รศ.ดร.สจ วรรณ ทรรพวส ดร.ไสว ศ ร ทองถาวร - PDF

Description
การพ ฒนากระบวนการบร หารงานว ชาการสถานศ กษาข นพ นฐาน ด วยการจ ดการค ณภาพ Development of Academic Administration Process of the Basic Education Schools based on the Quality Management Concept รศ.ดร.สจ วรรณ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 7 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนากระบวนการบร หารงานว ชาการสถานศ กษาข นพ นฐาน ด วยการจ ดการค ณภาพ Development of Academic Administration Process of the Basic Education Schools based on the Quality Management Concept รศ.ดร.สจ วรรณ ทรรพวส ดร.ไสว ศ ร ทองถาวร รายงานการว จ ยน เป นส วนหน งของช ดโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบ การบร หารจ ดการส ความเป นเล ศตามปร ชญาการจ ดการค ณภาพท วท งองค กร ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยจากสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ป งบประมาณ 2555 บทค ดย อ ช อเร องว จ ย การพ ฒนากระบวนการบร หารงานว ชาการสถานศ กษาข นพ นฐานด วยการจ ดการค ณภาพ ช อผ ว จ ย รองศาสตราจารย ดร.สจ วรรณ ทรรพวส ดร.ไสว ศ ร ทองถาวร ป ท ว จ ย พ.ศ.2555 การว จ ยเร องการพ ฒนากระบวนการบร หารงานว ชาการสถานศ กษาข นพ นฐานด วยการ จ ดการค ณภาพ ม ว ตถ ประสงค เพ อออกแบบกระบวนการบร หารงานว ชาการของสถานศ กษาข นพ นฐาน ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการบร หารงานว ชาการ จ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน และประเม นความพ ง พอใจต อการนากระบวนการบร หารงานว ชาการท พ ฒนาเป นต นแบบไปใช ในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระเบ ยบว ธ การว จ ยเป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ สาหร บประชากร ผ ให ข อม ลม 3 กล ม ค อ กล มให ข อม ล เก ยวก บสถานการณ และความต องการกระบวนการบร หารงานว ชาการ ได แก ผ บร หารสถานศ กษา และคร จานวน 28 คน กล มผ ประเม นความเหมาะสมกระบวนการบร หารงานว ชาการ ได แก ผ บร หารสถานศ กษา จานวน 14 คน และกล มให ข อม ลในการประเม นความพ งพอใจ ได แก ผ บร หารสถานศ กษา ผ ทาหน าท บร หารงานว ชาการ และคร จานวน 56 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย ได แก แบบประเม นความเหมาะสมผ ง กระบวนการ แบบประเม นความพ งพอใจ และ แบบบ นท กการสนทนากล ม สาหร บการว เคราะห ข อม ลใช สถ ต ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และการว เคราะห เช งเน อหา ผลการว จ ยปรากฏ ด งน 1.ผลการออกแบบกระบวนการบร หารงานว ชาการ พบว า ม กระบวนการดาเน นงาน บร หารงานว ชาการ (กระบวนการสร างค ณค า) ประกอบด วย กระบวนการย อย ได แก กระบวนการวางแผน งานว ชาการ กระบวนการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา กระบวนการส งเสร มและพ ฒนาส อการเร ยนร และ แหล งการเร ยนร กระบวนการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร กระบวนการว ดประเม นผล และการเท ยบโอนผลการ เร ยน และกระบวนการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และกระบวนการพ ฒนาค ณภาพงานบร หารงาน ว ชาการ (กระบวนการสน บสน น) 4 กระบวนการ ได แก กระบวนการน เทศการศ กษา กระบวนการแนะแนว น กเร ยน กระบวนการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และกระบวนการส งเสร ม สน บสน นงานว ชาการก บช มชนและองค กรภายนอก ซ งในแต ละกระบวนการค ณภาพม ข นตอนการ ปฏ บ ต งานท ครอบคล ม PDCA ม ด ชน ค ณภาพ และก จกรรมการปฏ บ ต งานท ควบค มเพ อการบรรล ผลตาม ด ชน ว ดค ณภาพท กข นตอน 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการบร หารงานว ชาการของสถานศ กษาข น พ นฐาน ม ความเหมาะสมทางว ชาการท สามารถนาไปใช ได และผลการสร างค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารงานว ชาการม ความเป นไปได ในการนาไปใช ในสถานศ กษาด วยมต เป นเอกฉ นท ส วน ความพ งพอใจต อการนากระบวนการบร หารงานว ชาการท พ ฒนาข นไปใช ในสถานศ กษาข นพ นฐาน พบว า โดยภาพรวมผ นากระบวนการบร หารงานว ชาการไปใช ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก และเม อพ จารณา รายด าน ด านกระบวนการ/ข นตอนของการบร หารงาน และด านความร ความเข าใจ และนาไปใช ประโยชน ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก เช นก น Abstract Research Title : Development of Academic Administration Process of the Basic Education Schools based on the Quality Management Concept Author : Assoc. Prof Dr.Sajeewan Darbavasu Year : 2012 Dr.Sawai Siritongthaworn The objectives of the research, entitled the development of academic administration process of the basic education schools based on the quality management concept, are: to design the academic administration process of the basic education schools; to examine the appropriateness of the process; to accomplish the corresponding work manuals; and to evaluate the satisfaction level of the process deployment. This study is an action research. The research informants can be categorized into three groups. The first group, comprising totally 28 school administrators and teachers, provides the information of the academic administration situation and needs people. The second group, including totally 14 school administrators, examines the appropriateness of the designed process. The last group; consisting of totally 56 school administrators, academic administration staff, and teachers; assesses the level of satisfaction in the process deployment. The research tools are the process appropriateness evaluation form, the satisfaction evaluation form, and the small group discussion record form. Data analysis has two main methods statistical tools, and content analysis. Statistical tools are means and standard deviation. The research results are: 1 The academic administration process is composed of two main process: the academic administration operational process (value creation process), and the academic administration quality development process (supporting process). The academic administration operational process includes academic planning process, curriculum development process, promotion and development of learning media and resources process, learning management development process, learning evaluation and record transfer process, and education research process. The academic administration quality development process comprises educational supervision process, counseling process, quality and standard development process, and community support process. Each sub process details the work procedures (categorized as phases in the PDCA cycle), activities, and quality indicators. 2 The academic administration process as well as the work manuals are assessed unanimously to be appropriate to be deployed in the basic education schools. The process deployment is satisfied by the users at the high level in both overall and construct perspectives. ก ตต กรรมประกาศ รายงานการว จ ยฉบ บน สาเร จลงด วยด เน องจากได ร บการอน เคราะห ในการส งเสร มและผล กด นให เก ดงานว จ ยท เป นต นแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐานด วยแนวค ดการจ ดการค ณภาพ จากท าน รองศาสตราจารย ดร.ช วงโชต พ นธ เวช อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ซ งเป นห วหน าช ด โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบการบร หารจ ดการส ความเป นเล ศตามปร ชญาการจ ดการค ณภาพท ว ท งองค กร ขอกราบพระค ณเป นอย างส งไว ณ ท น ขอขอบพระค ณผ ทรงค ณว ฒ ท ให ความอน เคราะห ในการตรวจสอบค ณภาพเคร องม อว จ ยเช ง ปร มาณและค ณภาพท กท านเป นอย างส ง ขอขอบพระค ณแหล งเง นท นอ ดหน นการว จ ยจากสาน กงานคณะกรรมการการว จ ยแห งชาต และ สถาบ นว จ ยและพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา อานวยความสะดวกและช วยเหล อการว จ ยให สาเร จ อย างเร ยบร อย ส ดท ายขอขอบพระค ณผ บร หารเขตพ นท การศ กษาสม ทรสงคราม ผ บร หารสถานศ กษา และคร โรงเร ยนต นแบบ จ งหว ดสม ทรสงครามท ให ความร วมม อในการเข าร วมก จกรรม และให ข อม ล ประกอบการทาว จ ย ท กท านเป นอย างส ง สารบ ญ หน า ก ตต กรรมประกาศ. ข บทค ดย อภาษาไทย ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ.. จ สารบ ญ. ช สารบ ญตาราง.. ญ สารบ ญภาพ. ฏ บทท 1 บทนา... 1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค การว จ ย.3 ขอบเขตของการว จ ย...3 ขอบเขตด านประชากร..3 ขอบเขตด านเน อหา..4 ขอบเขตด านระยะเวลา.4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง..6 การบร หารงานว ชาการ.6 ความหมายของการบร หารงานว ชาการ..6 ความสาค ญของการบร หารงานว ชาการ.7 ขอบข ายการบร หารงานว ชาการ.7 การจ ดการค ณภาพท วท งองค กร 11 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ 12 การบร หารกระบวนการตามแนวค ด TQM.17 การจ ดการศ กษาเช งค ณภาพ...19 การพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบ... 21 บทท หน า สารบ ญ(ต อ) งานว จ ยท เก ยวข อง.27 กรอบแนวค ดในการว จ ย ว ธ ดาเน นการว จ ย.31 ประชากร 31 เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล.35 ตอนท 1 ผลการออกแบบ กระบวนการ บร หารงานว ชาการของสถานศ กษาข นพ นฐาน 35 ตอนท 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการ บร หารงานว ชาการไปใช ในสถานศ กษาข นพ นฐาน 75 ตอนท 3 ค ม อการปฏ บ ต งานตามกระบวนการบร หารงาน ว ชาการของสถานศ กษาข นพ นฐาน...76 ตอนท 4 ผลความพ งพอใจต อการนากระบวนการ บร หารงานว ชาการท พ ฒนาเป นต นแบบไปใช ในสถานศ กษาข นพ นฐาน.78 5 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ..80 สร ปผลการว จ ย...80 อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ภาคผนวก ประว ต ย อของผ ว จ ย ซ สารบ ญตาราง ตาราง หน า 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการดาเน นงานบร หารงานว ชาการ 75 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารงานว ชาการ.75 3 ค าเฉล ย และค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานความพ งพอใจ ในการนากระบวนการบร หารงานว ชาการไปใช ในสถานศ กษา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการวางแผนงานว ชาการ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการว ดประเม นผล และการเท ยบโอนผลการเร ยน ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการส งเสร ม และพ ฒนาส อการเร ยนร และแหล งการเร ยนร ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการน เทศการศ กษา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการแนะแนวน กเร ยน ผลการตรวจสอบกระบวนการพ ฒนาระบบ ประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ ส งเสร ม สน บสน นงาน ว ชาการก บช มชนและองค กรภายนอก 175 ญ สารบ ญภาพ ภาพ หน า 1 โครงสร างหล กของระบบ TQM สาหร บภาคการศ กษา.12 2 การค ดเช งระบบนาองค กรไปส องค กรสมรรถนะส ง.13 3 ภาพรวมของการบร หารกระบวนการท ม ค ณภาพ แม แบบการจ ดการศ กษาเช งค ณภาพ หร อ SIPPO การบร หารจ ดการสถานศ กษาเช งค ณภาพ...23 ฏ 1 บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา การศ กษาม ความสาค ญย งต อการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อพ ฒนาคนอย างรอบด าน และสมด ลเพ อ เป นฐานหล กของการพ ฒนาโดยม เป าหมายให คนไทยเป นคนด เก ง ม ความส ข ม ความร เช งว ชาการ และ สมรรถนะทางว ชาช พ ใฝ เร ยนร แสวงหาความร อย างต อเน องตลอดช ว ต ม ส ขภาพท งกายและใจท สมบ รณ สามารถประกอบอาช พแลอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข พร อมก บสร างส งคมไทยให เป นส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร โดยม งพ ฒนาคนไทยเป นส งคมแห งค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร ม การสร าง องค ความร นว ตกรรม และเทคโนโลย ทร พย ส นทางป ญญาเพ อการเร ยนร นาไปส ส งคมแห งการเร ยนร อย าง ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks