แผนปฏ บ ต งานประจาป PDF

Description
แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 11 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ ว ส ยท ศน ส งเสร มพ ฒนามาตรฐานว ชาการส อาเซ ยนบนพ นฐานความเป นท องถ น จ ดระบบการศ กษาท หลากหลายและขยายโอกาสทางการศ กษาส การศ กษา ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพค ค ณธรรมและขยายโอกาสทาง การศ กษา 2. ส งเสร มการบ รณาการระหว างการว จ ยช นเร ยน ส งเสร มการบร การว ชาการและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประเด น 1. ยกระด บค ณภาพบ ณฑ ตให ม ศ ก ย ภ า พ พ ร อ ม ท า ง า น ใ น ประชาคมอาเซ ยน 2. บ รณาการการว จ ยช นเร ยน ส งเสร มการบร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมในการจ ดการเร ยนการสอน 3. ม งส องค กรแห งการเร ยนร ท บร หารจ ดการด วย หล กธรรมาภ บาล เป าประสงค 1. บ ณฑ ตม ความร สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค พร อมทางานในประชาคมอาเซ ยน 2. การจ ดการเร ยนการสอนของแต ละหล กส ตรม การ บ รณาการการว จ ยช นเร ยน ส งเสร มการบร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 3. สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนเป นองค กรท ม สภาพแวดล อมเอ อต อการเร ยนร ม ระบบงานท คล องต วและบร หารจ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ 1. พ ฒนามาตรฐานทางด าน ว ชาการ 2. เสร มสร างค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 3. พ ฒนาศ กยภาพอาจารย 2.บ รณาการงานด านว จ ย บร การช มชน ศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม ก บการเร ยนการสอน 1. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 2. สร างนว ตกรรมการให บร การ 3. ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน การว เคราะห ความสอดคล องระหว างแผนสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครปฐม สสว. 1. ยกระด บ ค ณภาพ บ ณฑ ตให ม ศ กยภาพพร อม ทางานใน ประชาคม อาเซ ยน 2. บ รณาการ การว จ ยช น เร ยน ส งเสร ม การบร การ ว ชาการและ ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ในการจ ดการ เร ยนการสอน มรนฐ. 1. ยกระด บ ค ณภาพบ ณฑ ตให ม ศ กยภาพพร อม ทางานใน ประชาคมอาเซ ยน 2. ว จ ยและบร การ ว ชาการเพ อม ง เป นแหล งความร ท เป นท ยอมร บของ ท องถ น กรอบแผน อ ดมศ กษา 15 ป ข อ 60 สร างคนทา งานในท องถ น เช น คร ผ ด แลเด ก ในศ นย เด ก ข อ 93 อ ดมศ กษา ต องเร งทบทวน กระบวนการ ผล ตและพ ฒนาคร ป อนโรงเร ยนและ ว ทยาล ย อาช วศ กษา แนวทางการ พ ฒนาข อ 98 สถาบ นการศ กษา ท กกล มม หน าท ใน การสอนว จ ย บร การ ว ชาการและทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม แผนพ ฒนา การอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 ท 3.1 การพ ฒนา อ ดมศ กษาไทย ท งเช งปร มาณ และ ค ณภาพ มาตรการข อ 14) พ ฒนา บ ณฑ ตท งเร อง ว ชาการและ การ ดาเน นช ว ต อย างม ความส ข ท 3.1 การพ ฒนา อ ดมศ กษาไทย ท งเช งปร มาณ และค ณภาพ มาตรการข อ 13) สน บสน น ให มหา ว ทยาล ยท ม พ นท ต งใน ท องถ นได ม ส วนร วมก บ ช มชนเพ อ พ ฒนาท องถ น นโยบายการ บร หาร ราชการ แผ นด น นโยบายความ ม นคง ของร ฐ ข อ พ ฒนาคร อาจารย และ บ คลากร ทางการศ กษา เพ อให ได คร ด คร เก ง ม ค ณธรรมม ค ณภาพและม ว ทยฐานะ ส งข น ฯ นโยบาย การศ กษาข อ ท เร งร ดการ ลงท นด าน การศ กษา และการ เร ยนร อย าง บ รณาการใน ท กระด บ การศ กษา และในช มชน ประก นค ณภาพ สกอ. สมศ. ก.พ.ร สสว. 3. สาน ก ส งเสร ม ว ชาการและ งานทะเบ ยน เป นองค กรท ม สภาพแวดล อม เอ อต อการ เร ยนร ม ระบบงานท คล องต วและ บร หารจ ดการ ด วยหล กธรร มาภ บาล มรนฐ. 3.มหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครปฐม เป นองค กรท ม สภาพแวดล อม เอ อต อการเร ยนร ม ระบบงานท คล องต วและ บร หารจ ดการด วย หล กธรรมาภ บาล กรอบแผน อ ดมศ กษา 15 ป แนวทางการ พ ฒนาข อท 96 กลไกประเม น ค ณภาพและ มาตรฐาน การศ กษา ม ระบบ ประก นค ณภาพ แผนพ ฒนา การอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 ท 3.2 การ เช อมต อก บ การศ กษาข น พ นฐานและ อาช วศ กษา ตามมาตรการ ข อ 3)จ ดทา การพ ฒนา สถาบ นผล ตคร เพ อพ ฒนา สถาบ นผล ตคร ให ม ความ เข มแข งและม ค ณภาพ นโยบายการ บร หาร ราชการ แผ นด น นโยบายการ บร หาร ก จการ บ านเม องท ด ข อ สร าง มาตรฐานด าน ค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล ให แก ข าราชการ และเจ าหน าท ของร ฐ ประก นค ณภาพ สกอ. สมศ. ก.พ.ร นโยบายการบร หารงาน ของสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 1. นโยบายด านการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต 1. จ ดทาค ม อน กศ กษา 2. ปร บปร ง/ พ ฒนาหล กส ตรให ตรงก บความต องการของตลาดแรงงาน และผ เร ยน และให ท นสม ย สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของสภาพเศรษฐก จ ส งคมและเทคโนโลย 3. พ ฒนาบ คลากรให ได มาตรฐานอ ดมศ กษา ท งด านค ณว ฒ และตาแหน งว ชาการ 4. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 5. ปฏ ร ปการเร ยนร ให ผ เร ยนร จ กค ด ม การฝ กปฏ บ ต จร ง และม การแสวงหาความร ด วยตนเอง 6. เร งร ดพ ฒนาค ณภาพของการจ ดการเร ยนร และม งเน นการประก นค ณภาพทางว ชาการ 7. เพ มข ดความสามารถของน กศ กษาในด านท กษะว ชาช พ ท กษะทางภาษา การส อสาร และ ท กษะทางคอมพ วเตอร 8. ส งเสร มศ กยภาพอาจารย ผ สอนและบ คลากรสายสน บสน น 9. ส งเสร มการทาว จ ยในช นเร ยน 2. นโยบายด านการบร หารจ ดการองค กร 1. จ ดทาค ม ออาจารย 2. จ ดทาแผนกลย ทธ แผนบร หารความเส ยง 3. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 4. จ ดทาแผนการปฏ บ ต งานประจาป 5. จ ดทาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ 6. จ ดทารายงานผลการจ ดการความร 7. เน นการม ส วนร วมในการบร หารจ ดการ 3. นโยบายด านการบาร งศ ลปว ฒนธรรม 1. ปล กฝ งและเสร มสร างให น กศ กษา เห นค ณค าของภ ม ป ญญาและศ ลปว ฒนธรรมไทย 2. ส งเสร มการจ ดก จกรรมท ม งเน นให น กศ กษาเป นคนด ม จ ตสาธารณะ 4. นโยบายด านการบร การว ชาการ 1. สร างเคร อข ายการให บร การทางว ชาการ 2. สน บสน นการบ รณาการงานบร การว ชาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 3. เผยแพร ผลการบร การว ชาการต อบ คลากรและสาธารณชน 5. นโยบายด านงานว จ ย 5 1. ส งเสร มสน บสน นให คณาจารย ทาว จ ยช นเร ยน 2. สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านงานว จ ยช นเร ยน 3. ม การให รางว ลจ งใจ 6. นโยบายงานประก นค ณภาพ 1. นาระบบการประก นค ณภาพ เข ามาใช ในท กส วนงาน 2. ส งเสร ม/สน บสน นให บ คลากรม ความร และท กษะเร องการประก นค ณภาพ 3. สน บสน นการสร างเคร อข ายด านงานประก นค ณภาพก บหน วยงานภายนอก 4. สน บสน นการสร างอ ตล กษณ ของหน วยงาน 6 เป าประสงค ของหน วยงาน ต วช ว ดความสาเร จของผลท ต องการให เก ดข น เป าประสงค ของหน วยงาน เป าประสงค 1. บ ณฑ ตม ความร สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค พร อมท างานในประชาคม อาเซ ยน ต วช ว ด 1. ร อยละของบ ณฑ ตท ได งานทา หร อประกอบ อาช พอ สระ ภายใน 1 ป หล งสาเร จการศ กษา 2. ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานตรง สาขาท สาเร จการศ กษา 3. ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท จบการศ กษาตาม หล กส ตรภายในระยะเวลาท กาหนด 4. ร อยละของอาจารย ประจาท ม ว ฒ ปร ญญาเอก หร อเท ยบเท าต ออาจารย ประจา แผนปฏ บ ต งานประจาป สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ โครงการ โครงการปร บปร งหล กส ตร/พ ฒนาหล กส ตรใหม ประส ทธ ภาพของการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ร อยละของหล กส ตรท ม การเร ยนร ร วมก บช มชน หร อภาคอ ตสาหกรรม สารวจการม งานทาของบ ณฑ ต 3. สารวจความต องการและความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 4. โครงการเตร ยมความพร อมให น กศ กษาม ท กษะ เฉพาะตามสายว ชาช พ 5. จ ดก จกรรมศ กษาด งาน 6. โครงการปร บพ นความร เฉพาะด าน 7. โครงการแข งข นความร ความสามารถทางว ชาการ 8. สารวจความพ งพอใจต อการจ ดบร การด านต างๆ ของหน วยงาน 9. ส งเสร มการสร างนว ตกรรมการเร ยนร 10. โครงการอบรมการพ ฒนาการเร ยนการสอน 11. โครงการเตร ยมความพร อมให น กศ กษาม ท กษะ เฉพาะตามสายว ชาช พ 12. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร 7 เป าประสงค ของหน วยงาน เป าประสงค 1 บ ณฑ ตม ค ณภาพ และม อ ตล กษณ (ต อ) ต วช ว ด โครงการ จานวนน กศ กษาใหม ระด บปร ญญาตร ภาคปกต 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 1 โครงการปร บปร งหล กส ตร/พ ฒนาหล กส ตรใหม 8. จานวนน กศ กษาใหม ระด บปร ญญาตร ภาค กศ.พป จานวนน กศ กษาใหม ระด บส งกว าปร ญญาตร จานวนหล กส ตรใหม ร อยละของหล กส ตรปร บปร งตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 12. ร อยละของน กศ กษาท สอบผ านเกณฑ การ ทดสอบความร ความสามารถด านภาษาต างประเทศ สารวจการม งานทาของบ ณฑ ต 3. สารวจความต องการและความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต 4. โครงการเตร ยมความพร อมให น กศ กษาม ท กษะ เฉพาะตามสายว ชาช พ 5. จ ดก จกรรมศ กษาด งาน 6. โครงการปร บพ นความร เฉพาะด าน 7. โครงการแข งข นความร ความสามารถทางว ชาการ 8. สารวจความพ งพอใจต อการจ ดบร การด านต างๆ ของ คณะ 9. ส งเสร มการสร างนว ตกรรมการเร ยนร 10. โครงการอบรมการพ ฒนาการเร ยนการสอน 11. โครงการเตร ยมความพร อมให น กศ กษาม ท กษะ เฉพาะตามสายว ชาช พ 12. โครงการอบรมภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร 13. สร างความร วมม อระหว างน กศ กษา ช มชน ท องถ น และผ ใช บ ณฑ ตในการจ ดการเร ยนการสอน 8 เป าประสงค ของหน วยงาน เป าประสงค 2. การจ ดการ เร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตรม การ บ รณาการ การว จ ยช นเร ยน ส งเสร ม การบร การว ชาการและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ต วช ว ด 13. จ านวนหล กส ตรท ม การบ รณาการว จ ยช นเร ยน บร การว ชาการและทาน ศ ลปว ฒนธรรม โครงการ โครงการส งเสร มการทาว จ ยช นเร ยน 2. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร การว จ ยช นเร ยน 9 เป าประสงค ของหน วยงาน เป าประสงค ท 3 สาน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยนเป นองค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks