บ ญช ราคามาตรฐานส งก อสร าง - PDF

Description
บ ญช ราคามาตรฐานส งก อสร าง ส าน กมาตรฐานงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ม นาคม 2557 ค าน า บ ญช ราคามาตรฐานส งก อสร างจ ดท าข นเพ อให ส าน กงบประมาณ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ ใช ในการจ ดท างบประมาณรายจ

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 17 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ ญช ราคามาตรฐานส งก อสร าง ส าน กมาตรฐานงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ม นาคม 2557 ค าน า บ ญช ราคามาตรฐานส งก อสร างจ ดท าข นเพ อให ส าน กงบประมาณ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ ใช ในการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป ให ม ความ เหมาะสม และเป นมาตรฐานเด ยวก น ส าน กมาตรฐานงบประมาณหว งว า เอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ส าน กงบประมาณ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ โดยสามารถ Download เอกสารได จาก ส าน กมาตรฐานงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ม นาคม 2557 สารบ ญ หน า 1. บ านพ กข าราชการ 1 2. อาคารช ดพ กอาศ ย 4 3. อาคารเร ยน 8 4. อาคารท ท าการ อาคารและส งก อสร างอ น สะพาน คสล ท ออ โมงค คสล. (Box Culvert) ผ วจราจร งานถนน (ผ วทาง และพ นทาง) งานท อกลม คสล. 29 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) 1 บ ำนพ กข ำรำชกำร - ท กรายการด รายละเอ ยด 1.1 กรมโยธำธ กำรและผ งเม อง ในภาคผนวกหน า จวนผ ว าราชการจ งหว ด แบบ สถ ,781,500 ผ-1 ถ ง ผ-4 เน อท 806 ตารางเมตร - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม บ านพ กข าราชการ ระด บ 10 หร อ - ค าขนส ง อธ บด ผ พ พากษา เน อท 155 ตารางเมตร - ค า Factor F - ตอกเสาเข ม 1,630,200 - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) - ไม ตอกเสาเข ม 1,602,700 - ระบบโสตท ศน บ านพ กข าราชการ ระด บ 9 - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด แบบ ม เน อท ตารางเมตร และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น (รวมเน อท โรงรถนอกอาคาร ตารางเมตร) - ตอกเสาเข ม 892,100 - ไม ตอกเสาเข ม 867, บ านพ กข าราชการ ระด บ 7-8 แบบ สถ เน อท 116 ตารางเมตร - ตอกเสาเข ม 762,500 - ไม ตอกเสาเข ม 740, บ านพ กข าราชการ ระด บ 5-6 แบบ สถ เน อท ตารางเมตร - ตอกเสาเข ม 584,100 - ไม ตอกเสาเข ม 569,200 1 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) บ านพ กข าราชการ ระด บ ท กรายการเป นราคาท ไม รวม แบบ สถ เน อท ตารางเมตร - ค าขนส ง - ตอกเสาเข ม 450,000 - ค า Factor F - ไม ตอกเสาเข ม 441,400 - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) บ านพ กข าราชการ ระด บ ระบบโสตท ศน (แฝด 2 ครอบคร ว) - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด แบบ สถ เน อท ตารางเมตร และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น - ตอกเสาเข ม 760,400 - ไม ตอกเสาเข ม 730, บ านพ กคนงาน 6 หน วย เน อท 234 ตารางเมตร - ตอกเสาเข ม (ราคาต อหน วย) 209,400 หมายเหต : ในกรณ ท ว ๆ ไปให ใช แบบมาตรฐานของกรมโยธาธ การและผ งเม อง ส วนราชการใดม ความจาเป นและประสงค จะใช แบบแปลนก อสร างตลอดจนแบบร ปรายการซ งส วนราชการน น ๆ กาหนดข นใหม และขออน ม ต จาก สาน กงบประมาณแล วให ม พ นท ใช สอยและล กษณะโครงสร างใกล เค ยงก บแบบของกรมโยธาธ การและผ งเม อง และม ราคาไม เก นมาตรฐานท กาหนด สาหร บข าราชการประเภทอ น เช น ข าราชการต ลาการ ข าราชการอ ยการ ฯลฯ ซ งม ตาแหน งและอ ตราเง นเด อนโดยเฉพาะ ให ใช ว ธ เปร ยบเท ยบอ ตราเง นเด อนก บข าราชการพลเร อนสาม ญ 2 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) 1.2 ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน - ท กรายการด รายละเอ ยด บ านพ กคร โสด 2 ช น 5 ห องนอน แบบ 205/26 ในภาคผนวกหน า เน อท ตารางเมตร 506,000 ผ-5 ถ ง ผ บ านพ กคร แบบ 203/27 - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม เน อท ตารางเมตร 549,000 - ค าขนส ง บ านพ กคร แบบ ค า Factor F เน อท 86 ตารางเมตร 698,000 - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) บ านพ กคร แบบ สปช.301/26 - ระบบโสตท ศน เน อท 77 ตารางเมตร 294,000 - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด บ านพ กคร แบบ สปช.303/28 (6 หน วย) และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น เน อท 507 ตารางเมตร 3,123, บ านพ กน กเร ยน (4 ห อง แบบกรมอาช วศ กษา) เน อท 204 ตารางเมตร 804, บ านพ กภารโรง/32 เน อท 52 ตารางเมตร 267, กระทรวงสำธำรณส ข บ านพ กข าราชการ ระด บ 5-6 (แบบเลขท 5337/32 + ข.52/ก.พ./34) - ตอกเสาเข ม (คอร.) 876,400 - ไม ตอกเสาเข ม 807, บ านพ กข าราชการ ระด บ 7-8 (แบบเลขท 5338/32 + ข.52/ก.พ./34) - ตอกเสาเข ม (คอร.) 894,900 - ไม ตอกเสาเข ม 814,000 3 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) 2 อำคำรช ดพ กอำศ ย - ท กรายการด รายละเอ ยด 2.1 กรมโยธำธ กำรและผ งเม อง ในภาคผนวกหน า ผ อาคารช ดรวมพ กอาศ ย 18 หน วย (4 ช น) ระด บ ท กรายการเป นราคาท ไม รวม แบบเลขท สถ เน อท 1,944 ตารางเมตร 15,721,600 - ค าขนส ง อาคารช ดรวมพ กอาศ ย 30 หน วย (4 ช น) ระด บ ค า Factor F แบบเลขท เน อท 2,202 ตารางเมตร 17,070,200 - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) - ระบบโสตท ศน - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น หมายเหต : ในกรณ ท ว ๆ ไปให ใช แบบมาตรฐานของกรมโยธาธ การและผ งเม อง ส วนราชการใดม ความจาเป น และประสงค จะใช แบบแปลนก อสร างตลอดจนแบบร ปรายการซ งส วนราชการน น ๆ กาหนดข นใหม และขออน ม ต จากสาน กงบประมาณแล ว ให ม พ นท ใช สอยและล กษณะโครงสร างใกล เค ยงก บแบบของ กรมโยธ การและผ งเม อง และม ราคาไม เก นมาตรฐานท กาหนด 4 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อตำรำงเมตร หมำยเหต ท (บำท) อาคารพ กอาศ ยรวม - ท กรายการด รายละเอ ยด 1. อาคารพ กอาศ ยรวมคนงาน 6,150 ในภาคผนวกหน า ผ-9 2. อาคารพ กอาศ ยรวมข าราชการ ระด บต น 5,520 - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม 3. อาคารพ กอาศ ยรวมข าราชการ ระด บกลาง - ค าขนส ง - ตอกเสาเข ม 6,590 - ค า Factor F - ไม ตอกเสาเข ม 6,380 - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) อาคารหอพ กน ส ต ( อาคาร คสล. 4 ช น ) 7,670 - ระบบโสตท ศน (ตอกเสาเข ม) - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด เน อท 6,004 ตารางเมตร และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น 5 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) 2.2 กระทรวงสำธำรณส ข - ท กรายการด รายละเอ ยด อาคารพ กแพทย 10 ครอบคร ว (อาคาร คสล. 3 ช น) ในภาคผนวกหน า ผ-10 ถ ง ผ-11 พ นท ใช สอย 748 ตารางเมตร แบบเลขท 5462/ ท กรายการเป นราคาท ไม รวม - ตอกเสาเข ม คอร. 7,987,800 - ค าขนส ง - ไม ตอกเสาเข ม 7,907,400 - ค า Factor F อาคารพ กแพทย 10 ครอบคร ว (อาคาร คสล. 3 ช น) - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) พ นท ใช สอย 748 ตารางเมตร(รวมราคาต านแผ นด นไหว) - ระบบโสตท ศน แบบเลขท 5462/ ก.24/ก.พ./45 - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด - ตอกเสาเข ม คอร. 8,557,300 และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น อาคารพ กพยาบาล 20 ห อง (10 ครอบคร ว) เป นอาคาร คสล. 3 ช น พ นท ใช สอย 696 ตารางเมตร - ราคาต านแผ นด นไหว แบบเลขท 3852/ ข. 112/ส.ค./51 ใช สาหร บพ นท ท ม ความเส ยงภ ย - ตอกเสาเข ม คอร. 5,021,100 แผ นด นไหว 22 จ งหว ด ประกอบด วย - ไม ตอกเสาเข ม 4,811,500 กาญจนบ ร เช ยงราย เช ยงใหม อาคารพ กพยาบาล 24 ห อง (12 ครอบคร ว) ตาก น าน พะเยา แพร แม อ องสอน เป นอาคาร คสล. 3 ช น พ นท ใช สอย 696 ตารางเมตร ลาปาง ลาพ น กร งเทพมหานคร แบบเลขท 3852/ /2536 นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ - ตอกเสาเข ม (คอร.) 5,434,100 สม ทรสาคร กระบ ช มพร พ งงา - ไม ตอกเสาเข ม 5,376,500 ภ เก ต ระนอง สงขลา และส ราษฎ ธาน 6 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) อาคารพ กพยาบาล 24 ห อง (12 ครอบคร ว) - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม เป นอาคาร คสล. 3 ช น พ นท ใช สอย 745 ตารางเมตร - ค าขนส ง แบบเลขท ค า Factor F - ตอกเสาเข ม คอร. 6,830,500 - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) - ไม ตอกเสาเข ม 6,771,300 - ระบบโสตท ศน อาคารพ กพยาบาล 24 ห อง (12 ครอบคร ว) - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด เป นอาคาร คสล. 3 ช น พ นท ใช สอย 745 ตารางเมตร และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น แบบเลขท 9555 (ราคาพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ) - ตอกเสาเข ม คอร. 7,172,000 - ไม ตอกเสาเข ม 7,109, อาคารพ กพยาบาล 24 ห อง (12 ครอบคร ว) - ราคาต านแผ นด นไหว เป นอาคาร คสล. 3 ช น พ นท ใช สอย 745 ตารางเมตร ใช สาหร บพ นท ท ม ความเส ยงภ ย แบบเลขท 9555 (รวมราคาต านแผ นด นไหว) แผ นด นไหว 22 จ งหว ด ประกอบด วย - ตอกเสาเข ม คอร. 6,967,100 กาญจนบ ร เช ยงราย เช ยงใหม - ไม ตอกเสาเข ม 6,905,000 ตาก น าน พะเยา แพร แม อ องสอน ลาปาง ลาพ น กร งเทพมหานคร นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ สม ทรสาคร กระบ ช มพร พ งงา ภ เก ต ระนอง สงขลา และส ราษฎ ธาน 7 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) 3 อำคำรเร ยน - ท กรายการด รายละเอ ยด 3.1 ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน ในภาคผนวกหน า ผ-12 ถ ง ผ อาคาร คสล. 2 ช น ขนาด 8 ห องเร ยน - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม แบบ 108 ล/30 เน อท 669 ตารางเมตร 4,335,500 - ค าขนส ง - ค า Factor F อาคาร คสล. 3 ช น ขนาด 16 ห องเร ยน - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) แบบ 216 ล.ปร บปร ง 2529 เน อท 2,496 ตารางเมตร 10,566,300 - ระบบโสตท ศน - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด อาคาร คสล. 3 ช น ขนาด 16 ห องเร ยน และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น แบบ 216 ปร บปร ง 46 เน อท 2,520 ตารางเมตร 14,186, อาคารเร ยน แบบก งถาวร เน อท 384 ตารางเมตร 1,507, อาคาร คสล. 4 ช น ขนาด 15 ห องเร ยน แบบ สพฐ.1 เน อท 2,016 ตารางเมตร 11,195,400 หมายเหต : รายการลาด บท ไม รวมค าคร ภ ณฑ ประจาห องเร ยน ซ งประกอบด วย (1) กระดานดา 1 ช ด (2) โต ะ-ม าน งคร 1 ช ด (3) โต ะ-ม าน งน กเร ยน 1 ช ด 8 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) อาคาร คสล. 4 ช น ขนาด 18 ห องเร ยน - ท กรายการด รายละเอ ยด เน อท 2,756 ตารางเมตร ในภาคผนวกหน า ผ-14 ถ งผ-15 - แบบ 318 ล./55-ก 16,900,800 - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม - แบบ 318 ล./55-ข (รวมราคาต านแผ นด นไหว) 17,516,700 - ค าขนส ง - ค า Factor F อาคาร คสล. 4 ช น ขนาด 24 ห องเร ยน - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) เน อท 3,596 ตารางเมตร - ระบบโสตท ศน - แบบ 324 ล./55-ก 19,920,900 - ค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนด - แบบ 324 ล./55-ข (รวมราคาต านแผ นด นไหว) 20,601,500 และค าใช จ ายอ น ๆ ท จาเป น - ราคาต านแผ นด นไหว ใช สาหร บพ นท ท ม ความเส ยงภ ย แผ นด นไหว 22 จ งหว ด ประกอบด วย กาญจนบ ร เช ยงราย เช ยงใหม ตาก น าน พะเยา แพร แม อ องสอน ลาปาง ลาพ น กร งเทพมหานคร นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ สม ทรสาคร กระบ ช มพร พ งงา ภ เก ต ระนอง สงขลา และส ราษฎ ธาน 9 ลำด บ ประเภท/รำยกำรส งก อสร ำง รำคำต อหล ง หมำยเหต ท (บำท) อาคารสองช น ขนาด 3 ห องเร ยน - ท กรายการด รายละเอ ยด แบบ สปช. 101 เน อท 324 ตารางเมตร 1,230,200 ในภาคผนวกหน า ผ-16 ถ ง ผ อาคารช นเด ยว ขนาด 3 ห องเร ยน - ท กรายการเป นราคาท ไม รวม แบบ สปช. 102 เน อท 175 ตารางเมตร 859,700 - ค าขนส ง - ค า Factor F อาคารช นเด ยว ขนาด 3 ห องเร ยน - คร ภ ณฑ ส งซ อ (จ ดซ อ) แบบ สปช. 103 เน อท 17
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks