บร ษ ท คล สเตอร ค ท จำก ด - PDF

Description
หล กส ตร Web Application Development with PHP & MySQL รำยละเอ ยดหล กส ตร : หล กส ตรน เป นการพ ฒนาโปรแกรมประย กต บนเว บ (Web Application) โดยใช ภาษา PHP ร วมก บระบบ ฐานข อม ล MySQL ในเน อหาจะกล าวถ งความร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตร Web Application Development with PHP & MySQL รำยละเอ ยดหล กส ตร : หล กส ตรน เป นการพ ฒนาโปรแกรมประย กต บนเว บ (Web Application) โดยใช ภาษา PHP ร วมก บระบบ ฐานข อม ล MySQL ในเน อหาจะกล าวถ งความร พ นฐานเร องอ นเทอร เน ต (Internet) ระบบไคลเอนท /เซ ร ฟเวอร (Client/Server) การเข ยนโปรแกรมด วยภาษา PHP การใช งานฟ งก ช นพ นฐานท จำาเป นต างๆ การใช งานภาษา HTML ท สำาค ญ การสร างเว บฟอร ม หล กการร บส งข อม ลจากเว บฟอร มไปย งเซ ร ฟเวอร ระบบไฟล การจ ดการก บระบบฐาน ข อม ล MySQL การใช งานคำาส งภาษา Structure Query Language (SQL) ท งท เป นส วนมาตรฐานและส วนเฉพาะ ของ MySQL การประย กต ใช งาน ในล กษณะต างๆ การส งอ เมล และการใช งาน Database wrapper เพ อไม ย ดต ดก บ ระบบฐานข อม ล สามารถนำาโค ดเปล ยนไปใช งานก บระบบฐานข อม ลย ห ออ นได โดยง าย หล กการออกแบบท ด หล กการ จ ดการก บร ปภาพ ตลอดจนเทคน คในการประย กต ใช งานจร ง หล กส ตรน เหมำะสำหร บ : น กศ กษา พน กงานบร ษ ท และบ คคลท วไป ท ต องการก าวไปส น กพ ฒนา Web Application\ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อม งหมายให ผ เข าอบรมม ความเข าในหล กการของเว บเซ ร ฟเวอร 2. เพ อให ผ เข าอบรมเข าใจว ธ การเข ยนโปรแกรม 3. เพ อให ผ เข าอบรมเข าใจการทำางานของ Compiler และ Interpreter แบบง าย ๆ 4. เพ อให ผ เข าอบรมเข าใจและสามารถเข ยนโปรแกรมด วยภาษา PHP ได 5. เพ อให ผ เข าอบรมเข าใจหล กการทำางานของซอฟต แวร ระบบจ ดการฐานข อม ลในข นต น 6. เพ อให ผ เข าอบรมเข าใจการใช งานภาษา SQL ในส วนท สำาค ญพ นฐาน เพ ยงพอต อการใช งานเบ องต น และ สามารถนำาความร ไปประย กต ใช งานได 7. เพ อให ผ เข าอบรมนำาระบบข นเซ ร ฟเวอร ได จร ง ควำมร พ นฐำน : ผ เข าอบรมต องม ท กษะพ นฐานทางคอมพ วเตอร ซอฟต แวร ท ใช 1. Ubuntu Linux 2. Bluefish editor ส งท ผ เข ำอบรมจะได รบ : 1. เอกสารประกอบการฝ กอบรม 2. ประกาศน ยบ ตรร บรองผ านการฝ กอบรม 3. บ ญช ผ ใช สำาหร บเข าส ระบบถามตอบของ CTC เน อหำหล กส ตร : คร งท 1 แนะนำาให ร จ กก บหล กการทำางานของอ นเทอร เน ต (Internet) และเว บไซต (Web Site) เข าใจหล กการทำางานแบบไคลเอนต /เซ ร ฟเวอร (Client/Server) แนะนำาภาษา PHP และการทำางานของเว บเซ ร ฟเวอร (Web Server) และ PHP interpreter แนะนำาการต ดต งโปรแกรมต าง ๆ เพ อเข ยน PHP ท งบนระบบปฏ บ ต การ Linux และ Windows การพ ฒนาโปรแกรมแบบง าย ๆ ด วย PHP คร งท 2 ร จ กก บ ต วแปรแบบต าง ๆ และการดำาเน นการทางคณ ตศาสตร การทำางานก บเว บฟอร ม (Web Form) เบ องต น เพ อร บข อม ลจากผ ใช งาน การเปร ยบเท ยบเง อนไขด วยคำาส ง if, elseในภาษา PHP ฟ งก ช นในการส มค าต วเลข ปฏ บ ต การ : เข ยนโปรแกรมสร าง เกมส ทายต วเลข คร งท 3 ร จ กก บ HTML Form ต างๆ เพ มเต ม เข าใจกระบวนการทำางานของระบบอ เมล ( ) บนอ นเตอร เน ต แนะนำาว ธ การต ดต งเมล เซ ร ฟเวอร (Mail Server) บนระบบปฏ บ ต การว นโดว ส (Windows) การส งอ เมล บนระบบปฏ บ ต การล น กซ (Linux) การปร บแต งค าท เก ยวก บอ เมล ในไฟล php.ini เร ยนร การเข ยนโปรแกรมเพ อส งอ เมล แบบฝ กห ด: พ ฒนา Web Mail แบบง าย ๆ ร จ กก บต วแปรอะเรย (Array) เร ยนร ฟ งก ช นสำาค ญท เก ยวข องก บอะเรย แบบฝ กห ด : เข ยนโปรแกรมแยกว นเด อนป ด วยอะเรย ฟ งก ช น ร จ กก บค าคงท ใน PHP เข าใจเร องการวนรอบ (Loop) ในการเข ยนโปรแกรม แบบฝ กห ด : เข ยนโปรแกรมวนรอบแสดงช อเด อนในรอบป การบ าน : สร าง Web Form ร บค า ว น เด อน ป ด วย Loop คร งท 4 การเข ยนโปรแกรมเพ อ Upload ไฟล ต างๆ เข าใจการส งอ เมลแบบแนบไฟล แบบฝ กห ด : โปรแกรมส งอ เมล แบบแนบไฟล ร ปภาพ เร ยนร เร องไฟล (File) การจ ดเก บข อม ลลงเท กซ ไฟล (Text File) แบบฝ กห ด : เข ยนโปรแกรมจ ดเก บอ เมล ในร ปแบบ Comma Separate Value (CSV) แบบฝ กห ด : เข ยนโปรแกรมจ ดเก บช อไฟล ร ปภาพ เพ อเตร ยมทำาอ ลบ มร ปแบบง าย ๆ ร จ กก บการตารางด วย HTML การบ าน : สร างอ ลบ มร ปภาพแบบง าย ๆ เก บช อไฟล ก บ comment ในร ปแบบ CSV คร งท 5 การสร างร ปภาพด วยคำาส ง PHP แบบฝ กห ด : สร างร ปภาพสำาหร บ Verify หร อสร างร ปภาพต วน บจำานวน (Counter) เข าใจหล กการของ Session แบบฝ กห ด : น บจำานวนผ เข าชมให แม นยำาด วย Session เปร ยบเท ยบการใช งานต วแปรแบบ Session ก บการใช Hidden ฟ ลด ใน HTML Form การสร างฟ งก ช นใน PHP แบบฝ กห ด : สร างฟ งก ช น สำาหร บสร างร ปภาพเพ อแสดงต วเลขย นย น เร ยนร การใช งาน Include File ฟ งก ช นในงานปฏ ท น(Calendar Function) คร งท 6 เร ยนร เร องระบบฐานข อม ล (Database System) การใช งานMySQL เบ องต น ฝ กใช งานคำาส ง SQL เพ อจ ดการก บข อม ลในฐานข อม ล DML (Create, Drop, Alter) DDL (Insert, Update, Delete, Select) การใช งาน Where การเปร ยบเท ยบ ( , =, , =,=, ) แบบฝ กห ด : สร างโปรแกรมเพ อบ นท กข อม ลลงฐานข อม ลแบบง าย ๆ คร งท 7 การใช งานฟ งก ช น SQL เช งคำานวณ เช นการหาค ามากท ส ด การรวมยอดเง น เป นต น เร ยนร การเช อมตารางข อม ล (Join) และเทคน คการใช งานคำาส ง SQL เพ มเต ม เช น Sub Query และการใช งาน View เป นต น การต ดต งและใช งานโปรแกรม phpmyadmin การสำารองข อม ลและการนำาเข า (Import) ข อม ลของ MySQL เทคน คในการสำารองข อม ลในฐานข อม ล เร ยนร เทคน คและหล กการออกแบบฐานข อม ล เข าใจเร องการใช งานต วแปรระบบและแนวทางการประย กต ใช ด านการร กษาความปลอดภ ยและด านการตลาด การใช งานสตร งฟ งก ช น (String Function) แบบฝ กห ด : พ ฒนาระบบสมาช กCreate Member System (Registration and Display Process) เร ยนร การสร างเฟรม(HTML Frame) แบบฝ กห ด : สร างระบบ Loginให ก บระบบสมาช ก การใช งาน Session จ ดการก บระบบ Login เพ อความปลอดภ ย คร งท 8 การจ ดการก บรห สผ านของระบบสมาช ก ด วยการเข ารห สเพ อความปลอดภ ยและความเป นส วนต ว หล กการเข ารห สข อม ล HTML Form สำาหร บช องร บรห สผ าน ร จ กก บโปรโตคอล HTTPS แบบฝ กห ด : พ ฒนาระบบสมาช กให สมบ รณ คร งท 9-10 พ ฒนาระบบกระดานถามตอบ เช อมก บระบบสมาช กบ งค บให ต องล อกอ นก อน Post เพ อสอดคล องก บ พ.ร.บ.การกระทำาผ ดทางคอมพ วเตอร สามารถ Post ไฟล ร ปภาพได พ ฒนาระบบกระดานถามตอบ (ต อ) สามารถปร บขนาดร ปภาพได อ ตโนม ต แสดงจำานวนผ อ าน ผ ตอบกระท ได เร ยนร การใช งานในการทำางานก บ Web Server จร ง ทบทวนหล กการ Client/Server ฝ กใช งานโปรแกรมร บส งไฟล (File Transfer) เข าใจเร องความปลอดภ ยในการจ ดการก บเซ ร ฟเวอร จร ง สำรองท น งได ท : ClusterKit Training Center (CTC) โทรศ พท แฟกซ เว บไซต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks