ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท - PDF

Description
ต วอย างบร ษ ท ภาคผนวก ก ต วอย างบร ษ ทท นำระเบ ยบว ธ การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพมา ประย กต ใช ข นตอนท 1 การวางแผนและการจ ดการ ก จกรรม 1ก: การประช มก บผ บร หารระด บส ง บร ษ ท TK Chemical Complex Ltd

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 30 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ต วอย างบร ษ ท ภาคผนวก ก ต วอย างบร ษ ทท นำระเบ ยบว ธ การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพมา ประย กต ใช ข นตอนท 1 การวางแผนและการจ ดการ ก จกรรม 1ก: การประช มก บผ บร หารระด บส ง บร ษ ท TK Chemical Complex Ltd (เย อกระดาษและกระดาษ, บ งกลาเทศ) ม นเป นการยากท จะทำให ผ บร หารระด บส งเช อในโครงการการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ เพราะว าแนวค ดในเร องการ ผล ตท สะอาดและลดการปล อยก าซเร อนกระจกเป นเร องใหม ผ บร หารระด บส งค นเคยก บแนวค ด การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ มากกว า และ ให ความสำค ญต อแนวค ดการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในแง ของการลดต นท นมากกว า การลดผลกระทบต อส งแวดล อม บทเร ยนท ได ร บ: การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพเป นแนวค ดท ร จ กและเป นท สนใจของผ บร หารระด บส ง ต วอย างบร ษ ท บร ษ ท Urea Fertilizer Factor Ltd (เคม ภ ณฑ, บ งกลาเทศ) การประช มร วมก บผ บร หารในคร งแรกทำให สามารถระบ เง อนไขบ งค บท เป นอ ปสรรค และ ผลประโยชน ท จะได ร บจากการ ประเม นสถานภาพการใช พล งงานท ควรได ร บการพ จารณาด งน : เง อนไขบ งค บ: โรงงานเก า, ขาดแหล งเง นท น, ราคาพล งงานท ต ำ, ร ฐบาลเป นเจ าของก จการทำให การต ดส นใจช า และ ม แรงจ งใจทางการเง นจากการลดต นท นการผล ตน อยกว าโรงงานท เป นของเอกชน, นอกจากน ย งต องคำน งถ งความ ปลอดภ ยในสถานประกอบการ และ ผลกระทบท อาจเก ดข นก บกระบวนการผล ต ผลประโยชน : เก ดแนวค ดการออกแบบระบบการผล ตท ม ประส ทธ ภาพ, โอกาสท จะเก ดการพ ฒนาท มงานท ชำนาญ งานภายในโรงงาน, เก ดความร วมแรงร วมใจในการบร หารจ ดการโรงงาน, ค าแรงงานต ำ บทเร ยนท ได ร บ: การประช มคร งแรกร วมก บผ บร หารระด บส งช วยให ทราบถ งป จจ ยท งท สน บสน น และ เป นอ ปสรรคต อการ ประเม นสถานภาพการใช พล งงาน ซ งควรนำมาใช พ จารณาในการวางแผนการดำเน นงานซ งเป นส วนหน งของการเตร ยมข อ เสนอโครงการการประเม นสถานภาพการใช พล งงานของโรงงาน บร ษ ท Abul Khair Steel Products Ltd (เหล กและเหล กกล า, บ งกลาเทศ) จากการท ได ร วมประช มก บผ บร หารระด บส ง และ การประเม นสถานภาพการบร หารจ ดการด านพล งงานและส งแวดล อม ของบร ษ ทโดยใช Energy Management Matrix ส งผลให ม การร เร มบร หารจ ดการการใช พล งงาน และ ส งแวดล อมอย างไม เป นทางการภายในบร ษ ท โดยจ ดทำเป นข อเสนอแนะให ผ บร หารดำเน นการสน บสน นการจ ดการด านส งแวดล อมในภาพ รวมด งต อไปน : จ ดทำนโยบายด านส งแวดล อมและพล งงานท เป นลายล กษณ อ กษร โดยม การระบ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และ ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน จ ดทำแผนภ ม การบ งค บบ ญชาของบร ษ ทซ งม การระบ ความร บผ ดชอบในด านพล งงาน และ ส งแวดล อม อย างช ดเจน วางแผนดำเน นการเพ อให เก ดการต นต ว ตลอดจนส งเสร ม ให พน กงานฝ ายผล ตร วมก นจ ดทำแนวทางการปร บปร ง เพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงานของบร ษ ท จ ดทำเอกสารแสดงรายละเอ ยดการตรวจสอบกระบวนการผล ตซ งรวมถ งการนำเสนอข อม ลจากฝ ายผล ตถ งผ บร หาร ระด บส ง ปร บปร งการปฏ บ ต งานตามระบบการจ ดการภายในท ด (Good housekeeping) เพ อป องก นด น และ แหล งน ำใต ด นจาก การปนเป อน พ ฒนาระบบการจ ดการด านส งแวดล อมไว เพ อรองร บการร บรองค ณภาพตามมาตรฐาน ISO 14001ในอนาคต บทเร ยนท ได ร บ: การประช มก บผ บร หารระด บส งทำให สามารถกำหนดส งท จำเป นต อการบร หารจ ดการเพ อให ม การปร บ ปร งการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพอย างต อเน องไปในอนาคต 83 ต วอย างบร ษ ท บร ษ ท Anhui Tian Du Paper Co. Ltd (เย อกระดาษและกระดาษ, จ น) ผ ประสานงานจากภายนอกได หาร อเร องตารางจ ดเก บข อม ลด านการจ ดการพล งงานก บผ บร หารระด บส งเพ อค นหาว า บร ษ ท ม การดำเน นการอย างไรในเร องการใช พล งงาน และ พบว าผ บร หารระด บส งเน นในเร องการฝ กอบรมพน กงาน บร ษ ท ม โปรแกรมการฝ กอบรมสำหร บไว ฝ กอบรมพน กงานในส วนท เก ยวข อง (เช น ว ศวกรไฟฟ า), ในเร องเทคโนโลย ใหม ๆ ก อนปฏ บ ต จร ง (เช น โรงไฟฟ าแบบ cogeneration), และการดำเน นงานของโรงงาน (เช น ป ญหาการใช พล งงานอย างม ประ ส ทธ ภาพ) ผ ชำนาญการจากมหาว ทยาล ย และสถาบ นว จ ยได ร บเช ญให มาเป นว ทยากรในการฝ กอบรมการดำเน นงานของ โรง งานซ งฝ ายวางแผนท งหมดต องเข าร วมประช ม ส วนพน กงานอ นๆท สนใจก สามารถเข าร วมได ม การต ดตามผลด วยการทด สอบความร ใหม และท กษะใหม ต วอย างเช น ในเด อนส งหาคม พ.ศ อาจารย 3 ท านจากมหาว ทยาล ยว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย เท ยนจ น ได ฝ กอบรมให แก พน กงานฝ ายผล ต คร งละ 1 ช วโมงคร งหล งเล กงานเป นเวลา 6 ส ปดาห เพ อให ทราบ เทคน คการผล ตกระดาษ, การใช เคร องม อ และ การพ ฒนาเทคโนโลย ในประเทศจ นและ ประเทศอ นๆท วโลก บทเร ยนท ได ร บ: โปรแกรมการฝ กอบรมแบบรวมท ผ านมาม ประโยชน ในการฝ กอบรมการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ มากกว าการแยกฝ กอบรมเฉพาะโปรแกรมการปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงานเพ ยงอย างเด ยว บร ษ ท Indocement (ป นซ เมนต, อ นโดน เซ ย) บร ษ ทได คะแนนส งจากการประเม นสถานภาพด านการจ ดการพล งงาน และ ส งแวดล อมโดยใช Energy Management Matrix เพราะว าม หลายองค ประกอบในพ นท ท ม ผลกระทบก บการจ ดการด านส งแวดล อม, ท เด นๆ ก ค อ: การผล กด นจากกล มป นซ เมนต Heidelberg ซ งเป นผ ถ อห นใหญ ให พยายามดำเน นการจ ดการเพ อให บร ษ ทม สมรรถ- นะด านส งแวดล อมและการใช พล งงานอย างด เย ยม การได ร บการร บรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ท แสดงถ งระบบการจ ดการอย างม ค ณภาพ และ ISO ซ งเป นระ- บบการจ ดการด านส งแวดล อม และ กำล งดำเน นการเพ อให ได ร บการร บรองตามมาตรฐาน ISO ซ งเป นระบบ การจ ดการด านการบร หาร การต ดต งเคร องม อตรวจว ด และ จ ดเก บข อม ลแบบออนไลน ท ท นสม ยในโรงงานอ นด บท 11 ซ งเป นโรงงานใหม และ แผนการขยายการต ดต งเคร องม อชน ดเด ยวก นไปย งโรงงานอ น โดยท เคร องม อด งกล าวสามารถตรวจว ด และ บ นท ก ข อม ลได อย างหลากหลาย ยกต วอย างเช น การตรวจว ดการใช พล งงานไฟฟ า และ พล งงานความร อนท ใช ในการผล ต ป นเม ด, การตรวจว ดมลภาวะทางส งแวดล อม เช น ฝ น, ซ ลเฟอร ไดออกไซด และ ไนโตรเจนไดออกไซด การสอบถามความค ดเห นของผ ท อาศ ยในช มชนรอบโรงงานพบว าป จจ ยท ทำให บร ษ ทดำเน นธ รก จอย างประสบ ความสำเร จ ค อการท บร ษ ทม ความร บผ ดชอบต อส งแวดล อมของช มชน บทเร ยนท ได ร บ: ผลการประเม นระด บส งซ งได จากการประเม นด วย Energy Management Matrix แสดงให เห นถ งพ นฐาน ท ด ของบร ษ ทซ งทำให สามารถคาดการณ ได ว าผลการประเม นสถานภาพการใช พล งงานของบร ษ ทจะให ผลล พธ ท ด และ สามารถท จะดำเน นการปร บปร งต อไปได อย างต อเน อง บร ษ ท PT Semen Padang (ป นซ เมนต, อ นโดน เซ ย) ในระหว างการดำเน นโครงการ GERIAP ผ บร หารระด บส งจ งได ให ความสำค ญโดยการเข าร วมประช มก บท มงาน BPPT (ผ ประสานงานจากภายนอกสำหร บโครงการ GERIAP ในอ นโดน เซ ย) และ การเย ยมชมของท ปร กษาจากต างประเทศ ซ งแสดงให เห นถ งความสนใจในโครงการและการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ ผ บร หารย งได ให ข อค ด/เสนอแนะ และ กระต นการทำงานของพน กงานในท มงานมาก บทเร ยนท ได ร บ: การท ผ บร หารระด บส งให ความสำค ญก บการทำงานจะทำให ท มงานเก ดแรงบ นดาลใจท จะทำหน าท ตามท ได ร บมอบหมายอย างเต มความสามารถ บร ษ ท Holcim Bulacan (ป นซ เมนต, ฟ ล ปป นส ) เน องจากบร ษ ทกำล งดำเน นการเพ อให ได ร บการร บรองตามมาตรฐาน ISO ในเร องระบบการจ ดการด านส งแวดล อม ผ บร หารระด บส งต องการให แน ใจว าการประเม นสถานภาพการใช พล งงานเพ อหาทางเล อกสำหร บการปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงานซ งเป นส วนหน งของโครงการ GERIAP จะไม เก ดการซ ำซ อนก บโครงการทางด านส งแวดล อมท บร ษ ท 84 ดำเน นการอย การประช มระหว าง ผ บร หารระด บส งก บผ ประสานงานจากภายนอกจ ดข นเพ ออธ บายว าแนวค ดการผล ตด วยเ ทคโนโลย สะอาด และ การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพน นเข าก นได ด ก บระบบการจ ดการด านส งแวดล อม ด งแสดงด วย ภาพข างล างน : การรายงาน ระบบการจ ดการด านส งแวดล อม การดำเน นงาน ต วอย างบร ษ ท การตรวจสอบ แนวค ดการผล ตท สะอาด และการใช พล งงาน อย างม ประส ทธ ภาพ การวางแผน การลงม อปฏ บ ต บร ษ ท Dankotuwa (เซราม ก, ศร ล งกา) ผ บร หารคาดว าทางเล อกท สามารถทำให ลดปร มาณการใช พล งงาน และ ลดการปล อยก าซเร อนกระจกได จำนวนมากส วน ใหญ จะต องใช เง นลงท นส งซ งบร ษ ทไม ม งบประมาณท จะดำเน นการได ด วยเหต ผลน ผ บร หารระด บส งจ งให ความสนใจ และ กำหนดเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเป นไปได ของทางเล อกว าต องเป นทางเล อกท สามารถพ ฒนาเป นโครงการกล ไกการพ ฒนาอย างสะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) เพ อจะได ม แหล งเง นท นสน บสน น อย างไรก ตามโครงการ GERIAP เน นไปท ทางเล อกท เป นไปได ในทางธ รก จซ งไม เหมาะท จะจ ดทำเป นโครงการ CDM แต สำหร บทางเล อกท เป นไป ไม ได (อาจไม ค มในเช งเศรษฐศาสตร แต สามารถลดก าซเร อนกระจกได จำนวนมาก) บางทางเล อกอาจม ศ กยภาพท จะพ ฒนาเ ป นโครงการ CDM บทเร ยนท ได ร บ: เป นส งท สำค ญในการให ความกระจ างก บผ บร หารระด บส งต งแต เร มต นว าสามารถคาดหว งอะไรจากโครง การได บ าง บร ษ ท Holcim Lanka Cement (ป นซ เมนต, ศร ล งกา) ระหว างการประช มคร งแรกร วมก บผ ประสานงานจากภายนอก ผ จ ดการด านส งแวดล อมของบร ษ ทและผ บร หารระด บส ง (ก จกรรม 1ก), ผ บร หารส งส ดของบร ษ ทช ว าพ นท เป าหมายควรเล อกจาก: โครงการเพ อลดการปล อยก าซเร อนกระจกท อย ภายใต การดำเน นงานของท มงานบร ษ ทอย แล ว พ นท ซ งบร ษ ทไม สามารถดำเน นการเองได โดยปราศจากความช วยเหล อจากบ คลากร และ ผ ชำนาญการจากภายนอก พ นท ซ งทางเล อก CP-EE ใช ท นน อยและ/หร อจ ายผลตอบแทนค นในระยะเวลาอ นส น เน องจากบร ษ ทได ลงท นใน โครงการล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks