การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป - PDF

Description
รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป ภายใต แผนความร วมม อป ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 43 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป ภายใต แผนความร วมม อป ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ รายละเอ ยดโครงการ 2 หล กการและเหต ผล เป าหมาย ว ตถ ประสงค 2 พ นท เป าหมาย 3 ก จกรรมหล กของโครงการ (ภาพรวม) 5 หน า ก จกรรมในระด บท องถ น โดยอปท.ท เข าร วม 9 ผลการดาเน นการ (ภาพรวม) 14 แนวทางท ประสบความส าเร จในการส งเสร มการใช เกล อเสร มไอโอด นในระด บท องถ น 15 ป ญหาอ ปสรรค 17 ต วอย างโครงการ 1. อบต.บ านเหล า อ.บ านฝาง จ.ขอนแก น อบต.หนองไฮ อ.วาป ปท ม จ.มหาสารคาม อบต.หนองบ วดง อ.ศ ลาลาด จ.ศร สะเกษ อบต.น าเก ยน อ.ภ เพ ยง จ.น าน เทศบาลต าบลแม ก อ.แม สอด จ.ตาก 54 1 รายงานสร ป เร องการขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ผ านการดาเน นงานในท องถ น ป องค การย น เซฟ ประเทศไทย และกรมส งเสร มการปกครองท องถ น หล กการและเหต ผล ภาวะขาดสารไอโอด นเป นภาวะท พโภชนาการท เก ดข นก บประชากรท วโลก และเป นสาเหต ท พบ บ อยท ส ดของภาวะป ญญาอ อนและความเส ยหายต อสมอง การได ร บสารไอโอด นไม พอของหญ งต งครรภ จะ ส งผลให เก ดความด อยของสมองในทารกและเด ก รวมท งสภาพร างกายแคระแกร น และม ความเส ยงต อการ แท งบ ตรส ง ส วนเด กท ไม ได ร บสารไอโอด นเพ ยงพอ จะม สมองและร างกายของท เต บโตช ากว าปกต ซ ง อาจส งผลให ท าให หย ดการเจร ญเต บโต และม ส วนท าให ไอค วของเด กต าลง อาการผ ดปกต เหล าน เป นส งท สามารถป องก นได องค การย น เซฟ ประเทศไทยจ งให ความส าค ญก บการส งเสร มให เด ก และประชาชนท กคนได ร บ สารไอโอด นอย างเพ ยงพอ โดยการผล กด นนโยบายให ผ ผล ตเกล อเต มสารไอโอด นในเกล อท กประเภท ซ ง จะเป นว ธ ท สามารถร บประก นได ว าประชาชนจะได ร บสารไอโอด นได ท วถ ง อย างไรก ด ข อม ลจากการส ารวจสถานการณ เด กในประเทศไทยโดยการใช พห ด ชน แบบจ ดกล ม (MICS) ในป พ.ศ แสดงให เห นว า เพ ยงร อยละ 55 ของครอบคร วคนไทยท บร โภคเกล อเสร มไอโอด น ท ได ค ณภาพ ทางภาคใต และภาคกลางของประเทศ อ ตราการบร โภคเกล อท ม สารไอโอด นม ส งกว าเล กน อย อย ท ร อยละ 60 แต ในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ กล บลดต าลงไปถ งร อยละ 23 เท าน น การส ารวจย งเสดงให เห นว า คร วเร อนในเม องม กจะบร โภคเกล อท ม สารไอโอด นมากกว าคร วเร อนท อย ในชนบท และคร วเร อนท ม ฐานะด จะบร โภคเกล อเสร มไอโอด นมากกว าคร วเร อนท ม ฐานะยากจน (ร อยละ 75 ก บร อยละ 42) ผลการส ารวจน ช ให เห นว า ป ญหาเร องการขาดสารไอโอด นน ม สาเหต มาจากข อม ลและความร ท ไม ท วถ ง และการไม ครอบคล มของเกล อเสร มไอโอด น เน องจากในหลายพ นท ไม ม การจ าหน ายเกล อไอโอด น ท ได มาตรฐาน และขาดการควบค มค ณภาพเกล ออย างเคร งคร ด โดยเฉพาะในกล มผ ผล ตเกล อรายย อยซ งม อย เป นจ านวนมาก ด งน น จ งจ าเป นต องม การรณรงค ในกล มผ บร โภค เพ อให ม ความเข าใจถ งความส าค ญของการ ป องก นโรคขาดสารไอโอด น และเล อกซ อเกล อเสร มไอโอด นได อย างถ กต อง ตลอดจนต องรณรงค ให เก ด การควบค มค ณภาพเกล อท จ ดขายในพ นท ซ งองค การย น เซฟ ประเทศไทย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น และกรมอนาม ย เล งเห นว า องค กรปกครองส วนท องถ นสามารถม บทบาทในส วนน ได มาก องค การย น เซฟและกรมส งเสร มการปกครองท องถ นจ งม แผนความร วมม อท จะการส งเสร มการใช เกล อไอโอด นในท องถ นในป โดยเน นการท างานท งในด านการควบค มค ณภาพ และการส งเสร ม พฤต กรรมและกระบวนการเปล ยนแปลงทางส งคม เพ อให เก ดการปฏ บ ต และกระแสผล กด นในช มชน ซ งจะ 2 น าไปส ความต องการบร โภคเกล อเสร มไอโอด นท เพ มข น โดยม กองโภชนาการ กรมอนาม ย กระทรวง สาธารณส ขเป นฝ ายสน บสน นทางว ชาการด วย เป าหมาย เพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด นท ส งผลต อการพ ฒนาสต ป ญญาของเด กไทย ด วยการส งเสร มการบร โภคเกล อ ไอโอด นในระด บต าบล ให ท กคร วเร อนได บร โภคเกล อไอโอด นท ม ค ณภาพอย างเพ ยงพอ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให อปท.และช มชนม การวางแผนโครงการ หร อแผนท ย ทธศาสตร เร องการส งเสร มการบร โภค เกล อเสร มไอโอด นร วมก น และม การสน บสน นการด าเน นงานอย างต อเน อง 2. เพ อใช แนวทางการส อสารเพ อการพ ฒนา (Communication for Development) ในการส งเสร มการ บร โภคเกล อไอโอด นในระด บต าบล และเพ มส งเสร มให การส อสารเร องการป องก นโรคขาดสาร ไอโอด นให ม ประส ทธ ภาพย งข น 3. เพ อสร างช มชนต นแบบในเร องการสน บสน นการบร โภคเกล อเสร มไอโอด น (ช มชนไอโอด น)โดย ม การม ส วนร วมของช มชน และองค กรปกครองส วนท องถ น และสามารถขยายต อได ไปย งช มชน อ นๆในอนาคต พ นท เป าหมาย จ งหว ดเป าหมายได แก ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และภาคกลาง รวม 11 จ งหว ดด งน ภาคเหน อ ได แก จ งหว ด เช ยงใหม เช ยงราย พะเยา แม ฮ องสอน น าน ตาก ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ได แก จ งหว ด นครราชส มา ขอนแก น ศร สะเกษ มหาสารคาม ภาคกลาง ได แก จ งหว ด ปท มธาน การค ดเล อกอปท.เป าหมาย ม การค ดเล อกร วมก นระหว างกรมส งเสร มการปกครองท องถ น องค การ ย น เซฟ และกองโภชนาการ โดยม เกณฑ การค ดเล อกด งน 1. อย ในจ งหว ดท ม ป ญหาเร องการไม บร โภคเกล อเสร มไอโอด น หร อม ผ ม ภาวะขาดสารไอโอด น จ านวนมาก 2. เป นพ นท ท ม แหล งผล ตเกล อ 3. ม องค กรปกครองส วนท องถ นท พร อมร วมงานในโครงการ 4. ได เข าร วมงานก บโครงการเสร มสร างศ กยภาพการส อสารช มชนเพ อการพ ฒนาเด ก ในป 2551 เพ อความต อเน องในการส งเสร มศ กยภาพของช มชน ซ งอปท.ท ได ร บค ดเล อก 33 แห งม รายช อด งต อไปน 3 - จ งหว ดเช ยงใหม องค การบร หารส วนต าบลแม คะ อ.ฝาง องค การบร หารส วนต าบลแม งอน อ.ฝาง เทศบาลต าบลอมก อย อ.อมก อย - จ งหว ดเช ยงราย องค การบร หารส วนต าบลแม ไร อ.แม จ น องค การบร หารส วนต าบลป าต ง อ.แม จ น - จ งหว ดแม ฮ องสอน องค การบร หารส วนต าบลถ าลอด อ.ปางมะผ า องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ.ปางมะผ า เทศบาลต าบลห วยผา อ.เม อง - จ งหว ดน าน องค การบร หารส วนต าบลเม องจ ง อ.ภ เพ ยง องค การบร หารส วนต าบลน าเก ยน อ.ภ เพ ยง องค การบร หารส วนต าบลบ อเกล อใต อ.บ อเกล อ องค การบร หารส วนต าบลภ ฟ า อ.บ อเกล อ - จ งหว ดพะเยา เทศบาลต าบลปง อ.ปง องค การบร หารส วนต าบลผาช างน อย อ.ปง องค การบร หารส วนต าบลนาปร ง อ.ปง - จ งหว ดตาก เทศบาลต าบลสามเงา อ.สามเงา เทศบาลต าบลแม ก อ.แม สอด องค การบร หารส วนต าบลมหาว น อ.แม สอด - จ งหว ดนครราชส มา เทศบาลนครนครราชส มา เขต 2 อ.เม อง องค การบร หารส วนต าบลโนนทองหลาง อ.บ วใหญ องค การบร หารส วนต าบลอรพ มพ อ.ครบ ร - จ งหว ดขอนแก น องค การบร หารส วนต าบลดอนด อ.หนองสองห อง องค การบร หารส วนต าบลค มชาต อ.หนองสองห อง องค การบร หารส วนต าบลบ านเหล า อ.บ านฝาง - จ งหว ดศร สะเกษ องค การบร หารส วนต าบลต กช อ.ภ ส งห องค การบร หารส วนต าบลหนองบ วดง อ.ศ ลาลาด องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ.ก นทรารมย - จ งหว ดมหาสารคาม องค การบร หารส วนต าบลช นชม อ.ช นชม องค การบร หารส วนต าบลเหล าดอกไม อ.ช นชม องค การบร หารส วนต าบลหนองบอน อ.โกส มพ ส ย องค การบร หารส วนต าบลหนองไฮ อ.วาป ปท ม - จ งหว ดปท มธาน องค การบร หารส วนต าบลบางเด อ อ.เม อง 4 องค การบร หารส วนต าบลบางขะแยก เทศบาลต าบลระแหง อ.เม อง อ.ลาดหล มแก ว ก จกรรมหล กของโครงการ (ภาพรวม) 1. การประช มก บองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อจ ดต งช มชนไอโอด น จ ดประสงค : 1. เพ อเสร มสร างศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ น ภาค เคร อข าย ในการควบค มและ ป องก นโรคขาดสารไอโอด นได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อผล กด นและสร างความตระหน กแก ภาค เคร อข ายในการด าเน นงาน 3. เพ อเพ มข ดความสามารถของแกนน าส ขภาพในช มชนในการป องก นและควบค มโรค ขาดสารไอโอด น ว ธ ด าเน นการ กองโภชนาการ กรมอนาม ยจ ดประช มจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ 2 ร น ๆละ 2 ว น - ร นท 1 ภาคเหน อ จ ดท จ งหว ดเช ยงใหม ประกอบด วยจ งหว ด เช ยงใหม เช ยงราย พะเยา แม ฮ องสอน น าน และตาก - ร นท 2 ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาคกลาง จ ดท จ งหว ดนครราชส มา ประกอบด วย จ งหว ดนครราชส มา ขอนแก น ศร สะเกษ มหาสารคาม และปท มธาน ว นท ร นท 1 ภาคเหน อ 30 เมษายน 1 พฤษภาคม 2552 ร นท 2 ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาคกลาง พฤษภาคม 2552 กล มเป าหมาย 23 คน ต อ จ งหว ด และ 25 คนจากส วนกลาง รวมท งส นเป น 278 คน ระด บจ งหว ด ท องถ นจ งหว ดหร อผ แทน น กว ชาการท ร บผ ดชอบงานป องก นโรคขาดสารไอโอด นระด บจ งหว ด ระด บอ าเภอ ผ แทนคณะกรรมการประสานงานสาธารณส ขระด บอ าเภอ ระด บท องถ น นายกองค การบร หารส วนต าบล / รองนายก อบต. ปล ดองค การบร หารส วนต าบลหร อผ แทน น กว ชาการท ร บผ ดชอบงานป องก นโรคขาดสารไอโอด นระด บต าบล ผ บร หารโรงเร ยนในเขตพ นท องค การบร หารส วนต าบล/เทศบาล อสม. /แกนน า / พ เล ยงเด ก 2 คน การประช มน ด าเน นการโดยกองโภชนาการ กรมอนาม ยโดยใช งบประมาณท องค การย น เซฟสน บสน นให กองโภชนาการ กรมอนาม ย ในป 2551 แต ได ม การเช อมโยงระหว างก จกรรมน และก จกรรมอ นๆท ด าเน นการโดยกรมส งเสร มการปกครองท องถ นด วย 5 ผลท ได ร บจากการประช ม การสน บสน นให องค การปกครองส วนท องถ นได ม ความตระหน กถ งป ญหาและให ด าเน นงานเร อง การส งเสร มการบร โภคเกล อเสร มไอโอด นเร มจาก การประช มก บองค กรปกครองส วนท องถ น ในว นท 30 เมษายน-1 พฤษภาคม ในจ งหว ดเช ยงใหม และ พฤษภาคม ในจ งหว ดนครราชส มา ซ งม องค กร ปกครองส วนท องถ นเข าร วมท งหมด 33 แห ง จาก 11 จ งหว ด (เช ยงใหม เช ยงราย พะเยา แม ฮ องสอน น าน ตาก นครราชส มา ขอนแก น ศร สะเกษ มหาสารคาม ปท มธาน ) ซ งม ผ เข าร วมด งน จากระด บจ งหว ดแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks