ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน - PDF

Description
หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๙๐ บาท ISSN ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 33 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๙๐ บาท ISSN ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ ยน งบประมาณประชาน ยม ธ รก จประก นช ว ตค กค ก ส งทอ: โอกาสของไทยในก มพ ชา อาช พน กลงท นย ค AEC บ คคล: เร อโท ช ยส ทธ เตชะสว างวงศ จากฟ าส ด น: ทำาไมต องม ศาลปกครอง พฤษภาคม ๒๕๕๖ econnews econnews พฤษภาคม ๒๕๕๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ econnews ๕ econnews พฤษภาคม ๒๕๕๖ โฟก ส สงครามค าปล กในอาเซ ยน ๑๗ ค ด งบประมาณประชาน ยม ๗ วงนอก Fair Usage Policy แฟร จร งหร อ? ๙ ร ฐก จ ใกล เวลากล บบ าน ๑๑ สก ปปก ส งคม จากนโยบายประชาน ยมของคนตระก ล ช นว ตร ๑๒ ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? รายงานพ เศษ ASEAN สงครามค าปล กในอาเซ ยน ๑๗ รายงาน ไอซ ท ๒๑ 3G ใหม ด นบร การข อม ลบนม อถ อ ๕๖ โต ๔๗% กระแส ประก น - ปร บบทบาทกองท นส งเสร มการประก นภ ยพ บ ต ๒๔ ก าวส กลไกรองร บความเส ยง สร างความเช อม น - ธ รก จประก นช ว ตค กค ก ๒๗ สร างความต างผล ตภ ณฑ /พ ฒนาช องทางขาย - คปภ. ปล กช พไมโครอ นช วร นส ต วแทนไม ต องม ไลเซ น ๓๑ ธนาคาร - แบงก กร งเทพฯ ผน กกำาล ง บ วหลวง สร างความม นคงระยะยาว ๓๒ - ไทยพาณ ชย ช งป กธงนำา Transaction Banking ๓๔ พล งงาน RATCH ไม สน IPP ล ยขยายกำาล งผล ตต างประเทศ ๓๕ ก าวส AEC ส งทอ: โอกาสของไทยในก มพ ชา ๓๗ กระดานข าว ก.ล.ต. ๔๐ อ างอ ง รายร บ-รายจ ายประเทศ ๔๔ ภาวะเศรษฐก จ-การเง น ๔๖ การค าระหว างประเทศ ๔๘ ด ชน ราคาผ บร โภค ๔๙ ด ชน ราคาว สด ก อสร าง ๕๐ สถานะธนาคาร ๕๑ ยอดจำ หน ายรถยนต ๕๓ ด ชน ความเช อม นผ บร โภค ๕๕ ด ชน ความเช อม นอ ตสาหกรรม ๕๖ ผล ตภ ณฑ คอนซ เมอร Sony a A58K กล องโปร กระจกโปร งแสง ๕๗ ไอซ ท ไมโครซอฟท ปล อย Surface ช งส วนแบ งตลาดแท บเล ต ๕๘ บ คคล เร อโท ช ยส ทธ เตชะสว างวงศ ๖๐ ร ท นการลงท น อาช พน กลงท นย ค AEC ๖๓ หล งช วโมงงาน หย บมาเล า หน ากากขาวบนส งคมออนไลน (?) ๖๔ ส งคม/ระเบ ยงภาพ ๖๖ จากฟ าส ด น ทำาไมต องม ศาลปกครอง ๗๐ เจ าของ บร ษ ทหน งส อพ มพ อ คอนน วส จำาก ด บรรณาธ การผ พ มพ ผ โฆษณา บรรญาณ ส วรรณผ อง สำ น กงาน ๔ ๔ / ๓ ๐-๓ ๑ ถ น น ง า ม ว ง ศ ว า น แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๒-๖ โทรสาร ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๑ Website: แม พ มพ ส ส ขาว-ดำ เลย โปรเซส พฤษภาคม ๒๕๕๖ econnews ๕ econnews พฤษภาคม ๒๕๕๖ ค ด งบประมาณประชาน ยม บรรยงค ส วรรณผ อง สภาผ แทนราษฎรเม อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ร บหล กการร างพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๗ จำานวน ๗๕๙,๑๑๓.๙ ล านบาท ไปแล วด วยคะแนน ๒๙๒ ต อ ๑๕๕ เส ยง นายกร ฐมนตร ย งล กษณ ช นว ตร แถลงต อท ประช มสมาช กสภาผ แทนราษฎรถ งเหต ผลในการใช เง น ก อนใหญ น ว า ประเทศม ป ญหาสำาค ญ ๔ ประการ ได แก ๑) ข ดความสามารถในการแข งข นลดลง ๒) ความเหล อมล ำาทางส งคมและความเหล อมล ำาของรายได ๓) ความไม สมด ลทางเศรษฐก จ และ ๔) การ เปล ยนแปลงของสภาพภ ม อากาศโลก ร ฐบาลได นำาประเด นป ญหาด งกล าว มาทำาเป นย ทธศาสตร ในการจ ดสรรงบประมาณ อ นด บหน ง (ร อยละ ๗๒.๙) จ ดสรรเพ อลดความเหล อมล ำา อ นด บสอง (ร อยละ ๑๔.๑๕) ใช เพ มข ด ความสามารถในการแข งข นของประเทศ อ นด บสาม (ร อยละ ๙.๑๐) ใช เพ อการเต บโตท เป นม ตรต อ ส งแวดล อม และอ นด บส (ร อยละ ๓.๗๘) ใช ในการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร ข างต น น าจะช วยลดช องว างของคนไทยท ม มาช านานได บ าง แต เม อพ จารณาลงไปในรายละเอ ยด นอกจากจะไม แน ใจแล ว ย งน าเป นห วงอ กด วย งบประมาณ ในย ทธศาสตร ลดความเหล อมล ำาฯ ท ค ดเป นต วเง น ๕๕๓,๙๓๘.๑ ล านบาท จะใช ยกระด บค ณภาพช ว ตมากท ส ดถ ง ๒๗๙,๓๔๒ ล านบาท แต ก ย งเป นการใช แล วหมดไป อาท เบ ยย งช พ ผ ส งอาย ท ยากด ม จนก ได เหม อนก น เบ ยย งช พคนพ การ พ ฒนาท อย อาศ ย กองท นผ ส งอาย เป นต น และแม จะม กองท นพ ฒนาบทบาทสตร แต กองท นน ก ไม ได ม ความช ดเจนเป นร ปธรรมเท าใดน ก รองลงไปของย ทธศาสตร ลดความเหล อมล ำาฯ จะนำาไปใช ในการ สร างโอกาส ๙๕,๗๑๖ ล านบาท อ นด บสาม เป น สว สด การ ๘๑,๙๕๘.๓ ล านบาท อ นด บส ใช คำาว า ด แลประชาชน ๔๗,๘๕๗.๙ ล านบาท และอ นด บห า เป นเร องแรงงาน ๔๗,๘๕๗.๙ ล านบาท กล าวโดยสร ป งบประมาณส วนใหญ ย งคงหมดไปก บนโยบายประชาน ยมเหม อนเด ม เพราะส วนท จะสามารถลดความเหล อมล ำาในอนาคตได อย างแท จร งค อค ณภาพการศ กษาน น ร ฐบาล จ ดสรรงบประมาณในย ทธศาสตร น ไว เพ ยง ๑๘,๐๙๖ ล านบาท เท าน น ย งการต อต านคอร ปช นด วยแล ว ต งงบฯ ไว เพ ยง ๕๐๒.๕ ล านบาท น อยน ดย งน กเม อเท ยบก บ โอกาสในการร วไหลจากเง นก มาแก ป ญหาน ำาท วม ๓๕๐,๐๐๐ ล านบาท จากเง นก มาพ ฒนาโครงสร าง พ นฐานด านคมนาคม ๒ ล านล านบาท และจากงบประมาณรายจ ายเฉ ยดล านล านบาทท ต องต งจ าย เพ มข นท กป โดยข อเท จจร ง ป ญหาท งส ด านท ร ฐบาลหย บยกมาต งเป นย ทธศาสตร ในการใช งบประมาณน น ม ความส มพ นธ เก ยวเน องอย างแยกก นไม ออก เพราะต างส งผลกระทบซ งก นและก น แต ร ฐบาลกล บม ร ปแบบการใช งบประมาณในล กษณะแก ไขป ญหาเฉพาะหน ามากกว าจะพ ฒนาเพ อนำาไปส ความย งย น อย างแท จร ง อย างไรก ตาม ด วยว ธ การงบประมาณแบบน ร ฐบาลน าจะย งคงได ร บความน ยมจากประชาชนส วน ใหญ และอาจช วยให ได กล บมาบร หารประเทศชาต อ กคร งหล งครบวาระแรกในเด อนส งหาคม ๒๕๕๘ หร อเพราะเหต ผลน งบประมาณรายจ ายจ งออกมาเป นอย างน อ คอนน วส ออนไลน อ คอนน วส เป ดให บร การข าวสารข อม ลท ต พ มพ ใน อ คอนน วส ท กฉบ บผ านระบบออนไลน เช อมโยงก บศ นย บร การข าวสาร News Center ท ท านสามารถ ส บค นข าวสารของ อ คอนน วส ท งฉบ บล าส ด และย อนหล งได สะดวกรวดเร ว เพ ยงท านม คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (PC) พร อมโมเด ม ก สามารถสม ครเป น สมาช ก อ คอนน วส ออนไลน ได สนใจต ดต อ บร ษ ทอ นโฟเควสท จำ ก ด ๘๘๘/๑๗๘ ช น ๑๗ อาคาร มหาท นพลาซ า ถนนเพล นจ ต แขวงล มพ น เขตปท มว น กทม. ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๕๓-๕๐๐๐, ๐-๒๒๕๓-๕๐๕๐, ๐-๒๖๕๑-๔๗๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๕๐๐๑, ๐-๒๖๕๑-๔๗๐๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ econnews ๗ econnews พฤษภาคม ๒๕๕๖ วงนอก Fair Usage Policy แฟร จร งหร อ? รอก นมาหลายป สำาหร บเคร อข าย 3G ท ค ยหน กหนาว าม ความเร วในการส งผ านข อม ลถ ง ๔๒ เมกะบ ทต อว นาท (42 Mbps) พอได ใช จร งๆ กล บไม เร วอย างท ค ด โดยเฉพาะแพ กเกจอ นเทอร เน ต แบบไม จำาก ด (Unlimited) หลายคนอาจสงส ยว า เพราะเหต ใด? การใช งานในช วงแรกๆ ม ความเร วด ใช งานอย างล นไหล แต ผ านไปซ กระยะ กล บอ ดกว า เร อเกล อ เป นเร องจร งท เก ดก บผ ใช บร การ 3G ท กค าย ซ งความเร วจะลดลงหล งจากใช งานไประยะหน ง หากถามไปย งผ ให บร การ จะได คำาตอบประมาณน เป นการปร บลดความเร วของ 3G เม อผ ใช อ นเทอร เน ต ใช งานเก นกำาหนด เร ยกว า Fair Usage Policy (FUP) เป นนโยบายสากลท กำาหนดข นเพ อร กษามาตรฐานการใช งาน 3G อย างเหมาะสม ซ งจะช วยให ผ ใช บร การ 3G ท กคนสามารถใช งานได อย างราบร นและเต มประส ทธ ภาพ โดย FUP กำาหนดข นเน องจากม กล มผ ใช งานส วนหน ง นำาการใช งานดาต าบนเคร อข าย 3G แบบไม จำาก ดไปใช งานอย างไม ถ กต อง เพ อว ตถ ประสงค อ นๆ อาท การนำาไปใช งาน Bit Torrent ซ งส งผลกระทบต อการ ใช งานของผ ใช งานอ นๆ ทำาให ประส ทธ ภาพการใช งาน 3G ท งระบบ ลดลง รวมถ งความเร วในการใช งานลดลงด วย หลายคนอาจย งไม หายสงส ย แล วทำาไม? ถ งเร ยกว าแพ กเกจ Unlimited ถ าส งเกตเง อนไขการใช บร การด ๆ (ต วเล กมาก) จะเห นข อความกำาก บไว เช น ใช ความเร ว 3G ได 1 GB หล งจากน นความเร วจะลดลงเหล อไม เก น ๖๔ ก โลบ ทต อว นาท (แล วแต แพ กเกจ อาจจะ อย ท ๑๒๘, ๒๕๖, หร อ ๓๘๔ ก โลบ ทต อว นาท ) ซ งเป นระด บความเร วของ 2G ด งน น เม อใช แพ กเกจ Unlimited แม จะสามารถใช ได ไม จำาก ดก จร ง แต เม อใช ด วยความเร ว 3G ครบตามปร มาณท กำาหนด (อาจจะ ๑ หร อ ๒ หร อ ๓ ก กกะไบท ข นอย ก บแพ กเกจ) ความเร วจะลดลง ตามข อกำาหนดของแต ละแพ กเกจ และย งใช งานต อไปได โดยไม เส ยค าใช จ ายเพ มเต ม ข ออ าง FUP ของผ ให บร การเป นเร องท เข าใจได เพราะต องเป นไปตามประกาศ กสทช. เก ยวก บ การให บร การ 3G แต ผ ประกอบการเล อกท จะปฏ บ ต ตามกต กาในส วนท เป นประโยชน ก บตนเอง ประกาศ กสทช. ย งระบ เร องอ ตราความเร วในการร บส งข อม ลข นต ำาของบร การ 3G โดยความเร ว ในการดาวน โหลดต องไม ต ำากว า ๓๔๕ ก โลบ ทต อว นาท และความเร วในการอ ปโหลดต องไม ต ำากว า ๑๕๓ ก โลบ ทต อว นาท ผ ให บร การท ง ๓ ราย กล บกำาหนดอ ตราความเร วในการร บส งข อม ลเพ ยง ๖๔, ๑๒๘ และ ๒๕๖ ก โลบ ทต อว นาท เท าน น (อาจจะม ๓๘๔ ก โลบ ทต อว นาท ในแพ กเกจราคาส งๆ) คำาถามท ๓ ผ ให บร การต องตอบค อ Fair Usage Policy ท ใช ก นอย น แฟร จร งหร อ? ส ทธ ช ย โฆษ ตวรรณร ตน สม ครสมาช กหน งส อพ มพ อ คอนน วส ๑ ป ๑๒ ฉบ บ ราคา ๙๕๐ บาท (จากราคาแผง ๑,๐๘๐ บาท) ต ดต อนางสาวส ภาภรณ เร องก จการ โทร.๐-๒๙๕๓-๔๕๐๒-๖ โทรสาร. ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๑ บร ษ ทหน งส อพ มพ อ คอนน วส จำาก ด ๔๔/๓๐-๓๑ ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กทม.๑๐๙๐๐ โทร.๐-๒๙๕๓-๔๕๐๒-๖ โทรสาร. ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ econnews ๙ econnews พฤษภาคม ๒๕๕๖ ร ฐก จ กระจกทำ เน ยบ กระจกทำ เน ยบ ใกล เวลากล บบ าน ต งแต เป นร ฐบาล แม จะถ กต อต าน แต ก ไม เป นอ ปสรรคประการใด เน องจากคะแนน เส ยงในสภาผ แทนราษฎรท ลงมต เม อใด เป นชนะเม อน น เง นก ๓๕๐,๐๐๐ ล านบาท แค ออกเป น พระราชกำาหนดให อำานาจกระทรวงการคล ง ก เง นเพ อการวางระบบบร หารจ ดการน ำ าและ สร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก ได แล ว หร อเง นก ๒ ล านล านบาท สภาฯ ก ร บ ร างพระราชบ ญญ ต ให อำานาจกระทรวงการ คล งก เง นเพ อการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ด านคมนาคมขนส งของประเทศ ไปแล วเม อ ๒๙ ม นาคม ๒๕๕๖ แก ไขร ฐธรรมน ญท ว ายาก ก ทำาเป นราย มาตรา ร ฐสภาร บเข าวาระแรกไปอ กเช นก น เม อ ๔ เมษายน ท ผ านมา แล วยกสำาค ญท ส ดก มาถ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks