แนวทางการดาเน นงาน ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ - PDF

Description
แนวทางการดาเน นงาน ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ๒ คานา การก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 5 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการดาเน นงาน ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ๒ คานา การก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ของประเทศไทยจะเป นป จจ ย ส าค ญในการเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตของประชาชนไทย การสร างคนไทยย คใหม ให ม ความร ความด และสามารถ อย ร วมก บผ อ น ได อย างม ความส ข น น จ าเป นต องเตร ยมความพร อม ให คนไทย ม ศ กยภาพท จะเป นพลเม อง อาเซ ยนท สามารถแข งข นและอย ร วมก บเพ อนบ านอย างส นต ส ข ส าน กงาน กศน. ตระหน กถ งความจ าเป นใน การสร างความร ความเข าใจ และความ ตระหน กแก ประชาชนให เห น ความส าค ญของประชาคมอาเซ ยนท ม ผล ต อว ถ ช ว ตของคนไทย โดยเฉพาะในเร องของการส อสารซ งเป นเคร องม อในการแสวงหาความร และ การ ประกอบอาช พ ตลอดจนการเจรจาต อรองเพ อการแข งข นด านเศรษฐก จและส งคมในเวท สากล ส าน กงาน กศน. ม บทบาทในการสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ อาเซ ยนศ กษาเพ อ เตร ยมความพร อม แก ประชาชนให สามารถปร บต วเพ อรองร บการเปล ยนแปลงท ก าล งจะเก ดข นได อย างม ประส ทธ ภาพ ส าน กงาน กศน. จะจ ดให ม ศ นย ภาษาอาเซ ยน เพ อ เป นแหล งศ กษา ค นคว า รวบรวม เผยแพร ข อม ล และจ ดกระบวนการเร ยนร เร อง อาเซ ยนศ กษา ภาษาต างประเทศ ตลอดจนให บร การเทคโนโลย สารสนเทศในการส อสาร และเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม ประเพณ ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การท องเท ยว ฯลฯ ในกล มอาเซ ยน อ น เป นการวางแผนย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน นอกจากน สถานศ กษา กศน. จะหาว ธ การท จะผนวกหร อบ รณาการอาเซ ยน ศ กษาเข าไปในท กกระบวนการจ ดการศ กษา เพ อเป นองค ประกอบและป จจ ย หล กในการข บเคล อนย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนให สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได จร ง และ สามารถน าสมรรถนะท จ าเป นมาส งเสร มประกอบการก าหนด แนวทางการข บเคล อนการ ด าเน นงานเก ยวก บ การยกระด บความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ ส าน กงาน กศน. ได พ จารณาถ งความส าค ญด งกล าว จ ง ได จ ดท าแนวทางการด าเน นงานศ นย ภาษาอาเ ซ ยน กศน. อ าเภอ/เขต เพ อให สถานศ กษาสามารถน าไปปฏ บ ต ได ต อไป ส าน กงาน กศน. ขอขอบค ณในความร วมม ออย างด ย งจากผ ทรงค ณว ฒ ผ บร หาร ข าราชการ บ านาญ น กว ชาการ คร ในการจ ดท าแนวทางการด าเน นงานศ นย อาเซ ยน กศน. อ าเภอให เสร จส นสมบ รณ มาในโอกาสน (นายประเสร ฐ บ ญเร อง) เลขาธ การ กศน. ๓ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทท ๑ บทนา บทท ๒ การดาเน นงานศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ บทท ๓ บทบาทหน าท ของศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ และภาค เคร อข าย บรรณาน กรม ภาคผนวก ๑. แผนย ทธศาสตร การดาเน นงานเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน สาน กงาน กศน. ๒. แบบฟอร มการสม ครห วหน าศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ ๓. หล กส ตรภาษาอ งกฤษและภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน ๔ บทท ๑ บทนา ความเป นมา การก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของประเทศไทยจะเป นป จจ ยส าค ญในการ เปล ยนแปลงว ถ ช ว ตของประชาชนไทย การสร างคนไทยย คใหม ให ม ความร ความด และสามารถอย ร วมก บ ผ อ นอย างม ความส ข ซ งหมายรวมถ งการจ ดการศ กษาเพ อ ให คนไทย ม ความพร อมท จะเป นพลเม องอาเซ ยน ท สามารถแข งข นและอย ร วมก บเพ อนบ านอย างส นต ส ข จ งเป นส งส าค ญท จะ สร างความร ความเข าใจ และ ความตระหน กถ งความส าค ญของประชาคมอาเซ ยนท ม ผลต อการจ ดการศ กษา โดยเฉพาะในเร องของการ ส อสารซ งเป นเคร อง ม อในการแสวงหาความร และประกอบอาช พ ตลอดจนการเจรจาต อรองเพ อการแข งข น ด านเศรษฐก จและส งคมในเวท สากล การสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการด าเน นงานท พ ฒนาเตร ยมความ พร อม และใช ประโยชน จากโอกาสท ม อย เด มและก าล งจะเก ดข นในอนาคตอ นใกล ได เต มท รวมท งสามารถ ปร บต วเพ อรองร บการเปล ยนแปลงท ก าล งจะเก ดข นได อย างม ประส ทธ ภาพ การวางแผนย ทธศาสตร การจ ด การศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนน น ต องหาว ธ การท จะผนวกหร อบ รณาการอาเซ ยนให เข าไปในท กประเด นของ การจ ดการศ กษา โดยท องค ประกอบและป จจ ยหล กในการข บเคล อนการวางย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนสามารถน าไปส การปฏ บ ต ได จร ง และสามารถน าสมรรถนะท จ าเป นมาส งเสร มประกอบการ ก าหนดแนวทางการข บเคล อนการด าเน นงานเก ยวก บการยกระด บความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ เพ อเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอ าเซ ยนในส ป ข างหน า ส าน กงาน กศน. ได ด าเน นโครงการจ ดการศ กษาเพ อยกระด บความสามารถในการใช ภาษา อ งกฤษ ในป งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร คร กศน. กล มเป าหมาย ตลอดจนประชาชนท วไป ให ม ความร ความสามารถ และท กษะในระด บท จะส อสารได โดยใช ภาษาต างประเทศเป นเคร องม อในการแสวงหา ความร และประกอบอาช พ ตลอดจนเจรจาต อรองเพ อการแข งข นด านเศรษฐก จและส งคมในเวท สากลต อไป ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อ าเภอ จะเป นแหล งศ กษา ค นคว า รวบรวม เผยแพร ข อม ล และจ ด กระบวนการเร ยนร เร องภาษาต างประเทศ อาเซ ยนศ กษา รวมท งให บร การเทคโนโลย สารสนเทศในการส อสาร ตลอดจนเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม ประเพณ ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การท องเท ยว ฯลฯ ใน กล มประเทศ อาเซ ยน ท งน ส าน กงาน กศน. จะด าเน นการน าร องจ ดต ง ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อ าเภอ ต นแบบ ใน ๕ ภ ม ภาค ๆ ละ ๑ จ งหว ด ๆ ละ ๑ อ าเภอ ตามนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท ๒ ใน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ได แก ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อ าเภอเม อง ในจ งหว ดเช ยงใหม อ ดรธาน นครสวรรค นครศร ธรรมราช และอ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร แนวค ด ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อ าเภอ/เขต เป นแหล งศ กษา ค นคว า รวบรวม เผยแพร ข อม ล และ จ ดกระบวนการเร ยนร เร องอาเซ ยนศ กษา ภาษาต างประเทศ ตลอดจนให บร การเทคโนโลย สารสนเทศในการ ส อสาร และเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม ประเพณ ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การท องเท ยว ฯลฯ ในกล มอาเซ ยน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อจ ดกระบวนการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ และภาษาเร องอาเซ ยนศ กษา และ ภาษาต างประเทศ ๒. เพ อเป นแหล งเร ยนร แลกเปล ยน เผยแพร ข อม ล และการส อสารโดยการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ๓. เพ อเป นแหล งศ กษา ค นคว า รวบรวม ข อม ลความร ด านอาเซ ยนศ กษา และ ภาษาต างประเทศ ๔. เพ อเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม ประเพณ ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การ ท องเท ยว ฯลฯ ในกล มอาเซ ยน กล มเป าหมาย ๑. ผ ร บบร การ ได แก น กศ กษา กศน. บ คลากร กศน. ผ ส งอาย อาสาสม ครสาธารณส ข ประจ าหม บ าน (อสม.) ผ น าท องถ น ประชาชนท สนใจ ฯลฯ ๒. ผ ให บร การ ได แก คร กศน. อาสาสม ครอาเซ ยนศ กษา ว ทยากร บรรณาร กษ ฯลฯ ๓. เคร อข าย ได แก ๓.๑ เคร อข ายในประเทศ ๓.๑.๑ หน วยงานกระทรวงศ กษาธ การ เช น โรงเร ยนในส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มหาว ทยาล ย ศ นย ภาษา ๓.๑.๒ หน วยงานภายนอกกระทรวงศ กษาธ การ เช น องค กรเอกชน แรงงานจ งหว ด การท องเท ยว ฯลฯ ๓.๒ เคร อข ายระหว างประเทศ เช น หน วยงานด านการศ กษาของกล มประเทศ อาเซ ยน (ประเทศในกล มอาเซ ยน) องค กรระหว างประเทศ องค กรภาคประชาส งคม (NGO) ๕ ผลท คาดว าจะได ร บ ผลผล ต ๑. ม ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อ าเภอท เป นต นแบบ จ านวน ๕ แห ง เป นแหล งเร ยนร แลกเปล ยนด านว ฒนธรรม ประเพณ ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การท องเท ยว ฯลฯ ในกล ม อาเซ ยน ๒. กล มเป าหมายได ร บการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ และภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน ผลล พธ ประชาชนม ความสามารถและท กษะในระด บท จะส อสารได โดยใช ภาษาต างประเทศเป นเคร องม อใน การแสวงหาความร และประกอบอาช พ ตลอดจนการเจรจาต อรองเพ อการแข งข นด านเศรษฐก จและส งคมใน เวท สากล เกณฑ การพ จารณาจ ดต งศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ จ งหว ด ค ดเล อกพ นท ตามนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท ๒ (น าร อง ป พ.ศ.๒๕๕๔ ต งศ นย ฯ/อบรมคร ) นครสวรรค เช ยงใหม อ ดรธาน ชลบ ร นครศร ธรรมราช ๖ อาเภอ สถานท ต ง บ คลากร ๑. ม สถานท ท เหมาะสมในการจ ดการเร ยนการสอน ๒. ต งอย ในเขตช มชน แหล งท องเท ยว หร อแหล งอ ตสาหกรรมบร การ หร อเขตเศรษฐก จ ชายแดน ๑. บ คลากรท ม พ นฐานด านภาษาอ งกฤษและเทคโนโลย สารสนเทศ ๒. ม เคร อข ายท ม ความพร อมด านอาเซ ยนศ กษา เช น โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน มหาว ทยาล ย ศ นย ภาษา องค กรเอกชน ฯลฯ ส อ/ว สด อ ปกรณ ๑. ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ม คอมพ วเตอร อย างน อย ๔ เคร อง และอ นเทอร เน ต (internet) ๗ ๘ บทท ๒ การดาเน นงานศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อาเภอ ศ นย ภาษาอาเซ ยน กศน. อ าเภอ เป นแหล งศ กษา ค นคว า รว บรวม เผยแพร ข อม ล และจ ด กระบวนการเร ยนร เร องอาเซ ยนศ กษา ภาษาต างประเทศ ตลอดจนให บร การเทคโนโลย สารสนเทศในการ ส อสาร และเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร ด านว ฒนธรรม ประเพณ ส งคม เศรษฐก จ การเม อง การท องเท ยว ฯลฯ ในกล มอาเซ ยน โดยม แนวทางการด าเน นงาน ด งน ๑. การบร หารจ ดการ งาน/ก จกรรม ว ธ การดาเน นงาน ๑. ด านกายภาพ ๑.๑ อาคารสถานท ผ บร หารส าน กงาน กศน. จ งหว ด ผ บร หาร กศน. อ าเภอ และคร กศน. ร วมก นปร บปร งอาคารสถานท ท งภายในและภายนอกให ม ความพร อมในการ ให บร การ ม ความสะอาด ร มร น สวยงาม ปลอดภ ย เหมาะสมและม บรรยากาศเอ อต อการส งเสร มการจ ด ก จกรรมการเร ยนร ๑.๒ ส อ ว สด คร ภ ณฑ ๑. ส าน กงาน กศน. ส าน กงาน กศน. จ งหว ด กศน. อ าเภอสน บสน น จ ดหา ว สด และคร ภ ณฑ พ นฐานเพ อการเร ยนร ท ท นสม ย เพ ยงพอก บความ ต องการ เช น คอมพ วเต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks