รายงานว จ ยในช นเร ยน - PDF

Description
รายงานว จ ยในช นเร ยน การจ ดการเร ยนโดยใช ส อPowerPointและใบงานในรายว ชา ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ระด บช น ปวส. 1 สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ชน ดาภา ก ลยาน รายงานว

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 17 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานว จ ยในช นเร ยน การจ ดการเร ยนโดยใช ส อPowerPointและใบงานในรายว ชา ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ระด บช น ปวส. 1 สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ชน ดาภา ก ลยาน รายงานว จ ยน เป นส วนหน งในการจ ดการเร ยนการสอน แผนกว ชาการบ ญช ว ทยาล ยบร หารธ รก จและการท องเท ยวนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยฉบ บน ส าเร จลงได ด วยความกร ณาจากคณะคร อาจารย ท ให ความเมตตา ให ค าปร กษาให ข อค ด และค าแนะน าในการปร บปร งแก ไขงานว จ ย ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณในความกร ณาของคณาจารย ท กท านเป น อย างส งไว ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณผ เช ยวชาญท กท าน ผ อ านวยการว ทยาล ยบร หารธ รก จและการท องเท ยวนครราชส มา อาจารย ท กท านท ให ค าแนะน าอ านวยความสะดวกในท กข นตอนของการว จ ย ขอขอบค ณเพ อนๆ ท ให ก าล งในและ ช วยเหล อ และก าล งใจจากครอบคร ว ท ท าให ผ ว จ ยล กข นส เม อพบอ ปสรรค ค ณความด ท เก ดจากการท างานว จ ย คร งน ผ ว จ ยขอยกเป นเคร องส กการบ ชาพระค ณพ อแม คร อาจารย ท ได อบรมส งสอนผ ว จ ยมาจน ม ว นน ชน ดาภา ก ลยาน บทค ดย อ ช อเร อง : การจ ดการเร ยนโดยใช ส อPowerPoint และใบงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องาน บ ญช รห ส ระด บช น ปวส.1 สาขางานการบ ญช ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 การว เคราะห ผ เร ยนว าม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมส าเร จร ปท ใช จ ดท าบ ญช บ นท กข อม ลทาง บ ญช เก ยวก บ ระบบบ ญช แยกประเภท ระบบคล งส นค า ระบบขาย ระบบล กหน ระบบซ อ ระบบเจ าหน รายงานข อม ลทางการเง นโดยใช ส อPowerPointและใบงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ระด บช น ปวส. 1 สาขางานการบ ญช ว ทยาล ยบร หารธ รก จและการท องเท ยวนครราชส มา ภาคการศ กษา 2/2555 จากการเก บรวบรวมข อม ลโดยย งไม ม การใช ส อPowerPointและใบงาน โดยใช แบบทดสอบก อนเร ยน และ แบบทดสอบหล งเร ยนว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อว เคราะห ความร ความเข าใจของ ผ เร ยนในการว เคราะห รายการค าเบ องต น ความร ความเข าใจเก ยวก บการว จ ยส อการเร ยนม ลต ม เด ย เพ อน าผลการ ว เคราะห ข อม ลเหล าน มาใช เป นแนวทางในการออกแบบการเร ยนการสอนให ม ความร ส าหร บการว เคราะห ผ เร ยน คร งน จะน าเสนอผลการว เคราะห ข อม ลผ เร ยน ด งน การว เคราะห ผ เร ยนว าม ความร ความเข าใจเก ยวก บการบ นท กข อม ลทางบ ญช โดยใช โปรแกรมส าเร จร ปทางบ ญช โดยใช ส อ PowerPointและใบงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ภาคเร ยนท 2/2555 ว ทยาล ยบร หารธ รก จและการท องเท ยวนครราชส มา สร ปผลการว จ ยด งน ผลส าฤทธ ของการใช ส อส อ PowerPointและใบงานงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส การใช แบบทดสอบ ก อน เร ยนผลปรากฏว าน กศ กษาส วนใหญ ได ผลคะแนนในระด บพอใช ค าเฉล ยคะแนนเท าก บ คะแนน การใช แบบทดสอบหล งเร ยนและการใช ส อ PowerPointและใบงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องาน บ ญช รห ส ผลปรากฏว าน กศ กษาม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากเด ม ค ดเป นร อยละ แสดงว าการใช ส อ PowerPointและใบงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ม ผลท าให น กศ กษาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน อย ในระด บด ค อได คะแนนเฉล ย คะแนน บทท 1 บทน า ความเป นมาของป ญหาว จ ย การศ กษาเป นส งส าค ญท จะช วยพ ฒนาศ กยภาพของบ คคลให ม การเปล ยนแปลงพฤต กรรมให ม ความร ความงามท งทางกาย อารมณ ส งคม การจ ดการศ กษาตาม พ.ร.บ ท ม งเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ม ค ณธรรมน า ความร ด งน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน คร ผ สอนจ าเป นต องศ กษา และใช ส อการเร ยนร เข ามาช วยในการ จ ดการเร ยนการสอน ท งน เพ อให สามารถด าเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ให เป นไปอย างเหมาะสม เพ อให ผ เร ยนสามารถด งศ กยภาพ ท ม อย มาใช ในการเร ยนได อย างเต มท และม ประส ทธ ภาพ เก ดประโยชน ส งส ดต อต ว ผ เร ยน ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อศ กษาการใช ส อ PowerPointและใบงาน ในรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ว าม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน ขอบเขตของการศ กษา ก ล มเป าหมาย น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งป ท 1 สาขางานการบ ญช ท เร ยนว ชาโปรแกรม ส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 เคร องม อในการว จ ย 1. แบบทดสอบก อนและหล งเร ยนรายว ชาโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช รห ส กระดาษค าตอบ การรวบรวมข อม ล 1. ส ารวจรวบข อม ลในการว เคราะห รายการบ นท กบ ญช และการใช ส อPowerPointโดยใช แบบทดสอบก อนเร ยน 2. อธ บายให น กเร ยนท เข ยนว เคราะห รายการบ นท กบ ญช ผ ดและเข ยนรายการบ นท กบ ญช ท ว เคราะห ถ กต อง 3. อธ บายการบ นท กรายการทางบ ญช โดยการใช ส อPowerPoint และโปรแกรมส าเร จร ปเพ องาน บ ญช (Smart Biz) 4. แจกใบงานให น กศ กษาและให ปฏ บ ต ตามส อPowerPoint 5. ใช ว ธ สอบหล งจากน น 1 ส ปดาห โดยแจกแบบทดสอบให น กศ กษาท าและจ บเวลา 6. ตรวจการบ นท กรายการทางบ ญช ของน กศ กษาในโปรแกรมส าเร จร ปเพ องานบ ญช (Smart BiZ) และตรวจกระดาษค าตอบ บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง 1. ส อการเร ยนร 1.1 ความส าค ญของส อการเร ยนร ส อเป นเคร องม อของการเร ยนร การพ ฒนาส อท ท า ให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ด วยตนเองเป น ส งส าค ญ เน องจากในย คป จจ บ นข อม ล ข าวสาร ความร การใช เทคโนโลย และการส อสารได ท า ให ผ คนจ า เป นต องพ ฒนาตนเองให สามารถร บร เร องราวใหม ๆ ด วยตนเอง และพ ฒนาศ กยภาพทางการค ด ซ งได แก การค ดอย างสร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ การค ดอย างม เหต ผล การค ดให หลาก หลาย ด งน นส อท ด จ งควรเป นส งท ช วยกระต นให ผ เร ยนร จ กการแสวงหาความร ด วยตนเองอ กด วย 1.2 ล กษณะของส อการเร ยนร ส งท อย รอบต วถ อเป นส อการเร ยนร ได ท งส น ไม ว าส งน นจะเป นคน ส ตว พ ช ส งของ สถานท เหต การณ หร อก จกรรม ส อการเร ยนร ในกล มว ชาคณ ตศาสตร อาจจ าแนกเป นประเภทต าง ๆ ตามล กษณะของส อ ด งน ว สด 1) ว สด ส งพ มพ ไดแก หน งส อเร ยน ค ม อคร วารสาร หน งส ออ านเพ มเต ม หน งส ออ าน ประกอบ ใบโฆษณา หน งส อพ มพ ปฏ ท น และเอกสารประกอบการเร ยน (ใบก จกรรม ใบงาน บท เร ยนการ ต น บทเร ยนส าเร จร ป บทเร ยนโปรแกรม) ฯลฯ 2) ว สด ประด ษฐ ได แก ช ดการเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน กระเป าผน ง แผนภ ม บ ตรค า บท เร ยนว ด ท ศน บ ตรต วเลข กระดานตะป แผ นโปร งใส นาฬ กาจ า ลอง ตรายาง บ ตรร ปส ตว แบบ จ า ลอง (ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปร ซ ม พ ระม ด) ฯลฯ 3) ว สด ถาวร ได แก วงเว ยน ไม โพแทรกเตอร ไม ฉาก เคร องช ง เคร องตวง เคร องว ด ล ก ค ด กระด มแม เหล ก กระดานแม เหล ก ป ายน เทศ กระดานด า ฯลฯ 4) ว สด ส นเปล อง ได แก ชอล ก กระดาษส ปากกาเมจ ก ด นสอส ฯลฯ อ ปกรณ ได แก เคร องฉายภาพข ามศ รษะ โทรท ศน ว ด ท ศน เคร องค ดเลข เคร องค ดเลข กราฟ ก คอมพ วเตอร แถบบ นท กเส ยง สไลด ฯลฯ ก จกรรม ได แก การแสดง การทดลอง การสาธ ต น ทรรศการ โครงงาน น นทนาการ (เพลง เกม ค า ประพ นธ ของเล นต าง ๆ ทางคณ ตศาสตร ) ฯลฯ ส งแวดล อม เป นส อท อย ล อมรอบต วเรา 1) ส อธรรมชาต ได แก เปล อกหอย ใบไม ผลไม ก งไม ก อนห น ดวงจ นทร ดวงอาท ตย ท งนา ป าไม ทะเล ภ เขา แม น า ฯลฯ 2) ส อสถานท ได แก ห องเร ยน ห องสม ด ระเบ ยง หน าจ วบ าน สนาม ท อ านหน งส อพ มพ ประจ า หม บ าน ศ นย ข อม ลของทางราชการ ร ว ฯลฯ 3) ส อบ คคล ได แก ผ สอน ผ เร ยน บ คคลอ น ๆ 1.3 การเล อกใช ส อการเร ยนร ส อการเร ยนร แต ละประเภทม ล กษณะแตกต างก นไป ส อการเร ยนร ประเภทหน ง ๆ อาจจะ เหมาะก บเน อหาสาระเฉพาะเร อง หร ออาจใช ในการเร ยนการสอนท วไป ส อบางอย างอาจจ ดท า ข นใช เฉพาะตามความต องการของผ สอนในท องถ น ด งน นผ สอนจะต องร จ กเล อกใช ส อการเร ยนร ให เหมาะ สมก บเน อหาสาระและการจ ดก จกรรมการเร ยนร อ กท งเป นประโยชน ส งส ดต อผ เร ยน โดยม แนวการ ด า เน นการเล อกใช ส อ ด งน ว เคราะห หล กส ตร โดยว เคราะห มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร ช วงช น ผลการเร ยนร ท คาดหว งรายป /รายภาค และสาระการเร ยนร เพ อก าหนดส อการเร ยนให เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ส ารวจ รวบรวมส อการเร ยนร จากแหล งการเร ยนร ต าง ๆ เพ อให ม ส อท หลากหลายและเพ ยงพอ ว เคราะห ส อการเร ยนร ผ สอนควรพ จารณาส อการเร ยนร ท ได รวบรวมมาจากแหล งต าง ๆ ว าสามารถ น า มาใช ในการเร ยนร ได หร อไม โดยพ จารณาในประเด นต าง ๆ ต อไปน - การเร ยนร ตามสาระการเร ยนร และมาตรฐานการเร ยนร - การพ ฒนาเจตคต และค าน ยม - การน า ไปใช ในช ว ตประจ าว น - ความถ กต องเหมาะสมตามหล กว ชา เวลาเร ยน และว ฒ ภาวะของผ เร ยน - ความเหมาะสมในการเสนอเน อหา ม การเร ยงล า ด บตามข นตอน การเร ยนร ช ดเจน เช น ม ต วอย าง ภาพประกอบ ตาราง แผนภ ม - การใช ภาษาถ กต องตามหล กภาษา ส อความหมายช ดเจน - ก จกรรมส งเสร มการฝ กปฏ บ ต หร อการน า ความร ไปใช ในช ว ตประจ า ว น เช น ค า ถามหร อสถาน การณ สมมต ท ท า ให ผ เร ยนร จ กค ดว เคราะห ว จารณ หร อบ รณาการความร ต างๆ มาใช แก ป ญหา ว ธ การเล อกใช ส อการเร ยนร ไม ม ส ตรส าเร จและไม ม เง อนไขว าผ สอนจะต องม ความร ในการ ผล ตส อได ด วยเอง แต ผ สอนควรม ความสามารถในการเล อกใช ส อ จ ดเตร ยมส อ และร จ กน า มาใช เพ อ เพ มพ นประส ทธ ผลของการเร ยน การสอนโดยตระหน กว าส อการเร ยนร ท น า มาใช อ า นวยประโยชน ต อ ผ เร ยนได มากท ส ด และอย ในว ส ยท ผ สอนจะ สามารถน า มาใช ได ด ท ส ด 3 2. การว เคราะห รายการค า 2.1 ความหมายของรายการค า (Business Transaction) รายการค า (Business Transaction) หมายถ ง รายการท เก ดข นในทางการค าท ท าให เก ดการโอน แลกเปล ยนเง น หร อส งท ม ม ลค าเป นเง นระหว างก จการก บบ คคลภายนอก รายการค าจะม ผลท าให เก ดการ เปล ยนแปลงในส นทร พย หน ส น และส วนของเจ าของเสมอ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks