ช อโครงการ หมายเหต ช อโครงการ หมายเหต - PDF

Description
1 จ ก 7 สาขาเข ยนแบบเคร องกล ปวส. อ.อณ ช ย สาขาเข ยนแบบเคร องกล ปวช. อ.ส ร นทร 1.อ ปกรณ ปอกส บปะรด 1.แบบจาลองการเร ยนการสอนโครงสร างบ าน 2.เคร องแยกเม ดน น 2.เคร องต ดโฟมเวอร ช น 2 ไทยออส 3.เคร องชาร ตโทรศ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 จ ก 7 สาขาเข ยนแบบเคร องกล ปวส. อ.อณ ช ย สาขาเข ยนแบบเคร องกล ปวช. อ.ส ร นทร 1.อ ปกรณ ปอกส บปะรด 1.แบบจาลองการเร ยนการสอนโครงสร างบ าน 2.เคร องแยกเม ดน น 2.เคร องต ดโฟมเวอร ช น 2 ไทยออส 3.เคร องชาร ตโทรศ พท ม อถ อแบบม อหม น 3.ขวดซ บกระดาษ A3 4.เคร องสล ดน าผ ก 4.อ ปกรณ จ ดเย บร ปเล ม 5.Double Blade 5.ถ งเก บความเย นเป าลมพ บเก บได 6.รถเข นอเนกประสงค ส ล อแบบพ บได 6.ท ทาความสะอาดม งลวดปร บปร ง 3 7.อ ฐต วหนอนจากโฟมและน าม น 7.อ ปกรณ กรอกน า 8.คร มข ดรองเท าจากเปล อกแก วม งกร 8.อ ปกรณ ข ดหม อ 9.เคร องเพาะถ วงอกสม นไพร 9.อ ปกรณ เปล ยนหยอดไฟตะเก ยบห วเปล ยน หม นได 10.เคร องเย บกระทงห อหมก 10.โครงการอ ปกรณ ล างแก วน า 11.อ ปกรณ แกะป แกะหอย 11.โครงการท โกยขยะอเนกประสงค 12.อ ปกรณ เป ดขวดอเนกประสงค 2 จ ก 7 สาขาไฟฟ ากาล ง ปวช. อ.ปร ชญา 5.ต อบรองเท าอ ลตราไวโอเลต 1.เคร องล างหอยแคลง 6.เคร องพ มพ แก วเซราม ก 2.ส ญญาณก นขโมยรถมอเตอร ไซต 7.เคร องพ มพ ภาพบนเส อ 3.สปร งเกอร น าต งเวลา 8.โปรแกรมการออกแบบการพ มพ ภาพ 4.ส ญญาณก นขโมย Photo เซนเซอร รถยนต 9.การควบค ม stepping Moter 5.รถเข นไฟฟ า 10.ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ของต ก ญแจอ ตโนม ต 6.ส ญญาณก นขโมย 11.เคร องล างถ งน าด มขนาด 20 ล ตร 7.เคร องด ดเศษโลหะ 12.การทดสอบหาความพ งพอใจเคร องทาน าด ม 8.เคร องปอกเปล อกมะพร าว 13.เคร องท บกระบอกข าวหลาม 9.เคร องปอกเปล อกผลไม 14.เคร องปอกมะพร าวแห ง 10.ต กดน าเซนเซอร 15.เคล องผ าต นคล าน า 11.ช ดทดสอบเคร องผล ตไฟฟ าด วยพล งงานลม 16.เคร องร ดต นคล าน า 17.ช ดข บเคล อนรถเข นผ ป วย สาขาไฟฟ ากาล ง ปวช. อ.ภ ทรพล 18.ช ดปร บนอนรถเข นผ ป วย 1.ช ดฝ กเคร องท าความเย น 19.เคร องถ ายน า 2.เคร องปลอกแอปเป ลอ ตโนม ต 20.การทดสอบความพ งพอใจการใช งานเคร องถ ายน า 3.พ ดลมไอเย นระบบร งผ ง 21.เคร องบดปลาหม กก งอ ตโนม ต 4.การว จ ยพ ดลมไอเย นระบบแผ นร งผ ง 22.การทดสอบความพ งพอใจการใช งานเคร อง บดปลาหม กก งอ ตโนม ต 5.แม แรงระบบไฟฟ า 23.การทดสอบความพ งพอใจการใช งานเคร อง ย อยขวดพลาสต ก ช ดฝ กสาธ ตการควบค มมอเตอร 24.ต อบลวดเช อมด วยฮ ตเตอร อ นฟราเรด 7.ช ดสาธ ตทดลองหม อแปลงไฟฟ า 25.การทดสอบความพ งพอใจต อบลวดเช อม 8.เคร องเหลาด นสออ ตโนม ต 26.เคร องจาหน ายข าวสารหยอดเหร ยญ 9.เคร องให อาหารปลาอ ตโนม ต 27.ช ดควบค มจาหน ายข าวสาร 28.ต อบอาหารสองพล งงาน สาขาไฟฟ ากาล ง ปวส. อ.จ ร ฏฐ 29.ทดสอบความพ งพอใจต การใช ต อบ2พล งงาน 1.เคร องย อยขวดพลาสต ก แก วอ นร อน 2.ช ดข บเคล อนต ตากแห งพล งงานแสงอาท ตย 31.โคมไฟ ไทย-ออส 3.ต ตากแห งพล งงานแสงอาท ตย 32.เคร องโม ก งไม 4.เคร องขายปากกาหยอดเหร ยญ 33.เคร องผสมเศษก งไม 3 จ ก 7 สาขาไฟฟ ากาล ง ปวส. อ.จ ร ฏฐ (ต อ) สาขาการโรงแรม ปวช อ.ช ล 34.พ ดลมทาความเย นแบบต งโต ะ 1.อ กษรเบลเพ อคนพ การทางสายตา 35.Eco-Bike 2.แพคเก จอาหารว างนอกเวลา 36.ระบบการป องก นการโจรกรรมEco-Bike 3.แรงจ งใจของน กท องเท ยวชาวไทยต อการ ท องเท ยวในเขตพ นท ณ หาดเตยงาม 37.ช ดผล ตแก สม เทนสาหร บใช ในคร วเร อน 4.สารวจพฤต กรรมของน กท องเท ยวชาวไทยต อ การท องเท ยวเช งส มผ สว ฒนธรรมในร ปแบบ โฮมสเตย ณ หม บ านจาร ง จ.ระยอง 38.ช ดอ ดแก สม เทนสาหร บให ในคร วเร อน 5.ความพ งพอใจของน กท องเท ยวไทยต อม โมซ า 39.การทดสอบความพ งพอใจการใช งานเคร อง จาหน ายบะหม 6.ท ศนคต ของน กท องเท ยวชาวต างชาต ท มาเท ยว บนเกาะเสม ด 40.เคร องจาหน ายบะหม ก งส าเร จร ป 7.พฤต กรรมการใช จ ายของน กท องเท ยวบนเกาะ เสม ด 41.เคร อง Mini CNC 42.โปรแกรมควบค มเคร อง Mini CNC 43.Paper Shootter สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ อ.สจ 44.ระบบควบค มการย ง Paper Shooter 1.โครงการเก าอ สาน กงานแบบพกพา 45.กรวยจราจรแบบพกพา 2.โครงการจ ดทาเว บเพ อจาหน ายเคร องสาอาง 3.โครงการจ ดทาเว บเพ อจาหน ายกรอบโทรศ พท 4.โครงการอ เล นน งส อการสอน สาขาการโรงแรม ปวส อ.ส วด 5.ธ รก จพ ดลมจ วจากแผ นซ ด 1.การตกแต งห องห กโดยการพ บต กตาผ าขนหน 6.โครงการจ ดทาเว บเพ อจาหน ายเส อผ าแฟช น 2.สบ เหลวสม นไพร 7.โคมไฟประหย ดพล งงาน 3.การจ บจ บผ าป โต ะลายประย กต 4.ดอกก หลาบจากสบ 5.โคมไฟจากช อนพลาสต ก 6.กล องท ชช ไม ไอต มบนโต ะอาหาร 7.ป ายการใช ห องพ กในอาคารปฏ บ ต การและหอพ ก 8.รองเท าใยบวบ 9.โคมไฟช อดอกไม จากผ าใยบ ว 4 จ ก 7 เคร องกล ปวช.3/5-6 อ.ฉ ตรช ย เคร องกล ปวส. อ.บ ญเสร ม เร องส ทธ 1.เคร องย อยขวดพลาสต ก 1.การออกแบบและสร างช ดกลไกเคร องม อ แพ คถ งม อ 2.สว านเจาะด นสาหร บรถไถเด นตาม 2.การออกแบบและโครงสร างเคร องแพ คถ งม อ 3.เคร องท าข ยมะพร าว 3.เสาธงอ ตโนม ต 4.เคร องปลอกเปล อกมะพร าวอ อน 4.ช ดฝ กระบบไฟฟ าควบค มห วฉ ดEFI WAVE 5.รถเข นเก บขยะ 5.การออกแบบและสร างฐานย ดช ดฝ กระบบ ไฟฟ าควบค มห วฉ ด EFI WAVE 110 i 6.ราวตากผ าอ ตโนม ต 6.โมเดลช ดสาธ ตระบบป มน าในอาคาร 7.เคร องค ดผลส ม 7.ราวตากผ าร ม กซ 8.รถโกคาร ท 8.การออกแบบโครงสร างและจ ดย ดช ดสาธ ต ระบบห วฉ ดเคร องยนต คอมมอลเรล 9.แม แรงแบตเตอร 9.การออกแบบและสร างช ดสาธ ตระบบห วฉ ด เคร องยนต คอมมอนเรล 10.จ กรยานป นไฟ 10.การพ ฒนาเคร องยนต ห วฉ ดEFI เพ อใช ใน รถประหย ดน าม นเช อเพล ง 11.การพ ฒนาระบบส งกาล งเพ อใช ในรถ ประหย ดน าม นเช อเพล ง เคร องกล ปวช. อ.พ ทยา ภ ปล ม 1.เคร องกวนห อหมกแบบมอเตอร ไฟฟ า 2.เคร องย างแจงลอนอ ตโนม ต 3.เคร องด ดเศษโลหะ 4.เคร องผสมด นปล กต นไม 5.เคร องปอกเปล อกกระเท ยม 6.เคร องล างม อหยอดเหร ยญ 7.สก ตเตอร ต ดเคร อง 8.เคร องผสมล มหม 9.เคร องป งหม ก งอ ตโนม ต 10.รถสะเท นน าสะเท นบก 5 จ ก 7 แผนกว ชาเคร องม อว ด อ.บรรจง ศ กด วน ชล สาขาเทคน คโลหะ อ.สมชาย กาญจนสมค ด 1.เคร องสล ดน าม นท เร ยนทอด 1.เคร องปอกไข นกกระทา 2.ม านไฟฟ า เป ด-ป ด ด วย MCS-51 2.เคร องต ดอล ม เน ยมแบบพกพา 3.การพ ฒนาเคร องร โซเค ลกระดาษ 3.เคร องอ ดน าส ญญากาศ 4.การพ ฒนาเคร องร ไซเค ลกระดาษเพ อผล ตภ ณฑ 4.เคร องย อยว ชพ ช 5.Over Head Crane 5.เคร องปลอกผลไม อ ตโนม ต 6.ต ทาความเย นสาหร บรถซาเล ง 6.เคร องเจาะร ล อบานเล อนแบบเท าเหย บ 7.ร วไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย 7.เคร องเจาะก าซออกจากกระป องส 8.เคร องอบเส อผ าด วยพล งงานความร อนจากถ าน 8.เคร องค ดแยกหอยแมลงภ 9.ป มลมคอมเพรสเซอร 9.รถเข นข นบ นไดและพ นต างระด บ 10.เคร องอบแห งอาหารทะเลด วยร งส อ นฟราเรด 10.เคร องห นม นฉาบ กล วยฉาบ ร วมก บระบบส ญญากาศ 11.การศ กษาหาประส ทธ ภาพของเคร องอบแห ง อาหารทะเลด วยร งส อ นฟราเรดร วมก บระบบ ส ญญากาศ 11.เตาพล งงานแกลบ 12.เคร องบ บอ ดกระป องแบบล กส บ 13.เคร องล างจาน แมคคาทรอน กส อ.สมบ ต อ นย น 14.เคร องอ ดเศษว สด 1.ลาโพงเคล อนท ได 15.เคร องด ดน าม นเคร องรถจ กรยานยนต 4 จ งหวะ 2.เคร องต ดหญ าพล งงานแสงอาท ตย บ งค บว ทย 16.เคร องออกก าล งกายส น ข(ล ว งส น ข) 3.เคร องอบอเนกประสงค 1 4.เคร องอบอเนกประสงค 2 5.เด นแล วเก บพล งงานไฟฟ า สาขาเทคน คโลหะ อ.สมบ ต ห ร โอต ปปะ ปวช. 6.เคร องต งเวลาเป ดเคร องปร บอากาศแบบโปรแกรม 1.เคร องอ ดถ าน 7.เคร องให อาหารปลาอ ตโนม ต 2.เคร องปอกไข นกกระทา 8.เคร องให อาหารส น ขอ ตโนม ต 3.เคร องส บลากล วย 9.รถเข นกวาดขยะ 4.เคร องค ดขนาดส ม 10.เคร องชาร ตแบตพล งงานแสงอาท ตย 5.เคร องค ดแยกไข ขาวไข แดง 6.การปล กพ ชไร ด นพล งงานแสงอาท ตย 7.เคร องแยกเหร ยญ 6 จ ก 7 สาขาเทคน คโลหะ อ.สมบ ต ห ร โอต ปปะ (ต อ) 7.เคร องปลอกไข ต ม 8.เคร องขอดเกล ดปลา 8.เคร องออกกาล งกาย 9.เคร องอ ดกระป องด วยระบบน วเมต กส 9.ประต เล อนไฟฟ า1 10.เคร องให อาหารปลา 10.ประต เล อนไฟฟ า2 สาขาว ชาช างกลโรงงาน อ.ท ศน ย ม เฉลา ปวส. สาขาว ชาช างก อสร าง อ.สาโรจน อร ณฉาย ปวส. 1.น าหล อเย นเคล อนท 1.เก าอ อ านหน งส อ 360 องศา 2.เคร องป งหม ไร คว น 2.ช นวางหน งส อ 360 องศา 3.เคร องอ ดเศษเหล ก 3.ต พ นทรายสาหร บทาลวดลายบนกระจกขนาด 80x60ซม. 4.ช ดสอบเท ยบ DIAL GAUGE 4.โครงการช ดเก าอ ค พเค ก 5.โครงการโต ะค พเค ก สาขาว ชาช างกลโรงงาน อ.วรว ทย เกต บรรล ปวส. 6.โครงการแผงสวนแนวต ง 1.เคร องสปอทแม พ มพ 7.โครงการแผงสวนแนวต ง2 2.เคร องแยกข าว 8.Powerpoint ศ กษาด วยตนเองประกอบว ชา ช างก อสร าง2 3.พ มพ ทาฝาส วม 9.โครงการแผ นพร น 4.ไฮดรอล กม อโยก 10.โครงการแผ นพ นรองเท า 5.โครงเคร องกล งไม 11.โครงการแบบต วเคร องอ ด 6.ฝ าก นความร อน 7.เคร องอ ดอ ฐ สาขาว ชาช างก อสร าง อ.ว ภาร ตน ชาวสวน ปวส. 8.โครงเคร องแยกข าว 1.ไม เท ยมตกแต งผน งจากมอร ต า 9.โครงเคร องสปอทแม พ มพ 2.โครงการช นวางของจ กซอ 3.ต ช นวางของแขวนต ดผน งซ อนโต ะ สาขาว ชาช างกลโรงงาน อ.ธว ชช ย ร ตนะ ปวช. 4.โต ะเข ยนแบบพล กเป นเก าอ อาร มแชร 1.เคร องบ บอ ดเศษกล ง 5.แบบจาลองการก ออ ฐในงานก อสร าง 2.เต ายกเคร องจ กร 6.แบบจาลองการก ออ ฐในงานก อสร าง2 3.ไม อเนกประสงค 1 7.ป นป นลายไทยจากมอร ต าผสมกระดาษ 4.ไม อเนกประสงค 2 8.อ ปกรณ ทาส ปร บระด บได 5.เคร องเปล ยนห วจ กร 9.เฟอร น เจอร ช ดโต ะซ อนร ป 6.อ ปกรณ ช วยยกของ 10.ต On in one 7 จ ก 7 สาขาว ชาช างก อสร าง อ.ว ภาร ตน ชาวสวน ปวส. ต อ สาขาว ชาแผนกอ เล กทรอน กส อ.นรเศรษฐ ศ ร ไปล ปวส. 11.ช ดร บแขกจากไม พาเลท 1.ป ายเวลาอ เล กทรอน กส 12.โครงการเก าอ ค ห 2.ช ดตรวจอ ปกรณ อ เล กทรอน กส 13.โครงการเคร องต นแบบผล ตอ ฐต วหนอน 3.ช ดเซ นเซอร แทร คเส น 4.ห องน าคาร บอน สาขาว ชาแผนกอ เล กทรอน กส อ.ว ร ตน เจร ญส ข ปวช. 5.ม านแสงอ ตโนม ต 1.ลาโพงบล ท ธ 6.แบบจาลองสายพานลาเล ยงแยกส งของ 2.เคร องหน วงเวลาเป ดไฟอ ตโนม ต 7.พ ดลมตรวจจ บความร อน 3.ร โมทเอฟเฟค 8.แบบจาลองลานจอดรถอ ตโนม ต 4.เคร องให อาหารปลาอ ตโนม ต 9.ช ดสาธ ตระบบเคร องเส ยงในรถยนต 5.ย เอสบ สว ตช 10.เคร องร บส ญญาณว ทย และโทรท ศน 6.เคร องด ดคว นตะก ว V.2 11.เคร องว ดส วนส งและช งน าหน ก 7.ฮอบบ เพาเวอร แพก 8.เคร องเด ดก านพร กอ ตโนม ต 9.เคร องช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks