การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย - PDF

Description
การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Excel คร ปร ชา จ นทร เปล ง การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Excel น นเป นการประย กต โปรแกรม Microsoft Excel ซ งม ความสามารถทางด านค านวณโดยใช ตารางการท างานและม ส

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 19 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Excel คร ปร ชา จ นทร เปล ง การสร างเกมคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Excel น นเป นการประย กต โปรแกรม Microsoft Excel ซ งม ความสามารถทางด านค านวณโดยใช ตารางการท างานและม ส ตรคณ ตศาสตร ช วยในการค านวณอ กมากมาย แต ก ไม ใช ว าจะน า โปรแกรม Microsoft Excel ไปสร างเกมได ท กเกม เกมท จะน ามาสร างก ควรจะเป นเกมท เน นการ ค านวณ ซ งเกมเหล าน หาได จากหน งส อเกมคณ ตศาสตร ท วไป หร ออาจจะเป นเกมท ค ดข นมาเองเพ อสร างท กษะ การค ดค านวณซ งจะน าไปส การเร ยนการสอนว ชาคณ ตศาสตร ก ได หล กการสร างเกม 1. ผ ท จะสร างเกมจะต องเล นเกมน นได และต องร ถ งกฎเกณฑ การแก ป ญหาท จะได มาซ งค าตอบ พ ดง าย ๆ ว าจะต องเข าใจเกมน นอย างถ องแท เลยท เด ยว 2. ต องม ความร ในโปรแกรม Microsoft Excel ข นพ นฐาน ค อต องร จ กการจ ดการก บเซลล ร จ กเมน ต าง ๆ พอประมาณ เอาแค ว าเม อพ ดถ งเมน หล ก ๆ ก ร ว าอย ท ไหนบนหน าจอก พอส วนท เหล อค อยศ กษาต อไป 3. ต องม ความค ดสร างสรรค ในการออกแบบเกม การตกแต งหน าจอให ม ร ปแบบท น าสนใจ ข อน ข นอย ก บ ความสามารถเฉพาะต ว ส วนประกอบของเกม 1. เกมส วนใหญ ก จะม โจทย ค าถาม หร อกต กาการเล นเกม 2. ม ส วนท ป อนค าตอบ 3. ม ส วนเฉลย 4. อาจจะม ป มเร มเล น ป มจบเกม ป มเล นเกมใหม หร อป มเล นเกมต อไป แล วแต ผ สร างจะออกแบบ ก อนท จะมาศ กษาว ธ การสร างเกมด วย Microsoft Excel น น ผ เข ยนต องขอออกต วก อนว า ว ธ การต อไปน เป นเพ ยงแนวทางเท าน น ส วนการตกแต งให สวยงามสมบ รณ ผ สร างควรศ กษาหาความร เพ มเต ม และการสร าง เกมน จะใช Macro ช วยเท าน น ด งน นเกมท สร างอาจจะม ข อจ าก ดอย บ าง เพราะถ าจะให สมบ รณ จร ง อาจจะต องใช ความร ในโปรแกรม Visual Basic มาช วย พ ดง าย ๆ ว า เราจะใช ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel เท าน น และผ เข ยนต องขอขอบค ณ คร พงษ ศ กด ล ละว ฒนพ นธ โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ จ งหว ดนครศร ธรรมราช เป นอย างส งเพราะท านเป นต นค ดการสร างเกมด วยโปรแกรม Microsoft Excel และผ เข ยนได ร บความร จากท าน จ งต องขอขอบพระค ณท านเป นอย างส งไว ณ ท น เกมต วอย าง ฉ นค อใคร? ? 2 1 ค าเฉลย เร มต น เล กเล น ต วอย างเกมท จะสร างน เป นเกมคณ ตศาสตร ซ งเป นเกมหาผลล พธ จากต วเลขท ก าหนดให โดยผ เล นเกม จะต องค ดว เคราะห ว าต วเลขท ก าหนดมาน นม ความส มพ นธ ก นอย างไร ค อว า น าเลขท ก าหนดให มาบวก ลบ ค ณ หร อหารก นในล กษะใดจ งได ผลล พธ อย างน น ซ งจะเป นแนวทางหาค าตอบท ต องการได ว เคราะห เกมก อนน าไปสร าง 1. ฉ นค อใคร? เราจะใช Word Art ช วยตกแต งให สวยงาม 2. ต วเลข 1,3,2,5 เก ดจากการส ม ซ งเป นต วเลขไม เก น 10 โดยใช ฟ งก ช น RAND() 3. จ านวน 11 เก ดจากเง อนไข (5x1)+(2x3) ซ งค าจะเปล ยนไปตามต วเลขท ส มมาได 4. ต วเลข 4,1,2,3 เก ดจากการส ม ซ งต วเลขไม เก น 10 โดยใช ฟ งก ช น RAND() 5. เคร องหมาย? เป นช องว าท ให ผ เล นเต มจ านวนผลล พธ เม อเต มแล วต องกดแป น Enter เพ อให โปรแกรมจะตรวจสอบว าค าตอบถ กหร อไม ถ าถ กต องในช องค าเฉลยจะข นค าว า ถ กต อง คร บ ถ าไม ถ กต องจะข นค าว า ผ ดคร บ ลองตอบอ กคร ง การตรวจสอบ ใช ฟ งช น IF 6. ถ าต องการเล นเกมอ กคร งหน งให กดท ป ม เร มต น โปรแกรมจะส มต วเลขช ดใหม มาให ป ม เร มต น จะใช แถบเคร องม อ ฟอร ม เพ อเร ยกใช Macro ท รวมฟ งก ช น RAND() ในช องต าง ๆ ท ต องการได ต วเลขส ม 7. ถ าต องการเล กเล นให กดป ม เล กเล น จะเป นการออกจากโปรแกรม Microsoft Excel ป ม เล กเล น สร างโดยแถบเคร องม อ ฟอร ม เพ อเร ยกใช Macro จบการท างาน ข นตอนการสร างเกมด วย Microsoft Excel 1. ใช Word Art สร างช อเกม 1. เป ดโปรแกรม Micrisoft Excel 2. แทรก ร ปภาพ WordArt 3. ปรากฏหน าต าง WordArt ให เล อก ร ปแบบท ต องการ แล วคล ก ตกลง 4. พ มพ ค าว า ฉ นค อใคร? แทนท ใส ข อความของค ณท น แล วคล ก ตกลง 5. เล อนไปย งต าแหน งท ต องการ และ ปร บขนาดให สวยงาม 2. ปร บขนาด Cell ให ได ขนาดตามท ต องการ 1. จะใช แถวท 8 ถ ง 10 โดยท าให แถวท 8 ถ ง 10 Active โดยการคล กท เลข 8 แล ว กดแป น Shift ค างไว แล วกดแป นล กศรลง ไปจนถ งหมายเลข เล อกร ปแบบ แถว ความส ง 3. ก าหนดความส งเป น50 แล วคล กตกลง 4. เล อกร ปแบ คอล มน ความกว าง 5. ก าหนดความกว างเป น10 แล วคล ก ตกลง(ความกว าง ความส งเปล ยนแปลง ตามความเหมาะสมและสวยงามได ตามท ต องการ) 3. สร างค าเฉลย 1. ท าให เซลล C11 ถ ง F11 Active 2. เล อก ร ปแบบ เซลล 3. จะปรากฏหน าต าง การจ ดร ปแบบเซลล ให เล อกท การจ ดต าแหน ง แล วคล กท กรอบ ส เหล ยมหน าค าว า ผสานเซลล ให เป น เคร องหมาย ถ ก 4. คล ก ตกลง 5. ท าให C11 ถ ง F11 Active 6. พ มพ ข อความต อไปน ในช องfx(แถบส ตร) =IF(F9= , ค า เฉลย ,IF(F9=((E9*F8)+(F10*G9)), ถ กต อง คร บ , ผ ดคร บ ลองตอบอ กคร ง )) 7. ข อควรระว งพ มพ ไม ต องเว นวรรค และใส วงเล บเป ด ป ดให ครบถ วนและพ มพ ให ถ กต อง 8. แต งต วอ กษรให สวยงาม อาจจะใส ส พ น ร ปแบบต วอ กษรส ของต วอ กษรตามต องการ และจ ดให อย ก งกลาง 4. สร าง Macro เพ อส มต วเลข ข นตอนน เป นข นตอนท ส าค ญมาก และต องท าอย าให ผ ดพลาด 1. คล กท เซลล A13 เพ อให Avtive 2. พ มพ ท ช อง fx (แถบส ตร) =INT(RAND()*10) (ส ตรน เป นการส มต วเลข 0 ถ ง 9 ท เป นจ านวนเต ม ) 3. Copy เซลล A13 ไปวางท A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 รวม ท งหมด 8 เซลล 4. เป นข นบ นท กแมโค ให ด าเน นการด งน เล อน Active Cell ไปท C11 ตรงค าเฉลย 5. เล อกเคร องม อ แมโค บ นท กแม โครใหม 5. จะเก ดหน าต างบ นท กแมโค ม ช อแมโค ซ งต องจ าไว ว าแมโคซ อน เราบ นท กอะไร เพ อจะได เร ยกใช ใน ตอนต อไปได 6. ให ใส ต วอ กษรท ช องแป นพ มพ ล ด เช นใส ต ว e น นหมายความว าถ ากด เป น Ctrl+e โปรแกรมจะเร ยกใช Macro1 7. คล กท ตกลง 8. จะปรากฏหน าต าง หย ด ซ ง ข นตอนต อไปน ต องท าด วยความ ระม ดระว ง เพราะการกระท า ท งหลายจะถ กบ นท กไว ใน Macro1 เม อต องการหย ดการบ นท กให คล กท ป มส เหล ยม ของหน าต างหย ด 9. Copy เซลล A13 ไปวางท เซลล C8 โดยการวางน นต องวางแบบ พ เศษ เม อ Copy แล ว ให เล อน Active Cell ไปท C8 แล ว เล อก แก ไข วางแบบพ เศษ 10. จะปรากฏ หน าต างการวางแบบ พ เศษ ให เล อกท ค า โดยคล กในช อง วงกลมหน าค าว า ค า ให เก ดเป นจ ดส เข ยว ๆ แล ว คล กตกลง 11.ให ท าเช นเด ยวก บข อ9ค อCopy Cell A14 ไปวางแบบพ เศษท D9 A15 ไปวางแบบพ เศษท C10 A16 ไปวางแบบพ เศษท B9 A17 ไปวางแบบพ เศษท F8 A18 ไปวางแบบพ เศษท G9 A19 ไปวางแบบพ เศษท F10 A20 ไปวางแบบพ เศษท E9 11. ให เล อน Active Cell ไปท F9 แล วกดป ม Del 12. คล กท ป ม หย ดการบ นท ก เป น การส นส ดการบ นท ก Macro1 5. สร างผลล พธ เพ อเป นแนวทางให ค ดหาค าตอบ เม อได ต วเลขจากการส ม แล ว ต อไปจะสร างผลล พธ ไว ในเซลล C9 เพ อเป นแนวทางให ผ เล นเกมสามารถ ว เคราะห หาค าตอบได ซ งผลล พธ น นจะก าหนดอย างไรก ได ข นอย ก บจ ก ม งหมายว าเม อค ดได แล วจะน าไปส ความร ในว ชาคณ ตศาสตร เร องอะไร ในท น ก าหยดว า ผลล พธ จะเก ดจาก (B9*C8)+(C10*D9) ให ด าเน นการด งน 1. เล อน Active Cell ไปท C9 แล ว พ มพ ข อความใน fx (ช องส ตร)ด งน =(B9*C8)+(C10*D9) 2. ตกแต งข อความให สวยงาม ให ต วเลขอย ก งกลาง ม ขนาดใหญ พอ งาม เซลล ม พ นส ท ต างก น ข นอย ก บ การออกแบบของผ ท า 6. การใช แถบเคร องม อฟอร ม ตกแต งเกม เพ อให ร ปแบบเกมน นสามารถเล นได หลาย ๆ คร ง จ งสมควรสร างป ม เร ยกใช Macro1 เพ อให ส มเลขช ดใหม มาให เล น และควรม ป มหย ดเล น หร อเล นเกมอ น ๆ ต อไป ในท น จะสร าง 2 ป ม ค อป มเร มเล นใหม ก บป มหย ดเล น ให ด าเน นการด งน 1. สร างแมโค หย ดการท างาน ให เล อกเคร องม อ แมโคร 2. จะปรากฏหน าต าง แมโค ให ต ง ช อ St แล วคล กท สร าง 3. จะปรากฏหน าต าง Microsoft Visual Basic ให พ มพ ค าส ง ต อไปน Application.Quit แล วป ดหน าต างน 4. สร างป มเพ อเร ยกใช เพ อเร ยกใช แมโค ให คล กท ม มมอง แถบ เคร องม อ ฟอร ม 5. จะปรากฏหน าต าง ฟอร ม ให เล อกท ป ม แล วคล กลากเม าส เพ อ สร างป ม 6. จะปรากฏหน าต างก าหนด แมโค ให เล อกท Macro1 แล ว คล กตกลง 7. ปร บแต งช อป ม เป น เร มเล นใหม โดยใช ขนาดให เหมาะสม 8. สร างป มอ กหน งป มตามว ธ เด ม ต งแต ข อ 5 แต เล อกแมโค St แล ว ปร บแต งต วอ กษรให สวยงาม แล ว ป ดหน าต าง ฟอร ม จะได เกมท สามารถเล นได แล ว 7. ตกแต งเกมด วยเมน Excel จากเกมท สร างข น จะเห นว าเซลล A13 ถ ง A20 เป นค าส มเพ อน ามาสร างป ญหาของ เกม แต ย งปรากฏอย จ งจ าเป นต องซ อนไม ให เห น และเกมน ย งปรากฏเส นแบ งเขตเซลล ก สามารถซ อนได เช นก น 1. ท าให A13 ถ ง A20 Active แล ว เล อกร ปแบบ แถว ซ อน แถวA13 ถ ง A20 จะมองไม เห น ถ าม ผลกระทบต อป ม เร มเล นใหม และ ป ม เล กเล น ให คล กขวา ท ป ม เหล าน น แล วปร บแต งใหม 2..เล อกเคร องม อ ต วเล อก จะ ปรากฏหน าต างต วเล อก 3. ให คล กเล อกส งท ไม ต องการออก ด งภาพ ก จะท าให เส นต าง ๆ หายไป ร ปแบเกมท สร างเสร จแล ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks