สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น - PDF

Description
1 สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1. หล กการและเหต ผล แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป การศ กษา 2557 เป นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรตามหล กแนว ย ทธศาสตร งานบร หารของสถาบ นฯในระหว างป การศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 10 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1. หล กการและเหต ผล แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป การศ กษา 2557 เป นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรตามหล กแนว ย ทธศาสตร งานบร หารของสถาบ นฯในระหว างป การศ กษา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง ศ กยภาพบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพย งข น โดยใช ร ปแบบการพ ฒนาบ คลากรท หลากหลาย แต ตรงตามความต องการของบ คลากร ท งน เพ อให เก ดประส ทธ ผลในการพ ฒนาบ คลากรมาก ท ส ด ร ปแบบการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นฯ ประกอบไปด วย 2 ส วนหล กค อ การพ ฒนาบ คลากรสาย ว ชาการ (อาจารย และน กว จ ยประจา) และการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (เจ าหน าท ) โดยว ธ การพ ฒนา บ คลากรน นม ท งการฝ กอบรม (Training) ซ งประกอบไปด วย การจ ดหล กส ตรอบรมภายในและการส ง อบรมภายนอก และการพ ฒนาบ คลากรท ไม ใช การฝ กอบรม (Non-Training) อาท การสอนงาน การ ฝ กอบรมขณะปฏ บ ต งาน การมอบหมายงาน การขยายขอบเขตงาน การเพ มค ณค าในงาน การศ กษา เร ยนร ด วยตนเอง รวมไปถ งการจ ดหาเคร องม อต างๆ เพ อเพ มช องทางการเร ยนร ให พน กงานม โอกาส พ ฒนาตนเองอย เสมอ อ นน าไปส การเพ มศ กยภาพในการท างานซ งจะเช อมโยงไปย งผลงานท ม ค ณค าของ บ คลากร และองค กรในท ส ด 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อเป นแนวทางด าเน นการในการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นพ ฒนาบ คลากรการบ น มหาว ทยาล ย เกษมบ ณฑ ต ประจาป การศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ในการท างาน และม พฤต กรรมในการท างานท สอดคล องก บความต องการขององค กร 2.3 เพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานของอาจารย และเจ าหน าฝ ายสน บสน นการสอนให ม ประส ทธ ภาพ 3. แนวทางดาเน นงาน ม แนวค ดในการม งพ ฒนาท กษะตามความสามารถตาม ตาแหน งงานและการพ ฒนาท กษะความสามารถสนองตอบนโยบายและกลย ทธ ของสถาบ นฯ นอกจากน ย ง ม การส งเสร มท ศนคต และพฤต กรรมการท างานให เก ดค าน ยมร วมตามว ฒนธรรมองค กร อ กท งน าเอาการ จ ดการความร มาเป นกลไกในการพ ฒนาบ คลากร โดยกาหนดแผนงานพ ฒนาบ คลากรไว ท งหมด 4 แผน สาระสาค ญของแต ละแผนสร ปได ด งน 3.1 แผนฝ กอบรมตาม Training Roadmap (TRM) ป 2557 เป นการฝ กอบรมและพ ฒนาบนพ นฐานของ ข ดความสามารถ (Competency) ตามระด บ/ตาแหน งงาน ซ งความจาเป นในการเข าร บการฝ กอบรมมากจาก ผลการประเม น Competency Gap และผลจากการแผนพ ฒนาบ คลกรประจาป การศ กษา 2556 โดยในส วน ของพ ฒนาได กาหนดแนวทางประจาป 2557 ไว ด งน บ คลากรสายว ชาการ ท ท กษะความสามารถ ร ปแบบ/เคร องม อ 1 การจ ดการเร ยนการสอน ฝ กอบรม มอบหมายงาน 2 การพ ฒนาท กษะด านงานว จ ย ฝ กอบรม 3 การพ ฒนาท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ กอบรม 4 การพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษ ฝ กอบรม 5 ความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ฝ กอบรม มอบหมายงาน 2 3 บ คลากรสายสน บสน น ท ท กษะความสามารถ ร ปแบบ/เคร องม อ 1. ความร ด านการจ ดการงานสาน กงาน ฝ กอบรม 2. การพ ฒนาท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ กอบรม 3. การพ ฒนาท กษะด านภาษาอ งกฤษ ฝ กอบรม 4. ความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ฝ กอบรม 3.2 แผนการศ กษาต อและการขอตาแหน งทางว ชาการประจาป การศ กษา 2557 เป นการพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถทางด านว ชาการของบ คลากรท สนองตอบนโยบาย และกลย ทธ ขององค กร โดยในป การศ กษา 2557 น ทางสถาบ นฯได จ ดวางแผนพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นในด าน การศ กษาต อและขอตาแหน งทางว ชาการด งน บ คลากรสายว ชาการ จานวน (คน) ท เร อง สาขาธ รก จการบ น สาขาการจ ดการ อ ตสาหกรรมการบ น 1. ศ กษาต อในระด บปร ญญาโท 2-2. ศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก ขอตาแหน งทางว ชาการ 2 2 รวม 7 4 4 บ คลากรสายสน บสน น จานวน (คน) ท เร อง สาขาธ รก จการบ น สาขาการจ ดการ อ ตสาหกรรมการบ น 1. ศ กษาต อในระด บปร ญญาโท - 1 รวม แผนพ ฒนาผ บร หารประจาป การศ กษา 2557 เป นแผนพ ฒนาผ บร หารของสถาบ นต งแต ระด บ ห วหน าสาขาข นไป เพ อให ม ความร และท กษะท งในเร องการบร หารงาน การจ ดการด านศ กษาและภาวะผ นา โดยการจ ดอบรม/ส มมนาภายนอก หล กส ตรอบรมประกอบไปด วย การพ ฒนาองค กร (Organisational Development) การให ความร และท กษะท จาเป นของงานบร หารในองค กรการศ กษา (Leaders Training) การพ ฒนาความเป นผ นา (Leadership Development) 3.4 แผนองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organisation) เป นการนากระบวนการจ ดการความร (KM) มาใช เป นเคร องม อเช อมโยงระหว างทร พยากรมน ษย ก บความร ในองค กร ซ งกระต นให เก ดการแลกเปล ยน เร ยนร เพ อนาไปส การสร างคล งความร ขององค กร (Organisational Knowledge) โดยก จกรรมต าง ๆ ประกอบด วย ก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ของบ คคล ก จกรรมเสร มสร างการแลกเปล ยนความร ระหว างบ คลากร ก จกรรมประชาส มพ นธ เพ อเผยแพร ข าวสาร การพ ฒนาเทคโนโลย พ นฐานเพ อบร หารจ ดการฐานข อม ลเพ อการแลกเปล ยนข อม ลระหว าง บ คลากรในองค กร แผนพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการประจาป การศ กษา 2557 ท ประเภท ห วข อ กล มเป าหมาย 1. การจ ดการเร ยนการสอน การจ ดทาเอกสารปร บปร งหล กส ตร (มคอ.) คณาจารย ท ก การบร หารจ ดการหล กส ตร ผ บร หารสถาบ นฯ การจ ดการเร ยนการสอนท ใช การว จ ยเป นฐาน คณาจารย ท ก การพ ฒนาการเร ยนการสอน/วางแผนการสอน เป นภาษาอ งกฤษ 5 อาจารย ประจาหล กส ตรการ จ ดการอ ตสาหกรรมการบ น การพ ฒนาการเร ยนการสอน/วางแผนการสอน อาจารย ประจาหล กส ตร ธ รก จการบ น การประเม นหล กส ตรในระด บอ ดมศ กษา กรรมการบร หารหล กส ตร ผ บร หารสถาบ นฯ 2. ท กษะด านงานว จ ย จร ยธรรมและจรรยาบรรณการว จ ย คณาจารย ท ก อบรมภายนอกท กษะการใช โปรแกรมสาเร จร ป เพ องานว จ ย อาจารย ท สนใจเข าร วม อบรมท กษะการเข ยนงานว ชาการ อาจารย ท สนใจเข าร วม การบร หารงานว จ ย ผ บร หารสถาบ นฯ 3. ท กษะด านคอมพ วเตอร ฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office อาจารย ท สนใจเข าร วม และเทคโนโลย สารสนเทศ อบรม/work shop ด าน E-Learning อาจารย ท สนใจเข าร วม 4. ท กษะด านภาษาอ งกฤษ อบรม/เร ยน ภาษาอ งกฤษ อาจารย ท สนใจเข าร วม 5. ความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 6. ความก าวหน าทาง ว ชาช พ ก จกรรมแลกเปล ยนความร ทางด าน ภาษาอ งกฤษ อาจารย ท สนใจเข าร วม อบรมเร องการประก นค ณภาพการศ กษา อาจารย ใหม /อาจารย ท สนใจเข าร วม Work Shop การทาประก นค ณภาพการศ กษา อาจารย ใหม /อาจารย ท สนใจเข าร วม อบรมเร องการพ ฒนาผลงานทางว ชาการเพ อ การขอตาแหน งทางว ชาการ อาจารย ท ม เป าหมายจะขอ ต าแหน งทางว ชาการ อาจารย ท สนใจเข าร วม การส งบ คลากรเข าศ กษาต อตามแผนฯ อาจารย ท อย ในแผนศ กษา ต อป 2557 6 แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นประจาป การศ กษา 2557 ท ประเภท ห วข อ กล มเป าหมาย 1. ความร ด านการจ ดการ งานสาน กงาน การเข ยนหน งส อราชการ เจ าหน าท ฝ ายธ รการ 2. ท กษะด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ท กษะการส อสารและประสานงานอย างม อ อาช พ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การให บร การอย างม ออาช พ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การใช ICT ในการปฏ บ ต งาน เจ าหน าท ฝ ายปฏ บ ต การ ฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การเข ยนและพ ฒนา Website เจ าหน าท ฝ ายปฏ บ ต การ 3. ท กษะด านภาษาอ งกฤษ อบรม/เร ยน ภาษาอ งกฤษ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก 4. ความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 5. ความก าวหน าทาง ว ชาช พ มอบหมายงาน/ประสานงานเป นภาษาอ งกฤษ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน น ประจาสาขาการจ ดการ อ ตสาหกรรมการบ น อบรมเร องการประก นค ณภาพการศ กษา เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก Work Shop การทาประก นค ณภาพการศ กษา เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท ก การส งบ คลากรเข าศ กษาต อตามแผนฯ เจ าหน าท ฝ ายสน บสน นท อย ในแผนศ กษาต อป 2557
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks