หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ PDF

Description
หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ช อหล

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 25 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย : หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อภาษาอ งกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปร ญญา ช อเต ม : การศ กษามหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) : Master of Education (Educational Administration) ช อย อ : กศ.ม. (การบร หารการศ กษา) : M.Ed. (Educational Administration) 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชาบร หารและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร และบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนเรศวร 4. เหต ผลในการปร บปร งหล กส ตร ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 เหต ผลในการปร บปร งหล กส ตร หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ได ร บความเห นชอบจาก สภามหาว ทยาล ยนเรศวร เม อว นท 20 ม นาคม พ.ศ.2547 ป จจ บ นค ร สภาได ก าหนดข อบ งค บว าด วย มาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ พ.ศ.2548 ประกอบก บสภาพส งคมในย คปฎ ร ปการศ กษา เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว ด งน น ภาคว ชาบร หารและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ งได ท า การพ ฒนาหล กส ตรเช งบ รณาการ และเพ มแขนง เพ อให ผ เร ยนสามารถเล อกเร ยนได หลากหลาย ท งน เพ อให สามารถน าความร ไปประย กต ใช ในการบร หารและพ ฒนาการศ กษาต อไป 4 4.2 ปร ชญาของหล กส ตร หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา เป นหล กส ตรท จ ดท าข น โดยม ความเช อว าการสร างและพ ฒนาศ กยภาพของผ บร หารการศ กษา ผ บร หารจ ดการก ฬา ผ บร หาร อาช วศ กษา ผ บร หารอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย ศ กษา และผ บร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา ให ม ว ส ยท ศน ท กว างไกล สามารถเป นผ น าท ใฝ ร และสามารถพ ฒนานว ตกรรมทางการศ กษา ม จรรยาบรรณว ชาช พ และม จ ตส าน กต อส งคม ท น าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา จะน าไปส การพ ฒนาคน และส งคมไทยท เจร ญงอกงามอย างย งย น 4.3 ว ตถ ประสงค เพ อผล ตมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ให ม ค ณล กษณะด งต อไปน ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บปร ชญา จ ตว ทยา และส งคมว ทยาทางการศ กษา ตลอดจนประย กต ใช สารสนเทศเพ อการศ กษา ม ความร เช งล กเก ยวก บหล กการ และทฤษฎ การบร หารการศ กษาและแขนงว ชา เฉพาะ ได แก แขนงว ชาการบร หารการศ กษา แขนงว ชาการบร หารจ ดการก ฬา แขนงว ชาการบร หาร อาช วศ กษา แขนงว ชาการบร หารอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย ศ กษา แขนงว ชาการบร หารทร พยากร มน ษย ทางการศ กษา ม ความร และท กษะความสามารถศ กษาค นคว าด วยตนเองและว จ ยทางการศ กษา โดยเน นการว จ ยและพ ฒนาองค ความร ทางการศ กษา และนว ตกรรม ตลอดจนการอาช พเฉพาะสาขา ม จรรยาบรรณว ชาช พทางการศ กษาต อตนเอง ต อผ ร วมประกอบว ชาช พ และต อส งคม 5. กาหนดการเป ดสอน ภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2550 เป นต นไป 6. ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ข อ 6 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา หร อประกาศของมหาว ทยาล ยนเรศวร (ภาคผนวก) 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ข อ 7 การร บเข าศ กษา หร อประกาศของมหาว ทยาล ยนเรศวร (ภาคผนวก) 8. ระบบการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก) 9. ระยะเวลาการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก) 10. การลงทะเบ ยนเร ยน เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (ภาคผนวก) การว ดผลและการสาเร จการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ และข อบ งค บมหาว ทยาล ยนเรศวร ว าด วยการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ (แก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3) พ.ศ (ภาคผนวก) 6 12. อาจารย ผ สอน 12.1 อาจารย ประจ าหล กส ตร ล าด บท ช อ - สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ / สาขา 1 นายฉลอง ชาตร ประช ว น รองศาสตราจารย กศ.ม. (พลศ กษา) กศ.บ. (พลศ กษา) 2 นายถาวร สารว ทย รองศาสตราจารย Ed.D. (Educational Administration) M.A. (Curriculum Instruction) M.A. (Industrial Education) กศ.บ. (อาช วศ กษา) 3 * นายน พนธ ก นาวงศ รองศาสตราจารย Ph.D. (Educational Administration) M.A. (Educational Psychology) กศ.บ. (คณ ตศาสตร -ภาษาอ งกฤษ) 4 * นายคมกฤช จ าปาส ต ผ ช วยศาสตราจารย Ph.D.(Industrial Education) M.A. (Industrial Arts) B.A. (Industrial Arts) 5 * นางสาวมาน ตย ไชยก จ อาจารย กศ.ด. (พ ฒนศ กษาศาสตร ) ค.ม. (สถ ต การศ กษา) นบ. (กฎหมายไทย) วท.บ. (ศ กษาศาสตร ) ศศ.บ. (ร ฐประศาสนศาสตร ) หมายเหต * หมายถ ง อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร อาจารย พ เศษ ล าด บท ช อ - สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ / สาขา 1 นางก ต มา ปร ด ด ลก รองศาสตราจารย Ed.D.(Educational Administration) M.Ed.(Educational Administration) กศ.บ.(เคม -คณ ตศาสตร ) 2 นายปราชญา กล าผจ ญ รองศาสตราจารย Ph.D. (Educational Administration) M.S. (Educational Administration) พบม.(ร ฐประศาสนศาสตร ) กศ.บ.(ส งคมศ กษา) 3 นายว ช ต คน งส ขเกษม รองศาสตราจารย Ed.D. (Physiology of Exercise) M.S. (Physiology of Exercise) ค.บ (พลศ กษา) 4 นางส ปราณ ขว ญบ ญจ นทร รองศาสตราจารย Ed.D. (Curriclum and Supervision) M.A. (Physical Education) กศ.บ.(พลศ กษา) 5 นายอ ท ย บ ญประเสร ฐ รองศาสตราจารย Ph.D. (International and Developmental Education and Educational Planning) ค.ม.(โสตท ศนศ กษา) พบ.ม.(ร ฐประศาสนศาสตร ) ค.บ.(ส งคมศ กษา-ประถมศ กษา) 6 นายอาย ว ฒน สว างผล รองศาสตราจารย คอ.ม.(เทคโนโลย เทคน คการศ กษา) กศ.บ. (อ ตสาหกรรมศ ลป ) 7 นางเลขา ป ยะอ จฉร ยะ ผ ช วยศาสตราจารย Ph.D. (Education) M.Ed. (Primary Education) B.Ed. (Primary Education) 8 นายโกว ท กระจ าง อาจารย D.Tech.Sc. (Regional-Rural Development Planning) ศษ.ม. (ประชากรศ กษา) กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) 8 ล าด บท ช อ - สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ / สาขา 9 นายจ กรพรรด วะทา - กศ.ด.(การบร หารการศ กษา) กศ.ม.(การบร หารการศ กษา) กศ.บ.(การม ธยมศ กษา) 10 นายอ ปว ทย ส วค นธก ล อาจารย Ed.D.(Industrial Education Management) M.A.I.E. (Administration & Supervision.) B.S.I.E. (Automotive Technology) 13. จานวนน ส ต จ านวนน ส ตท คาดว าจะร บเข าศ กษาและคาดว าจะส าเร จการศ กษา ม ด งน แผน ก แบบ ก 1 ช นป ป การศ กษา ช นป ท ช นป ท สาเร จการศ กษา แผน ก แบบ ก 2 ช นป ป การศ กษา ช นป ท ช นป ท สาเร จการศ กษา 9 แผน ข ช นป ป การศ กษา ช นป ท ช นป ท สาเร จการศ กษา สถานท และอ ปกรณ การสอน อาคารท ท าการคณะศ กษาศาสตร และอาคารอ นๆ ในมหาว ทยาล ย และอ ปกรณ การสอน ท ได ร บจ ดสรรจากมหาว ทยาล ย ห องสม ด หน งส อ ตารา เอกสาร และวารสารท ใช ประกอบการเร ยนการสอน ส วนใหญ ม อย ในส าน กหอสม ด หร อห องสม ดคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร หร อม บร การย มหน งส อจากสถาบ นอ ดมศ กษาอ นๆ โดยผ านทางส าน กหอสม ด ซ งม รายการท เก ยวข องก บหล กส ตร จ าแนกตามตารางด งน จ านวนทร พยากรสารสนเทศของส าน กหอสม ด ตาราเร ยน หน วย (เล ม) ภาษาไทย 78,147 ภาษาต างประเทศ 26,037 วารสาร ภาษาไทย ได แก การศ กษา, ว ธ ว ทยาการว จ ย ภาษาต างประเทศ ได แก J. of Curriculum Studies, J. of Educational Research, Curriculum Inquiry etc โสตท ศนว สด (ว ด ท ศน, แผ นด สก,เทปบ นท กเส ยง, ซ ด รอม) ฐานข อม ลอ เล กทอน กส 4,144 DAO Emerald Full Text Lexis-Nexis Springer Link Science Direct H.W. Wilson (All) Grolier Online 16. งบประมาณ ใช งบประมาณแผ นด นและงบประมาณเง นรายได ท ได ร บการจ ดสรรจากมหาว ทยาล ยนเรศวร หล กส ตร 17.1 จานวนหน วยก ตตลอดหล กส ตร กรณ จ ดการศ กษาตามแผน ก แบบ ก 1 จ านวนไม น อยกว า 40 (3) หน วยก ต กรณ จ ดการศ กษาตามแผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม น อยกว า 40 (3) หน วยก ต กรณ จ ดการศ กษาตามแผน ข จ านวนไม น อยกว า 40 (3) หน วยก ต ลาด บท โครงสร างหล กส ตรสาขาว ชาการบร หารการศ กษา ประกอบด วย 5 แขนงว ชา ได แก แขนงว ชาการบร หารการศ กษา แขนงว ชาการบร หารจ ดการก ฬา แขนงว ชาการบร หารอาช วศ กษา แขนงว ชาอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย ศ กษา แขนงว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา ซ งม โครงสร างหล กส ตรด งน หล กส ตรปร บปร ง รายการ งานรายว ชา (Course work) ไม น อยกว า 1.1 หมวดว ชาพ นฐานการศ กษา 1.2 หมวดว ชาเฉพาะด าน ไม น อยกว า ว ชาเอกบ งค บ ว ชาเอกเล อก ไม น อยกว า ว ทยาน พนธ การค นคว าอ สระ รายว ชาบ งค บไม น บหน วยก ต แผน ก แบบ ก เกณฑ สกอ. แผน ก แบบ ก แผน ข แผน ก แบบ ก (3) พ.ศ แผน ก แบบ ก (3) แผน ข (3) หน วยก ตตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า (3) 40(3) 40(3) รายว ชาในหมวดต าง ๆ งานรายว ชา (1) แผน ก แบบ ก 2 จานวนไม น อยกว า 28 หน วยก ต (2) แผน ข จานวนไม น อยกว า 34 หน วยก ต หมวดว ชาพ นฐานการศ กษา ท งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จ านวน 9 หน วยก ต ทฤษฎ พ นฐานทางการศ กษา Theoretical Foundations of Education ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคมศาสตร Research Methodology in Social Sciences เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการศ กษา Information and Communication Technologies for Education หมวดว ชาเฉพาะด าน ประกอบด วย 1) ว ชาเอกบ งค บ ท งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จ านวน 10 หน วยก ต หล กการบร หารการศ กษา Principles of Educational Administration ภาวะผ น าและการบร หารงานบ คคลทางการศ กษา Leadership and Personnel Administration in Education การบร หารสถานศ กษาและการประก นค ณภาพการศ กษา Education Institutions Administration and Quality Assurances ส มมนา 1(0-2) Seminar 2) ว ชาเอกเล อก แผน ก แบบ ก2 จ านวน 9 หน วยก ต และ แผน ข จ านวน 15 หน วยก ต โดยเล อกเร ยนรายว ชาในแขนงว ชาต อไปน และน ส ตสามารถเล อกเร ยนรายว ชาระด บบ ณฑ ตศ กษา ในหล กส ตรอ นของสาขาว ชาท เก ยวข อง โดยได ร บความเห นชอบจากอาจารย ท ปร กษา 2.1) แขนงว ชาการบร หารการศ กษา นโยบายและการวางแผนการศ กษา Policy and Planning in Education การบร หารงานว ชาการ Academic Affairs Administration การพ ฒนาองค การ Organization Development การบร หารงานก จการน กเร ยนน กศ กษา Student Affairs Administration การน เทศการศ กษา Educational Supervision การจ ดการส งอ านวยความสะดวกทางการศ กษา และส งแวดล อม 3(2-2) Educational Facilities and Environment Management กฎหมายส าหร บน กบร หารการศ กษา Laws for Educational Administrators การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น Education for Sustainable Development ภ ม ป ญญาไทยก บการพ ฒนาการศ กษา Thai Wisdom and Educational Development การว จ ยและการประเม นโครงการทางการบร หารการศ กษา 3(2-2) Research and Project Evaluation in Educational Administration ภ ม ภาคศ กษา 1(0-3) Regional Studies 2.2) แขนงว ชาการบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks