แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส - PDF

Description
แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 20 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ซ งจ ดต งข นเพ อส งเสร มและสน บสน นการด าเน นงาน ด านว ฒนธรรมของท องถ น โดยผ านสภาว ฒนธรรมจ งหว ดท ม การจ ดต ง เม อป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการด าเน นการ ด งกล าว กรมส งเสร มว ฒนธรรม ได เสนองบประมาณเพ อเป นท นประเด มจากร ฐบาลในการจ ดต งกองท นส งเสร ม งานว ฒนธรรมจ งหว ด จ านวน ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เม อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ งในเบ องต นไม ได ร บความเห นชอบ จากส าน กงบประมาณ ต อมาม การแปรญ ตต ท าให กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ดได ร บการจ ดสรร เง นงวดแรก จ านวน ๗๖ ล านบาท โดยเง นด งกล าวได มาต งไว ท กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม ณ กรมส งเสร มว ฒนธรรม ต อมาในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ได ม การของบประมาณอ กจ านวน ๗๖ ล านบาท และได ร บการจ ดสรรจาก งบประมาณรายจ ายประจ าป จ งได ม การโอนไปให ทางจ งหว ด ๆ ละ ๑ ล านบาท โดยให แต ละจ งหว ดจ ดต งเป น กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด ของตนข น ซ งในคร งน น ทางกรมส งเสร มว ฒนธรรมก าหนดจะโอน เง นประเด มงวดแรกท จะจ ดสรรให แต ละจ งหว ด ๆ ละ ๑ ล านบาท ไปไว ด วยก น แต ปรากฏว าไม สามารถ ด าเน นการได เพราะว าแหล งท มาของเง นท ง ๒ ต างก น เน องจากตามพระราชบ ญญ ต ให อ านาจ กระทรวงการคล งรวมหร อย บ เล ก ท นหม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต ไม รวมถ งกองท นท จ ดต งข นโดยบทบ ญญ ต ของกฎหมายเฉพาะ ซ งกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมท ม เง นประเด มอย ด วยจ านวน ๗๖ ล านบาทน น เป นท นหม นเว ยนท จ ดต งข นโดยพระราชบ ญญ ต ส าน กงานคณะกรรมการว ฒนธรรมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๒๒ (ป จจ บ นค อพระราชบ ญญ ต ว ฒนธรรมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๓) ซ งเป นกฎหมายเฉพาะ จ งไม สามารถโอนเง น ประเด มงวดแรกไปรวมก บเง นท ได ร บการจ ดสรรจากเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป (ซ งเป นกฎหมายอ กฉบ บได ) ด งน น ทางคณะกรรมการกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม จ งได ม มต ให โอนเง นดอกผลท ได จาก เง นประเด มด งกล าวในแต ละป ไปให แต ละจ งหว ดใช ในการด าเน นการด านว ฒนธรรมของท องถ น ตามว ตถ ประสงค ของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม โดยให ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วย กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ต อมาเม อม การจ ดต งสภาว ฒนธรรมใหม พระราชบ ญญ ต ว ฒนธรรมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให ม การเปล ยนแปลงในสาระบางประการ ทางกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด กรมส งเสร มว ฒนธรรม จ งได ด าเน นการร างระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ดข นมาใหม เพ อให สอดคล องก บสาระท เปล ยนแปลงไป ซ งระเบ ยบด งกล าวได ผ านความเห นชอบของกระทรวงการคล ง โดยกรมบ ญช กลางแล ว และม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท ๑๒ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เป นต นมา ด งน น เพ อให คณะกรรมการกองท นส งเสร มว ฒนธรรมจ งหว ดสามารถปฏ บ ต งานได ถ กต องและ เป นไปตามระเบ ยบ กองกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม จ งได จ ดท า แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งาน กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ดท กจ งหว ดได ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานต อไป ตามรายละเอ ยด ด งน ๒ ๑. บ ญช เง นฝากของจ งหว ด ป จจ บ น กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด ม สม ดบ ญช จ านวน ๒ เล ม ค อ ๑.๑ กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด... (เง นต น) เป นบ ญช เง นฝากประจ า ๖ เด อน ซ งใช ส าหร บฝากเง นต น หร อเง นท ได ร บการจ ดสรรจากเง นงบประมาณ หร อท ได ร บจากกองท นส งเสร มงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด หร อเง นท หน วยงานส วนภ ม ภาคสามารถหาเพ มเต มได หร อม ผ บร จาค ป จจ บ นหน วยงานส วน ภ ม ภาคแต ละแห งได ม เง นต น รวมท งส นจ านวน ๓.๑ ล านบาท ด งน ๑.๑.๑ เง นต น ๑ ล านบาท จากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑.๑.๒ เง นต น ๕ แสนบาท จากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑.๑.๓ เง นต น ๕ แสนบาท จากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑.๑.๔ เง นต น ๕ แสนบาท จากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑.๑.๕ เง นต น ๓ แสนบาท จากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๑.๖ เง นต น ๓ แสนบาท จากป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดอกผลท เก ดข นในบ ญช เล มน ได ม การท าความตกลงก บธนาคารว าเม อม ดอกผลเก ดข นให ท าการโอน โดยอ ตโนม ต ไปย งบ ญช กองท นฯ (ดอกผลเล ม ๒) โดยให ผ ม อ านาจเบ กจ ายตามข อ ๒๓ ของระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร ม งานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงนามการเบ กจ าย ๑.๒ กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด... (ดอกผลเล ม ๒) เป นบ ญช ส าหร บฝากเง น ด งต อไปน ๑.๒.๑ ดอกผลจากเง นต นในสม ดบ ญช เง นต นของจ งหว ด ช อ บ ญช กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม จ งหว ด. (เง นต น) โดยเป นการโอนโดยอ ตโนม ต เม อม ดอกผลเก ดข น ๑.๒.๒ ดอกผลจากเง นต น ๗๖ ล านบาท ของป งบประมาณ ๒๕๔๐ ซ งม เง นต นอย ท กองท น ส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม เง นจ านวนน ได ม การจ ดสรรให หน วยงานส วนภ ม ภาคเป นประจ าท กป แต จะโอนให เฉพาะจ งหว ดท ม การใช เง นดอกผลงวดท ผ านมาด าเน นการตามว ตถ ประสงค ของกองท น ส งเสร มงานว ฒนธรรมเท าน น ท ผ านมากองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด ได ม การจ ดสรรเง นดอกผลไปแล ว จ านวน ๑๒ งวด ด งน งวดท ๑ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ จ งหว ดละ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๒ ป พ.ศ. ๒๕๔๒ จ งหว ดละ ๑๔๒,๕๓๐.๒๒ บาท งวดท ๓ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ จ งหว ดละ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๔ ป พ.ศ. ๒๕๔๔ จ งหว ดละ ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๕ ป พ.ศ. ๒๕๔๕ จ งหว ดละ ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๖ ป พ.ศ. ๒๕๔๖ จ งหว ดละ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๗ ป พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ จ งหว ดละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๘ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ จ งหว ดละ ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๙ ป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จ งหว ดละ ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ จ งหว ดละ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๑๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ จ งหว ดละ ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท งวดท ๑๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ จ งหว ดละ ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๓ ๒. แนวทางการด าเน นงานตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ หล งจากระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม ประกาศใช แล ว จะต อง ด าเน นการตามระเบ ยบฯ ด งกล าว โดยด าเน นการด งต อไปน ๒.๑ ด าเน นการแต งต งคณะกรรมการกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ดข น ตามระเบ ยบฯ หมวด ๓ ข อ ๘ รายละเอ ยด ด งน หมวด ๓ คณะกรรมการกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด ข อ ๘ ในกรณ ของส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดท กจ งหว ด ให แต งต งคณะกรรมการกองท นส งเสร มงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด จ านวน ๕ คน ประกอบด วย (๑) ว ฒนธรรมจ งหว ด เป นประธานกรรมการ (๒) ประธานสภาว ฒนธรรมจ งหว ด เป นรองประธานกรรมการ (๓) ผ แทนสภาว ฒนธรรม เป นกรรมการ (๔) ผ อ านวยการกล มย ทธศาสตร และเฝ าระว งทางว ฒนธรรมของส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ส าน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม เป นกรรมการ (๕) ผ อ านวยการกล มส งเสร มศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ส าน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม เป นกรรมการและเลขาน การ ให ห วหน าฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ส าน กงานปล ดกระทรวง ว ฒนธรรม เป นผ ช วยเลขาน การ ในกรณ ของกรมส งเสร มว ฒนธรรม ให กองก จการเคร อข ายทางว ฒนธรรม (ส าน กส งเสร มและ เผยแพร ว ฒนธรรม) เป นผ ด าเน นการแต งต งคณะกรรมการกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด จ านวน ๕ คน ประกอบด วย (๑) ผ อ านวยการกองก จการเคร อข ายทางว ฒนธรรม (ส าน กส งเสร มและเผยแพร ว ฒนธรรม) เป นประธานกรรมการ (๒) ประธานสภาว ฒนธรรมกร งเทพมหานคร เป นรองประธานกรรมการ (๓) ผ แทนสภาว ฒนธรรมกร งเทพมหานคร เป นกรรมการ (๔) ห วหน ากล มส งเสร มเคร อข าย (ท ม หน าท ด แลงานสภาว ฒนธรรม) กองก จการเคร อข าย ทางว ฒนธรรม(ส าน กส งเสร มและเผยแพร ว ฒนธรรม) กรมส งเสร มว ฒนธรรม เป นกรรมการ (๕) ห วหน าฝ ายบร หารท วไป กองก จการเคร อข ายทางว ฒนธรรม (ส าน กส งเสร มและเผยแพร ว ฒนธรรม) กรมส งเสร มว ฒนธรรม เป นกรรมการและเลขาน การ ให ข าราชการของกองก จการเคร อข ายทางว ฒนธรรม (ส าน กส งเสร มและเผยแพร ว ฒนธรรม) กรมส งเสร มว ฒนธรรม เป นผ ช วยเลขาน การ ๔ โดยอ านาจหน าท ของคณะกรรมการกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด ตามระเบ ยบฯ ข อ ๙ ม ด งน ข อ ๙ คณะกรรมการม อ านาจและหน าท ด งต อไปน (๑) บร หารเง นกองท นและเง นดอกผลของกองท นให เป นไปตามว ตถ ประสงค (๒) พ จารณาอน ม ต โครงการหร อก จกรรมท ขอร บการอ ดหน นจากเง นดอกผลกองท น ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค นโยบายของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด กรมส งเสร มว ฒนธรรม หร อกระทรวงว ฒนธรรม (๓) ต ดตามและประเม นผลการด าเน นโครงการหร อก จกรรมท ได ร บการส งเสร ม หร อสน บสน นจากกองท น (๔) ปฏ บ ต หน าท อ นใดท เก ยวข องก บงานของกองท นตามท กรมส งเสร มว ฒนธรรมหร อ ร ฐบาลมอบหมาย ๒.๒ หล งจากด าเน นการแต งต งคณะกรรมการฯ แล ว การด าเน นงานและการพ จารณาอน ม ต โครงการ ตามระเบ ยบฯ หมวด ๕ ข อ ๑๕ ด งน หมวด ๕ การด าเน นงาน ข อ ๑๕ ผ ม ส ทธ ขอร บการสน บสน นการด าเน นงานทางด านว ฒนธรรม ม ด งน (๑) ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดหร อกรมส งเสร มว ฒนธรรม กรณ ท ด าเน นการจ ดโครงการ หร อก จกรรมทางด านว ฒนธรรมด วยตนเอง จะต องน าเสนอโครงการฯ ให คณะกรรมการอน ม ต เม อคณะกรรมการอน ม ต ให ใช เง นดอกผลในการจ ดโครงการแล ว ให ด าเน นการจ ดโครงการ หากโครงการใดจ าเป นต องจ ดซ อจ ดจ างในการ ขอ อน ม ต หล กการและการเบ กจ ายเง น ให ใช ตามระเบ ยบราชการ (ศ กษาเพ มเต ม ข อ ๖ การด าเน นโครงการตาม ระเบ ยบของทางราชการหน า ๒๓) (๒) บ คคล คณะบ คคล และหน วยงาน นอกเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks