ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย - PDF

Description
ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย ความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ เน องจากป จจ บ นโลกเราได กล าวส ย คแห งสารสนเทศ ผ บร หารองค กรเร มตระหน กและให ความส าค ญ ก บการ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาปร บใช ในองค กรมากข

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย ความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ เน องจากป จจ บ นโลกเราได กล าวส ย คแห งสารสนเทศ ผ บร หารองค กรเร มตระหน กและให ความส าค ญ ก บการ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาปร บใช ในองค กรมากข น ไม ว าจะเป นในเร องของสารสนเทศทางการตลาด สารสนเทศ ทางการบ ญช และสารสนเทศทางการบร หารงานบ คลากร เป นต น ท งน เพ อเป นแนวทางในการต ดส นใจ หร อ สน บสน นการปฏ บ ต งานขององค กร ท ามกลางสภาวการณ ทางเศรษฐก จและส งคม ท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว การด าเน นการใด ๆ ขององค กร จะต องม การว เคราะห และประเม นสถานการณ ต างๆ อย างใกล ช ด เพ อให องค กรสามารถปร บต วให ท นต อความ เปล ยนแปลงต างๆ ท เก ดข น ความเปล ยนแปลงด งกล าว อาจเป นส งท อย ใกล ๆ ต วเรา ซ งแบ งได เป น 2 ป จจ ยหล กๆ ได แก ป จจ ยภายนอก ไม ว าจะเป นการเปล ยนแปลงทางด านเศรษฐก จ ด านการเม อง ด านเทคโนโลย ด านส งคมและว ฒนธรรม ล วน แล วแต ม ผลต อองค กรเป นอย างมาก เช น การขยายต วของช มชน การเปล ยนแปลงนโยบายบร หารประเทศของร ฐบาล การปร บเปล ยนนโยบายทางเศรษฐก จ ตลอดจนการเพ มข นของจ านวนประชากร รวมถ งการเข ามาของว ฒนธรรม ต างชาต ส งผลให คนในส งคมหร อในองค กรต างๆ ต องปร บต วตามความเปล ยนแปลงน นๆ ท เก ดข น โดยเฉพาะใน องค กรธ รก จ ด งน น หากองค กรใดม ระบบสารสนเทศท ถ กต อง แม นย าครบถ วนและท นต อเหต การณ ก จะสามารถ ต ดส นใจได รวดเร วและถ กต องกว า ป จจ ยภายใน นอกจากจะม ป จจ ยต างๆ จากภายนอกองค กร ท เข ามาม อ ทธ พลต อองค กรแล ว ย งม ป จจ ยอ นๆ ภายในองค กร ท เราต องค าน งถ งด วย เช น ป จจ ยด านบ คลากร (Human Resources) ป จจ ยด านสารสนเทศ (Information Technology) ป จจ ยด านการบร หารจ ดการ (Management) ป จจ ยด านบ ญช และการเง น (Financial/Accounting) ป จจ ยด านการตลาด (Marketing/Sales) และป จจ ยด านการว จ ยและพ ฒนา (Research & Development) เป นต น ซ งล วนแต ม ความส าค ญต อการพ ฒนาระบบสารสนเทศขององค กร เพ อน ามาปร บปร งการท างาน โดยเฉพาะในเร อง ของการจ ดการทร พยากรบ คคล ซ งองค กรต องยอมร บว า การท จะด าเน นงานต างๆ ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพน น จ าเป นต องพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพเส ยก อน ด งน น ระบบสารสนเทศในการบร หารงานด านบ คลากร จ งเป นส งท ผ บร หารไม ควรจะละเลย และต องพยายามส งเสร มให ม ข นในองค กรของตน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารทร พยากรบ คคล ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารทร พยากรบ คคลโดยท วไป เป นกระบวนการท รวบรวม จ ดเก บ บ าร งร กษา และน ามาปร บแก ไขอย างเป นระบบ เพ อให ระบบสารสนเทศม ความถ กต องสมบ รณ สามารถน าข อม ลไปใช งานด าน ต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ แต จากการท การบร หารงานด านทร พยากรบ คคล ม การพ ฒนาและปร บต วให ท นสถานการณ ของโลกท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว ภารก จใหม ท น กบร หารด านทร พยากรบ คคล ควรให ความสนใจย งข น เช น การว จ ยและ พ ฒนาทางด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล เป นการหาแนวทางเพ อเพ มผลผล ตให ก บองค กร ซ งก ถ อว าม ความส าค ญ มากต อการพ ฒนาองค กร อย างไรก ตาม เพ อให สารสนเทศทางด านทร พยากรบ คคล สามารถน าไปใช งานจร งได อย าง ม ประส ทธ ภาพ เราจ งควรค าน งถ งองค ประกอบทางด านบ คลากร (Human Resources), ด านสารสนเทศ (Information Technology) และ ด านการบร หาร (Management) มาประกอบก น แล วสร างเป น ระบบสารสนเทศ ทร พยากรบ คคล (Human Resources Information System : HRIS) ข อม ลบ คลากรเป นส งจ าเป น และม ความส าค ญต อการบร หารงานในองค กร ด งน น ในแต ละองค กรจ งห นมา ให ความส าค ญก บข อม ลสารสนเทศทางด านทร พยากรบ คคลมากข น เพ อน าไปใช ประโยชน ในด านการบร หาร การวาง แผนก าล งคน การพ ฒนาและฝ กอบรม ฯลฯ องค กรจ งหาทางเพ อปร บปร งระบบการจ ดการแบบใหม เข ามาใช แทน ระบบเด ม ซ งเต มไปด วยแฟ มข อม ล กระดาษ เอกสารต างๆ มากมาย อ กท งย งเปล องพ นท ในการจ ดเก บอ กด วย ด งน น เราจ งควรศ กษาและท าความเข าใจระบบงานก อนปฏ บ ต งานจร ง เพราะระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการทร พยากร มน ษย นอกจากม ประโยชน มากในการบร หารงานแล ว ย งม โทษมห นต หากม ผ แอบน าสารสนเทศไปใช ใน ทางไม ถ กต อง ซ งจะท าให เก ดความเส ยหายตามมา ด งน น จ งจ าเป นต องสร างระบบสารสนเทศเพ อการพ ฒนาทร พยากร บ คคลข น เพ อผล ตฐานข อม ลไว คอยสน บสน นแก องค กร และส งท จ าเป นอย างย งค อ การพ ฒนาค ณภาพ ของบ คลากร ในองค กร - 3 - โปรแกรมส าเร จร ปด านการบร หารข อม ลบ คลากร ซอฟต แวร บร หารงานบ คคลท ม อย ในบ านเราน น ม ท งท สร างข นเองภายในประเทศโดยบร ษ ทคนไทย เช น PisWin, HRII, HR Enterprise เป นต น และบางโปรแกรมได ม การน าเข ามาจากต างประเทศ เช น PeopleSoft, Oracle, SAP เป นต น ท งน โปรแกรมท สร างข นเองโดยคนไทยน น จะม ข อด ตรงท เป นระบบท ตรงก บความต องการ มากกว า เพราะได ม การพ ฒนาข นภายใต เง อนไขและสภาพแวดล อม (Condition & Environment) ในประเทศ ท ไม เหม อนก บประเทศอ น เช น ในเร องของภาษ, การให สว สด การ, ข อก าหนดทางกฎหมาย เป นต น ส วนโปรแกรมท น าเข า จากต างประเทศ จะเป นโปรแกรมท พ ฒนาข นเพ อให สอดคล องก บความต องการท วไปของโลก ซ งถ าม การน ามาใช จะต องน ามาปร บปร ง (Modification) ในบางโมด ล (Module) หร อในบางโมด ลอาจจะใช ไม ได เลย ท าให ต องหาโมด ล ด งกล าวจากโปรแกรมท พ ฒนาข นภายในประเทศ มาประย กต ใช รวมอย ด วย องค ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบร หารงานบ คคล 1. ระบบงานวางแผนก าล งคน (Man Power Planning) แสดงให เห นถ งความเคล อนไหวของอ ตราก าล ง, อ ตราการเข า - ออกของบ คลากร 2. ระบบงานทะเบ ยนประว ต (Central Database) ช วยในการเก บข อม ลด านประว ต ส วนต วของบ คลากร ประว ต การท างาน ฯลฯ ซ งระบบอ นๆ สามารถด งข อม ลไปใช ร วมก นได 3. ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) ระบบจะด งเวลาจากเคร องร ดบ ตร มาเปร ยบเท ยบก บ ตารางเวลาท างานปกต ของพน กงาน แล วรายงานความผ ดพลาดท เก ดข นออกมา เช น การขาดงาน, การมาสาย, การ ลา, หร อการท างานล วงเวลา เป นต น 4. ระบบงานด านการค านวณเง นเด อน (Payroll) ช วยในการบร หารเง นเด อน ค าตอบแทน และภาษ โดยท ระบบจะท าการค านวณอ ตโนม ต 5. ระบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Evaluation) ช วยในการก าหนดมาตรฐานในการ ประเม นผล ช วยในการบ นท ก ค านวณผลล พธ และสร ปการประเม นผลของบ คลากร ในเร องการข นเง นเด อนและการ เล อนข นต าแหน ง 6. ระบบงานพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากร (Training and Development) เป นระบบท ช วยในการวาง แผนการพ ฒนาบ คลากร 7. ระบบงานสว สด การต างๆ (Welfare) ช วยในการเก บบ นท กและบร หารงานข อม ล เก ยวก บการจ ด สว สด การต างๆ เช น ค าร กษาพยาบาล, เง นก, การเบ กว สด อ ปกรณ ต างๆ เป นต น ระบบการสรรหาบ คลากร (Recruitment) เป นระบบท บ นท กข อม ลการสม ครงาน สามารถสร าง แบบฟอร มการทดสอบ, แบบฟอร มส าหร บการส มภาษณ งานได และเม อพน กงานผ านการค ดเล อกแล ว ก สามารถโอน ข อม ลเข าส ระบบรวมได โดยอ ตโนม ต โปรแกรมส าเร จร ปด านการบร หารทร พยากรบ คคล การบร หารทร พยากรบ คคล ได เร มเข ามาม บทบาทมากข นในองค กร เพราะตระหน กถ งความจ าเป นในการ ค ดเล อกและการร กษาบ คลากรขององค กร ท ม ความส าค ญอย างมากต อองค กร เพ อความได เปร ยบในเช งแข งข นก บ ค แข งในธ รก จเด ยวก น องค กรแต ละแห งได พยายามท จะสร างระบบ HRIS ของตนเองข น โดยม งเพ อรองร บการท างานประจ าของ องค กร และเป นระบบท ไม ย งยากซ บซ อนมากน ก แต การพ ฒนาเองด งกล าว ท าให ขาดมาตรฐานในการพ ฒนา ซ งจะ ก อให เก ดป ญหาในระยะยาว โดยเฉพาะเม อบ คลากรท เป นผ พ ฒนาระบบ พ นสภาพออกไปจากการเป นพน กงานของ องค กร ซ งบางคร ง องค กรจ าเป นต องท งระบบเด ม เพ อท าการพ ฒนาใหม ด งน นอ กทางเล อกหน งขององค กรก ค อ การ หาโปรแกรมส าเร จร ปจากภายนอก อย างไรก ตาม เม อพ จารณาถ งโปรแกรมส าเร จร ปโดยท วไป เปร ยบเท ยบก บแนวค ดของระบบ HRIS ท ด จะ พบว า ส วนใหญ แล วย งเป นระบบท ย งไม สมบ รณ ม เพ ยงบางโปรแกรมเท าน นท ม ระบบครบถ วน ซ งแน นอนว า ย อมม ราคาแพง โปรแกรมส าเร จร ปโดยท วไป ม กจะเน นระบบงานด านทะเบ ยนประว ต ของบ คลากรโดยรวม ระบบการ ตรวจสอบเวลาท างาน และระบบการค านวณเง นเด อนเท าน น ซ งเป นระบบท องค กรโดยท วไปจ าเป นต องใช แต ระบบ ในด านงานพ ฒนาบ คลากร, ด านการจ ดสว สด การ, ด านการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ฯลฯ ย งม รายละเอ ยดไม มาก น ก โดยเฉพาะระบบท ม ราคาถ กๆ ผ บร หารจ งขาดความช ดเจนของข อม ลท เพ ยงพอ ในการท จะน าไปสร ปว เคราะห เพ อน ามาใช เป นข อม ลประกอบ ในการวางแผนเพ อการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลในองค กรได อย างแท จร ง ป จจ ยท ควรพ จารณาในการเล อกโปรแกรมส าเร จร ป ความสามารถในการรองร บงานประจ าของ HR โปรแกรมส าเร จร ป ท น ามาใช เพ อการบร หารทร พยากรมน ษย น น โดยท วไปแล ว จะม ระบบท สน บสน นงาน ประจ าของ HR อย แล ว ซ งจะแยกเป นแต ละโมด ล ให องค กรสามารถเล อกได ตามความจ าเป นขององค กร แต ส งท พ ง พ จารณาก ค อ ความสามารถท างานประสานก นระหว างแต ละโมด ล และสามารถลดเวลาของการท างานแบบเด มได ระบบสน บสน นการต ดส นใจของผ บร หาร โปรแกรมส าเร จร ปโดยท วไป ท ม ราคาถ ก จะไม ม ส วนท สน บสน นการต ดส นใจของผ บร หาร (Executive Information System) ด งน น การท ผ บร หารต องการด ข อม ลเก ยวก บ อ ตราก าล งคน, อ ตราการ Turn Over, ค าใช จ าย - 5 - ด านบ คลากร, แผนการพ ฒนาบ คลากร, การก าหนด Career Path ฯลฯ แล วระบบสามารถแสดงผลออกมาได ในท นท อาจจะอย ในร ปแบบของรายงาน หร อกราฟ ก จะท าให เก ดความสะดวกมากย งข น นอกจากน การท ม ระบบ Work Flow ก ย งท าให กระบวนการส อสารภายในองค กร ม ความสะดวกมากย งข น ด านเทคน คและการบร การ โปรแกรมส าเร จร ปท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks