แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลปร ก ได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร,ความสามารถทางด,านตาง ๆ เชน การศ กษาตอ / ฝ:กอบรม / ส มมนา ในหล กส ตร ตาง ๆ หนวยท ว ดผลได,เป=นร ปธรรม : พน กงานเทศบาลในส งก ดได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๑ การบงช ความร, ท าการตรวจสอบ - บ คลากรท ได,ร บ บ คลากรท ได,ร บ การพ ฒนาศ กยภาพ การพ ฒนา ด,านตางๆ ศ กยภาพด,านตางๆ ๒ แสวงหาความร, -ภายในเทศบาล -ภายนอกเทศบาล ๓ การจ ดความร,ให,เป=น ระบบ -บอรLดประชาส มพ นธL -เว ปไซตLเทศบาล -จ ดท าร ปเลม/รายงาน -จ ดหร อสงอบรม / ส มมนา / ศ กษา ด งาน /ศ กษาตอ -รวบรวมความร,เป=น หมวดหม และจ ดท า ฐานข,อม ลเป=น KnowledgeBase - สร,างคล งความร, ผานระบบเคร อขาย จ านวนบ คลากรท ได,ร บ การพ ฒนาศ กยภาพ ด,านตางๆ จ านวนบ คลากร ท ได,ร บการอบรม / ส มมนา / ศ กษาด งาน / ศ กษาตอ จ านวนฐานข,อม ลความร, ด,านตาง ๆ ท น าไปใช,ได, บ คลากรได,ร บการ พ ฒนาศ กยภาพ ด,านตาง ๆ อยาง น,อยร,อยละ ๙๐ บ คลากรได,ร บการ อบรม / ส มมนา / ศ กษาด งาน /ศ กษาตอ จ านวนความร,ท น าไปใช,ได,จร ง อยางน,อย ๖ รายการ - -, ๔๐๐,๐๐๐ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลปร ก ได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร,ความสามารถทางด,านตาง ๆ เชน การศ กษาตอ / ฝ:กอบรม / ส มมนา ในหล กส ตร ตาง ๆ หนวยท ว ดผลได,เป=นร ปธรรม : พน กงานเทศบาลในส งก ดได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๔ การประมวลและ - ปร บปร งร ปแบบ กล นกรองความร, เอกสารข,อม ลให,เป=น มาตรฐาน สมบ รณL ปร บปร งฐานข,อม ลความร, ของบอรLดประชาส มพ นธL/ เว ปไซตLเทศบาล จ านวนฐานข,อม ลความร, ด,านตาง ๆ ท ได,ร บการปร บปร ง จ านวนฐานข,อม ล ความร,ท ได,ร บการ ปร บปร ง อยางน,อย ๖ รายการ ห,องประช ม. ๕ การเข,าถ งความร, -บอรLดประชาส มพ นธL - เว ปไซตLเทศบาล - ศ นยLข,อม ลขาวสาร รวบรวมความร, เพ อต ดประกาศ / บ นท ก / จ ดเก บ จ านวนการเข,าถ ง ฐานข,อม ลความร, ด,านตาง ๆ ม จ านวนการเข,าถ ง ฐานข,อม ลความร, ด,านตาง ๆ อยาง น,อย ๑๒ คร ง ๖ การแบงป[น แลกเปล ยนความร, - บอรLดประชาส มพ นธL - เว ปไซตLเทศบาล - จ ดท าร ปเลม - จ ดท ารายงาน ให,บ คลากรท ได,ร บ การพ ฒนาศ กยภาพ ด,าน ๆ เข,ารวมประช ม/ รายงาน/เพ มข,อม ลการ พ ฒนาศ กยภาพในเว ปไซตL เทศบาล จ านวนการประช ม เพ อแลกเปล ยน ความร, /จ ดท า รายงาน/บ นท กท ก ข,อม ลในเว ปไซคL เทศบาล ม จ านวนก จกรรม อยางน,อย ๖ รายการ, ห,องประช ม. แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลปร ก ได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร,ความสามารถทางด,านตาง ๆ เชน การศ กษาตอ / ฝ:กอบรม / ส มมนา ในหล กส ตร ตาง ๆ หนวยท ว ดผลได,เป=นร ปธรรม : พน กงานเทศบาลในส งก ดได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๗ การเร ยนร, ประชาส มพ นธL / -การสร,างองคLความร, เว ปไซตLเทศบาล / -การน าความร,ในไปใช, ศ นยLข,อม ลขาวสาร การจ ดท า/ บ นท กข,อม ล ม จ านวนการจ ดท า/ บ นท กข,อม ลอยางน,อย ๖ รายการ ห,องประช ม. ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : นายส ร ยา ย ข น (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : เสร มสร,างบรรยากาศให,เอ อตอการน าการจ ดการความร,มาเป=นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล หนวยท ว ดผลได,เป=น : บรรยากาศท เอ อตอการน าการจ ดการความร,มาเป=นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางาน ๑ การบงช ความร, เสร มสร,าง -ม บรรยากาศท เอ อ บรรยากาศให,เอ อ ตอการน า ก า ร ตอการน าการ จ ดการความร,มา จ ดการความร,มา เป=นเคร องม อในการ เป=นเคร องม อในการ พ ฒนาบ คลากรและ พ ฒนาบ คลากรและ พ ฒนางาน พ ฒนางาน จ านวนการ เสร มสร,าง บรรยากาศให,เอ อ ตอการน าการ จ ดการความร,มา เป=นเคร องม อ ม การเสร มสร,าง บรรยากาศให,เอ อตอ การน าการจ ดการ ความร,มาเป=น เคร องม ออยางน,อย ๓ รายการ ๒ แสวงหาความร, -ภายในเทศบาล -ภายนอกเทศบาล -ประช ม/ส มมนา เพ อสน บสน นการ สร,างบรรยากาศ จ านวนคร งท ประช ม/ ส มมนาเพ อสน บสน น การสร,างบรรยากาศ ม การประช ม/ ส มมนาเพ อ สน บสน นการสร,าง บรรยากาศอยาง น,อย ๓ คร ง แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : เสร มสร,างบรรยากาศให,เอ อตอการน าการจ ดการความร,มาเป=นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล หนวยท ว ดผลได,เป=น : บรรยากาศท เอ อตอการน าการจ ดการความร,มาเป=นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางาน ๓ การจ ดความร,ให, จ ดต งท มงาน เป=นระบบ ตรวจสอบการให, -บอรLดประชาส มพ นธL และเก บรวบรวม -เว ปไซคLเทศบาล ข,อม ล -จ ดท าร ปเลม/รายงาน -จ ดต งท มงาน ม ท มงานด าเน นการ ตรวจสอบการให, และเก บรวบรวม ข,อม ล ท มงานม การ ด าเน นการตรวจ สอบการให,และเก บ รวบรวมข,อม ลอยาง น,อย ๓ คร ง ๔ การประมวลและ กล นกรองความร, - ปร บปร งร ปแบบ เอกสารข,อม ลให,เป=น มาตรฐาน เน อหาให, สมบ รณL -จ ดต งท มงาน ปร บปร งกล นกรอง ฐานข,อม ลความร,บน บอรLดประชาส มพ นธL/ เว ปไซตLเทศบาล ม ท มงานด าเน นการ ปร บปร งฐานข,อม ล ความร,ด,านตาง ๆ ท มงานม การ ด าเน นการปร บปร ง ฐานข,อม ลความร,อยาง น,อย ๓รายการ ๕ การเข,าถ งความร, -บอรLดประชาส มพ นธL - เว ปไซคLเทศบาล - ศ นยLข,อม ลขาวสาร จ ดต งท มงานด แล บอรLดประชาส มพ นธL /เว ปไซคLเทศบาล / ศ นยLข,อม ลขาวสาร ม ท มงานด แลบอรLด ประชาส มพ นธL / เว ปไซตLเทศบาล / ศ นยLข,อม ลขาวสาร ม ท มงานม การด แล บอรLดประชาส มพ นธL / เว ปไซคLเทศบาล / ศ นยLข,อม ลขาวสาร อยางน,อย ๓ คร ง แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : เสร มสร,างบรรยากาศให,เอ อตอการน าการจ ดการความร,มาเป=นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางานของหนวยงานตาง ๆ ภายในเทศบาล หนวยท ว ดผลได,เป=น : บรรยากาศท เอ อตอการน าการจ ดการความร,มาเป=นเคร องม อในการพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางาน ๖ การแบงป[น จ ดต งท มงานรวบรวม แลกเปล ยนความร, จ ดท าเป=นเอกสาร / - บอรLดประชาส มพ นธL ฐานความร, /เทคโนโลย - เว ปไซตLเทศบาล สารสนเทศ ด แล - จ ดท าร ปเลม ชองทางการแบงป[น - จ ดท ารายงาน แลกเปล ยนความร, ม ท มงานรวบรวม จ ดท าเป=นเอกสาร / ฐานความร,/เทคโนโลย สารสนเทศ ด แล ชองทางการแบงป[น แลกเปล ยนความร, ม ท มงานม การ รวบรวมจ ดท าเป=น เอกสาร/ฐานความร,/ เทคโนโลย สารสนเทศ ด แลชองทางการ แบงป[นแลกเปล ยน ความร,อยางน,อย ๓ รายการ ๗ การเร ยนร, -การสร,างองคLความร, -การน าความร,ในไปใช, ประชาส มพ นธL / เว ปไซตLเทศบาล /ศ นยL ข,อม ลขาวสาร การจ ดท า/บ นท ก ข,อม ล ม จ านวนการ จ ดท า/บ นท ก ข,อม ลอยางน,อย ๖ รายการ ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : นายส ร ยา ย ข น (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลปร ก ได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร, ความสามารถทางด,านตาง ๆ เชน การศ กษาตอ / ฝ:กอบรม / ส มมนา ใน หล กส ตร ตาง ๆ หนวยท ว ดผลท ได,เป=นร ปธรรม : พน กงานเทศบาลในส งก ดได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๑ การเตร ยมการและ -สงเสร มให,บ คลากร ปร บเปล ยนพฤต กรรม ในส งก ดเทศบาลต าบล ปร ก เห นความส าค ญของ การจ ดการความร, บ คลากรในส งก ด เทศบาลทราบเปาหมาย KM ของเทศบาลต าบล ปร ก จ านวนบ คลากรท ทราบเปาหมาย KM ของเทศบาล ต าบลปร ก อยาง น,อย ๕๐% ของ เทศบาล ๒ การส อสาร ประช ม / ส มมนา / ศ กษาด งาน / จ ดก จกรรม ท ท าให,ท กคนเข,าใจถ งการ จ ดการความร, บ คลากรในส งก ด เทศบาลเข,าใจถ งการ จ ดการความร, ม จ านวนบ คลากรท เข,าใจถ งการ จ ดการความร, อยางน,อย ๕๐% ของเทศบาล แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลปร ก ได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร, ความสามารถทางด,านตาง ๆ เชน การศ กษาตอ / ฝ:กอบรม / ส มมนา ใน หล กส ตร ตาง ๆ หนวยท ว ดผลท ได,เป=นร ปธรรม : พน กงานเทศบาลในส งก ดได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๓ กระบวนการและ ม การจ ดท าให,บอรLด เคร องม อ ประชาส มพ นธL / - การค,นหา เว ปไซตLเทศบาล / - การถายทอด ศ นยLข,อม ลขาวสาร ให, - แลกเปล ยนความร, ม การค,นหา ถายทอด แลกเปล ยนความร,ท สะดวกรวดเร วข น จ านวนคร งของบอรLด ประชาส มพ นธL / เว ปไซตL เทศบาล /ศ นยLข,อม ล ขาวสารท ได,ร บการปร บปร ง บอรLดประชาส มพ นธL/ เว ปไซตLเทศบาล /ศ นยL ข,อม ลขาวสาร ได,ร บ การปร บปร งให,ด ข น อยางน,อย ๓ คร ง ๔ การเร ยนร, -จ ดการประช ม/ ส มมนา /ศ กษาด งาน / จ ดก จกรรมเพ อให, ท กคนเข,าใจและ ตระหน กถ งความ ส าค ญและหล ก การของการจ ดการ ความร, บ คลากรท เข,าใจและ ตระหน กถ งความส าค ญและ หล กการของการ จ ดการความร, ม การประช ม/ ส มมนาเพ อ สน บสน นการสร,าง บรรยากาศอยาง น,อย ๓ คร ง แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลปร ก ได,ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ความร, ความสามารถทางด,านตาง ๆ เชน การศ กษาตอ / ฝ:กอบรม / ส มมนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks