ทะเบ ยนซอฟต แวร ท ใช แต ละหน วยงาน - PDF

Description
ทะเบ ยนซอฟต แวร ท ใช แต ละหน วยงาน เวชระเบ ยน HOSXP SW-MRS-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-MRS-002 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-MRS-003 OPPP NHSO SW-MRS-004 DRGs Audit 8 SW-MRS-005

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 25 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ทะเบ ยนซอฟต แวร ท ใช แต ละหน วยงาน เวชระเบ ยน HOSXP SW-MRS-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-MRS-002 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-MRS-003 OPPP NHSO SW-MRS-004 DRGs Audit 8 SW-MRS-005 DRGs Index SW-MRS-006 Tds 3 SW-MRS-007 VIS SW-MRS-008 Disease Surveillance SW-MRS-009 Team Viewer SW-MRS-010 ท นตกรรม HOSXP SW-DEN-001 SW-DEN-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-DEN-003 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-DEN-004 ย มสดใส เด กไทย ฟ นด SW-DEN-005 SW-DEN-006 แพทย แผนไทย HOSXP SW-MAS-001 แพทย แผนไทย โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-MAS-002 ER HOSXP SW-ER-001 SW-ER-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-ER-003 ITEMS ระบบสารสนเทศการแพทย ฉ กเฉ น Information Technology for Emergency Medical System SW-ER-004 IS ระบบบ นท กข อม ลอ บ ต เหต SW-ER-005 LR HOSXP SW-LR-001 SW-LR-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-LR-003 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-LR-004 OPD HOSXP SW-OPD-001 SW-OPD-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-OPD-003 TB CM (ส งข อม ล Case TB) SW-OPD-004 Easy Asthma Clinic SW-OPD-005 NAP NAPHA SW-OPD-006 หน วยงาน ช อโปรแกรม รห ส Software OPD HIV QUAL-T 5.7 (โปรแกรมรายงานข อม ล HIV) SW-OPD-007 กายภาพ HOSXP SW-REP-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-REP-002 โปรแกรมฟ นฟ สมรรถภาพทางกายภาพ สปสช SW-REP-003 สสจ ยะลา SW-REP-004 ม ลน ธ ขาเท ยม SW-REP-005 ส ขภาพจ ต HOSXP SW-COS-001 SW-COS-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-COS-003 ระบบบาบ ดร กษาและฟ นฟ สมรรถภาพยาเสพต ด SW-COS-004 ระบบด แลเฝ าระว งโรคซ มเคร า SW-COS-005 ระบบฐานข อม ลเฝ าระว งป ญหาส ขภาพจ ต สาหร บผ ได ร บผลกระทบ จากสถานการณ SW-COS-006 โปรแกรมระบบรายงานเด กและสตร ท ถ กกระทาความร นแรง SW-COS-007 โปรแกรม OSCC application SW-COS-008 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-COS-009 โปรแกรมฟ นฟ สมรรถภาพ สปสช SW-COS-010 เภส ชกรรม ผ ป วยใน HOSXP โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-PHA_IPD-001 SW-PHA_IPD-002 เภส ชกรรม ผ ป วยนอก HOSXP โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-PHA_OPD-001 SW-PHA_OPD-002 เภส ชกรรมคล งยา โปรแกรมบร หารคล งยา X-ray HOSXP SW-RAD-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-RAD-002 บร หาร การเง น โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-AMD-001 และบ ญช GL บ ญช เกณฑ คงค าง SW-AMD-002 GL บ ญช ค าเส อม SW-AMD-003 โปรแกรมคานวณภาษ เง นได บ คคลาธรรม SW-AMD-004 โปรแกรม ภ.ง.ด.53 งวด 3 SW-AMD-005 Excel File Conversition For GIRO 3.0 SW-AMD-006 SSO Media 2.0 SW-AMD-007 โปรแกรมพ มพ เช ค SW-AMD-008 บร หาร ห อง HOSXP SW-AMD-012 จ ายเง น โปรแกรมค ย พรบ. SW-AMD-013 จ ายกลาง HOSXP SW-SUP-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-SUP-002 ซ กฟอก HOSXP SW-LIN-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-LIN-002 โรงคร ว HOSXP SW-NUT-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-NUT-002 ส ขศ กษา โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-EDU-001 โปรแกรมการขอใช ห องประช ม SW-EDU-002 E-Learning การส อสารทางไกล SW-EDU-003 ศ นย คอมพ วเตอร โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-IT-001 โปรแกรมบร หารคงคล งว สด คอมพ วเตอร SW-IT-002 โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร SW-IT-003 งานประก น HOSXP SW-UC-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-UC-002 งานประก น Iwelfare UC 2010 (ลงทะเบ ยนบ ตรทอง) SW-UC-004 NHSO Client (สแกนลายน วม อจ ายตรง) SW-UC-005 E-claim (ข อม ลผ ป วย OPD นอกเคร อข ายข ามจ งหว ด) SW-UC-006 ระบบให บร การหน งส อร บรองการเก ด SW-UC-007 UC Transaction (ประว ต การใช ส ทธ ย อนหล ง) SW-UC-008 ระบบลงทะเบ ยนออนไลน UC-Authentication SW-UC-009 SW-UC-010 หอผ ป วยในชาย HOSXP SW-IPD_M-001 SW-IPD_M-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-IPD_M-003 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-IPD_M-004 โปรแกรมสแกน Char ผ ป วยใน SW-IPD_M-005 หอผ ป วยในหญ ง HOSXP SW-IPD_F-001 SW-IPD_F-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-IPD_F-003 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-IPD_F-004 โปรแกรมสแกน Char ผ ป วยใน SW-IPD_F-005 Lab ช นส ตร HOSXP SW-LAB-001 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-LAB-002 ระบบ LIS เข าก บ HIS SW-LAB-003 SW-LAB-004 กล มเวช HOSXP SW-PHP-001 SW-PHP-002 โปรแกรมบร หารความเส ยง SW-PHP-003 UC Search 3 and Foreigner (โปรแกรมตรวจสอบส ทธ สปสช.) SW-PHP-004 CxS2010 SW-PHP-005 ศ นย ค ณภาพ โปรแกรมบร หารความเส ยง ระบบลงทะเบ ยนการอบรมสถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล บร หาร งานการ เจ าหน า โปรแกรมสแกนลายน วม อเจ าหน าท Attendance Management SW-AMD-009 บร หาร งานพ สด โปรแกรมบร หารคงคล งว สด SW-AMD-010 SW-AMD-011
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks