ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ก บการพ ฒนาคร ส เส นทางคร ม ออาช พ - PDF

Description
ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ก บการพ ฒนาคร ส เส นทางคร ม ออาช พ โดย รจนา วงศ ข าหลวง ผ อานวยการสาน กยกย องเช ดช เก ยรต ว ชาช พ ร กษาการในตาแหน งเลขาธ การค ร สภา กรอบการบรรยาย ความเป นมาและบทบาทของค ร สภา หล กการของว

Please download to get full document.

View again

of 141
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 14 | Pages: 141

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ ก บการพ ฒนาคร ส เส นทางคร ม ออาช พ โดย รจนา วงศ ข าหลวง ผ อานวยการสาน กยกย องเช ดช เก ยรต ว ชาช พ ร กษาการในตาแหน งเลขาธ การค ร สภา กรอบการบรรยาย ความเป นมาและบทบาทของค ร สภา หล กการของว ชาช พ มาตรฐานว ชาช พทางการศ กษา การประกอบว ชาช พควบค ม การควบค ม กาก บ ด แลการประกอบว ชาช พ การพ ฒนาว ชาช พ การยกย องเช ดช เก ยรต ว ชาช พ/ผ ประกอบว ชาช พ ความเป นคร ม ออาช พ/การพ ฒนาส คร ม ออาช พ ความเป นมาของค ร สภา ป พ ทธศ กราช ๒๔๘๘ นายทว บ ณยเกต ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ในขณะน น ได เล งเห นถ งป ญหาว กฤตในว ชาช พคร กล าวค อ คนด คนเก ง ไม อยากเร ยนคร และ คร เก ง คร ด ได ละท งอาช พคร ไปประกอบอาช พอ น จ งได ม การตราพระราชบ ญญ ต คร พ ทธศ กราช ๒๔๘๘ สาระสาค ญของพระราชบ ญญ ต คร พ ทธศ กราช ๒๔๘๘ ให ม สภาในกระทรวงศ กษาธ การ เร ยกว า ค ร สภา ม ฐานะเป นน ต บ คคล ม อานาจหน าท ให ความเห นเร องนโยบายการศ กษาและว ชาการท วไป แก กระทรวงศ กษาธ การ ควบค มจรรยา มรรยาท และว น ยของคร ร กษาผลประโยชน และส งเสร มสว สด การ พ ฒนาความร ความสามารถ ค ณภาพและประส ทธ ภาพของคร กล าวโดยสร ปภารก จของค ร สภาตามพระราชบ ญญ ต คร ฯ ๑. การส งเสร มและพ ฒนาคร และว ชาช พคร ๒. การร กษาผลประโยชน และส งเสร มสว สด การคร ความเป นมาของค ร สภา (ต อ) ป พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ : พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓ กาหนดให ม องค กรว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา ม ฐานะเป นองค กรอ สระ ภายใต การบร หาร ของสภาว ชาช พ ในกาก บกระทรวง ม อานาจหน าท กาหนดมาตรฐาน ว ชาช พ ออกและเพ กถอนใบอน ญาต กาก บด แลการปฏ บ ต ตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณของว ชาช พ รวมท งการพ ฒนาว ชาช พ มาตรา ๗๓ ให ม การแก ไขปร บปร งพระราชบ ญญ ต คร พ ทธศ กราช ๒๔๘๘ ความเป นมาของค ร สภา (ต อ) ป พ ทธศ กราช ๒๕๔๖ : พระราชบ ญญ ต สภาคร และ บ คลากรทางการศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พ ฒนาว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และบ คลากร ทางการศ กษา ให ม ค ณภาพและมาตรฐานเหมาะสมก บการเป นว ชาช พช นส ง ปร บสภาในกระทรวงศ กษาธ การเป นองค กรว ชาช พคร ส บทอดประว ต ศาสตร และเจตนารมณ ของการจ ดต งค ร สภา ให เป นสภาว ชาช พคร ต อไป สาระสาค ญของพระราชบ ญญ ต : กาหนดให ม องค กร ๒ องค กร สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา เร ยกว า ค ร สภา ม ฐานะเป นน ต บ คคล อย ในกาก บของกระทรวงศ กษาธ การ ม อานาจหน าท เก ยวก บการกาหนด มาตรฐานว ชาช พ ควบค ม และร กษามาตรฐานว ชาช พ สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มสว สด การและสว สด ภาพคร และ บ คลากรทางการศ กษา (สกสค.) ม ฐานะเป นน ต บ คคล อย ในกาก บของ กระทรวงศ กษาธ การ ม อานาจหน าท เก ยวก บการส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพ และส ทธ ประโยชน ของผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา ค ร สภา : สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา พระราชบ ญญ ต สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗ : ให ม สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา เร ยกว า ค ร สภา ม ว ตถ ประสงค และอานาจหน าท ท บ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต น ม ฐานะเป นน ต บ คคล ในกาก บของ กระทรวงศ กษาธ การ ว ตถ ประสงค ของค ร สภา (มาตรา ๘) กาหนดมาตรฐานว ชาช พ ออกและเพ กถอนใบอน ญาต กาก บ ด แลการปฏ บ ต ตามมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ รวมท งการพ ฒนาว ชาช พ กาหนดนโยบายและแผนพ ฒนาว ชาช พ ประสาน ส งเสร มการศ กษาและการว จ ยเก ยวก บการประกอบว ชาช พ อานาจหน าท ของค ร สภา (มาตรา ๙) กาหนดมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ ควบค มความประพฤต และการดาเน นงานของผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา ให เป นไปตามมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ ออกใบอน ญาตให แก ผ ประกอบว ชาช พ พ กใช ใบอน ญาตหร อเพ กถอนใบอน ญาต สน บสน น ส งเสร ม และพ ฒนาว ชาช พตามมาตรฐานว ชาช พและ จรรยาบรรณของว ชาช พ ส งเสร ม สน บสน น ยกย อง และผด งเก ยรต ผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา อานาจหน าท ของค ร สภา (มาตรา ๙) (ต อ) ร บรองปร ญญา ประกาศน ยบ ตร หร อว ฒ บ ตรของสถาบ นต าง ๆ ตามมาตรฐานว ชาช พ ร บรองความร และประสบการณ ทางว ชาช พ รวมท งความชานาญ ในการประกอบว ชาช พ ส งเสร มการศ กษาและการว จ ยเก ยวก บการประกอบว ชาช พ เป นต วแทนผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษาของประเทศไทย ออกข อบ งค บค ร สภาเก ยวก บการดาเน นงานตามภารก จท กาหนดในกฎหมาย อานาจหน าท ของค ร สภา (มาตรา ๙) (ต อ) ให คาปร กษาหร อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร เก ยวก บนโยบายหร อ ป ญหาการพ ฒนาว ชาช พ ให คาแนะนาหร อเสนอความค ดเห นต อร ฐมนตร เก ยวก บการประกอบ ว ชาช พ หร อการออกกฎกระทรวง ระเบ ยบ และประกาศ กาหนดให ม คณะกรรมการเพ อกระทาการใด ๆ อ นอย ในอานาจหน าท ของค ร สภา ดาเน นการให เป นไปตามว ตถ ประสงค ของค ร สภา การบร หารงานและการดาเน นงานของค ร สภา คณะกรรมการค ร สภา คณะกรรมการมาตรฐานว ชาช พ สาน กงานเลขาธ การค ร สภา องค ประกอบและว ธ การได มาซ งคณะกรรมการค ร สภา 1. ประธานกรรมการค ร สภา - การสรรหา 2. กรรมการโดยตาแหน ง 8 คน ตามมาตรา 12 (2) 3. กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 7 คน - การสรรหา 4. กรรมการจากคณบด ฯ 4 คน- การเล อกก นเอง 5. กรรมการจากผ ประกอบว ชาช พ 19 คน - การเล อกต ง 6. เลขาธ การค ร สภา - เลขาน การ องค ประกอบและว ธ การได มาซ งคณะกรรมการมาตรฐานว ชาช พ 1. ประธานกรรมการมาตรฐานว ชาช พ - ร ฐมนตร แต งต ง 2. กรรมการโดยตาแหน ง 3 คน ตามมาตรา 21 (2) 3. กรรมการผ ทรงค ณว ฒ 4 คน - การสรรหา 4. กรรมการจากคณาจารย ฯ 2 คน- การเล อกก นเอง 5. กรรมการจากผ ประกอบว ชาช พ 6 คน - การเล อกต ง 6. เลขาธ การค ร สภา - กรรมการและเลขาน การ สาน กงานเลขาธ การค ร สภา ร บผ ดชอบเก ยวก บการดาเน นงานของค ร สภา ประสานและดาเน นการเก ยวก บก จการอ นท ค ร สภามอบหมาย จ ดทารายงานประจาป เก ยวก บการดาเน นงานเสนอต อค ร สภา โดยม เลขาธ การค ร สภา บร หารก จการของสาน กงาน รวมท ง ดาเน นการตามท ประธานกรรมการ/คณะกรรมการค ร สภา ประธานกรรมการ/คณะกรรมการมาตรฐานว ชาช พมอบหมาย หล กการของความเป นว ชาช พ หล กการของความเป นว ชาช พ ให บร การแก ส งคมท ม ล กษณะเฉพาะเจาะจงและจาเป น Social Service ได ร บการศ กษาอบรมท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ก อนเข าส ว ชาช พ Long Period of training ประกอบว ชาช พด วยว ธ การแห งป ญญา Intellectual method ม เสร ภาพในการใช ว ชาช พ Profession Autonomy ม จรรยาบรรณของว ชาช พ Profession Ethics ม สถาบ นว ชาช พหร อองค กรว ชาช พ Professional Institution ผ ประกอบว ชาช พควบค ม คร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา ศ กษาน เทศก มาตรฐานว ชาช พทางการศ กษา บทบ ญญ ต ตาม พ.ร.บ.สภาคร และบ คลากรทางการศ กษา ๒๕๔๖ สาระของมาตรฐานว ชาช พ ทางการศ กษา บทบ ญญ ต ตาม พ.ร.บ. สภาคร ฯ มาตรา ๔๙ ให ม ข อบ งค บว าด วยมาตรฐานว ชาช พ ประกอบด วย มาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต ตน มาตรา ๕๐ มาตรฐานการปฏ บ ต ตน ให กาหนดเป นข อบ งค บ ว าด วยจรรยาบรรณของว ชาช พ ประกอบด วย จรรยาบรรณต อตนเอง จรรยาบรรณต อว ชาช พ จรรยาบรรณต อผ ร บบร การ จรรยาบรรณต อผ ร วมประกอบว ชาช พ จรรยาบรรณต อส งคม ค ณว ฒ (ความร ) ผ ประกอบ ว ชาช พ ทางการศ กษา ค ณภาพ (ปฏ บ ต งาน) ค ณธรรม (การปฏ บ ต ตน) มาตรฐานว ชาช พ (มาตรา 49) มาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ คร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา ศ กษาน เทศก มาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน คร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา ศ กษาน เทศก มาตรฐานการปฏ บ ต ตน (จรรยาบรรณของ ว ชาช พ) คร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา ศ กษาน เทศก มาตรฐานว ชาช พคร มาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ มาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต ตน (จรรยาบรรณของว ชาช พ) มาตรฐานความร และประสบการณ ว ชาช พ มาตรฐานความร ม ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาตร ทางการศ กษา หร อเท ยบเท า หร อค ณว ฒ อ นท ค ร สภาร บรอง โดยม ความร ด งต อไปน (๑) ภาษาและเทคโนโลย สาหร บคร (๒) การพ ฒนาหล กส ตร (๓) การจ ดการเร ยนร มาตรฐานความร (ต อ) (๔) จ ตว ทยาสาหร บคร (๕) การว ดและประเม นผลการศ กษา (๖) การบร หารจ ดการในห องเร ยน (๗) การว จ ยทางการศ กษา (๘) นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษา (๙) ความเป นคร มาตรฐานประสบการณ ว ชาช พคร ผ านการปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษาตามหล กส ตรปร ญญา ทางการศ กษา เป นเวลาไม น อยกว า ๑ ป และผ านเกณฑ การประเม นปฏ บ ต การสอนตามหล กเกณฑ ว ธ การ และ เง อนไขท คณะกรรมการค ร สภากาหนด ด งต อไปน (๑) การฝ กปฏ บ ต ว ชาช พระหว างเร ยน (๒) การปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษาในสาขาว ชาเฉพาะ มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ๑. ปฏ บ ต ก จกรรมทางว ชาการเก ยวก บการพ ฒนาว ชาช พอย เสมอ ๒. ต ดส นใจปฏ บ ต ก จกรรมต าง ๆ โดยคาน งถ งผลท จะเก ดแก ผ เร ยน ๓. ม งม นพ ฒนาผ เร ยนให เต มตามศ กยภาพ ๔. พ ฒนาแผนการสอนให สามารถปฏ บ ต ได เก ดผลจร ง ๕. พ ฒนาส อการเร ยนการสอนให สามารถปฏ บ ต ได เก ดผลจร ง ๖. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนโดยเน นผลถาวรท เก ดแก ผ เร ยน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (ต อ) ๗. รายงานผลการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนได อย างม ระบบ ๘. ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด แก ผ เร ยน ๙. ร วมม อก บผ อ นในสถานศ กษาอย างสร างสรรค ๑๐. ร วมม อก บผ อ นในช มชนอย างสร างสรรค ๑๑. แสวงหาและใช ข อม ลข าวสารในการพ ฒนา ๑๒. สร างโอกาสให ผ เร ยนได เร ยนร ในท กสถานการณ มาตรฐานการปฏ บ ต ตน (จรรยาบรรณของว ชาช พ) หมายถ ง มาตรฐานการปฏ บ ต ตนตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณของว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบด วย จรรยาบรรณต อตนเอง จรรยาบรรณต อว ชาช พ จรรยาบรรณต อ ผ ร บบร การ จรรยาบรรณต อผ ร วม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks