คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป - PDF

Description
คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 13 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร ว ให ผ ใช คล กเล อกรายการ จะแสดงหน าจอด งร ป 2. คล กป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล ว ธ ท 2 1. จากตารางข อม ลบ คคลในครอบคร ว ให ผ ใช คล กท ช องว าง เพ อให แสดงส ญล กษณ หน ารายการท ต องการ ท ละหลายรายการ หร อ ท กรายการ ท ต องการ 2. คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล การตรวจสอบ โปรแกรมบ นท กประว ต Tab ท สามารถตรวจสอบข อม ลได ค อ ตรวจสอบการจ ายเง นบ านาญ และ ตรวจสอบส ทธ สว สด การฯ โดยม ข นตอนด งน คล ก Tab ตรวจสอบการจ ายเง นบ านาญฯ จะแสดงหน าจอด งร ป ตรวจสอบการจ ายประจ าเด อน ช องท 1 ค อ เด อน เช น เด อน 10 ช องท 2 ค อ ป พ.ศ. เช น 2551 คล กป ม เม อต องการค นหาข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล ก Tab ตรวจสอบส ทธ สว สด การฯ จะแสดงหน าจอด งร ป กรมบ ญช กลาง การพ มพ รายงาน ผ ใช จะต องคล ก Tab ประว ต บ คลากรภาคร ฐ หร อท อย จากน นคล กป ม เม อต องการพ มพ รายงาน จะแสดงหน าจอด งร ป การออกจากระบบ คล กป ม เม อต องการออกจากระบบ บ นท กโอนข อม ลเข าฐานกลาง เพ อโอนข อม ลบ คลากรภาคร ฐเข าส ฐานกลาง ซ งเป นฐานข อม ลท ไม ม ส งก ด [PSLI0020] การเร ยกใช โปรแกรม ระบบทะเบ ยนประว ต บ นท กข อม ล บ นท กโอนข อม ลเข าฐานกลาง จะแสดงหน าจอด งร ป ข นตอนการท างาน เม อเข าส หน าจอโปรแกรมบ นท กโอนข อม ลเข าฐานกลาง ข อม ลจะแสดงตามหน วยเบ กท าการ Login ของนาย ทะเบ ยนแต ละหน วยเบ ก 1. คล กเล อกรายการ โดยคล กท ช องว าง เพ อให แสดงส ญล กษณ หน ารายการท ต องการ (สามารถ เล อกได มากกว า 1 รายการ) 2. จากน นคล กป ม เม อต องการโอนเข าฐานกลาง คล กป ม เพ อย นย นการโอนเข าฐานกลาง การออกจากระบบ คล กป ม เม อต องการออกจากระบบ พ มพ รายงานข อม ลบ คลากรภาคร ฐ [PSLR0020] เพ อพ มพ รายงานข อม ลบ คลากรภาคร ฐ โดยรายงานสามารถสร างเป น PDF Viewer Word หร อ Excel การเร ยกใช โปรแกรม ระบบทะเบ ยนประว ต รายงาน พ มพ รายงานข อม ลบ คลากรภาคร ฐ จะแสดงหน าจอด งร ป เง อนไขท ต องป อน เพ อพ มพ รายงาน ข นตอนการท างาน เม อเข าส หน าจอพ มพ รายงานข อม ลบ คลากรภาคร ฐ ป อนเง อนไขในการพ มพ รายงานด งน 1. หน วยงาน โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 2. จ งหว ด โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 3. หน วยเบ ก โปรแกรมจะแสดงโดยอ ตโนม ต 4. ร ปแบบ กรณ เล อก รายละเอ ยดบ คลากรภาคร ฐ 5. ประเภทผ ม ส ทธ คล ก เพ อเล อกผ ม ส ทธ คล ก เพ อเล อกร ปแบบ คล กท ช องว าง เพ อให แสดงส ญล กษณ หน ารายการ ข อม ลท สมบ รณ หร อ ข อม ลไม สมบ รณ 6. การแสดงผล คล กท ช องว าง เพ อให แสดงส ญล กษณ หน า รายการเคร องพ มพ หร อจอภาพ (กรณ เล อกจอภาพ File จะ Export เป น PDF Viewer Word หร อ Excel ) คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล คล กป ม เม อต องการพ มพ รายงาน จะแสดงหน าจอตามร ปแบบท ได เล อกไว (PDF Viewer Word หร อ Excel ) กรณ เล อกรายงานร ปแบบเป นภาพรวม จะแสดงหน าจอด งร ป กรณ เล อกรายงานร ปแบบ ร ปแบบเป นรายละเอ ยดบ คลากรภาคร ฐ จะแสดงหน าจอด งร ป การออกจากระบบ คล กป ม เม อต องการออกจากระบบ พ มพ รายงานผ เส ยช ว ตจากส าน กงานทะเบ ยนราษฏร [PSLR0030] เพ อพ มพ รายงานผ เส ยช ว ตจากส าน กงานทะเบ ยนราษฎร โดยรายงานสามารถสร างเป น PDF Viewer Word หร อ Excel การเร ยกใช โปรแกรม ระบบทะเบ ยนประว ต รายงาน พ มพ รายงานผ เส ยช ว ตจากส าน กงานทะเบ ยนราษฎร จะแสดงหน าจอ ด งร ป เง อนไขท ต องป อน เพ อพ มพ รายงาน ข นตอนการท างาน เม อเข าส หน าจอพ มพ รายงานผ เส ยช ว ตจากส าน กงานทะเบ ยนราษฎร ป อนเง อนไขในการพ มพ รายงานด งน 7. ว นท เส ยช ว ตต งแต -ถ ง ป อนว น/เด อน/ป เช น 1 มกราคม 2551 ป อนเป น , , 01/01/51 หร อ 01/01/2551 หร อคล กป ม เพ อเล อกว นท ท ต องการ คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล คล กป ม เม อต องการพ มพ รายงาน จะแสดงหน าจอตามร ปแบบท ได เล อกไว (PDF Viewer Word หร อ Excel ) การออกจากระบบ คล กป ม เม อต องการออกจากระบบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks