การบร หารจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม - PDF

Description
การบร หารจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม Compliance Risk Management ส เทพ พงษ พ ท กษ ผ อานวยการสาน กมาตรฐานการสอบบ ญช ภาษ อากร การบร หารจ ดเก บภาษ อากรโดยหล กการบร หารความเส ยง Compliance Risk Management (CRM) กระบวนบร

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 5 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม Compliance Risk Management ส เทพ พงษ พ ท กษ ผ อานวยการสาน กมาตรฐานการสอบบ ญช ภาษ อากร การบร หารจ ดเก บภาษ อากรโดยหล กการบร หารความเส ยง Compliance Risk Management (CRM) กระบวนบร หารการจ ดเก บภาษ โดยเล อกใช เคร องม อท เหมาะสมก บ ค ณล กษณะของผ เส ยภาษ แต ละประเภทและทร พยากรท ม อย เพ อ ส งเสร มให ผ เส ยภาษ ปฏ บ ต หน าท ทางภาษ ให ถ กต อง และป องก นการไม ปฏ บ ต ตามหน าท ทางภาษ (European Union, ๒๕๕๓) 2 ประเทศท น าหล กการ CRM มาใช และประสบความสาเร จ ประเทศในแถบทว ปย โรป ประเทศเกาหล ใต ประเทศออสเตรเล ย การน าหล กการ CRM มาประย กต ใช ให เหมาะก บสภาวะการณ ของประเทศไทย 3 เส ยภาษ กรอบแนวค ดการบร หารจ ดเก บภาษ อากรโดยหล กการบร หารความเส ยง ว เคราะห ผ เส ยภาษ ข อม ลจากผ เส ยภาษ ข อม ลจากภายนอก ข อม ลจากการ ว เคราะห ผ เส ยภาษ ในป ท ผ านมา ผ ผลล พธ การจ ดการภาษ โดยหล กการ บร หารความเส ยง ผ เส ยภาษ ปฏ บ ต ตาม หน าท ทางภาษ เคร องม อ ป องก น ให ความร ผ เส ยภาษ ผ านส อต างๆ การก าก บด แล แก ไขกฏหมาย New TA PAA ฯลฯ ปราบปราม การตรวจสอบท วไป การตรวจสอบเช งล ก การประเม น การออกหมายเร ยก ทร พยากร กรมสรรพากรและผ เส ยภาษ จ านวนเจ าหน าท ความร ความสามารถเจ าหน าท ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ งบประมาณ 4 เส ยภาษ ข นตอนการบร หารจ ดเก บภาษ อากรโดยหล กการบร หารความเส ยง ต งผลส มฤทธ ท ต องการ จากการแก ป ญหา ผลล พธ ประเม นผลเพ อน าไป ปร บปร งกระบวนการ ว เคราะห ความร ายแรง ของป ญหา น าเคร องม อมาใช งาน จร งก บผ เส ยภาษ และ เจ าหน าท กรมฯ ศ กษาป ญหาเก ยวก บ การไม ปฏ บ ต หน าท ทางภาษ ของผ เส ยภาษ ในแต ละกล ม ผ การจ ดการภาษ โดยหล กการ บร หารความเส ยง เคร องม อ เตร ยมแผนในการใช เคร องม อเพ อการ บร หารจ ดการภาษ ว เคราะห สาเหต ท ผ เส ย ภาษ ไม ปฏ บ ต ตาม หน าท ทางภาษ เล อมกล มผ เส ย ภาษ ท ต องการ บร หารจ ดการ ทร พยากร เล อกเคร องม อท เหมาะสมก บประเภทผ เส ยภาษ และป ญหาท เก ดข น โดยค าน งถ ง ทร พยากรท ม ด วย 5 แผนงานการบร หารการจ ดเก บภาษ อากรโดยหล กการบร หารความเส ยง ว เคราะห องค ประกอบ ของ CRM ท ง ๔ ด าน เล อกเคร องม อท ต องการพ ฒนาใน ช วงแรก และ ทดลองใช ก บผ เส ย ภาษ ตามกล ม ดาเน นตาม ข นตอนท ๘-๙ ของ CRM ช วงท ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ดาเน นตาม ข นตอนท ๑-๗ ของ CRM สาหร บผ เส ย ภาษ แต ละกล ม ปร บปร ง เคร องม อ ให สมบ รณ และใช จร ง 6 Pre-Assessment Agreement (PAA) เคร องม อท ม แนวค ดจาก Horizontal Monitoring ของประเทศ เนเธอร แลนด ซ งได ม การศ กษาเคร องม อน มานานกว า ๑๐ ป ให ความเช อม นและความแน นอนก บผ เส ยภาษ ก อนการย นแบบ ท างานก บผ เส ยภาษ ในล กษณะป จจ บ นและอนาคต หน งในเคร องม อประเภท ป องก น ท เหมาะก บผ เส ยภาษ ท ด ให บร การส งเสร มผ เส ยภาษ ท ด ให ปฏ บ ต หน าท ทางภาษ ได อย างถ กต อง หล กการส ความสาเร จ : ความไว ใจ ความเข าใจ และความโปร งใส 7 ระด บ Pre-Assessment Agreement (PAA) ผ เส ยภาษ รายใหญ PAA ต วกลางผ เส ย ภาษ ผ เส ยภาษ ขนาดใหญ กรมสรรพากร ผ เส ยภาษ รายย อย ผ เส ยภาษ SMEs ต วกลางผ เส ย ภาษ PAA กรมสรรพากร 8 การบร หารจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม ความถ กต องก อนการย นแบบแสดงรายการภาษ PAA Y Compliance Risk Management CRM N ความถ กต องหล งการย นแบบแสดงรายการภาษ NON-PAA เคร องม อส งเสร ม 1. การให ความร ทางภาษ อากร 2. Green Lane - การกาก บด แล - การค นภาษ อากร 3. การให คาปร กษาอย างท นท วงท ว เคราะห ผ เส ยภาษ ภายใต Criteria ท กาหนดโดยอาศ ย หล กจ ดการความเส ยง ทางภาษ อากร เคร องม อป องปราม 1. การตรวจสอบท วไป 2. การตรวจสอบเช งล ก 3. การประเม น 4. การออกหมายเร ยก เคร อข ายสน บสน น 1. TA & CPA ค ณภาพ 2. สาน กงานบ ญช ค ณภาพ กล ม R&D 1. การพ ฒนาเคร องม อบร หารจ ดเก บ 2. การแก ไขกฎหมายและระเบ ยบ 3. การพ ฒนาเคร องม อค ดกรองผ เส ยภาษ เคร อข ายต ดตาม 1. TA & CPA ด อยค ณภาพ 2. สาน กงานบ ญช ด อยค ณภาพ 9 การก าวส การบร หารจ ดเก บภาษ อากรตามมาตรฐานสากล ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ย ทธศาสตร ของกรมสรรพากร การบร หารการจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม การบร หารการจ ดเก บภาษ อากรโดยหล กการบร หารความเส ยง (Compliance Risk Management: CRM) 10 ข อเส ยของการบร หารจ ดเก บภาษ อากรในป จจ บ น ไม แยกผ เส ยภาษ อากรท ด ออกจากผ เส ยภาษ อากรท วไป ใช เคร องม อเด ยวก นในการต ดตามการเส ยภาษ โดยไม คาน งความแตกต าง ของผ เส ยภาษ แต ละกล ม ขาดการบร หารจ ดการความเส ยง ม การบร หารทร พยากรไม ถ กต องทาให ต องใช ทร พยากรเก นความจาเป น ระบบสารสนเทศไม สามารถช วยการทางานได อย างเต มประส ทธ ภาพ เน นการตรวจสอบหล งการย นแบบ ซ งเป นการแก ป ญหาท ปลายทาง ระบบการบร หารจ ดเก บภาษ ไม ส งเสร มจร ยธรรมและความเสมอภาค ขาดมาตรฐานกลาง ทาให ต องใช ด ลพ น จท แตกต างก น 11 ประโยชน ของการบร หารจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม สร างท ศนคต ของผ เส ยภาษ อากรในการดารงความเป นคนด ไม เปล ยนใจในการเป นคนด คนด คบหาก บคนด สน บสน นให คนกลางม บทบาทในการบร หารจ ดเก บภาษ อากร อย างเป นทางการ ส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในการเส ยภาษ 12 แผนสน นสน นการบร หารจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม ของกรมสรรพากร 13 ZOOM ข อม ลภายใน และ ข อม ลภายนอก ZOOM แผนงานระบบสารสนเทศในอนาคต โครงการท ๑ โครงการท ๒ โครงการท ๓ การพ ฒนาความสามารถใน การเช อมโยงฐานข อม ล ผ เส ยภาษ ของท กประเภท ภาษ ข อม ลท หน วยงานภายนอกม อย กรมศ ลกากร กรมสรรพสาม ต กทม. การไฟฟ า การประปา ข อม ลท ผ เส ยภาษ ต นน าม อย Cash register เคร องชาระเง นโดยบ ตรเครด ต การออกใบกาก บภาษ รายงานภาษ ม ลค าเพ ม หน งส อร บรองห กภาษ ณ ท จ าย ข อม ลท กรมสรรพากรม อย ข อม ลการย นแบบทาง Internet ระบบ TIN ๑๓ หล ก ข อม ล E-taxinvoice การพ ฒนาระบบ ประมวลผลและ แสดงผลข อม ลภาษ อากรเพ อการบร หาร จ ดเก บภาษ อากร ข อม ลผ เส ยภาษ รายต ว Cross Check Matching Supply chain logistic ข อม ลการพยากรณ แหล งภาษ และแนวโน ม การจ ดเก บภาษ การสร างเคร อข าย ผ พ ฒนาหร อผ ผล ต โปรแกรมบ ญช มาตรฐานผ งบ ญช และ รห สบ ญช เพ อการถ ายโอน ข อม ลส กรมสรรพากร สน บสน นการพ ฒนาโปรแกรมบ ญช สาหร บผ ประกอบการท อานวย ประโยชน ในการถ ายโอนข อม ล ส กรมสรรพากร ระบบจ ดการฐานข อม ลกาก บด แลผ เส ยภาษ ในอนาคต Internet แบบแสดง รายการภาษ E-taxinvoice รายงาน ภาษ ซ อ รายงาน ภาษ ขาย RD TIN 13 หล ก ข อม ลท หน วยงาน ภายนอกม อย กรมศ ลกากร กรมสรรพสาม ต กทม. การไฟฟ า การประปา ข อม ลผ เส ยภาษ รายต ว Cross Check Matching Supply chain logistic ข อม ลค ค า VAT ฐานข อม ลกาก บด แลผ เส ยภาษ NON-VAT 17 เป าหมายต องช ดเจน และมองไปท ศเด ยวก น NO ความต องการ Phase ๕ พ ฒนาระบบสารสนเทศให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดเพ อเป นเคร องม อท สาค ญใน การบร หารการจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม ซ งผ บร หารสามารถร บทราบข อม ลท เป นป จจ บ นแบบ Real Time เป นรายผ ประกอบการแยกเป นแต ละภาคส วน ธ รก จของหน วยจ ดเก บท กภาคส วนของกรมสรรพากร ทาให สามารถคาดการณ หร อร บร คาเต อนล วงหน าถ งผลกระทบทางด านภาษ ท จะเก ดข นในอนาคตเพ อ ใช กาหนดท ศทางและวางแผนการจ ดเก บภาษ อากรท วประเทศในท กระด บ ๔ เสร มสร างม ลค าของ GDP ในประเทศให เต บโตข นเป น ๒ เท าของ GDP ใน ป จจ บ นและใกล เค ยงความเป นจร งมากท ส ด โดยการน าผ ประกอบการท อย นอกระบบให เข ามาอย ในระบบและทาให ผ ประกอบการท อย ในระบบปฏ บ ต ให ถ กต องย งข น ส งผลกระทบต อการจ ดเก บภาษ ให บรรล ตามเป าหมายท กรมฯ ได วางไว ๓ ทาการ Matching, Cross check & Supply Chain Logistics เพ อ RBA และบ ญช รายต วผ เส ยภาษ ภายใน กลางป ๒๕๕๗ ภายใน กลางป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๖ เป าหมายต องช ดเจน และมองไปท ศเด ยวก น NO ความต องการ Phase ๒ กาหนดร ปแบบข อม ลของผ เส ยภาษ ท กรมสรรพากรต องการให ถ กต อง ท สาค ญ เท าท จาเป น โดยให ผ เส ยภาษ น าส งโดยระบบ อ เล คทรอน คส ภายใต เง อนไขท ไม เป นการสร างภาระเก นกว าเหต ให ก บผ เส ยภาษ เพ อน าเข าส ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร เพ อดาเน นการทา Matching & Supply Chain รวมถ งการเตร ยม เง อนไขให ระบบทางานแทนคนให มากท ส ด ลดการใช ด ลพ น จของคนให น อย ท ส ด ให ระบบสารสนเทศเป นผ บร หารจ ดการให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดอ นจะ เป นเคร องม อท สาค ญในการบร หารการจ ดเก บภาษ อากรแนวใหม และเตร ยม แผนด กกรองข อม ลท เป นขยะ รวบรวมมาทาการว เคราะห หาสาเหต ของป ญหา เพ อน ามาส แนวทางการแก ไข และใช ประโยชน จากขยะด งกล าว ๑ ต องดาเน นการให ความช วยเหล อ แนะน าผ ประกอบการให เตร ยมความพร อม ในการน าข อม ลเข าส การบ นท กบ ญช โดยโปรแกรมบ ญช สาเร จร ปเพ อให สามารถออกรายงานท กรมสรรพากรกาหนด ผ าน Software House หร อ ผ ประกอบการท ม Software เป นของตนเอง และสาน กงานบ ญช ฯลฯ ป ๒๕๕๖ Input Data ของ กรมสรรพากร ป ๒๕๕๖ บร หารการจ ดเก บภาษ อากรด วยระบบสารสนเทศ ข อม ล ภายใน ผ ประกอบการ : อย ในระบบภาษ ม ลค าเพ ม ขายส นค า / ให บร การ : อย นอกระบบภาษ ม ลค าเพ ม ผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช ตามมาตรา ๓ ส ตต เร มต น : เพ อประโยชน แห งการจ ดเก บภาษ อากร เป าหมาย : สอบทานความถ กต อง/ท ปร กษาภาษ ส าน กงานบ ญช ต วแทน และส าน กงานบ ญช เร มต น : เพ อประโยชน แห งการจ ดเก บภาษ อากร เป าหมาย : ท ปร กษาภาษ /ต วแทนผ เส ยภาษ กรมสรรพากร : ส าน กต างๆ / สรรพากรภาค / สรรพากรพ นท / เจ าหน าท ข อม ล ภายนอก ข อม ลภายใน มาตรา 3 เอกาทศ ภาษ เง นได ห ก ณ ท จ าย ภาษ ม ลค าเพ ม เร มน บ ๑ TIN ๑๓ หล ก ภาษ เง นได ภาษ ธ รก จเฉพาะ อากรแสตมป กระทรวงพาณ ชย Supply Chain Management กระทรวงแรงงาน ภาษ เง นได ห ก ณ ท จ าย ภาษ เง นได ข อม ลภายใน มาตรา 3 เอกาทศ TIN ๑๓ หล ก ภาษ ธ รก จเฉพาะ ภาษ ม ลค าเพ ม เร มน บ ๑ อากรแสตมป ภาษ เง นได ห ก ณ ท จ าย ภาษ เง นได ข อม ลภายใน มาตรา 3 เอกาทศ TIN ๑๓ หล ก ภาษ ธ รก จเฉพาะ ภาษ ม ลค าเพ ม เร มน บ ๑ อากรแสตมป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks