جستجو و ثبت رایگان آگھی استخدام - PDF

Description
1- کدام دکمه در نوار ابزار دسترسی سریع برای باز کردن سند جدید به کار می رود د( undo new save الف( open 2- فایل ها به صورت پیش فرض با چه پسوندی در word ذخیره می شوند docx الف( wri txt د( xls 3 -برای قرار

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 201 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1- کدام دکمه در نوار ابزار دسترسی سریع برای باز کردن سند جدید به کار می رود د( undo new save الف( open 2- فایل ها به صورت پیش فرض با چه پسوندی در word ذخیره می شوند docx الف( wri txt د( xls 3 -برای قرار دادن توان برای یک عدد چه گزینه ای را باید انتخاب نمود د( emboss الف( shadow subscript superscript 4- جهت کپی برداری متن تصاویر ویااشکال از محلی به محل دیگر بعد از انتخاب کردن به ترتیب از کدام گزینه استفاده می شود )چپ به راست( الف( v ctrl+ c,ctrl+ ctrl+ x,ctrl+v.ctrl+a,ctrl+ v د(.ctrl+ c, ctrl+v 5- برای استفاده از امکانات خط کش در word کدام گزینه را باید انتخاب نمود view/ ruler home/ruler د( mailing/ruler الف( ruler insert/ 6- الگوهای ساخته شده درword در کدام پوشه ذخیره می شوند templates MS word د( blank document الف( file program 7- برای باز کردن پنجره font از چه کلید هایی استفاده می شود د(.ctrl+ c د(.ctrl+ enter ctrl+ d.ctrl+ f الف( h ctrl+ 8- برای ایجاد صفحه ی جدید در فایل جاری از چه کلید هایی استفاده می شود الف( enter.shift+.ctrl+ shift+ enter.enter 9- جهت ترسیم بیضی از کدام گزینه در زیر مجموعه shapes استفاده می شود د( arrow rectangle oval الف( line 11- برای تایپ متن به صورت اندیس از چه گزینه ای استفاده می شود الف( subscript..superscript.engrave د(.emboss 11- برای مشاهده پیش نمایش چاپ فایلها از کدام گزینه در word استفاده می شود male merge د( envelop الف( print preview print د(.ctrl+ c ctrl+ n 12- کلید میانبر ساخت کار پوشه ی جدید چیست.ctrl+ f الف( h ctrl+ 13- بطور پیش فرض چند کار برگ در پوشه های جدید قرار دارد الف( صفر تعداد در زمان ساخت پوشه از کار پرسیده می شود د( 1 3 14- آدرس سلول هایی که انتخاب می شوند در کدام عنصر نشان داده می شود د( ریبون نوار فرمول ب(نوار نام الف(داخل سلول 15- کدام گزینه مقادیر اعشاری را به صورت کسرهای متعارف نمایش می دهد د( date الف( percentage fraction scientific 16- جهت تعیین کادر سلول ها از کدام گزینه استفاده می شود box shadow الف( table border د( 17- اگر فرمول =A1*$B2 سلول C3 به D5 کپی شود چه فرمولی در D5 وجود خواهد داشت د( =B3*D5 الف( A5*$B2 = =B3*C2 =B3*$b2 18- خروجی کدام تابع با (a1:a10) = Average برابر است =Sum(A1:A10)/COUNT(A1:A10) الف( =sum(a1:a10)/10 د( =Max(A1:A10)/10 =Min(A1:A10)/ جهت تنظیم گزینه های مقیاس چاپ از کدام بخش در کادر محاوره page setup استفاده می شود scaling paper size الف( orientation د( options ) =round چیست نتیجه تابع ( د( الف( با فشردن کدام کلید و سپس حرکت مکان نما متن مورد مظر انتخاب می شود د( f6 f5 f8 الف( 7 f 22- ارایه دهنده یک نمایش در کدام یک از نواحی تشکیل دهنده پنجره power point می تواند یادداشتهایخود را وارد کند quick access note page د( status bar الف( outline slide/ 23- اطالعاتی مانند شماره اسالید جاری وتعداد اسالیدها در کدام قسمت نمایش داده می شود quick access note page د( status bar الف( outline slide/ 24- کدام کار در ناحیه outline قابل انجام نمی باشد الف( تغییر موقعیت اسالیدهای نمایش کپی کردن اسالیدها اضافه کردن اشکال گرافیکی به اسالیدهای نمایش د( اضافه کردن متن به اسالیدهای نمایش 25- اگر بخواهیم حرکت اسالیدها با کلیک موس انجام گیرد کدام گزینهرا از کادر setup show استفاده می شود using timing if present د( show without animation الف( manually show without narration 26- برای اضافه کردن جلوه های نمایشی متحرک به موضوعات هر اسالید کدام گزینه را انتخاب کنیم set up show د( slide transition الف( custom animation custom show 27- بری مخفی کردن اسالید ها در هنگام نمایش کدام گزینه را باید انتخاب کنیم insert hide slide الف( design hide slide د( review hide slide slide show hide slide 28- جهت ایجاد یک فایل جدید در access بعد از نوشتن نام فایل کدام دکمه را باید زد ok create الف( new د( cancel 29- از طریق کدام قسمت می توان قانونی جهت محدود نمودن ورود داده ها تعریف نمود د( default value الف( caption validation rule validation text 31- به کدامیک از امکانات access اصطالحا گزارش گفته می شود macro الف( form query د( report 31- برای افزودن سطر های جدید در باالی سطرهای انتخاب شده در جدول... الف( روی جدول راست کلیک کرده و از گزینه ی insertدستور rows above را اجرا کنیم. روی جدول راست کلیک کرده و از گزینه ی insertدستور rows below را اجرا کنیم. روی جدول راست کلیک کرده و از گزینه ی insertدستور columns to the left را اجرا کنیم. د( روی جدول راست کلیک کرده و از گزینه ی insertدستورright columns to the را اجرا کنیم. 32- با استفاده از کادر محاوره ای... می توان فاصله ی بین خطوط یک پاراگراف را تغییر داد. الف( font paragraph shading border and د( tabs 33- کلید میانبر بررسی غلط های امالیی و نگارشی کدام است د( f8 f7 f6 الف( f5 34- به ترکیبی از عملکردهای ریاضی توابع آدرس سلول های دیگر و اعداد... گفته می شود. الف(فرمول توابع ریاضی نمودار د( کاربرگ 35- برای این که سر صفحه وپاصفحه ی صفحات زوج و فرد با یکدیگر متفاوت باشند از کدام گزینه ی page setup استفاده می کنیم الف( different first page different odd and even deferent all page د( use current page 36- برای در ج سر صفحه و پا صفحه کدام مسیر صحیح است الف( footnote header and footer از طریق راست کلیک در صفحه د( ار طریق راست کلیک در بیرون صفحه 37 -از چه فرمانی برای دندانه گذاری متن استفاده می کنیم الف( columns paragraph indent د( rows 38- انتخاب گزینه ی super script از بخش effect در کادر font باعث می شود متن... نوشته شود. الف( با التر از خط زمینه پایین تر از خط زمینه د( همراه با دو خط افقی ج(همراه با یک خط افقی 39- برای چاپ صفحات فرد در کادر پنجره ی print انتخاب کدام گزینه صحیح است د( one page الف( page even odd page current page 41- برای پررنگ کردن )bold( متن از کدام کلید زیر استفاده می شود د( = + ctrl ctrl + v الف( b ctrl + ctrl +l 41- عبارت زیر تعریف کدام یک از نرم افزار ها است این نرم افزار یک نرم افزار محاسباتی است و در اکثر رشته ها کاربرد دارد. از آن بیشتر برای کارهای آماری مالی و حسابداری استفاده می شود که می توان عالوه بر ایجاد کاربرگ سند و فاکتور برای رسم نمودار محاسبات مالی آماری و ریاضی نیز از آن استفاده کرد د( word الف( access power point excel -42 محل قرار گرفتن دکمه های open, new, publish, save as, send کجاست دکمه office ریبون data د( ریبون insert الف(ریبون home 43- برای چاپ صفحه جاری کدام گزینه از پنجره print انتخاب می شود د( page range الف( page current all selection 44- کدام قالب اعشاری داخل سلول ها را به کسر تبدیل می کند د( fraction الف( general currency number 45- برای ناپدید و پدیدار کردن ابزارهای هر ریبون از کدام یک از روش های زیر می توان استفاده کرد 6 دن ی ctrl+ f1 دن ی alt+ f1 ا( دن ی shift+ f1 د( دن ی tab+ f1 - م اار excel رت ض ی ذه د 46 ا( xlsx..exl.mxl د(.mexl در ل ی : - 47 ا( ن زی وده ااک د( ان د در ه ی insert - ی shift cells down 48 ا( ل ری را را ال د و ل را ی آن ار د. ل را ال د و ل را ی آن ار د. ل ری را را ال د. د( ل ری را ال د. - رت ز ام را در م اار excel 49 روش ای دن ت ل در ل ی ورش ود ا. اده از ا روش ان دن ی ای از داده دارای ار اا را در رگ درج د. وه ل ا( copy paste auto fill د( cut - ای ظت ود و م ود ری دار ان از ی... از وه access در رن اده...د 5 1 ا( layout- axes data- axes layout-gridlines د( data-gridlines - ام از ارد ز را 5 1 ا( filter by from advanced filter filter by selection د( filter excluding selection - ی ا ه داده 5 2 ول ا( ررد د( ا - ا ). ) ا( دارای د د و د null( دارای د اری و د null(. ) دارای د د و ز دا null( د( دارای مقادیر تکراری و مجاز به داشتن مقادیر خالی )null( باشد. 54- در صورت ذخیره ی سند به صورت web page با کدام پسوند ذخیره خواهد شد dot ج) html د( txt الف( doc 55- کدام یک از گزینه ها بهترین ترتیب را برای ایجاد یک پایگاه داده معرفی می کند الف( مشخص کردن هدف طراحی پایگاه داده مشخص کردن فیلدها مشخص کردن جداول تعیین کلید اصلی تعیین ارتباط بین جداول مشخص کردن هدف طراحی پایگاه داده مشخص کردن فیلدها مشخص کردن جداول تعیین ارتباط بین جداول تعیین کلید اصلی مشخص کردن هدف طراحی پایگاه داده مشخص کردن جداول مشخص کردن فیلدها تعیین کلید اصلی تعیین ارتباط بین جداول د( مشخص کردن هدف طراحی پایگاه داده مشخص کردن جداول مشخص کردن فیلدها تعیین کلید اصلی تعیین ارتباط بین جداول 56- برای ایجاد پرس و جو در نما ی طراحی جهت تعیین شرط از کدام قسمت استفاده می شود criteria or د( sort الف( field 57- در کدام یک از نماها می توان ساختار اساسی پایگاه داده را ایجاد کرد و رد صورت نیاز آن را تغییر داد الف( نمای صفحه گسترده ( view )datasheet نمای طراحی ( view )design نمای فرم view( ) form د( پیش نمایش چاپ preview( )print 58- برای وارد کردن نشتنی یک سایت یا پست الکترونیکی به جدئول باید فیلد را از چه نوعی تعریف کنیم د( OLE hyperlink الف( menu currency 59- در برنامه اکسل کدام کلید باعث درچ ساعت جاری می شود ctrl+ shift ; shift+ ctrl+ د( ; shift+ الف( ; CTRL+ 61- معادل گزینه slide show کدام است د( f7 f2 الف( f1 f5 61- برای تعیین نوع حرکت بین اسالیدها از کدام سربرگ استفاده می شود د( view الف( home animation slide show 62- نرم افزار power point چند نما برای مشاهده و طراحی دارد د( الف( نمای اصلی برای نوشتن و طراحی اسالیدها چه نام دارد slide show د( slide design الف( sorter normal 64- برای کچی گرفتن از اسالبد انتخابی از کدام گزینه باید استفاده نمود الف( slide number new slide duplicate selected slides د( custom slide 65- اگر بخواهیم نموداری با داده های مورد نظر ما در اسالید درج شود: insert - smart art الف( design - chart design - smart art د( insert - chart 66- کدام یک از موارد زیر نمای مشاهده و طراحی در PowerPoint نمی باشند الف( normal ب) slide sorter slide show د( slide design 67- Myکدام یک از موارد زیر جزو نواحی نمای normal محسوب نمی شوند الف(ناحیه ی مشاهده ی متن یا اسالیدها ناحیه ی مشاهده ی اسالیدها ناحیه درج توضیح در مورد اسالید جاری د( ناحیه نمایش اسالیدهای در حال اجرا 68- جهت ایجاد یک اسالید خالی از کدام گزینه استفاده می نماییم template الف( blank presentation د( slide option new slide 69- جهت نسخه برداری از یک اسالید ترکیب کدام کلید صحیح است الف( ctrl+ d alt+ d ctrl+ x د( alt+ c 71- برای انتخاب یک پاراگراف: د( ctrl+ A 2 بار کلیک الف( 3 بار کلیک نگه داشتن کلیدctrl + کلیک روی متن 72- گزینه character spacing در کادر محاوره font به چه منظوری استفاده می شود الف(تعیین هر کاراکتر ج(تعیین تعداد کاراکترTAB تعیین فاصله ما بین کاراکترها د( تعیین تعداد کاارکترهای مجاز در یک سطر 73- برای قالب بندی شماره صفحه در سند از کدام روش زیر استفاده می شود الف( از کادر change case گزینه numbering را کلیک می کنیم به طور خودکار شماره گذاری می شود. از کادر word count گزینه page number را کلیک می کنیم روی دکمه format page number از نوار ابزار header and footer را کلیک میکنیم د( هر سه گزینه درست است. 74- اگر روی کلمه ای که غلط تایپ شده راست کلیک کنیم چه عملی انجام می شود الف( منوی میانبر باز میشودکه چند کلمه مشابه روی آن قرار دارد. منویی باز می شود که می توان دستور option را اجرا و کلمه را تصحیح کرد. ج(دستور find اجرا می شود که می توان کلمه را تصحیح کرد. د( گزینه 1 و 2 درست است. 75- اگر بخواهیم اندازه های حاشیه ها در کل سند اعمال گردد کدامیک از گزینه های apply to را انتخاب می کنند this point forward الف( whole document د( هر سه گزینه صحیح است orientation 76- جهت ترازبندی حاشیه پاارگراف سمت چپ از چه کلید ترکیبی استفاده می شود الف( ctrl+ d ctrl+ L ctrl+ x د( alt+ c 77- نوع هم ترازی DECIMAL در TAB به چه صورت است الف( هم ترازی سمت چپ ج(هم ترازی یک خط ب(هم ترازی وسط د( هم ترازی بر اساس ممیز اعداد اعشاری 78- برای ستون بندی صفحه از کدام گزینه استفاده می شود الف( گزینه column گزینه column از منوی tools از منوی format گزینه column د( گزینه column از منوی view از منوی window 79- جهت افزایش سایز قلم: ] ctrl+ [ ctrl+ د( alt+ c الف( ctrl+ d 81- برای تعیین زاویه متن موجود در یک خانه کدام یک از زوایای زیر قابل قبول است د( الف( کدام یک از گزینه های موجود در خانه number کادر محاوره format cells امکان تعیین کد پستی و شماره تلفن را دارد الف( currency percentage special د( number 82- پس از وارد کردن متن در خانه های کاربرگ کلید... یا... را فشار می دهیم. ctrl یا alt الف(کلید shift enterیا کلید کلید enter یا عالمت روی نوار فرمول د( کلید ctrl+ e یا ctrl+ s 83- پسوند الگوهای اکسل کدام است د( xlw xls rtf الف( xlt 84- جهت اضافه کردن یاداشت متنی در سلول ها بعد از انتخاب آن از کدام روش استفاده می شود الف( format cells pattern insert comment insert remark insert د( note با فرض a1=a10 حاصل فرمول =a3 a1+icdl چه خطایی را صادر می گردد -85 ج(! div/0 # د( #ret! الف( #value! #name? 86- برای حذف محتویات یک سلول کدام گزینه صحیح می باشد الف( click right بر روی سلول مورد نظر و انتخاب دستورcontents clear EDIT/ CLEAR EDIT/DELETE د( 1 و خطای... زمانی به وجو د می آید که یک عبارت کسری مخرج صفر داشته باشد. div/0 # د( #ret! الف( #value! #name? 88- کدام یک از چهار کادر محاوره ای زیر مربوط به موقعیت نمودار می باشند الف( type chart chart option location chart د( chart source 89- برای درج تاریخ جاری در سلول فعال excel ctrl+ shift ; shift+ ctrl+ د( ; shift+ الف( ; CTRL+ 91- در هنگام تایپ التین اگر بخواهیم کاراکتری را به صورت بزرگ تایپ نماییم از کدام کلید می توان استفاده نمود د( TAB SHIFT ALT الف( Ctrl 91- گزینه NEW SLIDE در کدام منو قرار دارد الف( insert view Home د( Page Layout 92- برای ایجاد یک چهار ضلعی درون اسالید از کدام فرمان استفاده می کنیم د( arrow الف( oval rectangle line 93- برای ایجاد یک نمودار درون اسالید از کدام فرمان استفاده می کنیم text box clip art الف( chart picture د( 94- برای دوران موضوعات به سمت راست از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم الف( trip rotate to rotate right left rotate د( rotate vertical 95- در زمان نمایش اسالید برای رفتن به اسالید بعدی از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم الف( کلید N ب(کلید spacebar کلیدenter د( همه موارد 96- درج دکمه های عملیاتی در PowerPoint از کدام گزینه می باشد الف( button action button shape auto د( action setting 97- اسالیدی که مخفی شده است... الف( در نمای slide show دیده نمی شود در نماری slide sorter دیده نمی شود در نمای note page دیده نمی شود د( در نمای normal دیده نمی شود 98- ایجاد نمودار به همراه یک عنوان کدام یک از طرح حای زیر از قاب slide layout انتخاب می شود title and table د( title and clip الف( diagram title and chart title and 99- با استفاده از کادر محاوره ای...می توان فاصله بین خطوط یک پاارگراف را تغییر داد. الف( font paragraph shading border and د( tabs کدام یک از موار
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks