ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง: เอกสารลาด บท / 2557 กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 1 ว ธ น าเข าข อสอบ 1. การเพ มข อสอบแบบท ละข อ เป นว ธ การพ มพ ข อสอบผ านหน าจอโปรแกรม โดยค ณคร สามารถทาการระบ ใน เร องของต วช ว ด สาระ และมาตรฐานได ตามท ค ณคร ต องการ ต วอย าง ด งภาพประกอบ ข นตอนท 1 ระด บความยาก และ ค าอานาจจาแนก : ในกรณ ค ณคร คานวณค าความยากง ายมาแล ว ค ณคร สามารถพ มพ ค าลงในช องว าง ได เลย ล กษณะข อสอบ : ค ณคร สามารถเล อกได มากกว า 1 ข อ ประเภทข อสอบ 1. ข อเด ยว ค อ หน งคาถามส ต วเล อก บทความ หร อ เน อเร องน นด วย 2. ช ดหลายข อ ค อ ข อสอบประเภทสถานการณ บทความ เน อเร อง ท ม จานวนข อย อยประกอบอย ใน 2 ข นตอนท 2 ค ณคร ระบ รายละเอ ยดข อสอบ โดยการพ มพ คาถาม และ ต วเล อกพร อมคาอธ บายเฉลย ด งภาพ ส ม 1. ส มต วเล อก โปรแกรมจะทาการส มต วเล อกให ท กคร งเม อข อสอบข อน นถ กบ นท กจ ดเก บ 2. ไม ส มเล อก จะเล อกใช ในกรณ ข อสอบข อน น ม ต วเล อกประเภท ถ กท กข อ หร อ ต วเล อกข อ 1 และ ข อ 2 ถ ก จานวนต วเล อก : สามารถทาการเปล ยนแปลงได โดยท กคร งท เปล ยนให ค ณคร กด ท กคร งเพ อย นย น จ ดกลมข างหล งคาถาม ต วเล อก และคาอธ บายเฉลย : เป นจ ดสาหร บข อสอบท ต องใส ในเร องของร ปภาพ ข นตอนท 3 (ภาพท 1 การใส ร ปภาพให ข อสอบ) 3 (ภาพท 2 การใส ร ปภาพให ข อสอบ) (ภาพท 3 การใส ร ปภาพให ข อสอบ) ข นตอนท 4 เม อจ ดตาแหน งร ปแบบร ปภาพตามท ต องการเสร จเร ยบร อย คล กท ป ม เพ อให ร ปภาพท จะทา การแทรกกล บไปย งช องคาถามเหม อนเด ม ข นตอนท 5 เม อพ มพ ข อสอบเสร จแล ว ให กดท ป มด ต วอย าง เพ อด ต วอย างข อสอบ พร อม ตรวจทานความถ กต อง ก อนทาการ บ นท กข อสอบ 4 2. การน าเข าช ดข อสอบจากWord ค อการนาเข าสอบเป นช ดคร งละหลาย ๆ ข อ โดยม ข อจาก ดว า ค ณคร จะต องจ ดการ ข อสอบให อย ในหมวด กล ม สาระ มาตรฐาน ต วช ว ด รวมถ งสาระการเร ยนร แกนกลางเด ยวก นก อนเพ อเวลาท ค ณคร ต องการนาข อสอบไปใช จะได ไม ต องเส ยเวลาในการแก ไขใหม อ กคร ง ม ข นตอนการเตร ยมข อสอบWord ด งต อไปน 1) ขนาดต วอ กษรใช Angsananew18 2) คาถาม ห ามใช ต วพ มพ หนา 3) ห ามม เส นแบ งกลาง คาอธ บาย คาช แจง ห วกระดาษข อสอบ ส ญล กษณ ตราโรงเร ยน (ในกรณ ท จะนาข อสอบเก า ท เคยทาการสอบไปแล วมานาเข า) 4) ให ม เฉพาะต วข อสอบ ท ม แต คาถาม และต วล อก 4 ต วเล อกเท าน น 5) ข อท เฉลย หร อ ต วเล อกท ถ กให นามาไว ท ข อ ก. ท กข อ เพราะการนาเข าข อสอบเป นช ด ด วยไฟล Word น จะไม ม ให ระบ ต วเล อกเฉลย เหม อนเวลาท นาเข าข อสอบแบบท ละข อ ด งน น การนาเข าด วยไฟล Word โปรแกรมจะบ นท กให ข อ ก. ค อข อท ถ กต อง แต เม อนาเข าคล งแล วโปรแกรมจะสล บต วเล อกให อ ตโนม ต ว ธ การพ มพ ข อสอบ คาถาม : ให พ มพ เลขข อจ ด เคาะวรรค 1 คร ง แล วพ มพ คาถาม ต วเล อก : ทาเช นเด ยวก น พ มพ ก จ ด เคาะวรรค 1 คร ง แล วพ มพ ต วเล อก ต วเล อกท ถ กต องวางไว ท ข อ ก. เสมอ ต วอย างข อสอบท พ มพ 1. ประเทศในไทยม ก จ งหว ด ก. 77 จ งหว ด ข. 76 จ งหว ด ค. 75 จ งหว ด ง. 74 จ งหว ด ว ธ การน าเข าน าเข าข อสอบส คล งด วยไฟล Word ข นตอนท 1 เตร ยมข อสอบท เป นไฟล Word ท จะทาการนาเข า 5 ข นตอนท 2 ระบ เง อนไขของข อสอบ ด งภาพ หมายเหต : การระบ เง อนไขของข อสอบในการเพ มแบบข อสอบเป นช ด ใช ว ธ เด ยวก บการระบ ในการเพ ม แบบท ละข อท ก ประการ ข นตอนท 3 การตรวจเช คข อสอบก อนทาการ บ นท ก ได ค อ เล อกเม อข อสอบท นาเข า ไม ได ระบ ให เฉลยอย ท ข อ ก. ค อ สถานะของข อสอบท นาเข าจะถ กป ดไว ไม ให บ คคลอ นสามารถเห นข อสอบท ค ณคร นาเข า 6 ว ธ การค นหาข อสอบ ค นหาด งต อไปน ค ณคร สามารถค นหาข อสอบท เก บเอาไว มา แก ไข ระบ สาระ มาตรฐาน ต วช ว ด เพ อนาไปใช ต อได โดยม ว ธ การ เข าเมน จ ดการคล งข อสอบ ค นหาข อสอบ จะเข าส หน าจอท ปรากฏด งร ป จากน น ระบ รายละเอ ยด ของข อสอบท ต องการจะค นหา ว าค ณคร ต องการค นหาข อสอบล กษณะใดเป นหล ก ให ค ณคร ทาการระบ เฉพาะรายละเอ ยดท ต องการค นหาลงไป แล วกดป ม 7 (ภาพต วอย างจากการค นหาข อสอบ) ความหมายของส ญล กษณ 1. : ส ญล กษณ ด ต วอย างข อสอบ เป นการย นย น 2. : ส ญล กษณ แก ไขข อสอบ ท กคร งท ทาแก ไขข อสอบ ต องทาการกดป ม 3. : ต วบ งช ว าเคร อข ายของข อสอบข อน น 4. : ส ญล กษณ แสดงความเป นเจ าของ ใหม ท กคร ง เพ อ ว น 5. : ส ญล กษณ แสดงถ งข อสอบข อน นเป นข อสอบท เพ งนาเข าไปใหม New จะปรากฎอย ก บข อสอบข อน น 7 6. : ส ญล กษณ แสดงสถานะของข อสอบว า ทาการเป ดให บ คคลอ น รวมถ งน กเร ยนได เห นข อสอบ พร อมก บ นาข อสอบข อน นไปทาการใช งานได ค ณคร นาเข าได 7. : ส ญล กษณ แสดงสถานะของข อสอบท นาเข าข อน น จะถ กป ดไว ไม ให บ คคลอ นสามารถเห นข อสอบท 8. : ช องส เหล ยมด านหล ง ค อการลบข อสอบ โดยคล กท เล อกข อท ต องการ จากน น ให เล อนหน าจอไป ด านบน และกดป ม 8
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks