แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ - PDF

Description
แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร จ ในการบร หารงาน ในส วนขององค การบร หารส วนตาบลม ทร พยากรมน ษย ท สาค ญในการปฏ บ ต งาน ค อ พน กงานส วนตาบล ซ งเป นบ คลากรท ปฏ บ ต งานในส วนราชการประจาท นานโยบายของผ บร หารไปส การ ปฏ บ ต ในการแก ไขป ญหาและความต องการของประชาชน ด งน น พน กงานส วนตาบลจ งต องเป นผ ท ม ความร ความเข าใจในการปฏ บ ต งานและจะต องได ร บการ พ ฒนาเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ให ม ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะทาให การปฏ บ ต หน าท ราชการ เป นอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ด องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล เพ อใช เป นแนวทางท จะพ ฒนาส วนตาบลและบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลไร มะขามให ม ประส ทธ ภาพในการบร หารงาน และปฏ บ ต งานมากย งข น องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม สารบ ญ หน า ส วนท ๑ หล กการและเหต ผล ๑ ส วนท ๒ ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา ๖ ส วนท ๓ หล กส ตรการพ ฒนา ๗ ส วนท ๔ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา ๙ ส วนท ๕ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ๑๐-๑๒ ส วนท ๖ การต ดตามและประเม นผล ๑๓ ภาคผนวก - กรอบโครงสร างตามแผนอ ตรากาล ง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) - คาส งคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล - คาส งคณะกรรมการต ดตามประเม นผลการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล - บ นท กรายงานการประช ม ส วนท ๑ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบล องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร ๑. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนตาบลจ งหว ดเพชรบ ร เร องหล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท ๒๒ พฤศจ กายน ๒๕๔๕ ข อ ๒๖๙ กาหนดให องค การบร หารส วนตาบลจ ดทาแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะทาให ปฏ บ ต หน าท ราชการในตาแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ประกอบก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการ เร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อนามา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร ม และพ ฒนาความร ความสามารถสร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป น บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม จ งได จ ดทา แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลข นโดยจ กทาให สอดคล องก บแผนกาล ง ๓ ป โดยครอบคล มบ คลากรท ง ทางด านผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานและพน กงานจ าง โดยจะนาแผนด งกล าวใช เป นแนวทางในการพ ฒนา บ คคล กรขององค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม ให ม ความร ความสามารถม ท กษะม ประส ทธ ภาพและม ระบบการ บร หารจ ดการภายในองค กรให ท นสม ย ม มาตรฐานในการให บร การประชาชนในท ก ๆ ด าน และม ความร เท า ท นก บเทคโนโลย และนว ตกรรมใหม ๆ ตลอดจนความร ทางด านเศรษฐก จ ส งคม การเม องการปกครอง ท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วในย คป จจ บ น ๑.๑ ข อม ลด านโครงสร างและอ ตรากาล ง องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม แบ งโครงสร างส วนราชการ เป น ๔ ส วน ด งน ( ๑) สาน กงานปล ดองค การบร หารส วนตาบล ให ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บราชการท วไปของ องค การบร หารส วนตาบล และราชการท ม ได กาหนดให เป นหน าท ของกอง หร อส วนราชการใดในองค การ บร หารส วนตาบลโดยเฉพาะ รวมท งกาก บและเร งร ดการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในองค การบร หาร ส วนตาบลให เป นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏ บ ต ราชการขององค การบร หารส วนตาบล ป จจ บ นม พน กงานส วนตาบลท บรรจ แต งต งแล ว จานวน ๔ อ ตรา ล กจ างประจา จานวน ๑ อ ตรา พน กงานจ าง จานวน ๘ อ ตรา แบ งงานภายในเป น ๑๓ งาน ค อ -๒- - งานบร หารท วไป - งานนโยบายและแผน - งานกฎหมายและคด - งานสงเคราะห - งานส งเสร มอาช พและพ ฒนาช มชน - งานประชาส มพ นธ /ร ฐพ ธ - งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย - งานสาธารณส ขและส งแวดล อม - งานงบประมาณ - งานบ คคล - งานสารบรรณ - งานเล อกต ง - งานเช อเพล งและพล งงาน ๑.๒ ส วนการคล ง ให ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานการจ าย การร บ การนาส งเง น การเก บ ร กษาเง น และเอกสารทางการเง น การตรวจสอบใบสาค ญ ฎ กางานเก ยวก บเง นเด อนค าจ างค าตอบแทนเง น บาเหน จ บานาญ เง นอ น ๆ งานเก ยวก บการจ ดทางบประมาณฐานะทางการเง น การจ ดสรรเง นต าง ๆ การ จ ดทาบ ญช ท กประเภท ทะเบ ยนค มเง นรายได และรายจ ายต าง ๆ การควบค มการเบ กจ าย งานทางบทดลอง ประจาเด อน ประจาป งานเก ยวก บการพ สด ขององค การบร หารส วนตาบลและงานอ น ๆ ท เก ยวข องและท ได ร บมอบหมาย ป จจ บ นม พน กงานส วนตาบล ท บรรจ แต งต ง จานวน ๓ อ ตรา ล กจ างประจา จานวน ๑ อ ตรา พน กงานจ าง ๑ อ ตรา แบ งงานภายในเป น ๘ งาน ค อ - งานการคล ง - งานการเง นและบ ญช - งานจ ดเก บรายได - งานทะเบ ยนทร พย ส นและพ สด - งานจ ดการเง นก - งานจ ดระบบงานบ คลากร - งานรวบรวมสถ ต และว เคราะห งบประมาณงานพ สด - งานตรวจสอบร บรองความถ กต องเก ยวก บการเบ กจ ายเง น/การเก บร กษาเง น ๑.๓ ส วนโยธา ให ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการสารวจ ออกแบบ การจ ดทาข อม ลทางด าน ว ศวกรรม การจ ดเก บและร บรองค ณภาพว สด งานออกแบบและเข ยนแบบ การตรวจสอบ การก อสร าง งาน การควบค มอาคารตามระเบ ยบกฎหมาย งานแผนการปฏ บ ต งานการก อสร างและซ อมบาร ง การควบค มการ ก อสร างและซ อมบาร ง งานแผนงานด านว ศวกรรมเคร องจ กรกล การรวบรวมประว ต ต ดตาม ควบค มการ ปฏ บ ต งานเคร องจ กร การควบค ม การบาร งร กษาเคร องจ กรกลและยานพาหนะ งานเก ยวก บแผนงาน ควบค ม เก บร กษา การเบ กจ ายว สด อ ปกรณ อะไหล น าม นเช อเพล ง และงานอ น ๆ ท เก ยวข องและท ได ร บ มอบหมาย ป จจ บ นม พน กงานส วนตาบลท บรรจ แต งต งจานวน ๒ อ ตรา พน กงานจ าง จานวน ๒ อ ตรา แบ ง งานภายในเป น ๕ งาน ค อ -๓- - งานด านโครงสร างพ นฐาน - งานออกแบบ/สารวจ/การก อสร าง - งานผ งเม อง - งานควบค มอาคารสถานท ก อสร างตาม พ.ร.บ.ควบค มอาคาร - งานเก ยวก บการข ดด น การถมท ตาม พ.ร.บ.ข ดด นถมด น ๑.๔ ส วนการศ กษา ให ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บ ว เคราะห การว จ ย แนะแนว การว ดผล และการ ประเม นผลการศ กษา การสร างหล กส ตรของน กว ชาการต างๆ การพ ฒนา ตาราเร ยน การวางแผนการศ กษา วางมาตรฐานสถานศ กษาการจ ดการบร การส งเสร มตลอดจนเสนอแนะเก ยวก บการศ กษาและส งเสร มว จ ย การศ กษา การวางโครงการ ป จจ บ นม ปล ดองค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม ร กษาการราชการแทนน กว ชาการศ กษา ม พน กงานส วนตาบลท บรรจ แต งต งจานวน ๑ อ ตรา พน กงานจ าง จานวน ๑ อ ตรา แบ งงานภายในเป น ๕ งาน ค อ - งานสารวจ เก บรวบรวมข อม ล และสถ ต ทางการศ กษา - งานก จกรรมโรงเร ยน - งานประเพณ สาค ญท ได ร บมอบหมาย - งานด านก ฬา น นทนาการ - งานด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ๑.๒ อานาจหน าท ขององค การบร หารส วนตาบล พระราชบ ญญ ต สภาตาบลและองค การบร หารส วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กาหนดอานาจหน าท ขององค การบร หารส วนตาบล ไว ด งน มาตรา ๖๖ องค การบร หารส วนตาบล ม อานาจหน าท ในการพ ฒนาตาบลท งในด านเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย องค การบร หารส วนตาบล ม หน าท ต องทาในเขตองค การ บร หารส วนตาบล ด งต อไปน (๑) จ ดให ม และบาร งร กษาทางน าและทางบก (๒) ร กษาความสะอาดของถนน ทางน า ทางเด น และท สาธารณะ รวมท งกาจ ดม ลฝอยและส งปฏ ก ล (๓) ป องก นโรคและระง บโรคต ดต อ (๔) ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (๕) ส งเสร มการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม (๖) ส งเสร มการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ (๗) ค มครอง ด แล และบาร งร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (๘) บาร งร กษาศ ลปะจาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ น -๔- (๙) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ทางราชการมอบหมายโดยจ ดสรรงบประมาณหร อบ คลากรให ตามความ จาเป นและสมควร มาตรา ๖๘ ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย องค การบร หารส วนตาบลอาจจ ดทาก จการในเขตองค การ บร หารส วนตาบล ด งต อไปน (๑) ให ม น าเพ ออ ปโภค บร โภค และการเกษตร (๒) ให ม และบาร งการไฟฟ าหร อแสงสว างโดยว ธ อ น (๓) ให ม และบาร งร กษาทางระบายน า (๔) ให ม และท บาร งประช ม การก ฬา การพ กผ อนหย อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให ม และส งเสร มการเกษตรและก จกรรมสหกรณ (๖) ส งเสร มให ม อ สาหกรรมในครอบคร ว (๗) บาร งและส งเสร มการประกอบอาช พของราษฎร (๘) การค มครองด แลและร กษาทร พย ส นอ นเป นสาธารณสมบ ต ของแผ นด น (๙) หาผลประโยชน จากทร พย ส นขององค การบร หารส วนตาบล (๑๐) ให ม ตลาด ท าเท ยบเร อ และท าข าม (๑๑) ก จการเก ยวก บการพาณ ชย (๑๒) การท องเท ยว (๑๓) การผ งเม อง ๑.๓ การว เคราะห แนวทางในการพ ฒนาพน กงานส วนตาบล จากภารก จและอานาจหน าท ขององค การบร หารส วนตาบลและการปฏ บ ต งานตามหน าท ของส วน ราชการต าง ๆ ท องค การบร หารส วนตาบลกาหนดข นจะเห นได ว า พน กงานส วนตาบลและบ คลากรของ องค การบร หารส วนตาบลจะต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถ และความเข าใจในการปฏ บ ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks