ข นพ นฐาน ท งการพาน กเร ยนไปร วมหร อร วมแข งข นทางการศ กษาก บ โรงเร ยน/หน วยงานอ น โดยใช จ ายจากงบเง นอ ดหน นท โรงเร ยนได ร บให เป นไปใน แนวทางเด ยวก น สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งก าหนดหล กเกณฑ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการจ ด เพ อเสร มสร างความร ให ก บน กเร ยน ด งน ๑. การวางแผนต างๆ ต องให ภาค ๔ ฝ าย (ผ แทนคร ผ แทน ผ ปกครอง ผ แทนช มชนและผ แทนกรรมการน กเร ยน) และคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานม ส วนร วมและพ จารณา ๒. การพ จารณาสถานท ส าหร บการจ ดท งการพ กแรม ให เล อกใช บร การสถานท ของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานอ นของร ฐ เป นล าด บแรก กรณ จ าเป นต องจ ดในสถานท ของเอกชนให อย ในด ลพ น จของ ผ อานวยการโรงเร ยน โดยคาน งถ งความจาเป น เหมาะสม ประหย ดและวงเง นท อย ใน ความร บผ ดชอบ สาหร บค าใช จ ายในการจ ด/การแข งข น แบ งเป น ๒ กรณ กรณ ท ๑ โรงเร ยนเป นหน วยงานผ จ ด/การแข งข นให เบ กจ าย ค าใช จ ายได เท าท จ ายจร ง ด งน ๑. ค าใช จ ายเก ยวก บการใช และแตกต างสถานท จ ด ๒. ค าว สด ต างๆ สาหร บการจ ด ๓. ค าถ ายเอกสาร ค าพ มพ เอกสารและส งพ มพ ๔. ค าหน งส อสาหร บการจ ด ๕. ค าเช าสาหร บการจ ด ๖. ค าอาหารว างและเคร องด ม ไม เก นม อละ ๕๐ บาทต อคน ๗. ค าเข าชมสถานท แหล งเร ยนร ๘. ค าสาธารณ ปโภค ๙. ค าสมนาค ณว ทยากร ๙.๑ หล กเกณฑ การจ ายค าสมนาค ณว ทยากร กรณ เป นการบรรยายให ความร ก บน กเร ยน ให จ าย ค าสมนาค ณว ทยากรได ไม เก น ๑ คน กรณ เป นการแบ งกล มท า ซ งได ก าหนดไว ใน โครงการหร อหล กส ตรการจ ดและจ าเป นต องม ว ทยากรประจ ากล มให จ ายค าสมนาค ณว ทยากรได ไม เก น กล มละ ๒ คน การน บช วโมงการบรรยายหร อท าให น บตามเวลา ท ก าหนดในตาราง การจ ดโดยแต ละช วโมง ต องก าหนดเวลาไม น อยกว าส บห านาท กรณ ก าหนดเวลา ไม เก น ๕๐นาท แต ไม น อยกว า ๒๕ นาท ให จ าย ค าสมนาค ณว ทยากรได ก งหน ง 57 ๙.๒ อ ตราค าสมนาค ณว ทยากร ว ทยากรเป นบ คลากรของร ฐให ได ร บค าสมนาค ณว ทยากร ได ไม เก นช วโมงละ ๖๐๐ บาท ว ทยากรท ม ใช บ คลากรของร ฐให ได ร บค าสมนาค ณว ทยากร ได ไม เก นช วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท ท งน ให ใช แบบใบสาค ญร บเง นสาหร บว ทยากร (เอกสารแนบ ๑) ๑๐. ค าอาหารส าหร บการจ ดม อละไม เก น ๘๐ บาท หร อกรณ จาเป นต องจ ดในสถานท ของเอกชนให เบ กจ ายได เท าท จ ายจร ง แต ไม เก นม อละ ๑๕๐ บาท ๑๑. กรณ ท ไม สามารถจ ดอาหารให ก บผ เข าร วมได ท กม อ หร อจ ดอาหารให เพ ยงบางม อให เบ กค าใช จ าย ด งน ๑๑.๑ สาหร บคร ให เบ กจ ายค าเบ ยเล ยงเหมาจ าย ๑๑.๑.๑ โดยค านวณเวลาต งแต เวลาท เด นทางออกจาก สถานท อย หร อสถานท ปฏ บ ต ราชการตามปกต จนกล บถ งสถานท อย หร อสถานท ปฏ บ ต ราชการปกต แล วแต กรณ (น บเวลา ๒๔ ช วโมง = ๑ ว น ส วนท เก น ๒๔ ช วโมง หากน บได เก น ๑๒ ช วโมง ให น บเพ มอ ก ๑ ว น) ๑๑.๑.๒ น าจ านวนว นท งหมด (ตามข อ ๑๑.๑.๑) ค ณ ก บ อ ตราค าเบ ยเล ยงเหมาจ ายตามส ทธ ๑๑.๑.๓ น บจานวนม ออาหารท จ ดให ตลอดการจ ด ๑๑.๑.๔ ค านวณค าอาหารท งหมดโดยให ค ดค าอาหารม อละ ๑ ใน ๓ ของอ ตราค าเบ ยเล ยงเหมาจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks