แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 12 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค การบร หารส วนต าบลท แถลงไว ต อสภา อบต.ได น น บ คลากรถ อเป นส วนท ม ความส าค ญย งในการบร หารและน าองค กรไป ส ความส าเร จ องค การบร หารส วนต าบลหนองค จ งได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากร โดยการส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาท กด าน เท าท ก าล งความสามารถของ อบต. และบ คลากรจะท าได และได จ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรน ข นไว เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรท กกล มขององค การบร หารส วนต าบล ม ระยะเวลาของแผน ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ตามระยะเวลาของแผนพ ฒนา อบต. และอาจจะม การ ปร บปร ง ให เหมาะสมข นในโอกาสต อไป องค การบร หารส วนต าบลหนองค หว งเป นอย างย งว า หากได ด าเน นการตามแผนพ ฒนา บ คลากรน แล ว บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลหนองค จะเป นบ คคลท ม ค ณภาพ เป นท พ งพอใจของ ประชาชน สามารถสร างผลงานท ด ม มาตรฐานให แก องค การบร หารส วนต าบลหนองค ได จ งขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องและจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ไว ณ ท น องค การบร หารส วนตาบลหนองค สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล ๑ ว ตถ ประสงค ๑ เป าหมาย ๑ ข นตอนดาเน นงาน ๒ ข อม ลอ ตราก าล ง - โครงสร างอ ตรากาล งตามแผนอ ตรากาล ง ๔ - ทะเบ ยนข อม ลพน กงานส วนตาบลและพน กงานจ าง ๑2 การว เคราะห บ คลากร - การว เคราะห ต วบ คลากร ๑5 - การว เคราะห ในระด บองค กร ๑6 - การว เคราะห โครงสร างการพ ฒนาบ คลากร 17 รายละเอ ยดแผนการพ ฒนาบ คลากร - การพ ฒนาด านบ คลากร 19 - การพ ฒนาด านค ณธรรม จร ยธรรม ๒0 - การพ ฒนาด านอ น ๆ ๒1 มาตรการเสร มสร างขว ญกาล งใจ ๒2 มาตรการดาเน นการทางว น ย ๒2 การต ดตามผล ๒2 บทสร ป ๒2 แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลหนองค (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ๑. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดยโสธร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ได กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อ เพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม และจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง ๕ ด าน ได แก (๑) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดย ท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงานนโยบายต าง ๆ เป นต น (๒) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของตาแหน งหน งตาแหน งใด โดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง (๓) ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (๔) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมาย การ เสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (๕) ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การ ปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว ซ งองค การบร หารส วนต าบลหนองค ถ อว าบ คลากรเป น ทร พยากรท ม ความส าค ญและจ าเป นในการบร หารจ ดการองค กร การให ความส าค ญในการพ ฒนาบ คลากร จ งเป นเร องท ส าค ญท ถ อเป นนโยบายท ผ บร หารองค กรต องให ความส าค ญและท าการพ ฒนาอย างต อเน อง จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร เป น เคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรม ของบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองค ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลหนองค ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ๒. เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของ องค การบร หาร ส วนตาบลหนองค ๓. เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการดาเน นงานพ ฒนาบ คลากร ของ องค การ บร หารส วนตาบลหนองค ๓. เป าหมาย ๓.๑ เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนต าบลหนองค อ นประกอบด วย พน กงานส วนต าบล และ พน กงานจ างท กคน ได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งานท กคน -๒-๓.๒ เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลหนองค ท กคน ท ได เข าร บการพ ฒนา การ เพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการ ปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด ๔ ข นตอนการดาเน นงาน ๔.๑ การเตร ยมการและการวางแผน ๑) แต งต งคณะทางานเพ อดาเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ๒) พ จารณาเหต ผลและความจ าเป น ในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคนสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐานท กาหนดไว ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด าน ค ณธรรมจร ยธรรม ๔.๒ การดาเน นการพ ฒนา ๑) การเล อกว ธ พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจ าเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน าข อม ลเหล าน นมา พ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล ม บ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถเล อกแนวทางหร อว ธ การ พ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การ ส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ การ ฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนา เป นต น ๒) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อก แนวทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจ ดทาเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ ๔.๓ การต ดตามและประเม นผล ให ผ บ งค บบ ญชาต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อผ านการ ประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว -๓- แผนภาพแสดงข นตอนการดาเน นงานการพ ฒนาบ คลากร เร มต น ๑. การเตร ยมการและการวางแผน ๑.๑ แต งต งคณะทางาน ๑.๒ พ จารณาเหต ผลและความจาเป น ๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป น ๒. การดาเน นการ/ว ธ ดาเน นการ การด าเน นการ โดยอาจด าเน นการเอง หร อ ร วมก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างเอกชนด าเน นการ และเล อกร ปแบบว ธ การท เหมาะสม เช น - การปฐมน เทศ - การสอนงาน การให คาปร กษา - การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ - การฝ กอบรม - การให ท นการศ กษา - การด งาน - การประช มเช งปฏ บ ต การ/ส มมนา - ฯลฯ ๓. การต ดตามและประเม นผล จ ดให ม ระบบตรวจสอบ ต ดตามและ ประเม นผล เพ อให ทราบถ งความความสาเร จ ความร ความสามารถและผลการปฏ บ ต งาน ส นส ด ๕. ข อม ลด านบ คลากร ๕.๑ อ ตรากาล งตามแผนอ ตรากาล ง ตามแผนอ ตรากาล งสามป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ กาหนดโครงสร างการแบ งส วนราชการตามอ ตราก าล งไว ด งน - ๔ - โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตรากาล ง ๓ ป โครงสร างส วนราชการ อบต.หนองค ปล ด อบต. (น กบร หารงาน อบต. ๘ ) สาน กงานปล ด อบต. (น กบร หารงานท วไป 6) - ฝ ายบร หารท วไป - ฝ ายนโยบายและแผน - ฝ ายกฎหมายและคด - ฝ ายป องก นและบรรเทา สาธารณภ ย - ฝ ายก จการสภา -ฝ ายเทศก จ กองคล ง (น กบร หารงานการคล ง ๗) - ฝ ายการเง น - ฝ ายบ ญช - ฝ ายพ ฒนาและจ ดเก บ รายได - ฝ ายทะเบ ยนทร พย ส น และพ สด กองช าง (น กบร หารงานช าง ๗) - ฝ ายก อสร าง - ฝ ายออกแบบและควบค ม อาคาร - ฝ ายประสาน สาธารณ ปโภค - ฝ ายผ งเม อง ส วนสาธารณส ขและส งแวดล อม (ย งไม กาหนดกรอบอ ตรา) - ฝ ายอนาม ยและส งแวดล อม - ฝ ายส งเสร มส ขภาพและ สาธารณส ข - ฝ ายร กษาความสะอาด ส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (น กบร หารการศ กษา 6) - ฝ ายศ นย พ ฒนาเด กเล ก - ฝ ายส งเสร มการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม - ฝ ายก จการโรงเร ยน ส วนสว สด การส งคม ( น กบร หารงานสว สด การส งคม 6) - (น กบร หารงานสาธารณส ข ฝ ายส งเสร มการเกษตร 7) - ฝ ายส งเสร มปศ ส ตว - ๕ - โครงสร างสาน กงานปล ด อบต. ห วหน าสาน กปล ด อบต. (น กบร หารงานท วไป 6) (๑) ฝ ายบร หารท วไป (น กบร หารงานท วไป ๖) (๑) ฝ ายนโยบายและแผน (น กบร หารงานท วไป ๖) (๑) ฝ ายกฎหมาย (...) ฝ ายป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (น กบร หารงานท วไป ๖) (๑) -เจ าหน าท บร หารงานท วไป 3-5,6ว (1) - บ คลากร 3-5,๖ว (๑) - จนท.ว เคราะห นโยบายและแผน ๓-๕, ๖ว (๑) - จพง.ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ๒-๔, ๕ (๑) ฝ ายก จการสภา (...) ฝ ายเทศก จ (...) ระด บ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ล กจ างประจา จานวน 1 3 1 -๖- โครงสร างกองคล ง ผ อานวยการกองคล ง (น กบร หารงานการคล ง ๗) (๑) ฝ ายการเง น -
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks